Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete

Sármellék Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 03. 01

Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete

Sármellék Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről

2024.03.01.

Sármellék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel az államháztartás szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27. § (1)-(2) bekezdéseiben, valamint a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvényben foglaltakra Sármellék Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A rendelet hatálya Sármellék község Önkormányzatára, a Képviselő-testületre, annak bizottságaira és intézményeire terjed ki.

2. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervei:

a) Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv: Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatal

b) Önállóan működő költségvetési szerv: Zöldgólya Óvoda és Bölcsőde

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő költségvetési szervek külön-külön címet alkotnak.

(3) A képviselő-testület igazgatási kiadása önálló címet alkot, a képviselő-testület költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások külön-külön címet alkotnak.

3. § Sármellék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a bevételi és kiadási főösszegét 2024. évben, 880.461.905,- Ft-ban határozza meg.

4. § (1) Az Önkormányzat 2024. évi bevételeit és kiadásait, kiemelt előirányzatonként az 1. melléklet, 2. melléklet, 3. melléklet tartalmazza.

(2) A 2024. évi költségvetési bevételi előirányzatokat az Önkormányzat és költségvetési szervei szerinti bontásban az 19. melléklet és a 20. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat 2024. évben hitel felvételét, adósságot keletkeztető ügylet megkötését nem tervezi.

5. § (1) Az Önkormányzat és költségvetési szervei működési, fenntartási kiadási előirányzatait 2024. évben az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Működési, fenntartási kiadások főösszege: 442.378.000,- Ft

b) Személyi juttatás: 192.603.503,- Ft

c) Munkaadókat terhelő járulék: 25.786.805,- Ft

d) Dologi kiadás: 193.757.589,- Ft

e) Pénzeszközátadás: 5.609.659,- Ft

f) Önkormányzat által folyósított ellátás: 16.276.324,- Ft

g) Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások: 602.078,- Ft

h) Állami megelőlegezések visszafizetése: 7.742.042,- Ft

i) Kötött tartalék: 0 ,- Ft

j) Általános tartalék: 0,- Ft

k) Állami támogatás visszafizetése: 0,- Ft

l) Felhalmozási kiadások főösszege: 438.083.905,- Ft

m) Felújítási kiadás: 4.770.000,- Ft

n) Beruházási kiadás: 408.799.495,- Ft

o) Immateriális javak: 5.842.000,- Ft

p) Egyéb felhalmozási célú kiadás: 18.672.410,- Ft

(2) A 2024. évi felhalmozási kiadásokat a 4. melléklet tartalmazza.

(3) Az EU támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait az 7. melléklet tartalmazza.

6. § Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2024. évi kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatonként a 2. melléklet, 5. melléklet, 6. melléklet, 16. melléklet, 17. melléklet, 18. melléklet tartalmazza.

7. § (1) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel mérlegszerűen a 3. melléklet mutatja be.

(2) A 2024. évi költségvetési bevételeket és kiadásokat kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet, 11. melléklet, 13. melléklet, 17. melléklet tartalmazza.

(3) A tárgyév tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak teljesülését a 12. melléklet, 14. melléklet, 15. melléklet szerinti előirányzat felhasználási ütemterv tartalmazza.

8. § (1) Az Önkormányzat többéves kihatással járó kötelezettségvállalásainak előirányzatait éves bontásban a 9. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 8. melléklet az tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek fő összesítője a költségvetési évet követő három év előirányzatait éves bontásban a 21. melléklet tartalmazza.

9. § A Képviselő-testület az Önkormányzat közalkalmazotti létszámát 6 főben, köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban lévők létszámát 6 főben, köztisztviselői létszámát 9 főben, egyéb munkavállalói létszámát 6 főben, közfoglalkoztatottak létszámát 2 főben állapítja meg. A 2024. évi létszám előirányzatot a 10. melléklet tartalmazza.

10. § (1) A Képviselő-testület a Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapját 46.380, - Ft-ban határozza meg.

(2) A köztisztviselők cafeteria juttatásának éves keretét 2024. évre a Képviselő-testület nettó 231.900,- Ft-ban állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a közalkalmazottak és köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban lévők részére havi 8000.- Ft összegű béren kívüli juttatást biztosít.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat alkalmazásában lévő munka törvénykönyve alapján dolgozók részére havi 8000.- Ft összegű béren kívüli juttatást biztosít.

11. § Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai évközben megváltoztathatóak.

12. § (1) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(2) Ha évközben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként – adott év június 30-ig illetve december 31-ig – dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(3) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.

13. § Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve szabadon módosíthatja egyes kiemelt, ezen belül részelőirányzataikat.

14. § (1) A költségvetés gazdálkodás biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.

(2) Az önállóan és részben önálló költségvetési szervek költségvetésének végrehajtásáért, a takarékosság érvényesüléséért az intézmény vezetője a felelős. Az intézmények többletbevételeiket csak a képviselő-testület döntése alapján használhatják fel.

(3) A gazdálkodási intézmények költségvetési támogatását az önkormányzat 1/12 részben finanszírozza az önkormányzatok mindenkori likviditási helyzetének megfelelően a központi finanszírozással azonos ütemben a tárgyhó 1-jén.

15. § Az önkormányzat képviselő-testülete a polgármester kezdeményezésére az önkormányzati rendeletben meghatározott módon önkormányzati biztost rendel ki, amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli tartozás állományának mértéke eléri éves eredeti előirányzatának 10 %-át, vagy a 100 millió forintot és a tartozását egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani.

16. § Az önkormányzat és intézményei bevételeit és kiadásait az MBH Bank Nyrt-nél vezetett költségvetési számláján tartja nyilván.

17. § Mellékletek:

a) 1. melléklet: Az Önkormányzat és költségvetési szervei bevételeinek és kiadásainak fő összesítője

b) 2. melléklet: Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak fő összesítője

c) 3. melléklet: Az Önkormányzat és költségvetési szervei működési, felhalmozási és finanszírozási célú bevételi és kiadási előirányzatok bemutatása

d) 4. melléklet: Az Önkormányzat és költségvetési szervei felhalmozási kiadásai feladatonként

e) 5. melléklet: Az Önkormányzat által folyósított ellátások részletezése

f) 6. melléklet: Az Önkormányzat működési célú pénzeszközátadásainak részletezése

g) 7. melléklet: Az Önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulásai

h) 8. melléklet: Adott, közvetített támogatások

i) 9. melléklet: Az Önkormányzat többéves kihatással járó kötelezettségvállalások listája

j) 10. melléklet: Az Önkormányzat és költségvetési szervei éves létszám-előirányzata

k) 11. melléklet: Zöldgólya Óvoda és Bölcsőde bevételeinek és kiadásainak fő összesítője

l) 12. melléklet: Zöldgólya Óvoda és Bölcsőde előirányzat-felhasználási terve

m) 13. melléklet: Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatal bevételeinek és kiadásainak fő összesítője

n) 14. melléklet: Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatal előirányzat-felhasználási terve

o) 15. melléklet: Az Önkormányzat előirányzat-felhasználási terve

p) 16. melléklet: Az Önkormányzat dologi és egyéb folyó kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontása

q) 17. melléklet: Az Önkormányzat személyi juttatásai és munkaadókat terhelő járulékok kimutatása

r) 18. melléklet: A Sármelléki Közösségi Színtér költségvetési kiadásai

s) 19. melléklet: Az Önkormányzat bevételei az állami támogatásokról és átvett pénzeszközökről

t) 20. melléklet: Az Önkormányzat intézményi, működési és felhalmozási bevételei

u) 21. melléklet: Az Önkormányzat és költségvetési szervei bevételeinek és kiadásainak fő összesítője a költségvetési évet követő három évről

v) 22. melléklet: Az Önkormányzat pénzmaradványának levezetése

18. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Sármellék Község Önkormányzata és költségvetési szervei

Kiadásainak és bevételeinek fő összesítője

Sor-szám

Megnevezés

Önkormányzat eredeti

Kötelező feladat eredeti

Önként vállalt feladat eredeti

2024. évi előirányzat (Ft)

KIADÁSOK

1

Személyi juttatások

192 603 503

192 603 503

2

Munkaadókat terhelő járulékok

25 786 805

25 786 805

3

Dologi és egyéb folyó kiadások

193 757 589

193 757 589

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5.

Egyéb működési kiadások (a+b+c+d)

22 488 061

6 796 537

15 691 524

a.

Támogatásértékű működési kiadások

b.

Működési célú pénzeszközátadás AHT-n kívülre és belül

5 609 659

3 894 459

1 715 200

Működési célú támogatások az Európai Uniónak

0

0

Előző évi állami támog visszafizetése

0

0

c.

Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, Önormányzat által folyósított ellátások

16 276 324

2 300 000

13 976 324

d.

Helyi önkormányzatok előző évi elszámoláásából származó kiadások

602 078

602 078

Kötött tartalék, koncessziós díj+helyiadók hátralék

0

0

Általános és céltartalék

I.

