Zalacséb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról, a zárszámadásról

Hatályos: 2023. 05. 31

Zalacséb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról, a zárszámadásról

2023.05.31.

Zalacséb Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a), f) és g) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról, a zárszámadásról a következőket rendeli el.

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra terjed ki.

Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének teljesítése

2. § (1) Az önkormányzat 2022. évi teljesített költségvetési

a) kiadási főösszegét 174.323 ezer forintban,

b) bevételi főösszegét 246.673 ezer forintban állapítja meg.

(2) A bevételekből 124.047 ezer Ft alaptevékenység bevétele, 122.626 ezer Ft finanszírozási bevétel.

(3) A kiadásokból 132.372 ezer Ft alaptevékenység kiadása, 41.951 ezer Ft az finanszírozási kiadás.

3. § Az önkormányzat 2022. évi teljesített - továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti - költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

4. § (1) A Képviselő-testület a személyi juttatások teljesítését 18.468 ezer Ft, a munkáltatót terhelő járulékok teljesítését 2.502 ezer Ft, a dologi kiadások teljesítését 23.030 ezer Ft összeggel állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi teljesített – továbbá az eredeti és a módosított előirányzat szerinti költségvetési kiadásait kiadási jogcím szerint a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat teljesített - továbbá az eredeti és a módosított előirányzat szerinti - működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. § (1) Az önkormányzat teljesített - továbbá eredeti, és módosított előirányzat szerinti - felújítási és felhalmozási kiadásait 37.820 ezer Ft-tal hagyja jóvá, melyből beruházás 13.030 ezer Ft, felújítás 24.790 ezer Ft.

(2) A 2022. évi teljesített felújítási és felhalmozási kiadásokat jogcímenként a 4. melléklet tartalmazza.

6. § (1) Az önkormányzat teljesített 2022. évi költségvetésének előirányzatait és teljesítését kormányzati funkció kódonként az 5. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzatnak év közben fel nem használt tartaléka nincs.

7. § (1) A képviselő-testület a költségvetési mérlegét a 6. melléklet szerint elfogadja.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi könyvviteli mérlegét a 7. melléklet szerint 566.366 ezer Ft eszköz és forrás értékkel jóváhagyja, a 2022. évi vagyonkimutatást részletesen ugyanilyen értékkel a 8. melléklet szerint elfogadja.

8. § A képviselő-testület a 2022. évben adott közvetett támogatások teljesítését a 9. melléklet szerint elfogadja.

9. § (1) A képviselő-testület a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 10. melléklet szerint elfogadja.

(2) Az önkormányzatnak adósságállománya nincs.

10. § A képviselő-testület az önkormányzat ténylegesen felhasznált létszámkeretét a 3. melléklet alapján (munkajogi zárólétszám) 3 főben hagyja jóvá, az átlagos statisztikai létszám 3 fő, melyből közfoglalkoztatottak átlagos létszáma 0 fő.

11. § (1) Az önkormányzat 2022. évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált, maradványa 72.350 ezer Ft-ban kerül jóváhagyásra. A maradvány-kimutatást a 11. melléklet tartalmazza.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat pénzforgalom egyeztetését a 12. melléklet alapján elfogadja, a 2022. évi záró pénzkészletet 72.513 ezer Ft-ban állapítja meg.

12. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat helyi adó bevételeit, annak felhasználását a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat a helyi adóbevételeket működési és felhalmozási célú kiadásokra használta fel.

13. § A képviselő-testület az önkormányzat többéves kihatással járó feladatait a 14. melléklet szerint fogadja el.

Záró rendelkezés

14. § Ez a rendelet 2023. május 31-én lép hatályba.