Teskánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelete

a temetőről és a temetkezés rendjéről

Hatályos: 2023. 04. 02

Teskánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelete

a temetőről és a temetkezés rendjéről

2023.04.02.

Teskánd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 40. § (5) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Zala Vármegyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztály véleményének kikérésével - a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. A rendelet célja, hatálya

1. § (1) A rendelet célja, hogy a település területén a helyi viszonyok figyelembevételével biztosítsa a tisztességes és méltó temetéshez, valamint a végtisztesség megadásához való jogot, valamint szabályozza a köztemető működési rendjét, a temetés lebonyolításának zavartalanságát.

(2) A rendelet hatálya kiterjed Teskánd Község Önkormányzata tulajdonában álló a Teskánd 2/3. helyrajzi számon működő köztemetőre (a továbbiakban: temető), valamint a ravatalozó épületre (a továbbiakban: ravatalozó), továbbá a temető fenntartásával és a temetéssel kapcsolatos összes tevékenységre, a temetkezési szolgáltatók tevékenységére és a temetőt látogatókra.

2. Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában:

1. egyes sírhely: egy koporsó elhelyezését szolgáló temetkezési hely, melyben a rendeletben foglalt feltételek teljesülése esetén további koporsó, illetve hamvakat tartalmazó urna helyezhető el rátemetéssel;

2. kettős sírhely: két koporsó egymás melletti elhelyezését szolgáló temetési hely, melyben a rendeletben foglalt feltételek teljesülése esetén további koporsók, valamint hamvakat tartalmazó urnák helyezhetők el rátemetéssel;

3. urnasírhely: a hamvasztásos temetés esetén legfeljebb négy elhunyt hamvait tartalmazó urna földbe temetését szolgáló temetkezési hely;

4. urnafülke: az urnafalban lévő urna elhelyezésére szolgáló temetkezési hely,

5. temetkezési szolgáltató: az a gazdálkodó szervezet, amely megfelel a temetkezési szolgáltatókra vonatkozó törvényi feltételeknek, telephellyel, halottszállítási járművel és a szolgáltatás ellátásához szükséges személyzettel rendelkezik;

6. újraértékesített sírhely: olyan sírhely, amelyet korábban már temetési helyként használtak, a megváltási ideje lejárt és újraváltására nem került sor, így az üzemeltető újraértékesítette a vonatkozó jogszabályi feltételeknek megfelelően.

3. A temető fenntartása

3. § (1) Az önkormányzat közigazgatási területén temető létesítéséről, bővítéséről, lezárásáról, ismételt használatbavételéről vagy kegyeleti park céljára szolgáló átalakításáról a képviselő-testület dönt.

(2) A temető tárgyi és infrastrukturális létesítményeinek fenntartásáról, a zöldterületeinek, karbantartásáról az önkormányzat gondoskodik.

(3) Az üzemeltetéssel kapcsolatos feladatokat az Önkormányzat saját maga – alkalmazottja útján – látja el.

(4) Az önkormányzat a temető rendeltetésszerű használatához szükséges feltételeket az alábbiak szerint biztosítja:

a) utakat biztosít a sírhelyek megközelítéséhez, a meglévő utakat rendszeresen karbantartja;

b) parkosítást, fásítást végez, amely során megőrzi a kert jellegét;

c) gondoskodik a temető bekerítéséről;

d) a temetőben vízvételi lehetőséget biztosít;

e) hulladéktárolót működtet, a hulladék gyűjtéséről és elszállításáról rendszeresen gondoskodik;

f) a temetőben ravatalozót tart fenn;

g) hűthető ravatalasztalt biztosít;

II. Fejezet

A temetési helyekre és a temetkezési tevékenységekre vonatkozó szabályok

4. A temetési helyek kialakítása

4. § (1) Az önkormányzat a temetkezési helyeket használatra átengedi azoknak, akik a használati jogot e rendeletben foglaltak alapján megváltották. A temetkezésre használt helyek feletti használati jog nem képezheti további jogügylet tárgyát.

