Zalacséb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete

a temetőkről és a temetkezés rendjéről

Hatályos: 2023. 06. 01

Zalacséb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete

a temetőkről és a temetkezés rendjéről

2023.06.01.

Zalacséb Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 6. § (4) bekezdésében, 40. § (1) és (3) bekezdésében, 41. § (3) bekezdésében, 42. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a 32. cikk (2) bekezdésében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 40. § (5) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület véleményének kikérésével - a következő rendeletet alkotja:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. A rendelet célja, hatálya

1. § (1) A rendelet célja, hogy a település területén a helyi viszonyok figyelembevételével biztosítsa az elhunytakat megillető végtisztességet, valamint szabályozza a köztemető működési rendjét, a temetés lebonyolításának zavartalanságát.

(2) A rendelet hatálya kiterjed

a) Zalacséb Község Önkormányzat tulajdonában álló, működő köztemetőkre, mely 8996 Zalacséb, Rákóczi u. 39. szám alatt lévő, 100% önkormányzati tulajdonú köztemető. Helyrajzi száma: 67/1.

b) valamint a ravatalozó épületre (a továbbiakban: ravatalozó), továbbá

c) a temető fenntartásával és a temetéssel kapcsolatos összes tevékenységre.

(3) A rendelet személyi hatálya kiterjed a köztemetők fenntartását, üzemeltetését, továbbá a temetkezési szolgáltatást végző személyekre, a temetkezési szolgáltatások igénybevevőire, és mindazokra a természetes és jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, akik a köztemetőn belül bármilyen tevékenységet végeznek, vagy a köztemetőben tartózkodnak.

2. Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában:

1. egyes sírhely: egy koporsó elhelyezését szolgáló temetkezési hely, melyben a rendeletben foglalt feltételek teljesülése esetén további koporsó, illetve hamvakat tartalmazó urna helyezhető el rátemetéssel;

2. kettes sírhely: két koporsó egymás melletti elhelyezését szolgáló temetési hely, melyben a rendeletben foglalt feltételek teljesülése esetén további koporsók, valamint hamvakat tartalmazó urnák helyezhetők el rátemetéssel;

3. urnasírhely: a hamvasztásos temetés esetén legfeljebb négy elhunyt hamvait tartalmazó urna földbe temetését szolgáló temetkezési hely;

4. urnafal: hamvasztásos temetés esetén 30*35*25 cm-es,

5. temetkezési szolgáltató: az a gazdálkodó szervezet, amely megfelel a temetkezési szolgáltatókra vonatkozó törvényi feltételeknek, telephellyel, halottszállítási járművel és a szolgáltatás ellátásához szükséges személyzettel rendelkezik;

3. A temető fenntartása

3. § (1) Az Önkormányzat közigazgatási területén temető létesítéséről, bővítéséről, lezárásáról, ismételt használatbavételéről, vagy kegyeleti park céljára szolgáló átalakításáról a képviselő-testület dönt.

(2) A temető tárgyi és infrastrukturális létesítményeinek fenntartásáról, a zöldfelületeinek, valamint sírhelytáblainak megépítése, kialakítása, karbantartásáról az Önkormányzat gondoskodik.

(3) Az üzemeltetéssel kapcsolatos feladatokat az Önkormányzat saját maga – alkalmazottja útján – látja el.

(4) Az Önkormányzat a temető rendeltetésszerű használatához szükséges feltételeket az alábbiak szerint biztosítja:

a) utakat épít a parcellák megközelítéséhez, a meglévő utakat rendszeresen karbantartja;

b) parkosítást, fásítást végez, amely során megőrzi a kert jellegét;

c) kerítést létesít.

d) a temetőben vízvételi lehetőséget biztosít;

e) hulladéktárolót működtet, a hulladék gyűjtéséről és elszállításáról rendszeresen gondoskodik;

f) a temetőben ravatalozót tart fenn;

g) tároló-hűtőt biztosít.

