Gétye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2013(V.14.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról

Hatályos: 2019. 11. 07


Gétye  Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint Magyarország Alaptörvénye 32. cikk.(1) bekezdés a.) és d.) pontjában valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény (továbbiakban: Mötv) 53.§.(1) bkeezdésében meghatározott feladatkörében eljárva szervezeti és működési szabályzatáról az alábbi rendeletet alkotja.[1]


I. Fejezetet


ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Az önkormányzat és jelképei1.§(1) Az önkormányzat hivatalos megnevezése: Gétye Község Önkormányzata. (a továbbiakban: önkormányzat).


(2)  Az önkormányzat képviselő-testülete: Gétye Község Önkormányzata Képviselő-testülete  (a továbbiakban: képviselő-testület).


(3) Az önkormányzat székhelye, pontos címe: 8741 Gétye, Kossuth Lajos utca  4.

                                       

(4) Működési területe:                                     Gétye közigazgatási területe(5) Az önkormányzat hivatalának megnevezése:

      Zalaapáti Közös Önkormányzati Hivatal


(6) Az önkormányzat hivatalának székhelye, pontos címe:

       8741 Zalaapáti, Szent István tér 9.


(7) Az önkormányzat hivatalos honlapja: www.getye.hu


(8)  Az önkormányzat hivatalos pecsétje köralakú, körfelirattal

" Gétye Község Önkormányzata Gétye ", középen a Magyar Köztársaság címerével.


2. §.     (1)  A képviselő-testület létszáma  5 fő.


3. §.      (1) Az önkormányzat jelképei:                    

            a) címer,                                   

            b) zászló,                                  

            c) pecsét,


                  (2) Az önkormányzat címere: kikerekített oldalú, alul hegyben végződő háromszögű pajzs. Címerpajzs helyszínrajza: Kék alapszínű pajzson a pajzsfő közepén ezüst (fehér) szívű darumadár áll, mely a felső jobb, a pajzs szíve és a felső bal ponton íves vonalban hét darab stilizált ezüst (fehér) virágfej helyezkedik el. A pajzstalpban harántosztásból eredendő gallérozásban arany (sárga) alapon ekevas, sarló és ezüst (fehér) álló gabonakéve van elhelyezve.     (3) Az önkormányzat zászlaja: Zászló: elő- és hátlap alapszíne sárga (ill. arany), középen a címerpajzzsal.


      (4) Az önkormányzat pecsétje: Az Önkormányzat címerével ellátott körpecsét.

         


                        (5) Az önkormányzat jelképeinek használati rendjét külön rendelet állapítja meg.


Az önkormányzati jogok


4. §.     Az önkormányzat  olyan vállalkozásban vehet részt, amelyben felelőssége nem haladja meg vagyoni hozzájárulásának mértékét.


5. §. (1) A képviselő-testület a helyi közszolgáltatások szervezésében, a helyi társadalom- és gazdaságszervező munkában – ezek fejlesztése érdekében – együttműködik a Zala Megyei Önkormányzattal.


(2)  Az Önkormányzat testvér települési kapcsolattal nem rendelkezik.


II. Fejezet

A települési önkormányzat

Az önkormányzat feladata, hatásköre


6. §.   (1) Az önkormányzat köteles gondoskodni a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben meghatározott kötelezően ellátandó feladatokról.


    (2)   Az önkormányzati feladatokat a Képviselő-testület és szervei: a bizottság, polgármester, valamint a Zalaapáti Közös Önkormányzati Hivatal, jegyző és társulás látja el.

                                                                                                           

7. §. (1)  A képviselő-testület Magyarország helyi önkormányzatairól  2011. évi CLXXXIX. tv. (a továbbiakban: Mötv.) 13. §. (1) bekezdésében  foglaltakon túl önként vállalhat közfeladatot a Mötv. 12.§. (1) bekezdésében meghatározott feltételek megléte esetén, a törvényben meghatározott módon.