(2) Temetkezésre szolgáló helyek:

a) egyes sírhely;

b) kettős sírhely;

c) gyermeksírhely;

d) urnasírhely;

e) urnafülke

(3) Sírbolt (kripta) a temetési helyekkel való ésszerű gazdálkodás érdekében nem alakítható ki a temetőben.

(4) Hamvasztásos temetés esetén az urna koporsós temetési helyre is rátemethető.

(5) A temetőt számozott sorokra, azon belül sorszámozott sírhelyekre kell felosztani. A sorokban a temetési helyeket a fenntartó jelöli ki.

(6) A temetőről térképet (vázrajzot) kell készíteni, melyen a sorokat és sírhelyeket jelölni kell.

(7) A gyermek-, a kettős-, és az urnasírhelyek számára az egységes gondozás céljából külön sorokat lehet kijelölni.

5. A temetési helyek feletti rendelkezési jog

5. § (1) A temetési helyek használati idejének, azaz a temetkezési hely feletti rendelkezési jogosultság kezdő időpontja a megváltás napja.

(2) Az egyszeri megváltás időtartama:

a) egyes-, kettős-, valamint gyermeksírhely esetén 25 év;

b) urnasírhely és urnafülke esetén 10 év;

(3) A temetési helyekért az 1. mellékletben meghatározott mértékű megváltási díjat kell fizetni.

(4) A megváltási díjat az első megváltás alkalmával az elhunyt hozzátartozója, az eltemettetésre kötelezett, ezek hiányában az eltemettető, újraváltáskor a sír felett rendelkező hozzátartozó köteles megfizetni.

(5) Az egyszeri megváltás meghosszabbítható, melynek időtartama megegyezik a (2) bekezdésben foglaltakkal. A temetési hely díja és az újraváltás díja megegyezik.

(6) A kettős sírhely használati ideje a második temetés napjától számított 25 év. Ha a kettős sírhely megváltásától számított 25 éven belül nem történik meg a második temetés, a kettős sírhely további használati jogát – az első 25 év elteltétől számítva – csak újraváltással lehet fenntartani.

(7) A sírhelyekre történő rátemetés esetén a megváltási időből hátralévő idővel arányosan csökkentett újraváltási díjat kell fizetni az 1. mellékletben foglaltak szerint, ugyanakkor viszont a használati idő a temetés időpontjától újra kezdődik.

(8) Az e rendeletben szabályozott díjak emelését az önkormányzat minden év december 31-ig kezdeményezheti a következő évre vonatkozóan.

6. A temetési helyek használata

6. § (1) Egy személynek csak egy sírhelye lehet, amit előre is meg lehet váltani.

(2) A korábban családi sírhelyként lefoglalt, egynél több, egymás mellett fekvő, még fel nem használt sírhelyet közérdekből az önkormányzat igénybe veheti úgy, hogy köteles a sírhely megváltáskori díját visszatéríteni.

(3) Exhumálás esetén a kiürült sírhellyel az önkormányzat rendelkezik.

(4) Az előre megváltott sírhely gondozásáról a megváltó személy köteles gondoskodni.

(5) Ha a temetési hely felett rendelkezni jogosult a megváltási idő lejártát követő 1 éven belül az újraváltásról a síron elhelyezett figyelmeztető címke és a temetői hirdetőtáblán elhelyezett tájékoztatás ellenére nem gondoskodik, akkor a fenntartó a nyilvántartó könyv szerinti lakcímre egyszeri ajánlott levelet küld, valamint erről szóló tájékoztatást tesz közzé a honlapján. A postai küldemény megküldésétől, valamint a honlapon való közzétételtől számított 30 napos határidő eredménytelen leteltét követően a fenntartó a temetési helyet más személy részére értékesítheti, melyet a nyilvántartásba fel kell vezetni. A fenntartó jogosult a holttestek maradványait (urnáit) közös sírhelyre áttemettetni, illetve az eredeti sírhelyben lemélyítve elhelyezni.

7. A sírjelek, síremlékek

7. § (1) A sírjelek és síremlékek szabályszerű felállítását, átépítését, lebontását az önkormányzat ellenőrzi. A síremléket szilárd alapra kell építeni. A sírjel és a síremlék nem foglalhat el a sírhelynél nagyobb területet.