Működési kiadások (1+….+5)

434 635 958

418 944 434

15 691 524

6.

Beruházás

408 799 495

408 799 495

7.

Felújítás

4 770 000

4 770 000

8.

Egyéb felhalmozási kiadások

18 672 410

18 672 410

9.

Immateriális javak

5 842 000

5 842 000

II.

Felhalmozási kiadások (6+7+8)

438 083 905

438 083 905

III.

IV.

0

V.

0

A.

Költségvetési kiadások összesen (I+II+III+IV+V)

872 719 863

857 028 339

15 691 524

BEVÉTELEK

1.

Intézményi Működési bevételek

50 930 215

50 930 215

2.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

76 631 000

76 631 000

0

2.1.

Helyi adók

75 250 000

75 250 000

2.2.

Átengedett központi adók

0

0

2.3.

Bírságok, egyéb bevételek

1 381 000

1 381 000

3.

Működési támogatások

218 997 232

218 997 232

0

3.1.

Helyi Önkormányzatok általános működésének támogatása

218 997 232

218 997 232

3.2.

Központosított előirányzatokból a működési célúak

0

3.3.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása

0

0

4.

Egyéb működési bevételek

11 697 419

11 697 419

0

4.1.

Támogatásértékű működési bevételek összesen

9 095 341

9 095 341

4.2.

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

602 078

602 078

0

4.3.

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel

0

4.4

ÁFA visszaigénylés

2 000 000

2 000 000

4.5.

Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések

0

I.

Működési bevételek (1+2+3+4)

358 255 866

358 255 866

0

5.

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

40 308 719

40 308 719

5.1.

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

37 459 421

37 459 421

5.2.

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei

2 849 298

2 849 298

6.

Felhalmozási támogatások

0

0

0

6.1.

Köpontosított előirányzatokból fejlesztési célúak

0

6.2.

Fejlesztési célú támogatások

0

0

7.

Egyéb felhalmozási bevételek

34 205 385

34 205 385

0

7.1.

Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen

34 205 385

34 205 385

7.2.

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről

0

0

7.3.

előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány

0

II.

Felhalmozási bevételek (5+6+7)

74 514 104

74 514 104

0

III.

Támogatási kölcsönök visszatérülése

0

0

IV.

Pénzforgalom nélküli bevételek

0

0

0

B.

Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV)

432 769 970

432 769 970

0

A.Költségvetési kiadások és B.költségvetési bevételek egyenlege (A-B)

439 949 893

424 258 369

15 691 524

V.

Pénzmaradvány igénybevétele

447 691 935

447 691 935

0

1.

Működési célra

22 972 144

22 972 144

2.

Felhalmozási célra

424 719 791

424 719 791

C.

Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (V)

447 691 935

447 691 935

0

VI.

Értékpapír értékesítésének bevétele

0

VII.

Hitelek felvétele

0

0

0

1.

Működési célú hitel felvétele

0

2.

Felhalmozási célú hitel felvétele

0

3.

Bérhitel

4.

Folyószámlahitel

D.

Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek (VI+VII)

0

0

0

E.

Finanszírozási bevételek (C+D)

447 691 935

447 691 935

0

VIII.

Felügyeleti szervi támogatás

IX.

Hitelek törlesztése

0

0

0

1.

Működési célú hitel törlesztése (folyószámlahitel)

0

2.

Működési célú hitel törlesztése (éven túli)

0

3.

Felhalmozási célú hitel törlesztése

0

X.

ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése

7 742 042

7 742 042

Előző évi állami támogatás visszafizetése

0

0

F.

Finanszírozási kiadások összesen (VIII+IX)

7 742 042

7 742 042

G.

Tárgyévi kiadások össsesen (A+F)

880 461 905

864 770 381

15 691 524

H.

Tárgyévi bevételek összesen (B+E)

880 461 905

880 461 905

0

2. melléklet a 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Sármellék Község Önkormányzata

Kiadásainak és bevételeinek fő összesítője

Sor-szám

Megnevezés

Önkormányzat eredeti

Kötelező feladat eredeti

Önként vállalt feladat eredeti

2024. évi előirányzat (Ft)

KIADÁSOK

1

Személyi juttatások

59 637 961

59 637 961

2

Munkaadókat terhelő járulékok

8 145 422

8 145 422

3

Dologi és egyéb folyó kiadások

182 330 795

182 330 795

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5.

Egyéb működési kiadások (a+b+c+d)

22 488 061

6 796 537

15 691 524

a.

Támogatásértékű működési kiadások

b.

Működési célú pénzeszközátadás AHT-n kívülre és belül

5 609 659

3 894 459

1 715 200

Működési célú támogatások az Európai Uniónak

0

0

Előző évi állami támog visszafizetése

0

0

c.

Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, Önormányzat által folyósított ellátások

16 276 324

2 300 000

13 976 324

d.

Helyi önkormányzatok előző évi elszámoláásából származó kiadások

602 078

602 078

Kötött tartalék, koncessziós díj+helyiadók hátralék

0

0

Általános és céltartalék

I.

Működési kiadások (1+….+5)

272 602 239

256 910 715

15 691 524

6.

Beruházás

407 946 591

407 946 591

7.

Felújítás

4 770 000

4 770 000

8.

Egyéb felhalmozási kiadások

18 672 410

18 672 410

9.

Immateriális javak

5 842 000

5 842 000

II.

Felhalmozási kiadások (6+7+8)

437 231 001

437 231 001

III.

IV.

0

V.

0

A.

Költségvetési kiadások összesen (I+II+III+IV+V)

709 833 240

694 141 716

15 691 524

BEVÉTELEK

1.

Intézményi Működési bevételek

50 920 215

50 920 215

2.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

76 631 000

76 631 000

0

2.1.

Helyi adók

75 250 000

75 250 000

2.2.

Átengedett központi adók

0

0

2.3.

Bírságok, egyéb bevételek

1 381 000

1 381 000

3.

Működési támogatások

218 997 232

218 997 232

0

3.1.

Helyi Önkormányzatok általános működésének támogatása

218 997 232

218 997 232

3.2.

Központosított előirányzatokból a működési célúak

0

3.3.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása

0

0

4.

Egyéb működési bevételek

11 697 419

11 697 419

0

4.1.

Támogatásértékű működési bevételek összesen

9 095 341

9 095 341

4.2.

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

602 078

602 078

4.3.

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel

0

4.4

ÁFA visszaigénylés

2 000 000

2 000 000

4.5.

Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések

0

I.

Működési bevételek (1+2+3+4)

358 245 866

358 245 866

0

5.

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

40 308 719

40 308 719

5.1.

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

37 459 421

37 459 421

5.2.

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei

2 849 298

2 849 298

6.

Felhalmozási támogatások

0

0

0

6.1.

Köpontosított előirányzatokból fejlesztési célúak

0

6.2.

Fejlesztési célú támogatások

0

0

7.

Egyéb felhalmozási bevételek

34 205 385

34 205 385

0

7.1.

Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen

34 205 385

34 205 385

7.2.

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről

0

0

7.3.

előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány

0

II.

Felhalmozási bevételek (5+6+7)

74 514 104

74 514 104

0

III.

Támogatási kölcsönök visszatérülése

0

0

IV.

Pénzforgalom nélküli bevételek

0

0

0

B.

Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV)

432 759 970

432 759 970

0

A.Költségvetési kiadások és B.költségvetési bevételek egyenlege (A-B)

277 073 270

261 381 746

15 691 524

V.

Pénzmaradvány igénybevétele

446 986 724

446 986 724

0

1.

Működési célra

22 266 933

22 266 933

2.

Felhalmozási célra

424 719 791

424 719 791

C.

Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (V)

446 986 724

446 986 724

0

VI.

Értékpapír értékesítésének bevétele

0

VII.

Hitelek felvétele

0

0

0

1.

Működési célú hitel felvétele

0

2.

Felhalmozási célú hitel felvétele

0

3.

Bérhitel

4.

Folyószámlahitel

D.

Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek (VI+VII)

0

0

0

E.

Finanszírozási bevételek (C+D)

446 986 724

446 986 724

0

VIII.

Felügyeleti szervi támogatás

162 171 412

162 171 412

IX.

Hitelek törlesztése

0

0

0

1.

Működési célú hitel törlesztése (folyószámlahitel)

0

2.

Működési célú hitel törlesztése (éven túli)

0

3.

Felhalmozási célú hitel törlesztése

0

X.

ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése

7 742 042

7 742 042

Előző évi állami támogatás visszafizetése

0

0

F.

Finanszírozási kiadások összesen (VIII+IX)

169 913 454

169 913 454

G.

Tárgyévi kiadások össsesen (A+F)

879 746 694

864 055 170

15 691 524

H.

