Zalacséb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelete

Zalacséb Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 02. 11

Zalacséb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelete

Zalacséb Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről

2023.02.11.

Zalacséb Község Önkormányzati Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2)-(4) bekezdésében és Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény rendelkezései alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a), f) és g) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva Zalacséb Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.

Az önkormányzat 2023. évi költségvetése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 297.623 ezer forintban állapítja meg.

3. § (1) Az önkormányzat saját, 2023. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 0 e Ft /a b) pont szerinti kivétellel/

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 80.498 e Ft, amelyből

ba) elkülönített állami pénzalapból, 500 e Ft

bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, 22 e Ft

bc) helyi önkormányzattól, 0 e Ft

bd) nemzetiségi önkormányzattól, 0 e Ft

be) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből, 79.976 e Ft

bf) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből, 0 e Ft

bg) központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából 0 e Ft származik,

c) közhatalmi bevétel 31.570 e Ft

d) önkormányzat működési és felhalmozási célú költségvetési támogatása 69.638 e Ft

e) intézményi működési bevétel, 2.512 e Ft

f) felhalmozási bevétel 0 e Ft

g) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 e Ft

h) kölcsön 0 e Ft

i) előző évi maradvány igénybevétele 71.850 e Ft

(2) A költségvetési bevételek összesített és címenkénti részletezését az 1. melléklet tartalmazza forrásonként.

4. § (1) Az önkormányzat saját, 2023. évi költségvetési kiadásai kiemelt kiadási előirányzatonként

a) működési költségvetés: 125.093 e Ft

aa) személyi juttatások: 18.211 e Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 2.449 e Ft

ac) dologi kiadások: 34.943 e Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 3.000 e Ft

ae) egyéb működési célú kiadások: 63.704 e Ft

b) felhalmozási költségvetés: 172.530 e Ft

ba) beruházások, 20.003 e Ft

bb) felújítások 151.527 e Ft

bc) egyéb felhalmozási kiadások 1.000 e Ft

c) kölcsönök 0 e Ft

(2) A működési költségvetési kiadások részletezését a 2. melléklet tartalmazza.

(3) A felhalmozási költségvetési kiadások részletezését a 3. melléklet tartalmazza.

5. § A helyi önkormányzat nevében végzett

a) beruházási kiadások beruházásonként

aa) Ravatalozó és kerítés felújítás 635

ab) Hivatal épület felújítás 5 715

ac) Tűzoltószertár felújítása 3 175

ad) Járda felújítások 3 810

ae) Fenyő utca felújítása 25 400

af) Feta út felújításának önrésze 74 679

ag) Óvoda felújítás 26 683

ah) Vízmű épület felújítása 6 350

ai) Padka, vízelvezető árok felújítás 5 080

b) felújítási kiadások felújításonként

ba) Gyalogátkelőhely Csárda előtti buszmegállónál 3 810

bb) Urnafal kialakítása 2 540

bc) Kisértékű gépek zöldterület kezelésre 445

bd) Utcai bútorok 2 540

be) Erőgéphez munkaeszközök 10 160

bf) Utánfutó vásárlás 508

6. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások 3.000 e Ft, melyből települési támogatás 3.000 e Ft.

7. § (1) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak nincs olyan fejlesztési célja, amely megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé.

(2) Az önkormányzatnak nincs a stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége.

8. § (1) A költségvetési kiadások és költségvetési bevételek egyenlege 113.406 e Ft hiány, melynek jogcímei:

a) Költségvetés működési hiánya: 10.853 e Ft

b) Költségvetés felhalmozási hiánya: 102.553 e Ft

(2) Az önkormányzat 2023. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik

a) belső finanszírozással 113.406 e Ft

b) külső finanszírozással 0 e Ft.