(5) Az (4) bekezdésben felsorolt létesítmények használatáért az önkormányzat díjat nem számol fel.

II. Fejezet

A temetési helyekre és a temetkezési tevékenységekre vonatkozó szabályok

4. A temetési helyek kialakítása

4. § (1) Az önkormányzat a temetkezési helyeket használatra átengedi azoknak, akik a használati jogot e rendeletben foglaltak alapján megváltották. A temetkezésre használt helyek feletti használati jog nem képezheti további jogügylet tárgyát.

(2) Temetkezésre szolgáló helyek:

a) egyes sírhely;

aa) normál mélységű

ab) mélyített

b) kettes sírhely;

ba) normál mélységű

bb) mélyített

c) gyermeksírhely;

d) közös sírhelyek

e) urnasírhely.

(3) Sírbolt (kripta) a temetőben nem alakítható ki a temetési helyekkel való ésszerű gazdálkodás érdekében.

(4) Hamvasztásos temetés esetén az urna koporsós temetési helyre is rátemethető.

(5) A temetőről térképet (vázrajzot) kell készíteni, amelyen fel kell tüntetni, hogy mely sírhelytáblák, sorok milyen temetési helyek céljára fenntartottak. A részletes térképet a temető bejáratánál ki kell függeszteni.

(6) A temetőt sorokra kell osztani. A sorokban a temetési helyeket a fenntartó jelöli ki.

(7) A sorokat számozni kell, amit a térképen jelölni kell.

(8) A gyermek-, a kettes-, és az urnasírhelyek számára az egységes gondozás céljából külön táblát vagy sorokat lehet kijelölni.

5. A temetési helyek használata

5. § (1) Egy személynek csak egy sírhelye lehet, amit előre is meg lehet váltani.

(2) Kettes sírhely esetében lehetőség van a temetett sírhely mellett még egy temetési hely előre történő megváltására.

(3) A korábban családi sírhelyként lefoglalt, egynél több, egymás mellett fekvő, még fel nem használt sírhelyet közérdekből az önkormányzat igénybe veheti úgy, hogy köteles a sírhely megváltáskori díját visszatéríteni.

(4) Az önkormányzat – felajánlás esetén – bármely megváltott, de igénybe nem vett temetési helyet, a temetési hellyel rendelkezni jogosult személytől köteles visszaváltani. A sírhely újraértékesítését követő 30 napon belül - a 20% kezelési és az igénybe nem vett használati időre eső összeg levonása után – a megváltási összeget vissza kell fizetni.

(5) Exhumálás esetén a kiürült sírhellyel az önkormányzat rendelkezik. A sírhely árát a (4) bekezdésben foglaltak alapján kell megtéríteni a jogosultnak.

(6) Az előre megváltott sírhely gondozásáról a megváltó személy köteles gondoskodni.

6. Díszsírhelyek

6. § (1) A díszsírhelyek a köztemetőben kijelölt azon sírhelyek, amelyeket az elhunyt személy Zalacséb község fejlődése érdekében végzett kimagasló tevékenységének elismeréséül Zalacséb Község Polgármestere örök temetkezési hely céljára adományoz. A polgármester döntését megelőzően kikéri a képviselő-testület véleményét. Díszsírhely illeti meg a község elhunyt díszpolgárait és polgármestereit is.

(2) Díszsírhely adományozásáról az elhunyt legközelebbi hozzátartozóját és a temető üzemeltetőjét írásban kell értesíteni.

(3) Díszsírhely használati ideje a temető fennállásáig tart, használata díjtalan.

(4) A díszsírhelyre a - sírnyitás és a rátemetés szabályainak megtartása, költségeinek viselése mellett - az elhalt özvegye és az elhalt közvetlen felmenő és lemenő hozzátartozói (szülők, gyermekek) is eltemethetők.