(2) A rá- és mellétemetéskor elbontott síremléket a rendelkezésre jogosult, vagy megbízottja köteles a szétszedést követően azonnal a temető területéről elszállítani, kivéve, ha az visszaépítésre kerül.

(3) A régi sírkövek kegyeletből és kultúrtörténeti érték miatt a kerítés mentén, vagy egy erre a célra kijelölt helyen (síremlék park) felállítandók.

(4) A sírhely használati ideje alatt a sírjelet, síremléket eltávolítani, vagy arról halott nevét törölni tilos.

(5) Közízlést sértő formájú, tartalmú oda nem illő feliratokkal ellátott síremléket felállítani nem szabad. Kegyeletet sértő sírjel, síremlék lebontását a polgármester rendelheti el.

8. A temetési helyek méretei

8. § (1) A sírhelyek (sírgödrök) méretei:

a) felnőtt egyes sírhely: 2,1 m hosszú, 0,9 m széles, 2 m mély;

b) felnőtt kettős sírhely: 2,1 m hosszú, 1,9 m széles, 2 m mély;

c) gyermek sírhely: 1,3 m hosszú, 0,80 m széles, 1,6 m mély;

d) urnasírhely: 0,8 m hosszú, 1 m mély, 0,6 m széles;

(2) Urnafülkék szabványos méretei: 0,4 m magas, 0,4 m széles, 0,3 m mély. A temető fenntartója ettől eltérő urnafülkék létesítését is engedélyezheti.

(3) A sírhelyek egymástól való oldaltávolsága legalább 0,5 méternek, a gyermek sírhelyeknél 0,3 méternek kell lennie. A sorok közötti távolságnak 1 méternek kell lenni.

(4) A felnőtt sírhelybe 12 éven aluli gyermek is temethető. Ilyen esetben a sír méreteinek a felnőtt sír méreteivel azonosnak kell lennie.

9. Temetkezési szabályok

9. § (1) A temetés hamvasztással, vagy koporsós temetéssel történik, egyházi vagy világi szertartás keretében.

(2) Az egyes sírhelyekbe egy, a kettős sírhelyekbe két felnőtt koporsó helyezhető el.

(3) Az urnasírba legfeljebb 4 urna helyezhető el.

(4) Rátemetés – a 25 éves porladási időt megelőző újabb temetés - egyes és kettős sírhelyre végezhető a szükséges engedélyek birtokában, ahol a második koporsó aljzata legalább 1,6 méter mélységre kell, hogy kerüljön.

(5) Urnát sírhelybe és sírboltba sírnyitási engedély nélkül is el lehet helyezni, de az elhelyezési szándékot ebben az esetben is előzetesen be kell jelenteni a fenntartónál.

(6) Betemetett egyes sírhelybe 2 darab urna, kettős sírhely 1-1 részébe az egyes sírhelyeknek megfelelő számú urna rátemethető. Az urnát úgy kell elhelyezni, hogy a talajszinttől legalább 0,5 m mélyre kerüljön.

(7) Rátemetés, illetve mellé temetés esetén a balesetek elkerülése érdekében a síremléket a temettetőnek le kell bontania és újra fel lehet állítania.

10. Nyilvántartások, gazdálkodási szabályok

10. § (1) A temető fenntartója vezeti a nyilvántartó könyvet.

(2) A temetőben korábban elhelyezett urnák kérelemre történő kiadásáról a fenntartó gondoskodik. Az urna kiadását az kérheti, aki a hamvasztásról gondoskodott, vagy az elhalt közeli hozzátartozója. A kiadás tényét a nyilvántartásban fel kell jegyezni.

(3) Amennyiben az urna kiadását kérő személy nem azonos a hamvasztásos temetésről gondoskodóval, úgy az urna kiadásához a temetésről gondoskodótól kell hozzájárulást beszereznie a kérelmezőnek.

III. Fejezet

Temetési szolgáltatások

11. A temetkezési szolgáltatók

11. § (1) A temetőben a temetkezési szolgáltatásokat az a temetkezési szolgáltató láthatja el, amely a szolgáltatási tevékenység végzésére engedéllyel rendelkezik, és a temető fenntartójának a munkálatot előzetesen bejelentette.

