Zalacséb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete

2022. évi költségvetésének módosításáról

Hatályos: 2023. 05. 31- 2023. 05. 31

Zalacséb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete

2022. évi költségvetésének módosításáról

2023.05.31.

Zalacséb Község Önkormányzati Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1)-(4) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi LXXXIX. törvény rendelkezései alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) és g) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva Zalacséb Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól a következőket rendeli el

1. § (1) A Zalacséb Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 246 672 ezer forintban állapítja meg.”

(2) A Zalacséb Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés b)–g) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat saját, 2022. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:)

„b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 1 368 e Ft,
ba) elkülönített állami pénzalapból, 450 e Ft
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, 244 e Ft
bc) helyi önkormányzattól, 500 e Ft
bd) nemzetiségi önkormányzattól, 0 e Ft
be) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből, 0 e Ft
bf) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételekén elszámolható összegből, 149 e Ft
bg) központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából 25 e Ft származik,
c) közhatalmi bevétel 34 311 e Ft
d) önkormányzat működési és felhalmozási célú költségvetési támogatása 66 699 e Ft
e) intézményi működési bevétel,6 536 e Ft
f) felhalmozási bevétel 15 072 e Ft
g) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 60 e Ft”

2. § (1) A Zalacséb Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a) pont aa)–ae) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat saját, 2022. évi költségvetési kiadásai kiemelt kiadási előirányzatonként

működési költségvetés: 97.355 e Ft)

„aa) személyi juttatások: 19 294 e Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 2 502 e Ft

ac) dologi kiadások: 24 247 e Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 2 063 e Ft

ae) egyéb működési célú kiadások: 105 856 e Ft”

(2) A Zalacséb Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat saját, 2022. évi költségvetési kiadásai kiemelt kiadási előirányzatonként)

„b) felhalmozási költségvetés: 80 734 e Ft
ba) beruházások, 13 387 e Ft
bb) felújítások 27 347 e Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások 40 000 e Ft”

3. § (1) A Zalacséb Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés a) pont aa)–ah) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A helyi önkormányzat nevében végzett

beruházási kiadások beruházásonként)

„aa) Konditerem gépei 282 e Ft

ab) Napelemes kandeláberek 526 e Ft

ac) Laptop 284 e Ft

ad) Térfigyelő kamera és memóriakártya 43 e Ft

ae) Kulcstartó szekrény 71 e Ft

af) Porszívó 75 e Ft

ag) Borovi tábla, rétegelt lemez 71 e Ft

ah) Mobil színpad 11 034 e Ft”

(2) A Zalacséb Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés a) pontja a következő ai)–am) alponttal egészül ki:

(A helyi önkormányzat nevében végzett

beruházási kiadások beruházásonként)

„ai) Motorfűrész 187 e Ft

aj) Lamináló gép 25 e Ft

ak) Wifi fűtőpanelek 337 e Ft

al) Vegyestüzelésű kazán 432 e Ft

am) Kávéfőző 20 e Ft”

(3) A Zalacséb Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés b) pont bd) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A helyi önkormányzat nevében végzett

felújítási kiadások felújításonként)

„bd) Járda javítás 1 812 e Ft”

(4) A Zalacséb Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés b) pont bf) és bg) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A helyi önkormányzat nevében végzett

felújítási kiadások felújításonként)

„bf) Feta út felújításának önrésze 267 e Ft

bg) Óvoda felújításának önrésze 23 649 e Ft”

(5) A Zalacséb Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés b) pont bi) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A helyi önkormányzat nevében végzett

felújítási kiadások felújításonként)

„bi) Padka, vízelvezető árkok felújítása 350 e Ft.”

(6) A Zalacséb Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások: 2 063 e Ft -települési támogatás 2 063 e Ft.”

4. § A Zalacséb Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület a 2021. évi maradvány tényleges összegét 119.841 e Ft-ban határozza meg.”

5. § A Zalacséb Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 27 393 e Ft, a céltartalék 40.000 e Ft.”

6. § (1) A Zalacséb Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Zalacséb Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Zalacséb Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Zalacséb Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Zalacséb Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Zalacséb Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Zalacséb Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

7. § Hatályát veszti a Zalacséb Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet

8. § Ez a rendelet 2023. május 31-én lép hatályba.

1. melléklet az 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet

2. melléklet az 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet

3. melléklet az 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet

4. melléklet az 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

4. melléklet

5. melléklet az 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

5. melléklet

6. melléklet az 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

6. melléklet

7. melléklet az 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

7. melléklet