   (2)  Az (1) bekezdésben meghatározott  feladat- és hatáskör vállalást megelőzően előkészítő eljárást kell lefolytatni, amelynek során meg kell vizsgálni, hogy a feladat- és hatáskör vállalásának jogszabályban meghatározott feltételei fennállnak-e. Az előkészítő eljárást a polgármester folytatja le.


   (3)  A közfeladat önkéntes vállalásához, illetve ellátásának megszüntetéséhez  minősített többség szükséges.


   (4)  Az önként vállalt feladatokat a 1. számú melléklet[2] tartalmazza.


Hatáskör átruházás


8. §.   (1)  Az átruházott hatáskör gyakorlására a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény előírásai az irányadóak.


       (2)  Az átruházott hatáskör gyakorlásáról a polgármester, a bizottság elnöke, jegyző egy előterjesztés keretében évente beszámol a képviselő-testületnek.


   (3  A  bizottságokra, a polgármesterre és a jegyzőre társulásra átruházott  hatásköröket a rendelet 2. melléklete[3] tartalmazza.


A képviselő-testület működése


9. §.  (1)  A képviselő-testület évente 11 rendes ülést tart. A rendes ülések időpontja az adott hónap harmadik hete; az ülések helye az önkormányzat hivatal helyisége. A képviselő-testület indokolt esetben külső helyszínen kihelyezett ülést is tarthat.


   (2))  A képviselő-testület ülései: alakuló, rendes, rendkívüli, ünnepi ülés. A képviselő-testület rendes ülésezése  augusztus hónapban szünetel.


   (3)[4]  A képviselő-testület az alakuló ülését a választás eredményének jogerőssé válását követő tizenöt napon belül tartja meg.                                                                                                                       


  (4) A képviselő-testület - szükség szerint - határidőhöz kötött vagy fontos és halaszthatatlan téma tárgyalása esetén rendkívüli ülést tart.


    (5)  A település életében jelentős évfordulók, események alkalmával a polgármester ünnepi képviselő-testületi ülést hívhat össze. Az ünnepi képviselő-testületi ülés menetére a rendes ülés szabályait kell alkalmazni.


   (6)  A képviselő-testület szükség szerint, közös feladatokat érintő ügyekben együttes ülést tarthat más települések önkormányzatával.


 A munkaterv


10. §.  (1)  A képviselő-testület éves munkaterv alapján működik. A munkatervi javaslatot a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé.


   (2)  A képviselő-testület munkatervének összeállításához javaslatot kell kérni a képviselő-testület tagjaitól.


   (3)  A munkatervnek tartalmaznia kell a képviselő-testületi ülések tervezett időpontját, napirendjét, a napirendi pontok előadóit, az előkészítésért felelős személy megnevezését és az előterjesztések elkészítésének határidejét.


   (4) A munkaterv a képviselő-testületi munka tervezésének eszköze, ezért attól indokolt esetben el lehet térni.


A képviselő-testület összehívása


11. §. (1)  A képviselő-testület ülését a polgármester és az alpolgármester együttes akadályoztatása esetén az Ügyrendi Bizottság elnöke hívja össze.


   (2)  A képviselő-testületek együttes ülését - a polgármesterek előzetes egyeztetése alapján - az érintett települések polgármesterei hívják össze.


    (3) A meghívó tartalmazza a képviselő-testületi ülés helyét és idejét, a munkatervben szereplő és a javasolt napirendi pontokat, a napirendi pontok előterjesztőit, a napirend zárt ülés keretében való tárgyalásáról szóló javaslatot. A rendkívüli ülés halaszthatatlan döntés esetén elektronikus úton vagy telefonon  is összehívható.


    (4)  A rendes ülés meghívóját és az előterjesztéseket a képviselőknek, a tanácskozási joggal meghívottaknak olyan időpontban kell megküldeni, hogy azt az ülés előtt legalább 4 nappal megkapják.


   (5)  A képviselő-testület ülésének helyéről, időpontjáról és napirendjéről a lakosságot a jegyző  - az ülés előtt legalább 3 nappal – a meghívónak a közös önkormányzati hivatal és az önkormányzat  hirdetőtábláin történő kifüggesztésével tájékoztatja.