(5) A díszsírhelyek gondozásáról az elhunytak hozzátartozói, ezek hiányában – az önkormányzat megbízására és költségére - az üzemeltető köteles gondoskodni.

7. A síremlékek

7. § (1) A síremlék alapozásának méreteit és alapozási anyagát az önkormányzat ellenőrzi. A síremléket szilárd alapra kell építeni. A síremlék és a sírjel nem foglalhat el a sírhelynél nagyobb területet.

(2) A síremlék szabályszerű felállítását, átépítését, lebontását az önkormányzat ellenőrzi. A rá- és mellétemetéskor elbontott síremléket a rendelkezésre jogosult, vagy megbízottja köteles a szétszedést követően azonnal a temető területéről elszállítani, kivéve, ha az visszaépítésre kerül.

(3) A sírbolton lévő síremlék fenntartásáról annak létesítője (örököse) köteles gondoskodni. Ha a sírbolt összeomlásától lehet tartani, az üzemeltető felszólíthatja a fenntartásra kötelezett személyek bármelyikét, hogy gondoskodjanak a helyreállításról. Ha a felhívás eredménytelen marad, az önkormányzat elrendelheti a sírbolt eltávolítását, illetőleg a sírboltba való további temetkezést megtilthatja.

(4) Közvetlen veszély fennállása esetén a felhívás kötelező. A felhívást – a temetési hely megjelelölésével – a temető hirdetőtábláján 90 napra ki kell függeszteni.

(5) A régi sírkövek kegyeletből és kultúrtörténeti érték miatt a kerítés mentén, vagy egy erre a célra kijelölt helyen (síremlék park) felállítandók.

(6) A sírhely használati ideje alatt a síremléket eltávolítani, vagy arról halott nevét törölni tilos.

(7) A síremléknek meg kell felelnie a temető általános arculatának. Közízlést sértő formájú, tartalmú és egyébként oda nem illő feliratokkal ellátott síremléket felállítani nem szabad. Kegyeletet sértő síremlék (sírjel) lebontását a polgármester rendelheti el.

8. Védett síremlékek

8. § (1) A képviselő-testület a sírjel művészeti értéke miatt, illetve az elhunyt személy iránti tisztelet kifejezése érdekében sírjelet, temetési helyet védetté nyilváníthat. (továbbiakban együtt: védett síremlék)

(2) A védettség alá helyezést, illetve annak megszüntetését a képviselő-testület által erre a célra létrehozott munkacsoport írásban kezdeményezi.

(3) A kezdeményezésnek tartalmaznia kell:

a) a védendő síremlék megnevezését,

b) a temetési hely pontos megjelölését (temető, parcella, sor, szám)

c) a védendő síremlék rövid leírását, dokumentálását (irodalom, fotók),

d) a kezdeményezés indoklását.

(4) A védettség alá helyezési, illetve annak megszüntetésére irányuló eljárás megindításáról, majd a döntésről értesíteni kell

a) a temető üzemeltetőjét

b) a temetési hely felett rendelkezni jogosult személyt.

(5) A védelem alá helyezésről, illetve annak megszüntetéséről a Képviselőtestület dönt. A védett síremlékek körét 5 évente felül kell vizsgálni.

(6) A védelem alá helyezést, illetve megszüntetésének tényét a temető nyilvántartó könyvébe be kell jegyezni. A bejegyzésről az üzemeltető gondoskodik.

(7) A védett síremlék – a védettség tényét és okát, valamint a védettséggel összefüggő egyéb információt tartalmazó – táblával megjelölhető.

(8) A védettség megszűnése esetén a 9. § (2)–(4) bekezdésében megjelölt kedvezmények a továbbiakban nem illetik meg a temetési hely felett rendelkezni jogosult személy(eke)t.