(3) A belső finanszírozáson belül

a) az előző év maradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele 71.850 e Ft

aa) működési célú 10.853 e Ft

ab) felhalmozási célú 60.997 e Ft

b) korábban vásárolt értékpapír értékesítése 41.556 e Ft

ba) működési célú 0 e Ft

bb) felhalmozási célú 41.556 e Ft

c) betétként elhelyezett szabad pénzeszköz visszavonása 0 e Ft

ca) működési célú 0 e Ft

cb) felhalmozási célú 0 e Ft

9. § (1) A képviselő-testület a 2022. évi maradvány előzetes összegét 71.850 e Ft-ban határozza meg.

(2) A végleges maradványt a képviselő-testület a zárszámadási rendeletével egyidőben hagyja jóvá.

10. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 0 e Ft, a céltartalék 1.000 e Ft.

(2) Az általános tartalék az év közben előre nem tervezhető kiadások, illetőleg elmaradt bevételek fedezetéül szolgál.

(3) A céltartalék beruházási, felhalmozási és pályázati célokra használható fel.

11. § Az önkormányzatnak Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programja, projektje, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projekthez való hozzájárulási kötelezettsége az alábbi:

a) VP6-19.2.1.-39-7-17 kódszámú, Göcsej-Zala mente Leader Egyesület - Közösségfejlesztési, együttműködést és hálózatosodást fejlesztő projektek támogatása

b) Külterületi helyi közutak fejlesztése című, VP6-7.2.1.1-21 kódszámú pályázat

12. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám - 3 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 3 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 1 fő.

(3) Pályázat keretében foglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő

(4) A Zalaszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalap 2023. évben 65.000,- Ft, azaz ötvenezer forint.

Költségvetési kiadások és bevételek

13. § Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatait szakfeladatonként a 4. melléklet tartalmazza.

14. § Az önkormányzat költségvetési mérlegét az 5. melléklet tartalmazza.

15. § A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban a 6. melléklet tartalmazza.

16. § Az önkormányzat a közvetett támogatásokat az alábbiak szerinti bontásban állapítja meg:

a) az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege: 0 ezer Ft

b) a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege 0 ezer Ft

c) a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege

ca) gépjárműadó kedvezmény 0 ezer Ft

cb) gépjárműadó mentesség 0 ezer Ft

cc) iparűzési adó kedvezmény 0 ezer Ft

cd) magánszemélyek kommunális adója 315 ezer Ft

d) helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege: 0 ezer Ft

e) egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege: 0 ezer Ft

17. § Az önkormányzat az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről havi adatokat tartalmazó előirányzat-felhasználási ütemtervet a 7. melléklet szerint fogadja el.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

18. § Az önkormányzat és a költségvetési szerve bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

19. § (1) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A képviselő-testület – az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.

(3) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól – a vonatkozó jogszabályban foglaltak figyelembevételével - előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.

(4) A meghatározott tartalékok előirányzatának módosításáról a polgármester 250 ezer forintig saját hatáskörben intézkedhet, ezt meghaladóan a tartalékok előirányzatának módosításáról csak a képviselő-testület dönthet.

20. § (1) Kifizetéseket teljesíteni csak a jóváhagyott előirányzat mértékéig a költségvetési célokra és feladatokra lehet. Többletfeladat finanszírozását csak a források és az előirányzat egyidejű biztosításával lehet vállalni.

(2) A költségvetésben jóváhagyott feladatokat a végrehajtás során rangsorolni kell, elsőbbséget kell biztosítani az intézményfinanszírozásnak, az önkormányzat működésével összefüggő kiadásoknak. A működési kiadásokat időarányosan, felhalmozási és felújítási kiadásokat teljesítményarányosan lehet kiutalni. Ettől eltérő finanszírozás csak a képviselő-testület jóváhagyása szerint történhet.

21. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány külső finanszírozási módja a hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.

(2) A hitelfelvétellel kapcsolatos szerződés megkötésének jogát a képviselő-testület 500 ezer forint értékhatárig a polgármesterre ruházza át. A polgármester a hitelszerződésről annak aláírását követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(3) Az 500 ezer forint feletti hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.

22. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 1 millió forintig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet felhasználásáról a képviselő-testület határozatban dönt.

Záró rendelkezések

23. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.