(2) Az önkormányzat a temetkezési vállalkozónak a temetési napokon igény szerint és bejelentési sorrend alapján biztosítja a temetés lebonyolítását.

(3) A temetőben egy időben egy temetés tartható. Ugyanazon a napon tartandó temetések között legalább 1 óra különbséget kell tartani.

(4) A halottat eltemetni, az elhamvasztott halott maradványait elhelyezni a temető fenntartójának képviselőjével történt előzetes egyeztetés után lehet. A temetést legalább 3 nappal korábban be kell jelenteni a fenntartó önkormányzatnak.

(5) A temetkezési szolgáltatók kötelesek együttműködni a szolgáltatás zavartalan lebonyolítása érdekében a temető fenntartójával, az illetékes hatóságokkal, más szolgáltatókkal és az érdekeltekkel.

(6) A temetés módjára, illetve a hamvasztásra az elhunytnak életében tett nyilatkozata, ennek hiányában a temetésről gondoskodó, a törvényben meghatározott személy rendelkezése az irányadó.

(7) Amennyiben a temetés az önkormányzat költségén történik, a temetés módját az önkormányzat határozza meg.

12. A ravatalozó használatának rendje

12. § (1) Ravatalozni a temetőben csak az arra kijelölt helyen szabad. A ravatalozót a temetés megkezdése előtt legalább 1 órával ki kell nyitni.

(2) Az elhunytak temetőn belüli szállítását, ravatalozását, eltemetését a legnagyobb körültekintéssel, kímélettel, a kegyeleti szokások betartásával kell végezni.

IV. Fejezet

A temető használata

13. A temető használata

13. § (1) A temető területén külön jogszabályban meghatározott ipari és szolgáltató tevékenység végzésére nem lehet telephelyet létesíteni.

(2) Az önkormányzat temető fenntartási hozzájárulást nem állapít meg, a temetői létesítmények és az üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybevételét, valamint a temetőbe való behajtást térítésmentesen biztosítja.

(3) Az önkormányzat a temetőbe való behajtást térítésmentesen biztosítja.

(4) Az önkormányzat engedélye szükséges az építőanyagnak a temetőbe való beszállításához, építési vagy bontási munkák elvégzéséhez.

(5) A temetőben végzendő minden munkát a megkezdésük előtt minimum 3 nappal korábban be kell jelenteni az önkormányzat felé.

(6) A temető fenntartójának engedélye nélkül, vagy attól eltérő módon végzett munka esetén a temető fenntartója a sírhely felett rendelkezni jogosultat megfelelő határidő kitűzésével felhívja a sérelmezett állapot megszüntetésére.

(7) A temetőben munka úgy végezhető, hogy az ne sértse a hozzátartozók és a látogatók kegyeleti érzéseit, és ne zavarja a temetési, búcsúztatási szertartásokat. Az építési munkákat végző vállalkozók vasárnap és ünnepnapok alkalmával a temetőben nem dolgozhatnak. Amennyiben a szomszédos temetkezési hely a munkálatok miatt megsérül, annak okozója köteles gondoskodni az eredeti állapot helyreállításáról.

(8) A munka elvégzését követően a vállalkozó a munkaterületet rendezett, tiszta állapotban köteles átadni a fenntartónak, a maradék építési anyagot, hulladékot pedig köteles elszállítani a hulladék keletkezésétől számított 3 napon belül.

(9) A temető területéről sírkövet, síremléket – vagyonvédelmi okokból – csak a fenntartónak történő előzetes bejelentés után szabad kivinni.

(10) A temető használati rendjéről szóló tájékoztatót a temető területén jól láthatóan el kell helyezni.

14. A temető rendje

14. § (1) A tisztességes és méltó temetés, valamint a halottak nyughelye előtt a tiszteletadás joga mindenkit megillet.

(2) A temetőben mindenki köteles a hely csendjének megfelelő, a kegyeleti jogokat tiszteletben tartó magatartást tanúsítani.