  

A képviselő-testület ülésére meghívandók köre


12. §.  (1)  A képviselő-testület ülésére a képviselőkön kívül tanácskozási joggal a teljes anyag megküldésével meg kell hívni:

 1. a jegyzőt,
 2. aljegyző,
 3. a civil szervezetek képviselőjét a szervezetét érintő ügyekben.


(2)  Meghívó megküldésével tanácskozási joggal a képviselő-testület ülésére meg kell hívni:

a) napirendi pontok tárgya szerint illetékes szerv képviselőjét, valamint az érintett magánszemélyt,

b) járási hivatalvezetőt,

c) az önkormányzat intézményeinek vezetőit.


   (3)  Meghívóval, a feladatkörüket érintő előterjesztések megküldésével meg kell hívni az egyes napirendi pontok előadóit, a tárgyban illetékes intézmények vezetőit.


   (4)  Az egyes napirendek tárgyalásához a polgármester a felsoroltakon kívül más személyeket és szerveket  is meghívhat.


   (5)  Tanácskozási joggal meg kell hívni azokat, akiknek jelenlétét a jogszabály kötelezővé teszi.

Az ülés nyilvánossága


13. §.   (1) Magyarország  helyi önkormányzatairól szóló törvényben foglaltak szerint a képviselő testület ülései – zárt ülés kivételével – nyilvánosak.


   (2) A képviselő-testület zárt ülést tart a Mötv. 46.§. (2) bekezdésének a.) és b.) pontjában foglalt esetekben.


   (3) A képviselő-testület zárt ülést rendelhet el a Mötv. 46.§. (2) bekezdésének c) pontjában foglalt esetekben.


   (4) A Mötv. 46.§. (2) bekezdésének b.) pontjában foglalt esetben az érintett az ülés időpontját megelőző nap 16 óráig kérheti szóban vagy írásbeli nyilatkozattal a zárt ülés tartását a polgármestertől.


   (5)  Zárt ülésre irányuló javaslatot a Mötv. 46.§. bekezdésének c) pontjában meghatározott esetekben polgármester, a települési képviselő és a jegyző tehet. Erről nyílt szavazással, vita nélkül dönt a képviselő-testület.


   (6) Zárt ülésen a Mötv. 46.§. (3) bekezdésében meghatározott személyek vesznek részt.


   (7)  Zárt ülésen hozott közérdekű adat és közérdekből nyilvános adat megismerésének lehetőségét a személyiségi jogok védelmének figyelembe vételével biztosítani kell. A zárt ülés határozatairól a polgármester vagy az általa megbízott személy ad tájékoztatást.


    (8) Zárt ülésről készített jegyzőkönyvbe csak a polgármester, a képviselők, a jegyző, a hivatalnak a témában érintett köztisztviselői, valamint a törvényességi ellenőrzést ellátók tekinthetnek be. Az előzőeken túl a zárt ülés jegyzőkönyvébe a polgármester engedélyével a zárt ülés jegyzőkönyvének azon részébe tekinthetnek be, amelyre meghívást kaptak vagy amelyen részt vettek.. Zárt ülésről egyéni hangfelvétel nem készíthető.


   (6)  A 14. §. (3)-(5) bekezdésben foglaltakat a képviselő-testület bizottsága működése során is értelemszerűen alkalmazni kell.


Az előterjesztés


14. §.    (1)  Az előterjesztés:

                    a)  a rendelet-tervezet,

                    b) a határozati javaslat,

                    c) a beszámoló,

                    d)  a tájékoztató.


   (2)  Az előterjesztés  írásban vagy szóban kerül benyújtásra. A 14. §. (1) bekezdés a) pontjában szereplő rendelet-tervezet csak írásban terjeszthető elő.


   (3)  Halaszthatatlan esetben a polgármester engedélyezheti az írásba foglalt előterjesztésnek és a határozati javaslatnak az ülésen történő kiosztását.