9. § (1) A védett síremlékek esetében is a temetési hely felett rendelkezni jogosult határozza meg a temetési helyre helyezhető személyek körét, illetve jogosult a védett síremlék gondozására. A temetési hely felett rendelkezni jogosult személyében bekövetkezett változást 45 napon belül be kell jelenteni a temető üzemeltetőjének.

(2) A védett síremlékek esetében a védetté nyilvánítástól kezdődően a temetési hely feletti rendelkezési jog – a temető fennállásáig – határozatlan idejűvé válik.

(3) Védett síremlékek esetében a temetési hellyel rendelkező személy mentesül a rendelet 13. § (3) bekezdésben megjelölt megváltási (újraváltási) díj megfizetése alól, a korábban megfizetett díj nem követelhető vissza.

(4) A temetési hely felett rendelkező személy a sírjelet – a temetési helyre a védetté nyilvánítást követően temetett személyek nevének, adatainak feltüntetése kivételével – csak a Képviselőtestület hozzájárulásával változtathatja meg.

(5) A védett síremlék gondozásával, karbantartásával, felújításával kapcsolatos feladatokat a temetési hely felett rendelkezni jogosult személy hiányában a temető tulajdonos látja el.

9. A temetési helyek méretei

10. § (1) A temetési helyek méretei:

a) felnőtt egyes sír: 2,3 m hosszú, 2 m mély, 0,9 m széles;

b) felnőtt kettes sír: 2,3 m hosszú, 2 m mély, 1,9 m széles;

c) gyermeksír: 1,5 m hosszú, 2 m mély, 0,80 m széles;

d) urnasír: 0,8 m hosszú, 1 m mély, 0,6 m széles;

(2) A sírok egymástól való távolsága legalább 60 cm. A sorok közötti távolságnak 1 méternek kell lenni. A sírhelytáblák között legalább 2 méternek megfelelő utat kell hagyni. A sírdombok magassága legfeljebb 50 cm lehet.

(3) A felnőtt sírhelybe 12 éven aluli gyermek is temethető. Ilyen esetben a sír méreteinek a felnőtt sír méreteivel azonosnak kell lennie.

(4) Mélyített felnőtt sírhelybe még egy koporsó temethető. Koporsós rátemetés esetén úgy kell mélyíteni, hogy a felülre kerülő koporsó aljzata legalább 160 cm mélységbe kerüljön.

10. Temetkezési szabályok

11. § (1) A temetés hamvasztással, vagy koporsós temetéssel történik, egyházi vagy világi szertartás keretében.

(2) Az egyes sírhelyekbe egy, a kettes sírhelyekbe két felnőtt koporsó helyezhető el.

(3) Az urnasírba legfeljebb 4 urna helyezhető el.

(4) Rátemetés – a 25 éves porladási időt megelőző újabb temetés - egyes és kettes sírhelyre végezhető a szükséges engedélyek birtokában, ahol a második koporsó aljzata legalább 1,6 m mélységre kell, hogy kerüljön.

(5) Urnát sírhelybe és sírboltba sírnyitási engedély nélkül is el lehet helyezni, de az elhelyezési szándékot ebben az esetben is előzetesen be kell jelenteni a fenntartónál.

(6) Betemetett egyes sírba 2 urna, kettes sírhely 1-1 részébe az egyes sírhelyeknek megfelelő számú urna rátemethető. Az urnát úgy kell elhelyezni, hogy a talajszinttől legalább 0,5 m mélyre kerüljön.

(7) Rátemetés, illetve mellétemetés esetén a balesetek elkerülése érdekében a síremléket a temettetőnek le kell bontania és újra fel lehet állítania.

11. A temetési helyek feletti rendelkezési jog

12. § (1) A temetési helyek használati idejének, azaz a temetkezési hely feletti rendelkezési jogosultság kezdő időpontja a megváltás napja.

(2) Az egyszeri megváltás időtartama:

a) egyes-, kettes-, valamint gyermeksírhely esetén 25 év;

b) urnasírhely esetén 25 év.

