Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (X. 29.) önkormányzati rendelete

a helyi iparűzési adóról

Hatályos: 2022. 11. 02

Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (X. 29.) önkormányzati rendelete

a helyi iparűzési adóról

2022.11.02.

Sármellék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és h) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Adóköteles a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 35. § és 37. §-ában meghatározott tevékenység.

2. § Az adó alanya a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 35. § (2) bekezdésében meghatározott vállalkozó.

3. § Az adókötelezettség keletkezésére és megszűnésére a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 38. §-a az irányadó.

4. § Az adó mértéke az adóalap 2 %-a.

5. § (1) E rendeletben meghatározott adót az Önkormányzat Takarékbank Zrt-nél vezetett helyi iparűzési adó számlájára kell befizetni.

(2) E rendeletben nem szabályozott kérdések tekintetében a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény és az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény rendelkezései az irányadóak.

6. §1

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

1

A 6. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.