Tárgyévi bevételek összesen (B+E)

879 746 694

879 746 694

0

3. melléklet a 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Sármellék Község Önkormányzata és költségvetési szervei

működési, felhalmozási és finanszírozási célú bevételi és kiadási előirányzatok bemutatása tájékoztató jelleggel

forintban

Sor-szám

Megnevezés

Önkormányzat és költségvetési szervei összesen

Megnevezés

Önkormányzat és költségvetési szervei összesen

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

1.

Intézményi Működési bevételek

50 930 215

1.

Személyi juttatások

192 603 503

2.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

76 631 000

2.

Munkaadókat terhelő járulékok

25 786 805

3.

Működési támogatások

218 997 232

3.

Dologi és egyéb folyó kiadások

193 757 589

4.

Egyéb működési bevételek

11 697 419

4.

Egyéb működési kiadások (a+b+c+d)

21 885 983

a.

Támogatásértékű működési kiadások

b.

Működési célú pénzeszközátadás AHT-n belülre és kívülre

5 609 659

Működési célú támogatások az Európai Uniónak

0

c.

Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, Önormányzat által folyósított ellátások

16 276 324

d.

Irányítószerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás

5.

Általános és céltartalék

Kötött tartalék

0

A.

Működési bevételek (1+2+3+49)

358 255 866

A.

Működési kiadások (1+….+5)

434 033 880

I.

Működési bevételek és működési kiadások különbözete:

75 778 014

6.

Beruházási kiadások

408 799 495

5.

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

40 308 719

7.

Felújítás

4 770 000

6.

Felhalmozási támogatások

0

8.

Immateriális javak

5 842 000

7.

Egyéb felhalmozási bevételek

34 205 385

9.

Egyéb felhalmozási célú kiadás

18672410

B.

Felhalmozási bevételek (5+6+7)

74 514 104

B.

Felhalmozási kiadások (6+….+8)

438 083 905

II.

Felhalmozási bevételek és kiadások különbözete:

363 569 801

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

7 742 042

8.

Támogatási kölcsönök visszatérülése

0

Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

602 078

9.

Pénzmaradvány igénybevétele

447 691 935

10.

Értékpapír értékesítésének bevétele

11.

Hitelek felvétele

C.

Finanszírozási bevételek (8+9+10+11)

447 691 935

D.

Finanszírozási kiadások

D.

Költségvetési Bevételek Összesen (A+B+C)

880 461 905

E.

Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D)

880 461 905

Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege

0

4. melléklet a 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

2024. Évi költségvetés

Sármellék Község Önkormányzata és költségvetési szervei

Felhalmozási kiadások feladatonként

Forintban

Felhalmozási kiadás megnevezése

Kormányzati funkció

Rovatszám

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás
2023.XII.31-ig

2024. évi eredeti előirányzat

Felújítási kiadások célonként

4 770 000

0

0

4 770 000

Sármelléki Közös Hivatal felújítása (kémény)

013350

K71+K74

1 270 000

1 270 000

MTA-492 kisbusz felújítása

066020

K73+K74

3 000 000

3 000 000

Sportöltöző épületének felújítása

013350

K71+K74

500 000

500 000

Beruházási kiadások feladatonként (bölcsőde)

104031

85 852

0

0

85 852

fali tükör 40 x 50 1 db beszerzése

104031

K64+K67

12 700

12 700

LED-esmozgásérzékelő lámpa beszerzése

104031

K64+K67

13 970

13 970

Árnyékoló ponyva 300x300 beszerzése

104031

K64+K67

8 382

8 382

Udvari játéktároló beszerzés 1 db

104031

K64+K67

50 800

50 800

Egyéb tárgyi eszköz beszerzések összesen (K64+ K67)

104031

85 852

0

0

85 852

Bölcsőde beszerzések összesen: (K64+K67)

104031

85 852

0

0

85 852

Beruházási kiadások feladatonként (óvoda)

091140

320 548

0

0

320 548

fali tükör 40 x 50 1 db beszerzése

091140

K64+K67

127 000

127 000

LED-esmozgásérzékelő lámpa beszerzése

091140

K64+K67

49 530

49 530

Árnyékoló ponyva 300x300 beszerzése

091140

K64+K67

29 718

29 718

Udvari játéktároló beszerzés 1 db

091140

K64+K67

50 800

50 800

Gyermek WC ülöke 6 db beszerzés

091140

K64+K67

38 100

38 100

Szappanadagoló gyermekmosdóba 5 db beszerzése

091140

K64+K67

25 400

25 400

Egyéb tárgyi eszköz beszerzések összesen (K64+ K67)

091140

320 548

0

0

320 548

Óvodai beszerzések összesen: (K64+K67)

091140

320 548

0

0

320 548

Egyéb tárgyi eszköz beszerzések összesen Bölcsőde + Óvoda (K64+ K67)

406 400

0

0

406 400

LED reflektor, elágazódoboz, kötegelő, vezetékösszekötő

082092

K64+K67

89 010

89 010

082092

0

082092

0

Beruházási kiadások Közösségi színtér összesen

89 010

0

0

89 010

irodaszékek beszerzése 7 db beszerzése (K64+K67)

011130

192 504

0

0

192 504

Egyéb informatikai eszközök beszerzése (K63+K67)

011130

254 000

254 000

Közös Hivatal beszerzése Összesen:

446 504

0

0

446 504

MFP-ÖTIK Önkormányzati igatlan fejlesztése pályázat: szolgálati lakás emelet (K62+K67)

013350

K62+K67

22 279 926

0

0

22 279 926

TOP PLUSZ pályázat: Kerékpárút fejlesztés Sármellék és Zalavár településeken (K62+K67)

047320

K62+K67

385 472 665

0

0

385 472 665

Ingatlanok beszerzése, létesítése (önkormányzat) összesen (K62) + (K67)

407 752 591

0

0

407 752 591

Electrolux Hygienic 500 vezeték nélküli porszívó

011130

K64+K67

104 990

104 990

Beruházási kiadások összesen (K64+K67)

407 857 581

0

0

407 857 581

Beruházási kiadások intézmények nélkül összesen (K62+K63+K64+K67)

407 946 591

0

0

407 946 591

Beruházási kiadások intézményekkel együtt összesen (K62+K63+K64+K67)

408 799 495

0

0

408 799 495

Rendezési terv módosítása

013350

5 842 000

5 842 000

Immateriális javak összesen ( K61)

5 842 000

5 842 000

Felújítási, Beruházási kiadások és Immateriális javak mindösszesen intézmények nélkül ÖSSZESEN:

418 558 591

0

0

418 558 591

Felújítási és Beruházási kiadások mindösszesen intézményekkel együtt ÖSSZESEN:

419 411 495

0

0

419 411 495

5. melléklet a 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Sármellék Község Önkormányzata

Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése

forintban

Megnevezés

Kormányzati funkció

eredeti előirányzat

Rovat

Lakásfenntartási támogatás

1

107060

2 240 000

K48

Gyógyszer támogatás

2

107060

60 000

K48

Települési támogatás

4

107060

2 300 000

K48

Egyéb rendkívüli települési támogatás

5

107060

7 556 324

K48

Idősek rendkívüli települési támogatás10000 Ft*321 fő (húsvétra utalványok)

6

107060

3 210 000

K48

Gyerekek rendkívüli települési támogatás 10000Ft *221 fő (húsvétra utalványok)

7

107060

2 210 000

K48

Babakötvény

8

107060

1 000 000

K48

Rendkívüli települési támogatás

9

13 976 324

K48

Települési + rendkívüli települési támogatás mindösszesen

10

16 276 324

K48

6. melléklet a 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Sármellék Község Önkormányzata

Működési célú pénzeszköz-átadások részletezése

Megnevezés

Kormányzati funkció

Eredeti előirányzat

Rovatkód

Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belül

Bursa Hungarica ösztöndíj-támogatás

018030

800 000

K506-08

Keszthelyi és Környéke többcélú Kistérségi Társulás házi segítségnyújtás, család és gyermekjóléti szolgáltatás támogatás, belső ellenőrzés

018030

506 528

K506-08

Sármellék- Zalavár Kármentesítő Társulás

018030

150 000

K506-08

Keszthelyi és Környéke többcélú Kistérségi Társulás tagdíj (210 Ft/fő)

018030

448 501

K506-08

Emberi ErőforrásokMinisztéárium EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság Pénzügyi Főosztály (12 havi törlesztő részletből 2024. évre 2 hónap maradt az EFOP-1.5.2. Humán szolgáltatások fejleszétse pályázat visszafizetése miatt)

018030

1 989 430

K506-08

Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belül összesen

3 894 459

K506-08

Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívül

Sármelléki Polgárőrség

084031

0

Sármelléki Sportegyesület

081030

0

K512-03

Egyéb alapítványok támogatása

084031

100 000

K512-02

Keszthelyi Mentőszolg.Alapítvány

084031

30 000

K512-02

Sármelléki Gyermekeiért Alapítvány támogatása (karácsonyi csomagok )

