Balatongyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2015.(XI.30.) önkormányzati rendelete

Balatongyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2015. (XI. 30.) rendelete a helyi adókról

Hatályos: 2024. 01. 01- 2024. 02. 25

Balatongyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2015.(XI.30.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról

2024.01.01.

Balatongyörök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32 cikk (1) bekezdés a) és h) pontjában, helyi adókról szóló 1990 évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a helyi adókról a következő rendeletet alkotja:

Általános rendelkezések

1 § A rendelet hatálya kiterjed Balatongyörök Község Önkormányzatának illetékességi területére.

2. § Balatongyörök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Htv. felhatalmazása alapján a következő helyi adókat vezeti be illetékességi területén, határozatlan időre:

- a) vagyoni típusú adóként építményadót és telekadót
- b) kommunális jellegű adóként idegenforgalmi adót
- c) iparűzési adót

Az építményadó

Az adókötelezettség

3. § Adóköteles a Htv. 11. §-ában meghatározott építmény (a továbbiakban együtt: építmény).

Az adó alapja

4. § Az adó alapja az építmény m2-ben számított hasznos alapterülete.

Az adó mértéke

5. §1 Az adó mértéke

a) lakás vagy üdülő céljára szolgáló épület esetén abban az esetben, ha az ingatlant szálláshely kiadásra nem hasznosítják (úgy mint lakóház, lakás, lakóépület, üdülő, gazdasági épület, villa) 800 Ft/m2

b) egyéb nem lakás céljára szolgáló épület, építmény: 400 Ft/m2.

c) kereskedelmi egység és szállásépület, valamint olyan lakás vagy üdülő céljára szolgáló épület (lakóház, lakás, lakóépület, üdülő, gazdasági épület, villa) esetén, ahova szálláshely engedély került kiadásra: 1000 Ft/m2

Adómentesség

6. § Mentes az adó alól a Htv. 13. és 13/A §-ban meghatározott építmény, valamint a kizárólag mezőgazdasági célra használt, az ingatlannyilvántartásban gazdasági épületként feltüntetett ingatlan.

Adókedvezmény

7. § (1) Jelen adórendelet hatálya alá tartozó lakóház, lakás adóköteles alapterületéből személyenként 30 m2, de maximum a lakás, lakóház hasznos alapterületének 80 %-a, ha azt a lakóház, lakás tulajdonosa, közeli hozzátartozója (Ptk.8:1. § (1) bek.1.pont), élettársa, élettárs gyermeke életvitelszerűen használja.

(2) Az (1) bekezdés hatálya alá tartozó épületeket az adómentességgel nem érintett terület után 50 % adókedvezmény illeti, amennyiben az ingatlant tulajdonosa, közeli hozzátartozója (Ptk. 8:1. § (1) 1. pont) élettársa, élettárs gyermeke életvitelszerűen használja.

(3) Az önkormányzat 50% mértékű adókedvezményt nyújt olyan épület után, amely 1950 előtt épült, értéke, kivitelezési módja, anyaga, közművesítettségének hiánya, vagy alacsony komfort fokozata ezt indokolja, és fizetővendéglátás keretében nem hasznosítják.

(4) Az (1) és (2) bekezdés szerinti mentesség és kedvezmény alkalmazása során az a lakás szolgál életvitelszerű tartózkodásra:

a) ahonnan az adóalany, illetve a lakást nem adóalanyként használó természetes személy az életét szervezi, rendszeresen munkába vagy oktatási intézménybe indul, oda tér haza,

b) ahol az életviteléhez szükséges tevékenységeket leginkább folytatja,

c) amely családi élete helyszínéül szolgál,

d) a melyre vonatkozóan közüzemi szolgáltatásokat vesz igénybe,

e) amely elsődleges címként jelenik meg a hatóságoknál, közműszolgáltatóknál.

Az életvitelszerű használat igazolására az érintettek írásbeli nyilatkozata szükséges.

(5)2 Az életvitelszerű használat igazolásához minden esetben szükséges az alábbi dokumentumok benyújtása:

a) az érintett írásbeli nyilatkozata,

b) az érintett lakcímkártyája,

c) az ingatlanra vonatkozó közüzemi számlák (vízdíj, elektromos áram, hulladékszállítás),

d) az életvitelszerű használat vitatása esetén munkáltatói igazolás és iskolalátogatási igazolás.

Telekadó

Az adókötelezettség

8. § Adóköteles a Htv. 17. §-ában meghatározott telek.

Az adó alapja

9. § Az adó alapja a telek m2-ben számított területe.