(3) A temetési helyekért az 1. mellékletben meghatározott mértékű megváltási díjat kell fizetni.

(4) A megváltási díjat az első megváltás alkalmával az elhunyt hozzátartozója, az eltemettetésre kötelezett, ezek hiányában az eltemettető, újraváltáskor a sír felett rendelkező hozzátartozó köteles megfizetni.

(5) Az egyszeri megváltás meghosszabbítható, melynek időtartama megegyezik a (2) bekezdésben foglaltakkal. A temetési hely díja és az újraváltás díja megegyezik.

(6) A kettes sírhely használati ideje a második temetés napjától számított 25 év.

(7) Ha a kettes sírhely megváltásától számított 25 éven belül nem történik meg a második temetés, a kettes sírhely további használati jogát – az első 25 év elteltétől számítva – csak újraváltással lehet fenntartani.

(8) Az e rendeletben szabályozott díjak emelését az önkormányzat minden év december 31-ig kezdeményezheti a következő évre vonatkozóan.

12. Nyilvántartások, gazdálkodási szabályok

13. § (1) A temető fenntartója vezeti a nyilvántartó könyvet.

(2) Ha a sírhellyel és az urnasírhellyel rendelkezni jogosultak a lejárati időt követő 12 hónapon belül nem rendelkeznek és a felhívásnak sem tesznek eleget, vagy a sírhely használati idejét díjfizetés ellenében nem váltják meg, a fenntartó jogosult a holttestek maradványait (urnáit) közös sírhelyre áttemettetni, illetve az eredeti sírhelyben lemélyítve elhelyezni. Az így megürült sírhely újból értékesíthető, de erről a fenntartó köteles nyilvántartást vezetni.

(3) A temetőben korábban elhelyezett urnák kérelemre történő kiadásáról a fenntartó gondoskodik. Az urna kiadását az kérheti, aki a hamvasztásról gondoskodott, vagy az elhalt közeli hozzátartozója. A kiadás tényét a nyilvántartásban fel kell jegyezni.

(4) Amennyiben az urna kiadását kérő személy nem azonos a hamvasztásos temetésről gondoskodóval, úgy az urna kiadásához a temetésről gondoskodótól kell hozzájárulást beszereznie a kérelmezőnek.

III. Fejezet

Temetési szolgáltatások

13. A temetkezési szolgáltatók

14. § (1) A temetőben a temetkezési szolgáltatásokat az a temetkezési szolgáltató láthatja el, amely a szolgáltatási tevékenység végzésére engedéllyel rendelkezik, és a temető fenntartójának a munkálatot előzetesen bejelentette.

(2) Az önkormányzat a temetkezési vállalkozónak a temetési napokon igény szerint és bejelentési sorrend alapján biztosítja a temetés lebonyolítását.

(3) A temetőben egy időben egy temetés tartható. Ugyanazon a napon tartandó temetések között legalább 1 óra különbséget kell tartani.

(4) A halottat eltemetni, az elhamvasztott halott maradványait elhelyezni a temető fenntartójának képviselőjével történt előzetes egyeztetés után lehet. A temetést legalább 48 órával korábban be kell jelenteni a fenntartó önkormányzatnak.

(5) A temetkezési szolgáltatók kötelesek együttműködni a szolgáltatás zavartalan lebonyolítása érdekében a temető fenntartójával, az illetékes hatóságokkal, más szolgáltatókkal és az érdekeltekkel.

(6) A temetés módjára, illetve a hamvasztásra az elhunytnak életében tett nyilatkozata, ennek hiányában a temetésről gondoskodó, a törvényben meghatározott személy rendelkezése az irányadó.

(7) Amennyiben a temetés az önkormányzat költségén történik, a temetés módját az önkormányzat határozza meg.

14. A ravatalozó használatának rendje

15. § (1) Ravatalozni a temetőben csak az arra kijelölt helyen szabad. A ravatalozót a temetés megkezdése előtt legalább 1 órával ki kell nyitni.