084031

670 000

K512

Erdős Bt (Iskola e.ü.) 9600 Ft/hó

074032

115 200

K512-08

Veszprém_Balaton Régió Kultúrájáért Közalapítvány támogatása

084031

800 000

K512

Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívül összesen

1 715 200

K512

Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belűl és kívül összesen

5 609 659

K512

Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium részére fizetendő az EU-s alapból származó támogatás TOP-1.4.1-15-ZA1-2016-00010 azonosító számú Óvoda fejlesztése és bölcsőde létrehozása Sármelléken elnevezésú pályázat visszafizetése (12 havi törlesztő részlet)

018030

3 017 016

K84-02

VP6 Külterületi helyi közutak pályázat visszadása miatti pályázati támogatás visszafizetése

018030

15 655 394

K84-02

Felhalmozási célúcélú pénzeszköz átadás államháztartáson belül összesen

18 672 410

Működési és Felhalmozási célú pénzeszköz átadások mindösszesen

24 282 069

7. melléklet a 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

2024. Évi költségvetés

Sármellék Község Önkormányzata

Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

Forintban

TOP-PLUSZ-1.2.1-21-ZA2-2022-00002 Kerékpárút fejlesztés Sármellék-Zalavár településen pályázat

EU-s projekt azonosítója:

Források

2 021

2 022

2 023

2 024

Összesen

Saját erő

-

saját erőből központi támogatás

-

EU-s forrás

503 811 936

-

503 811 936

Társfinanszírozás

-

Hitel

-

Egyéb forrás

-

Források összesen

-

503 811 936

-

503 811 936

Kiadások, költségek

2 021

2 022

2 023

2 024

Összesen

Személyi jellegű

-

Beruházások, beszerzések

94 475 739

398 790 628

493 266 367

Szolgáltatások igénybevétele

10 545 569

10 545 569

Tartalék

-

Összesen

-

-

105 021 308

398 790 628

503 811 936

EU-s projekt azonosítója:

TOP-PLUSZ-1.1.3-21-ZA1-2022-00012 - A KÉT TÖLGY INFORMÁCIÓS KÖZPONTI ÉPÜLET LÉTREHOZÁSA SÁRMELLÉKEN

Források

2 022

2 023

2 024

2 025

Összesen

Saját erő

-

-

-

saját erőből központi támogatás

-

EU-s forrás

-

-

Társfinanszírozás

-

Hitel

-

Egyéb forrás

-

Források összesen

-

-

-

-

Kiadások, költségek

2 022

2 023

2 024

2 025

Összesen

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

-

Szolgáltatások igénybevétele

-

Tartalék

-

Pályázat visszaadása

-

Összesen

-

-

-

-

8. melléklet a 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

2024. évi költségvetés

Sármellék Község Önkormányzata

Adott, közvetett támogatások

forintban

Sor-szám

Bevételi jogcím

Kedvezmény nélkül elérhető bevétel

Kedvezmények összege

1

2

3

4

1.

Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése

2.

Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése

3.

Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése

4.

Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése

5.

Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen

1 740 000

6.

-ebből: Építményadó

7.

Telekadó

8.

Vállalkozók kommunális adója

9.

Magánszemélyek kommunális adója

1 740 000

10.

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

11.

Idegenforgalmi adó épület után

12.

Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

13.

Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség

14.

Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség

15.

Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség

16.

Egyéb kedvezmény

17.

Egyéb kölcsön elengedése

18.

19.

Összesen:

1 740 000

9. melléklet a 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

2024 év Költségvetés

Sármellék Község Önkormányzata

Többéves kihatással járó kötelezettségvállalások listája

Ezer forintban

Sor-
szám

Kötelezettség jogcíme

Köt. váll.
éve

2020. előtti kifizetés

Kormányzati funkció

Kiadás vonzata évenként

Összesen

2 020

2021.

2022.

2023.

2024.

1

2

3

4

6

7

8

9

10

11=(4+5+6+7+8+9+10)

1.

Működési célú hiteltörlesztés tőke

2.

3.

4.

Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)

5.

6.

7.

Beruházás feladatonként

1 235

26 188

112 676

421 071

561 170

8.

MFP/ÖTK/2021. kódszámú Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése 601/3 hrsz. Szolgálati lakás felújítása és orvosi szolgálati lakás építése

062020

1 235

26 188

18 200

22 280

67 903

TOP-PLUSZ-1.2.1-21-ZA2-2022-00002 Kerékpárút fejlesztés Sármellék-Zalavár településen pályázat

047320

94 476

398 791

493 267

13.

14.

15.

............................

16.

Egyéb

17.

Összesen (1+4+7+9+11)

1 235

26 188

112 676

421 071

561 170

10. melléklet a 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Sármellék Község Önkormányzata

Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatal

Éves létszám-előirányzat

Éves létszám-előirányzat

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak

Szakfeladat száma

Szakfeladat megnevezése

Éves létszám-előirányzat (fő)

Szakfeladat száma

Szakfeladat megnevezése

Éves létszám-előirányzat (fő)

031030

Közterület rendjének fenntartása (mezőőr)

1

096015

Iskiolai Intézményi étkeztetés

0

011130

Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

7

062020

Településfejlesztési projektek és támogatásuk

0

011130

Önkományzati jogalkotás

1

066020

Községgazdálkodás

6

011220

Helyi adók

1

074031

család és nővédelem

0

082092

közösségi színtér - közösségfejlesztő

1

107051

Szociális étkeztetés

1

Önkormányzat összesen

9,00

Önkormányzat összesen

9,00

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Közfoglalkoztatás éves létszám-előirányzata

Zöldgólya Óvoda és Bölcsőde

Éves létszám-előirányzat

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak

Szakfeladat száma

Szakfeladat megnevezése

Éves létszám-előirányzat (fő)

Szakfeladat száma

Szakfeladat megnevezése

Éves létszám-előirányzat (fő)

041233

Közfoglalkoztatás

2,00

091110

Óvodai nevelés szakmai feladatai

4,00

Önkormányzat mindösszesen

11,00

104030

Bölcsőde

3,00

091140

Óvoda működtetés

2,00

Mindösszesen (fő)

29,00

Önkormányzat összesen

9,00

11. melléklet a 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Zöldgólya Óvoda és Bölcsőde

Kiadásainak és bevételeinek fő összesítője

Sor-szám

Megnevezés

Zöldgólya Óvoda és Bölcsőde összesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Állami feladat

2024. évi eredeti előirányzat (eFt)

KIADÁSOK

1

Személyi juttatások

72 571

72 571

2

Munkaadókat terhelő járulékok

9 568

9 568

3

Dologi és egyéb folyó kiadások

5 424

5 424

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5.

Egyéb működési kiadások (a+b+c+d)

0

0

a.

Támogatásértékű működési kiadások

b.

Működési célú pénzeszközátadás AHT-n kívülre és belül

Irányítószerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás

c.

Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, Önormányzat által folyósított ellátások

d.

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás

Általános és céltartalék

I.

Működési kiadások (1+….+5)

87 563

87 563

0

6.

Beruházás

406

406

7.

Felújítás

8.

Egyéb felhalmozási kiadások

II.

Felhalmozási kiadások (6+7+8)

406

406

0

III.

IV.

0

V.

0

A.

Költségvetési kiadások összesen (I+II+III+IV+V)

87 969

87 969

0

0

BEVÉTELEK

1.

Intézményi Működési bevételek

0

0

-

2.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

0

0

0

2.1.

Helyi adók

2.2.

Átengedett központi adók

2.3.

Bírságok, egyéb bevételek

3.

Működési támogatások

0

0

0

3.1.

Helyi Önkormányzatok általános működésének támogatása

3.2.

Központosított előirányzatokból a működési célúak

0

3.3.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása

4.

Egyéb működési bevételek

0

0

0

4.1.

Támogatásértékű működési bevételek összesen

0

0

4.2.

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

0

4.3.

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel

0

4.4.

Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések

0

I.

Működési bevételek (1+2+3+4)

0

0

0

0

5.

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

0

0

0

5.1.

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

0

5.2.

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei

6.

Felhalmozási támogatások

0

0

0

6.1.

Köpontosított előirányzatokból fejlesztési célúak

0

6.2.

Fejlesztési célú támogatások

0

0

0

7.

Egyéb felhalmozási bevételek

0

0

0

7.1.

Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen

7.2.

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről

0

7.3.

előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány

0

II.

Felhalmozási bevételek (5+6+7)

0

0

0

0

III.

Támogatási kölcsönök visszatérülése

IV.

Pénzforgalom nélküli bevételek

B.

Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV)

0

0

0

0

A.Költségvetési kiadások és B.költségvetési bevételek egyenlege (A-B)

87 969

87 969

0

0

Felügyeleti szervtől kapott támogatás

87 890

87 890

V.

Pénzmaradvány igénybevétele

79

79

1.

Működési célra

79

79

2.

Felhalmozási célra

C.

Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (V)

79

79

0

VI.

Értékpapír értékesítésének bevétele

0

VII.