(3) A temető folyamatos tisztántartásáról, a rendezett környezet biztosításáról, a növényzet és a közösségi helyek gondozásáról a fenntartó önkormányzat gondoskodik. A sírok, síremlékek gondozása a hozzátartozók feladata.

(4) A temetőben az arra kijelölt hulladékgyűjtő helyen, hulladékgyűjtő konténerbe kizárólag a sírhely gondozása során keletkezett hulladék helyezhető el. Tilos a hulladékot a sírhelyek között tárolni.

(5) Az önkormányzatot nem terheli őrzési, kártérítési felelősség a temetőben elhelyezett síremlékek, tárgyak tekintetében, azok megrongálásáért, eltulajdonításáért nem vonható felelősségre.

(6) A temető nyitva tartása folyamatos.

15. § (1) A temetőbe kizárólag a temetkezési szolgáltatást végzők, a mozgássérültek, továbbá a síremlékek felállításához, felújításához szükséges szállítást végzők járművei, valamint az önkormányzat megbízását teljesítő járművek hajthatnak be.

(2) A vakvezető és a rendőrségi kutya kivételével állatot a temetőbe bevinni nem szabad.

(3) 12 éven aluli gyermek felnőtt felügyelete nélkül nem tartózkodhat a temetőben.

16. § (1) A temetőben a temetési helyeket, az azokon lévő tárgyakat, síremlékeket, növényzetet, virágokat megrongálni, beszennyezni, illetve a temetőből kivinni tilos.

(2) A temető területén reklámot, hirdetést elhelyezni csak az önkormányzat engedélyével és általa meghatározott helyen szabad.

17. § (1) A temetőben a temetési helyek bekerítése tilos, arra engedély nem adható. Az e rendelet hatályba lépése előtt létesített kerítések mindaddig fennmaradhatnak, amíg az adott temetési hely megváltási díjának a megfizetési megtörténik. Padok és ülőalkalmatosságok a sírhelyek közé úgy építhetők, hogy azok a temető rendeltetésszerű használatát ne akadályozzák.

(2) Tilos a temetési hely környékét felásni, a talajt elhordani vagy sírfeltöltésre használni.

(3) A temetési helyen kívüli területre kizárólag az önkormányzat vagy az általa megbízott személy vagy szervezet ültethet növényt.

(4) A temetési helyekre olyan növények telepíthetők, amelyek nem terjednek túl a temetési hely határán.

(5) A temetési helyen csak a hely díszítésére szolgáló tárgyak helyezhetők el.

(6) A temetési helyen fát ültetni tilos.

(7) A temetési hely felett rendelkezési jogosultsággal rendelkezőt az önkormányzat kötelezheti a szabálytalanul ültetett növények vagy elhelyezett tárgyak eltávolítására. A felszólítás eredménytelensége esetén az önkormányzat jogosult a növényzet vagy tárgy kártalanítás nélküli eltávolítására.

18. § (1) A temetőt használók a temetőben kötelesek a tűzveszély keletkezését eredményező magatartástól tartózkodni, valamint a tűzgyújtásra alkalmas eszközöket (gyertya, mécses) úgy elhelyezni, hogy tűz ne keletkezzen.

(2) A temetések alkalmával vagy felújítás céljából megbontott temetési helyet a lehető legrövidebb időn belül helyre kell állítani. A megbontott temetési hely darabjait idegen sírokon tárolni tilos, elszállíttatásáról az eltemettető vagy temetés esetén megbízott temetkezési vállalkozó köteles gondoskodni.

19. § Ez a rendelet 2023. április 1-én lép hatályba.

20. §1

1. melléklet az 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

A temetési helyek megváltási és újraváltási díja:

1. egyes sírhely: 40.000,- Ft/sírhely/25 év

2. kettős sírhely: 60.000,- Ft/sírhely/25 év

3. gyermek sírhely: 25.000,- Ft/sírhely/25 év

4. urnasírhely: 25.000,- Ft/sírhely/10 év

5. urnafülke: 10.000,- Ft/sírhely/10 év

Az újraváltás díja megegyezik az 1–5. pontban meghatározott díjakkal. A fenti díjak az ÁFA összegét tartalmazzák.
1

A 20. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.