Az adó mértéke

10. §3 Az adó mértéke

a) belterületi ingatlan esetében: 30 Ft/m2,

b) művelés alól kivett zártkerti ingatlan esetében: 30 Ft/m2,

c) művelés alól kivett külterületi ingatlan esetében: 20 Ft/m2,

d) a rendelet hatálya alá tartozó telkek esetében az 1 hektárt meghaladó ingatlanoknál az 1 hektár feletti területrész 5 Ft/m2

e) jelen szakasz d) pontjában foglaltaktól eltérően, az 1069/4, 1070/12, 1070/3, 378/7, 378/6, 267/12, 096/17, 096/26, 096/4, 096/18, 096/19, 098/3, 098/2, 098/4, 098/5, 097 helyrajzi számú és e területek telekalakításából újonnan kialakított helyrajzi számú ingatlanok esetében az ingatlan teljes területe vonatkozásában 40 Ft/m2.

11. §4 Mentes az adó alól

a) a Htv. 19. §-ban meghatározott telek,

b) a 3000 m2 alatti telek, amelyen épület, építmény áll,

c) Balatongyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szabályozási Tervében vízgazdálkodási területként megjelölt ingatlanok

Adókedvezmény

12. § (1) Jelen rendelet hatálya alá tartozó ingatlan 50 % adókedvezményre jogosult, ha az ingatlan tekintetében adófizetésre kötelezett magánszemély vagy a Ptk. szerinti közeli hozzátartozója, élettársa, élettárs gyermeke az önkormányzat illetékességi területén építményadó fizetésre kötelezett.

(2) 50 % kedvezmény illeti meg azt a telket, amely nem beépíthető és a beépítés feltételei nem állnak fenn.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben foglalt kedvezmények a feltételek fennállása esetén együttesen is igénybe vehetők

Idegenforgalmi adó

Az adókötelezettség, az adó alanya

13. § Adókötelezettség terheli a Htv. 30. § (1) bekezdés a) pontja szerinti magánszemélyt.

Az adó alapja

14. § Az adó alapja a megkezdett vendégéjszakák száma, a Htv. 32. § a) 1. pontban meghatározottak szerint.

Az adó mértéke

15. §5 Az adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 650 Ft.

16. § Mentes a 13. § szerinti adókötelezettség alól a Htv. 31. §-ban meghatározott magánszemély, valamint az önkormányzat által meghívott vendégek.

Adónyilvántartás

17. § (1)6

(2)7

(3)8

(4)9

(5)10

Helyi iparűzési adó

Az adókötelezettség, az adó alanya

18. § Adóköteles a Htv. 35-36. §-ban meghatározott vállalkozási tevékenység.

Az adó alapja

19. § (1) Az adó alapja a Htv. 39–39/A. §-ban meghatározott árbevétel.

(2) Állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén az adó alapjának egyszerűsített meghatározása a Htv. 39/B. §-ban foglaltak szerint történhet.

Az adó mértéke

20. § (1) Az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetében az adó évi mértéke az adóalap 1,5 %-a.

(2)11

Adómentesség

20/A. § Az ideiglenes jelleggel végzett piaci és vásározó tevékenység mentes az iparűzési adó alól.

Átmeneti rendelkezések12
Záró rendelkezések

21. § (1) Jelen Rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény és az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.

(2) Jelen Rendelet 2016. január 01. napján lép hatályba. A Rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Balatongyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 11/2011.(XII.19.) önkormányzati rendelete.

1

Az 5. § a Balatongyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2022. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 7. § (5) bekezdése a Balatongyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2022. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

3

A 10. § a Balatongyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2022. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

4

A 11. § a Balatongyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2022. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

5

A 15. § a Balatongyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2022. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg. A 15. § a Balatongyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

6

A 17. § (1) bekezdését a Balatongyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2022. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 5. §-a hatályon kívül helyezte.

7

A 17. § (2) bekezdését a Balatongyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2022. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 5. §-a hatályon kívül helyezte.

8

A 17. § (3) bekezdését a Balatongyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2022. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 5. §-a hatályon kívül helyezte.

9

A 17. § (4) bekezdését a Balatongyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2022. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 5. §-a hatályon kívül helyezte.

10

A 17. § (5) bekezdését a Balatongyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2022. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 5. §-a hatályon kívül helyezte.

11

Hatályon kívül helyezte a 20/2020. (XII. 31.) önkormányzati rendelet. Hatálytalan: 2021. 01.01. napjától

12

Kiegészítette és egyben 2017. 01. 01. napjától hatályon kívül helyezte a 6/2016. (II. 23). önkormányzati rendelet. Hatályos 2016. február 24. napjától 2016. 12. 31-ig.