Hitelek felvétele

0

0

0

1.

Működési célú hitel felvétele

0

2.

Felhalmozási célú hitel felvétele

0

3.

Bérhitel

4.

Folyószámlahitel

D.

Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek (VI+VII)

0

0

0

E.

Finanszírozási bevételek (C+D)

87 969

87 969

0

VIII.

Értékpapír vásárlásainak kiadása

0

IX.

Hitelek törlesztése

0

0

0

1.

Működési célú hitel törlesztése (folyószámlahitel)

0

2.

Működési célú hitel törlesztése (éven túli)

0

3.

Felhalmozási célú hitel törlesztése

0

F.

Finanszírozási kiadások összesen (VIII+IX)

0

0

0

G.

Tárgyévi kiadások össsesen (A+F)

87 969

87 969

0

0

H.

Tárgyévi bevételek összesen (B+E)

87 969

87 969

0

0

12. melléklet a 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

2024. ÉVI ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV

Zöldgólya Óvoda és Bölcsőde

ezer ft-ban

Megnevezés

január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december

összesen

Személyi juttatások

5 905

5 905

7 616

5 905

5 905

5 905

5 905

5 905

5 905

5 905

5 905

5 905

72 571

Munkaadót terhelő járulékok

778

778

1 010

778

778

778

778

778

778

778

778

778

9 568

Dologi és egyéb folyó kiadások

452

452

452

452

452

452

452

452

452

452

452

452

5 424

Végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás

0

Társadalom és szoc.pol. Ellátások

0

Felhalmozási kiadások

22

384

406

Tartalék

Kiadások összesen

7 157

7 135

9 078

7 519

7 135

7 135

7 135

7 135

7 135

7 135

7 135

7 135

87 969

Intézményi müködési bevételek

0

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

0

Működési támogatások

0

Támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök

3 150

4 590

9 750

7 824

7 822

7 822

7 822

7 822

7 822

7 822

7 822

7 822

87 890

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

0

Pénzmaradvány igénybevétele

79

79

Bevételek összesen

3 229

4 590

9 750

7 824

7 822

7 822

7 822

7 822

7 822

7 822

7 822

7 822

87 969

13. melléklet a 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatal

Kiadásainak és bevételeinek fő összesítője

Sor-szám

Megnevezés

Közös Önkormányzati Hivatal összesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Állami feladat

2024. évi eredeti előirányzat (eFt)

KIADÁSOK

1

Személyi juttatások

60 394

60 394

2

Munkaadókat terhelő járulékok

8 073

8 073

3

Dologi és egyéb folyó kiadások

6 003

6 003

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5.

Egyéb működési kiadások (a+b+c+d)

0

0

a.

Támogatásértékű működési kiadások

b.

Működési célú pénzeszközátadás AHT-n kívülre és belül

Irányítószerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás

c.

Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, Önormányzat által folyósított ellátások

d.

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás

Általános és céltartalék

I.

Működési kiadások (1+….+5)

74 470

74 470

6.

Beruházás

447

447

7.

Felújítás

8.

Egyéb felhalmozási kiadások

II.

Felhalmozási kiadások (6+7+8)

447

447

III.

IV.

0

V.

0

A.

Költségvetési kiadások összesen (I+II+III+IV+V)

74 917

74 917

0

0

BEVÉTELEK

1.

Intézményi Működési bevételek

10

10

-

2.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

0

0

0

2.1.

Helyi adók

2.2.

Átengedett központi adók

2.3.

Bírságok, egyéb bevételek

3.

Működési támogatások

0

0

0

3.1.

Helyi Önkormányzatok általános működésének támogatása

0

0

3.2.

Központosított előirányzatokból a működési célúak

0

3.3.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása

4.

Egyéb működési bevételek

0

0

0

4.1.

Támogatásértékű működési bevételek összesen

0

0

4.2.

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

0

4.3.

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel

0

4.4.

Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések

0

I.

Működési bevételek (1+2+3+4)

10

10

0

0

5.

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

0

0

0

5.1.

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

0

5.2.

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei

6.

Felhalmozási támogatások

0

0

0

6.1.

Köpontosított előirányzatokból fejlesztési célúak

0

6.2.

Fejlesztési célú támogatások

0

0

7.

Egyéb felhalmozási bevételek

0

0

0

7.1.

Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen

7.2.

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről

0

7.3.

előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány

0

II.

Felhalmozási bevételek (5+6+7)

0

0

0

0

III.

Támogatási kölcsönök visszatérülése

IV.

Pénzforgalom nélküli bevételek

B.

Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV)

10

10

0

0

A.Költségvetési kiadások és B.költségvetési bevételek egyenlege (A-B)

74 907

74 907

0

0

Felügyeleti szervtől kapott támogatás

74 281

74 281

V.

Pénzmaradvány igénybevétele

626

626

1.

Működési célra

626

626

2.

Felhalmozási célra

C.

Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (V)

626

626

0

VI.

Értékpapír értékesítésének bevétele

0

VII.

Hitelek felvétele

0

0

1.

Működési célú hitel felvétele

0

2.

Felhalmozási célú hitel felvétele

0

3.

Bérhitel

4.

Folyószámlahitel

D.

Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek (VI+VII)

0

0

E.

Finanszírozási bevételek (C+D)

626

626

0

VIII.

Értékpapír vásárlásainak kiadása

0

IX.

Hitelek törlesztése

0

0

0

1.

Működési célú hitel törlesztése (folyószámlahitel)

0

2.

Működési célú hitel törlesztése (éven túli)

0

3.

Felhalmozási célú hitel törlesztése

0

F.

Finanszírozási kiadások összesen (VIII+IX)

0

0

0

G.

Tárgyévi kiadások össsesen (A+F)

74 917

74 917

0

0

H.

Tárgyévi bevételek összesen (B+E)

74 917

74 917

0

0

14. melléklet a 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

2024. ÉVI ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV

Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatal

ezer ft-ban

Megnevezés

január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december

összesen

Személyi juttatások

4 439

4 245

5 171

5 171

5 171

5 171

5 171

5 171

5 171

5 171

5 171

5 171

60 394

Munkaadót terhelő járulékok

517

551

701

700

700

701

700

700

701

700

701

701

8 073

Dologi és egyéb folyó kiadások

587

492

550

425

494

494

494

494

494

494

494

491

6 003

Végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás

0

Társadalom és szoc.pol. Ellátások

0

Felhalmozási kiadások

213

234

447

Tartalék

Kiadások összesen

5 756

5 288

6 422

6 296

6 365

6 366

6 365

6 365

6 600

6 365

6 366

6 363

74 917

Intézményi müködési bevételek

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

10

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

0

0

Intézményfinanszírozás

5 160

5 251

5 251

6 515

6 513

6 513

6 513

6 513

6 513

6 513

6 513

6 513

74 281

Támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök

0

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

0

0

Pénzmaradvány igénybevétele

626

626

Bevételek összesen

5 786

5 252

5 252

6 516

6 514

6 514

6 514

6 514

6 514

6 514

6 513

6 514

74 917

15. melléklet a 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

2024. ÉVI ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV

Sármellék Község Önkormányzata

ezer ft-ban

Megnevezés

január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december

összesen

Személyi juttatások

4 555

3 866

5 146

5 136

5 136

5 134

5 134

5 134

5 134

5 134

5 134

4 995

59 638

Munkaadót terhelő járulékok

665

446

707

705

705

705

705

705

705

705

705

687

8 145

Dologi és egyéb folyó kiadások

19 435

34 464

35 894

20 547

15 684

11 428

11 430

6 690

6 690

6 690

6 690

6 689

182 331

Végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás

1 692

1 246

1 259

150

58

477

728

5 610

Pénzeszközátadás az Európai Uniónak

0

Társadalom és szoc.pol. Ellátások

196

188

5 902

1 110

1 110

1 110

1 110

1 110

1 110

1 110

1 110

1 110

16 276

Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

602

602

Felhalmozási kiadások

66 646

120 056

223 479

22 280

1 270

3 500

437 231

Tartalék (kötött, kötelezettségekkel terhelt)

0

államháztartáson belüli megelőlegezések

7 742

7 742

Intézmény finanszírozás

8 310

9 841

14 212

14 210

14 209

14 209

14 209

14 209

14 209

14 209

14 209

14 209

160 245

Hitelek

0

Kiadások összesen

109 241

170 709

285 340

65 247

38 264

36 144

32 588

27 848

28 325

27 848

27 848

28 418

877 820

Intézményi müködési bevételek

4 193

4 193

4 193

4 193

4 194

4 193

4 193

4 193

4 193

4 193

4 193

4 193

50 317

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

38 316

38 315

76 631

Működési támogatások

18 258

18 249

18 249

18 249

18 249

18 249

18 249

18 249

18 249

18 249

18 249

18 249

218 997

Támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök

924

1 526

931

924

924

924

924

924

924

924

924

924

11 697

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

3 898

3 898

3 898

3 904

3 898

3 898

3 898

3 898

3 898

3 898

38 986

Egyéb felhalmozási bevételek

34 205

34 205

Pénzmaradvány igénybevétele

66 646

120 056

223 479

32 036

1 270

3 500

446 987

Hitelek

0

Támogatási kölcsönök visszatérülése

0

Bevételek összesen

90 021

178 229

289 066

59 300

28 535

30 770

27 264

27 264

65 579

27 264

27 264

27 264

877 820

16. melléklet a 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Sármellék Község Önkormányzata

Az Önkormányzat dologi és egyéb folyó kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontása szerint

Megnevezés

Sorszám

Rovatszám

2024.évi tervezett kiadás (forintban)

011130 Önkormányzati jogalkotás

013320 Köztemető fenntartása

013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

031030 Közterület rendjének fenntartása (mezőőr)

045160 Közutak, hidak üzemeltetése

045161 Kerékpárútak üzemeltetése, fenntartása

041233 közhasznú foglalkoztatás

042120 mezőgazdasági támogatás

042130 növényter-mesztés szolg.