(2) Az elhunytak temetőn belüli szállítását, ravatalozását, eltemetését a legnagyobb körültekintéssel, kímélettel, a kegyeleti szokások betartásával kell végezni.

IV. Fejezet

A temető használata működése

15. A temető használata

16. § (1) A temető területén külön jogszabályban meghatározott ipari és szolgáltató tevékenység végzésére nem lehet telephelyet létesíteni.

(2) A képviselő-testület temetőfenntartási hozzájárulási díjat állapít meg. A képviselő-testület a temetői létesítmények és az üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybevételét, valamint a temetőbe való behajtást a 2. melléklet szerinti díjak ellenében biztosítja.

(3) Az önkormányzat engedélye szükséges az építőanyagnak a temetőbe való beszállításához, építési vagy bontási munkák elvégzéséhez.

(4) A (2)–(3) bekezdésben foglalt munkálatokat a megkezdésük előtt minimum 3 nappal korábban be kell jelenteni az önkormányzat felé.

(5) A temető fenntartójának engedélye nélkül, vagy attól eltérő módon végzett munka esetén a temető fenntartója a sírhely felett rendelkezni jogosultat megfelelő határidő kitűzésével felhívja a sérelmezett állapot megszüntetésére.

(6) A temetőben munka úgy végezhető, hogy az ne sértse a hozzátartozók és a látogatók kegyeleti érzéseit, és ne zavarja a temetési, búcsúztatási szertartásokat. Az építési munkákat végző vállalkozók vasárnap és ünnepnapok alkalmával a temetőben nem dolgozhatnak. Amennyiben a szomszédos temetkezési hely a munkálatok miatt megsérül, annak okozója köteles gondoskodni az eredeti állapot helyreállításáról.

(7) A munka elvégzését követően a vállalkozó a munkaterületet rendezett, tiszta állapotban köteles átadni a fenntartónak, a maradék építési anyagot, hulladékot pedig köteles elszállítani a hulladék keletkezésétől számított 3 napon belül.

(8) A temető területéről sírkövet, síremléket – vagyonvédelmi okokból – csak a fenntartónak történő előzetes bejelentés után szabad kivinni.

(9) A temető használati rendjéről szóló tájékoztatót a temető területén jól láthatóan el kell helyezni.

16. A temető rendje

17. § (1) A tisztességes és méltó temetés, valamint a halottak nyughelye előtt a tiszteletadás joga mindenkit megillet.

(2) A temetőben mindenki köteles a hely csendjének megfelelő, a kegyeleti jogokat tiszteletben tartó magatartást tanúsítani.

(3) A temető folyamatos tisztántartásáról, a rendezett környezet biztosításáról, a növényzet és a közösségi helyek gondozásáról a fenntartó önkormányzat gondoskodik. A sírok, síremlékek gondozása a hozzátartozók feladata.

(4) A sírhelyek gondozása során keletkező hulladékot az önkormányzat által kihelyezett hulladékgyűjtő konténerbe szabad elhelyezni. A konténerbe tilos elhelyezni a nem a temetőből származó hulladékot.

(5) Az önkormányzatot nem terheli őrzési, kártérítési felelősség a temetőben elhelyezett síremlékek, tárgyak tekintetében.

(6) A temető nyitva tartási ideje minden nap 8.00 órától 20.00 óráig. Ünnepi nyitva tartás 6.00 órától 24.00 óráig.

18. § (1) A temetőbe kizárólag a temetkezési szolgáltatást végzők, a mozgássérültek, továbbá a síremlékek felállításához, felújításához szükséges szállítást végzők járművei, valamint az önkormányzat megbízását teljesítő járművek hajthatnak be.

(2) A vakvezető és a rendőrségi kutya kivételével állatot a temetőbe bevinni nem szabad.