047320 Turizmus fejlesztési támogatások és tevékenységek

051030 Települési hulladék begyűjt.száll.

053020 Szennyeződésmentesítési tevékenység

064010 Közvilágítás

066010 Zöldterület-kezelés

066020 községgazdál-kodás

072111 Háziorvosi alapellátás

072112 Háziorvosi ügyelet

0732311 fogorvosi alapellátás

0732312 fogorvosi ügyelet

074031 Család és nővédelem

081030 Sportlétesítmények működtetése

082092 közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

091140 Óvodai nevelés., ellátás működtetési feladatok

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

104031 Gyermekek bölcsődei ellátása

104035 Gyermekek bölcsődei étkeztetése

104037 Intézményen kívüli gyerek- étkeztetés

107051 szociális étkezés

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások (Szociális tüzifa)

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

1

311

550 000

150 000

400 000

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

2

312

12 000 000

2 420 000

300 000

900 000

1 500 000

4 000 000

150 000

1 000 000

1 230 000

500 000

Készletbeszerzés (=1+2+3) (K31)

3

31

12 550 000

2 570 000

300 000

0

0

0

0

0

0

900 000

0

0

0

0

1 500 000

4 000 000

150 000

0

0

1 000 000

1 630 000

0

0

0

0

500 000

0

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

4

321

1 350 000

1 177 912

8 244

40 000

33 844

90 000

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

5

322

900 000

187 888

35 916

0

105 168

71 028

500 000

Kommunikációs szolgáltatások (=4+5) (K32)

6

32

2 250 000

1 365 800

0

0

44 160

0

0

0

0

0

40 000

0

0

0

0

0

105 168

0

0

0

104 872

0

590 000

0

0

0

0

0

0

0

Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)

7

3311

4 300 000

750 000

25 000

2 500 000

500 000

325 000

200 000

Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)

8

3312

3 600 000

1 500 000

200 000

1 300 000

420 000

150 000

30 000

Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)

9

3314

750 000

150 000

50 000

250 000

120 000

50 000

100 000

30 000

Közüzemi díjak (=7+8+9) (K331)

10

331

8 650 000

2 400 000

75 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 500 000

0

950 000

1 745 000

0

0

0

470 000

250 000

260 000

0

0

0

0

0

0

0

Vásárolt élelmezés (K332)

11

332

53 000 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

37 196 777

0

2 047 634

900 000

12 855 589

0

Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)

12

333

2 200 000

150 000

1 700 000

50 000

300 000

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

13

334

725 945

170 000

50 000

0

345 945

100 000

60 000

Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)

14

335

3 000 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 000 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ebből: államháztartáson belül (K335)

15

3 000 000

3 000 000

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

16

336

10 000 000

9 414 030

60 000

200 000

0

250 000

58 570

3 400

14 000

Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)

17

337

15 500 000

2 400 000

1 800 000

32 000

7 000 000

847 000

60 000

50 000

200 000

2 002 000

52 000

16 000

220 000

821 000

ebből: biztosítási díjak (K337)

18

1 500 000

400 000

20 000

560 000

60 000

22 000

150 000

52 000

16 000

220 000

Szolgáltatási kiadások (=10+11+12+13+14+16+17) (K33)

19

93 075 945

5 120 000

1 875 000

9 414 030

0

0

0

60 000

0

0

0

32 000

0

4 250 000

7 000 000

5 392 945

1 805 000

0

50 000

250 000

470 000

450 000

2 720 570

52 000

37 200 177

0

2 063 634

900 000

13 149 589

821 000

Kiküldetések kiadásai (K341)

20

341

200 000

80 000

20 000

100 000

Reklám- és propagandakiadások (K342)

21

342

500 000

500 000

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=20+21) (K34)

22

700 000

580 000

0

0

20 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100 000

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

23

351

25 501 500

2 272 087

587 250

10 110

0

243 000

10 800

8 640

1 147 500

1 890 000

2 536 095

556 245

0

13 500

67 500

155 215

391 500

846 730

14 040

10 044 048

0

557 181

243 000

3 685 389

221 670

Fizetendő általános forgalmi adó (K352) (TOP-PLUSZ 1.2.1-21-ZA2-2022-00002 Kerépkárút fejlesztés pályázat fordított ÁFA összege)

24

352

46 746 050

46 746 050

Egyéb dologi kiadások (K355)

25

355

1 500 000

150 000

5 000

370 000

30 000

230 000

1 000

4 000

500 000

10 000

200 000

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=23+24+25) (K35)

26

73 747 550

2 422 087

592 250

370 000

10 110

0

0

30 000

0

473 000

46 756 850

8 640

1 000

1 147 500

1 894 000

3 036 095

566 245

0

13 500

67 500

155 215

391 500

1 046 730

14 040

10 044 048

0

557 181

243 000

3 685 389

221 670

Dologi kiadások (=3+6+19+22+26) (K3)

27

182 323 495

12 057 887

2 767 250

9 784 030

74 270

0

0

90 000

0

1 373 000

46 796 850

40 640

1 000

5 397 500

10 394 000

12 429 040

2 626 413

0

63 500

317 500

730 087

1 841 500

6 087 300

66 040

47 244 225

0

2 620 815

1 143 000

17 334 978

1 042 670

17. melléklet a 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

Sármellék Község Önkormányzata

Személyi juttatásai és munkaadókat terhelő járulékainak kimutatása

2024. évi költségvetés

Megnevezés

Sor-szám

Rovatszám

Sármellék összesen

011130

066020 községgazdálkodás

031030 Közterület rendjének fenntartása (mezőőr)

041233 közfoglalkoztatás

082092 Közművelődés (Közösségi színtér)

107051 Szociális étkeztetés

042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások (szőlő)

önkormányzatok igazgatási tevékenysége

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

01

1101

39 422 400

23 175 600

4 482 000

1 600 800

4 542 000

4 362 000

1 260 000

Jutalom

02

1103

-

Jubileumi jutalom

03

1106

-

-

-

Béren kívüli juttatások

04

1107

832 000

-

544 000

96 000

96 000

96 000

-

Közlekedési költségtérítés

05

1109

-

-

-

-

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

06

1113

420 000

-

200 000

30 000

100 000

60 000

30 000

-

választott tisztségviselők juttatásai

07

121

14 530 881

14 530 881

munkavégzésre irányuló egyéb jogv.megbízásidíjai)

08

122

2 880 000

2 880 000

-

egyéb külső személyi juttatás

09

123

1 552 680

600 000

42 680

910 000

Személyi juttatások összesen

10

59 637 961

15 130 881

23 962 280

4 608 000

1 700 800

8 488 000

4 488 000

1 260 000

Szociális hozzájárulási adó

11

K2

7 752 935

1 967 015

3 115 096

599 040

221 104

1 103 440

583 440

163 800

Munkáltatói SZJA

12

K2

392 487

124 785

88 002

14 400

150 900

14 400

-

Munkaadókat terhelő járulékok összesen

13

8 145 422

2 091 800

3 203 098

613 440

221 104

1 254 340

597 840

163 800

Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok összesen

14

67 783 383

17 222 681

27 165 378

5 221 440

1 921 904

9 742 340

5 085 840

1 423 800

18. melléklet a 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

Közösségi színtér 2024. évi KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI ÖSSZESEN

COFOG: 082092

2024. évi terv

Megnevezés

összeg

ÁFA

Mindösszesen

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

4 542 000

0

4 542 000

Céljuttatás, projektprémium (K1103)

0

0

Béren kívüli juttatások (K1107)

96 000

0

96 000

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K1113)

60 000

0

60 000

Megbízási díj : Dávid Ákos (K122)

1 200 000

0

1 200 000

Megbízási díj : Üst Gyula (K122)

1 680 000

0

1 680 000

reprezentáció (K123)

910 000

0

910 000

Külső személyi juttatások összesen (K12)

3 790 000

0

3 790 000

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK MINDÖSSZESEN (K1)

8 488 000

0

8 488 000

MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ (K2)

1 254 340

0

1 254 340

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ ÖSSZESEN

9 742 340

0

9 742 340

Szakmai ismeretek, folyóirat előfizetése:Kereplő újság

400 000

0

400 000

Szakmai anyagok beszerzése (Sötye)

0

0

0

szakmai anyagok beszerzése összesen (K311)

400 000

0

400 000

Egyéb anyagok beszerzése (Sötye, Braccs, Otelló)

40 000

10 800

50 800

papír, írószer, fénymásoló papír, nyomtatvány+ SHIP irodaköltségek

100 000

27 000

127 000

tintaparton, toner, SHIP iroda költségei

100 000

27 000

127 000

tisztítószer ÁMK iroda, porzsák

200 000

54 000

254 000

egyéb készletbeszerzések

140 000

37 800

177 800

Színház festéséhez anyagok beszerzése

250 000

67 500

317 500

Kézműves szakkör részére eszközök, anyagok beszerzése

0

0

0

programok, rendezvények költségei:koszorú, oklevél, könyvjutalom, dekorációk, liszt beszerzése kenyérszenteléshez, könyvtári foglalkozásokhoz anyagbeszerzések, dekorációs alapanyagok

400 000

108 000

508 000

Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen (K312)

1 230 000

332 100

1 562 100

KÉSZLETBESZERZÉS (K31)

1 630 000

332 100

1 962 100

Adatátviteli célú távközlési díj:internet

90 000

4 500

94 500

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

90 000

4 500

94 500

Telefondíj, mobil telefon díjak

300 000

81 000

381 000

ARTISJUS (rendezvény díja) (K322)

200 000

54 000

254 000

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

500 000

135 000

635 000

KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK (K32)

590 000

139 500

729 500

Közüzemi díjak villamos energia(K3311)

200 000

54 000

254 000

Közüzemi díjak vízdíj (K3314)

30 000

8 100

38 100

Közüzemi díjak gázdíj (K3312)

30 000

8 100

38 100

Közüzemi díjak (K331)

260 000

70 200

330 200

Bérleti díj (K333)

300 000

81 000

381 000

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

100 000

27 000

127 000

üzemorvosi díj (K336)

19 200

0

19 200

TOP-3 2 1-16-ZA1-20218-00041 kódszámú Művelődési ház energetikai korszerűsítése pályázat fenntartási jelentése (K336)

39 370

10 630

50 000

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

58 570

10 630

69 200

Üst Gyula néptánc felléspések rendezvényeken (K337)

300 000

0

300 000

Muharay Elemér Népművészeti Szövetség tagdíja (K337)

12 000

0

12 000

Függönytisztítás (színpadi függönyök)

110 000

29 700

139 700

programok, rendezvények költségei: fellépők díja, gyerekelőadások díja, zenekari szolgáltatások, Őrség messemondó díja

400 000

108 000

508 000

Csóri Sándor pályázat elszámolása:Oktatók, előadók közreműködők tiszteletdíja, élő népzenei szolgáltatás

1 000 000

0

1 000 000

Déryné Program: Előadások díja

120 000

32 400

152 400

Szállítási költségek (K337)

60 000

16 200

76 200

Egyéb szolgáltatások (K337)

2 002 000

186 300

2 188 300

Szolgáltatási kiadások (K33)

2 720 570

375 130

3 095 700

Kiküldetések kiadásai (K341)

100 000

0

100 000

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)

100 000

0

100 000

Működési célú általános forgalmi adó (K351)

0

846 730

846 730

Egyéb dologi kiadás (K355)

200 000

0

200 000

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)

200 000

846 730

1 046 730

DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K3)

5 240 570

846 730

6 087 300

LED reflektor, elágazódoboz, kötegelő, vezetékösszekötő

70 086

18 924

89 010

Egyéb tárgyi eszközök összesen (K64)

70 086

18 924

89 010

Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA (K67)

18 924

18 924

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

15 052 996

865 654

15 918 650

Megjegyzés: A kulturális feladatok támogatására kapott állami támogatás 4.118.393 Ft, Emberi Erőforrások Minisztériumától átvett pénzeszköz: 0 Ft. (kül.: -11 750 257 Ft)

19. melléklet a 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

SÁRMELLÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI ÁLLAMI TÁMOGATÁSA ÉS ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

Megnevezés

Kormányzati funkció

Rovatkód

összeg Ft-ban

Önkormányzati hivatal működésének általános támogatása

018010

B111

74 799 067

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás

018010

B112

59 581 916

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása

018010

B1131

47 196 616

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

018010

B1132

33 301 240

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatás

018010

B114

4 118 393

218 997 232

Kiegészítő támogatás

0

ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN

218 997 232

Mezőőri támogatás

031030

B16

1 080 000

Közfoglalkoztatottak támogatása

042133

B16

1 921 904

Védőnői támogatás OEP támogatás (iskolaeü. 9600 Ft/hó)

074031

B16

115 200

Szentgyörgyvár Község Önkormányzattól átvett pénzeszköz a Közös Hivatal működéséhez

018030

B16

2 870 653

Szentgyörgyvár Község Önkormányzattól átvett pénzeszköz az óvodások, iskolások karácsonyi csomagokhoz támogatás

018030

B16

42 500

Veszprém-Balaton 2023 ZRT.-től átvett pénzeszköz a HangArt-Művészetek hete fesztiválra

082091

B16

3 065 084

Átvett működési célú pénzeszközök Államháztartáson belül mindösszesen

9 095 341

2023. évi lakossági víz és csatornatámogatás visszafizetésére átvett pénzeszköz a DRV. Zrt.-től (tőke+kamat)

063020

B65

602 078

Átvett működési célú pénzeszközök Államháztartáson kívülről mindösszesen

602 078

Átvett működési célú pénzeszközök Államháztartáson belül és kívülről mindösszesen

9 697 419

KTM TOP-1.1.1-15-ZA1-2016-00003 Ipari park követelés megtérítés XIX. Fejezet terhére kapott támogatások

013350

B25

34 205 385

Átvett felhalmozási célú pénzeszközök összesen:

34 205 385

Támogatások mindösszesen

262 900 036

20. melléklet a 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

Sármellék Község Önkormányzat 2024. évi intézményi, működési és felhalmozási bevételei

Megnevezés

Kormányzati funció

Nettó

ÁFA B406

Bruttó

rovatkód

Intézményi működési

Temető fenntartási ktg.

013320

63 000

63 000

nettó

Garázsbérlet

066020

24 000

24 000

B402

Lakbér

013350

1 378 480

1 378 480

B402

Háziorvosi rezsi hozzájárulás

072111

718 110

193 892

912 002

B402

Napelempark bérleti díja Soloner Gamma Kft-től

013350

100 000

100 000

B402

Földbérleti díjak

013350

44 696

44 696

B402

Közműfejlesztési hozzáj.

052080

300 000

300 000

B402

Sírhely megváltás

013320

200 000

200 000

B402

Helység bérleti díjak

082092

500 000

500 000

B402

Házasságkötési díj

011130

25 000

25 000

B402

Iskola konyha bérleti díja

013350

5 000 004

1 350 001

6 350 005

B402

Szolgáltatások ellenértéke összesen

8 353 290

1 543 893

9 897 183

ZSA osztalék

066020

-

-

B404-05

Hévíz

066020

1 900 000

1 900 000

B404-02

Koncessziós díj

066020

-

-

B404-02

Westel torony

066020

949 298

949 298

B404-02

Tulajdonosi bevételek összesen:

2 849 298

-

2 849 298

nettó

áfa

Bölcsődei étkeztetés

104035

392 226

105 901

498 127

B405

Óvodai étkeztetés

096015

280 564

75 752

356 316

B405

Iskolai étkeztetés

096015

10 474 619

2 828 147

13 302 766

B405

Szociális étkeztetés

107051

12 947 294

3 495 769

16 443 063

B405

Ellátási díjak összesen

24 094 703

6 505 570

30 600 273

Kiszámlázott ÁFA

18 163 506

B406

Koncessziós díj Iv .név ÁFA

levonható ÁFA étkeztetés, tisztítószer csak iskola+óvoda

ÁFA visszatérítése

011130

-

2 000 000

B407

Kamatbevételek, bankszámlák utaáni kamatok

011130

3 000

B4082

Egyéb működési bevételek (kerekítések miatt)

011130

60 000

B411

Egyéb működési bevételek 2023.évi áramdíj visszatérités

013320

16 280

B411

Egyéb működési bevételek 2023.évi áramdíj visszatérités

072111

9 586

B411

Egyéb működési bevételek 2023.évi áramdíj visszatérités

066020

62 450

B411

Egyéb működési bevételek 2023.évi áramdíj visszatérités

011130

157 400

B411

Működési bevételek összesen

50 920 215

pénzmaradvány igénybevétele:

018130

454 728 766

B8131

pénztár

185 255

pénztár (közfoglalkoztatás)

720

költségvetési elszámolási számla

018130

27 657 890

közfoglalkoztatás miatti támogatás elszámolási számla

2 165 110

Lakásszámla

769 567

kincstári számlák összesen

423 950 224

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

7 742 042

Helyesbített pénzmaradvány összege

446 986 724

B8131

B52

B406

Ingatlanok értékesítése összesen:

37 459 421

10 114 044

47 573 465

Fölterületek értékesítése

013350

17 459 421

4 714 044

22 173 465

2 db garázs eladása

013350

5 000 000

1 350 000

6 350 000

Dózsa utca 56. ingatlan értékesítése

013350

15 000 000

4 050 000

19 050 000

Helyi adók

építmény

900020

2 000 000

B34-01

magánszemélyek kommunális adója

900020

13 000 000

B34-03

iparűzés

900020

60 000 000

B351-07

talajtrh.