(3) 12 éven aluli gyermek felnőtt felügyelete nélkül nem tartózkodhat a temetőben.

19. § (1) A temetőben a temetési helyeket, az azokon lévő tárgyakat, síremlékeket, növényzetet, virágokat megrongálni, beszennyezni, illetve a temetőből kivinni tilos.

(2) A temető területén reklámot, hirdetést elhelyezni csak az önkormányzat engedélyével és általa meghatározott helyen szabad.

20. § (1) A temetőben a temetési helyek bekerítése tilos, arra engedély nem adható. Az e rendelet hatályba lépése előtt létesített kerítések mindaddig fennmaradhatnak, amíg az adott temetési hely megváltási díjának a megfizetési megtörténik. Padok és ülőalkalmatosságok a sírhelyek közé úgy építhetők, hogy azok a temető rendeltetésszerű használatát ne akadályozzák.

(2) Tilos a temetési hely környékét felásni, a talajt elhordani vagy sírfeltöltésre használni.

(3) A temetési helyen kívüli területre kizárólag az önkormányzat vagy az általa megbízott személy vagy szervezet ültethet növényt.

(4) A temetési helyekre olyan növények telepíthetők, amelyek nem terjednek túl a temetési hely határán.

(5) A temetési helyen csak a hely díszítésére szolgáló tárgyak helyezhetők el.

(6) A temetési helyen fát ültetni tilos.

(7) A temetési hely felett rendelkezési jogosultsággal rendelkezőt az önkormányzat kötelezheti a szabálytalanul ültetett növények vagy elhelyezett tárgyak eltávolítására. A felszólítás eredménytelensége esetén az önkormányzat jogosult a növényzet vagy tárgy kártalanítás nélküli eltávolítására.

21. § (1) A temetőt használók a temetőben kötelesek a tűzveszély keletkezését eredményező magatartástól tartózkodni, valamint a tűzgyújtásra alkalmas eszközöket (gyertya, mécses) úgy elhelyezni, hogy tűz ne keletkezzen.

(2) A temetések alkalmával vagy felújítás céljából megbontott temetési helyet a lehető legrövidebb időn belül helyre kell állítani. A megbontott temetési hely darabjait idegen sírokon tárolni tilos, elszállíttatásáról az eltemettető vagy temetés esetén megbízott temetkezési vállalkozó köteles gondoskodni.

22. § A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Zalacséb Község Képviselő-testületének a temetőről és temetkezés rendjéről szóló 9/2000. (IX. 15.) önkormányzati rendelete.

23. § Ez a rendelet 2023. június 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 7/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Temetési helyek bruttó megváltási díja

Megnevezés

Díj (Ft)

1. Egyes felnőtt sírhely váltása ( évre):

500,-

2. Kettős sírhely esetén a fenti ár kétszerese számítandó fel.

800,-

3. Mélyített sírhely esetén a fenti ár 1,5-szerese számítandó fel

4. Gyermeksírhely

300,-

5. Urnasírhely:

300,-

7. Díszsírhely

1.000,-

ingyenes/polgármester adományozza

Az újraváltás díja megegyezik az 1-7 pontban meghatározott díjakkal.

2. melléklet a 7/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Temetőfenntartási hozzájárulás és egyéb üzemeltetői (bruttó) díjak

Megnevezés

Díj (Ft)

1. A temetkezési szolgáltatók által fizetendő díj

Temetkezési szolgáltató által fizetendő díj a temetői létesítmények használatáért,

5.000.-Ft/temetés

2. Sírköves vállalkozó által fizetendő temető-fenntartási hozzájárulás a temetőben lévő közművek és terület használatáért

ingyenes

Helyi vállalkozók a fenti díjak fizetése alól mentesek.

3. Az üzemeltető által biztosított szolgáltatások díjai

3.1 A halott hűtő bérleti díja

ingyenes

4. Temetőbe való behajtás díja

ingyenes