900020

250 000

B36-15

gépjármű

900020

-

B354-01

termőf. Bérbead.

900020

-

B311-03

Jövedéki adó

900020

-

B36-12

pótlék, bírság

900020

200 000

B36-12

idegenforg.

900020

181 000

B355-08

egyéb bev.:

900020

-

B36-12

Egyéb települési adók:

900020

1 000 000

B36-15

Önkormányzat sajátos működési bevételei összesen:

76 631 000

Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése

066020

-

B64

Bevételek mindösszesen

616 846 658

21. melléklet a 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Sármellék Község Önkormányzata és költségvetési intézmenyei

Kiadásainak és bevételeinek fő összesítője költségvetési évet követő három év

Sor-szám

Megnevezés

2024

2025

2026

eredeti előirányzat (Ft)

KIADÁSOK

1

Személyi juttatások

192 603 503

196 455 573

198 381 608

2

Munkaadókat terhelő járulékok

25 786 805

26 302 541

26 560 409

3

Dologi és egyéb folyó kiadások

193 757 589

197 632 741

199 570 317

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

5.

Egyéb működési kiadások (a+b+c+d)

21 885 983

22 937 822

23 175 106

a.

Támogatásértékű működési kiadások

0

b.

Működési célú pénzeszközátadás AHT-n kívülre és belül

5 609 659

5 721 852

5 777 949

Működési célú pénzeszközátadásaz Európai Uniónak

0

c.

Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, Önormányzat által folyósított ellátások

16 276 324

16 601 850

16 764 614

d.

Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

602 078

614 120

632 543

Általánostartalék

0

0

0

kötött, - céltartalék

0

0

0

I.

Működési kiadások (1+….+5)

434 635 958

443 328 677

447 687 440

6.

Beruházás

408 799 495

416 975 485

421 063 480

7.

Felújítás

4 770 000

4 865 400

4 913 100

8.

Immarteriális javak

5 842 000

5 958 840

6 017 260

9.

Felhalmozási célú támogatásérétkű kiadás

18 672 410

19 045 858

19 232 582

II.

Felhalmozási kiadások (6+7+8+9)

438 083 905

446 845 583

451 226 422

III.

IV.

V.

A.

Költségvetési kiadások összesen (I+II+III+IV+V)

872 719 863

890 174 260

898 913 862

BEVÉTELEK

1.

Intézményi Működési bevételek

50 930 215

51 948 819

52 458 121

2.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

76 631 000

78 163 620

78 929 930

2.1.

Helyi adók

75 250 000

76 755 000

77 507 500

2.2.

Átengedett központi adók

0

0

0

2.3.

Bírságok, egyéb bevételek

1 381 000

1 408 620

1 422 430

3.

Működési támogatások

218 997 232

223 377 177

225 567 149

3.1.

Helyi Önkormányzatok általános működésének támogatása

218 997 232

223 377 177

225 567 149

3.2.

Központosított előirányzatokból a működési célúak

0

0

0

3.3.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása

0

0

0

4.

Egyéb működési bevételek

11 697 419

11 931 367

12 048 342

4.1.

Támogatásértékű működési bevételek összesen

9 095 341

9 277 248

9 368 201

4.2.

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

602 078

614 120

620 140

4.3.

ÁFA visszaigénylés

2 000 000

2 040 000

2 060 000

4.4.

Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések

I.

Működési bevételek (1+2+3+4)

358 255 866

365 420 983

369 003 542

5.

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

40 308 719

41 114 893

41 517 981

5.1.

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

37 459 421

38 208 609

38 583 204

5.2.

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei

2 849 298

2 906 284

2 934 777

6.

Felhalmozási támogatások

0

0

0

6.1.

Köpontosított előirányzatokból fejlesztési célúak

6.2.

Fejlesztési célú támogatások

0

0

0

7.

Egyéb felhalmozási bevételek

34 205 385

34 889 493

35 936 177

7.1.

Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen

34 205 385

34 889 493

35 936 177

7.2.

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről

0

0

0

7.3.

előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány

II.

Felhalmozási bevételek (5+6+7)

74 514 104

76 004 386

77 454 158

III.

Támogatási kölcsönök visszatérülése

0

IV.

Pénzforgalom nélküli bevételek

B.

Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV)

432 769 970

441 425 369

446 457 700

A.Költségvetési kiadások és B.költségvetési bevételek egyenlege (A-B)

439 949 893

448 748 891

452 456 162

Felügyeleti szervtől kapott támogatás

V.

Pénzmaradvány igénybevétele

447 691 935

456 645 774

461 122 693

1.

Működési célra

22 972 144

23 431 587

23 661 308

2.

Felhalmozási célra

424 719 791

433 214 187

437 461 385

C.

Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (V)

447 691 935

456 645 774

461 122 693

VI.

Értékpapír értékesítésének bevétele

VII.

Hitelek felvétele

0

0

0

1.

Működési célú hitel felvétele

2.

Felhalmozási célú hitel felvétele

3.

Bérhitel

4.

Folyószámlahitel

D.

Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek (VI+VII)

0

0

0

E.

Finanszírozási bevételek (C+D)

447 691 935

456 645 774

461 122 693

VIII.

Felügyeleti szervi támogatás

0

0

0

IX.

Hitelek törlesztése

0

0

1.

Működési célú hitel törlesztése (folyószámlahitel)

2.

Működési célú hitel törlesztése (éven túli)

X.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

7 742 042

7 896 883

7 974 303

Előző évi állami támogatás visszafizetése

0

0

0

F.

Finanszírozási kiadások összesen (VIII+IX)

7 742 042

7 896 883

8 666 531

G.

Tárgyévi kiadások össsesen (A+F)

880 461 905

898 071 143

907 580 393

H.

Tárgyévi bevételek összesen (B+E)

880 461 905

898 071 143

907 580 393

22. melléklet a 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

2024. évi költségvetés

Sármellék Község Önkormányzata

Pénzmaradvány levezetése

Ft-ban

Működési pénzmaradvány

Felhalmozási pénzmaradvány

Kötelezettségekkel terhelt pénzmaradvány

Szabad pénzmarad-vány

Pénztár 2023. december 31-i egyenlege

185 255

185 255

0

Közfoglalkoztatás Pénztár 2023. december 31-i egyenlege

720

720

0

Költségvetési számla 2023. december 31-i egyenlege

27 657 890

27 657 890

0

Gépjárműadó számla 2023. december 31-i egyenlege

0

0

0

Közfoglalkoztatási számla 2023. december 31-i egyenlege

2 165 110

2 165 110

0

Hungarikumos pályázat

0

0

0

Lakásszámla 2023. december 31-i egyenlege

0

769 567

769 567

0

TOP 5.3.1-16-ZA1-2017-00012 kódszámú Közösségfejlesztő, helyi identitást erősítő programsorozat pályázat

0

0

0

TOP 4.1.1.1-15-ZA1-2019-00046 kódszámú Egészségügyi ellátás fejlesztése pályázat (védőnői rendelő kialakítása)

0

542 239

542 239

0

TOP 3.2.1. Művelődési ház energetikai korszerűsítése pályázat 2023. december 31-i egyenlege

0

0

0

TOP 3.2.1.Általános Iskola energetikai korszerűsítése pályázat 2023. december 31-i egyenlege

0

0

0

TOP 1.1.1.1. Ipari park fejleszétése pályázat 2023. december 31-i egyenlege

0

0

0

0

VP6 7.2.1 Külterületi utak pályázat 2023. december 31-i egyenlege

15 655 394

15 655 394

0

TOP 1.2.1. Kerékpárút építés pályázat 2023 december 31-i egyenlege

0

0

0

TOP PLUSZ . Kerékpárút építés pályázat 2023 december 31-i egyenlege

0

385 472 665

385 472 665

0

MFP/ÖTK/2021 kódszámú Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése (601/3 hrsz. Szolgálati lakás)

22 279 926

22 279 926

0

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

-7 742 042

-7 742 042

0

Helyesbített pénzmaradvány mindösszesen

22 266 933

424 719 791

446 986 724

0