    (4)  Az írásbeli előterjesztés főbb elemei:                                                                                                                                                

        a) a rendelet-tervezet és indokolása,

        b) az előterjesztő megjelölése,

        c) a tárgy pontos meghatározása,

        d)  az előkészítésben résztvevők megnevezése,

        e) a képviselő-testület tárgyra vonatkozó korábbi döntése,

         f)  döntési javaslat esetén a határozati javaslat – esetleg több  változatban is - a

            határozati javaslat végrehajtójának felelőse és a végrehajtás határideje.

           

   (5)  Előterjesztés benyújtására jogosultak:

          a) a polgármester,

          b) az alpolgármester,

          c) a képviselő-testület tagjai,

          d))  a  bizottság,

          e) a jegyző,

          f)  a képviselő-testület  vagy a polgármester által felkért személy vagy szervezet.


Az ülés vezetése, a tanácskozás rendje


15. §.   (1)  A képviselő-testület ülését a polgármester és az alpolgármester együttes akadályoztatása esetén az Ügyrendi Bizottság elnöke vezeti (a továbbiakban: levezető elnök).


   (2)  Határozatképtelenség miatt elmaradt ülést a polgármester – a formai követelmények mellőzésével -  8 napon belüli időpontra újból összehívja.


16. §.    (1)  A levezető elnök az ülés vezetése során:

 1. számszerűen megállapítja a jelenlévő képviselők számát, az ülés határozatképességét, és azt folyamatosan figyelemmel kíséri,
 2. megnyitja az ülést,
 3. javaslatot tesz az ülés napirendjére,
 4. vezeti az egyes napirendek vitáját, kezdeményezi a vita lezárását,
 5. szavazásra bocsátja a beterjesztett tervezeteket, javaslatokat,
 6. megállapítja a szavazás eredményét,
 7. kihirdeti a döntéseket,
 8. szüntet rendelhet el,
 9. gondoskodik az ülés rendjének fenntartásáról.


17. §.   Az ülés napirendjét, azok tárgyalási sorrendjét a levezető elnök javaslatára a képviselő-testület állapítja meg. A meghívóban nem szereplő javaslatok napirendre vételéről a képviselő-testület vita nélkül egyszerű szótöbbséggel határoz.


18. §. Az ülés napirendjének módosítására javaslatot tehetnek a képviselők és a jegyző. A napirendről a képviselő-testület vita nélkül határoz.


19. §.    Ha  a képviselő-testület az ülés folyamán határozatképtelenné válik, a levezető elnök szünetet rendel el, és intézkedik a határozatképesség helyreállítása iránt. Ha legalább 15 percen belül a határozatképességet nem sikerül helyreállítani, megállapítja a hiányozó képviselők nevét és az ülést bezárja. Az ülés bezárása esetén a polgármester 8 napon belüli időpontra az ülést újból összehívja azoknak a napirendeknek a meghatározásával, melyek nem kerültek megtárgyalásra.


20. §.    (1)  A tanácskozás rendjének megtartása érdekében a levezető elnök:


   a)  a tárgytól eltérő vagy ugyanazon érveket megismétlő felszólalót figyelmezteti,

        ismétlődő esetben megvonja tőle a szót,

   b)  rendre utasítja azt a felszólalót, aki a képviselő-testület üléséhez méltatlan,  a

        testületet zavaró magatartást tanúsít, illetőleg hozzászólása a tanácskozáshoz nem

        illő, másokat sértő,

   c)  a hallgatóság soraiból kiutasíthatja azt, aki a képviselő-testülethez méltatlan magatartást tanusít.


    (2)   Ha a rendzavarás a tanácskozás folytatását lehetetlenné teszi és az ülés félbeszakad, a levezető elnök a rend helyreállításának időszakára szünetet rendel el, súlyosabb esetben bezárja az ülést.


   (3)  A levezető elnöknek a rendfenntartás érdekében tett intézkedési ellen felszólalni, azokat visszautasítani, vagy azokkal vitába szállni nem lehet.


A napirendek tárgyalása


21. §.   (1)  A levezető elnök a napirend tárgyalása során minden előterjesztés felett külön-külön nyit vitát, de az egyes napirendek összevont tárgyalását is javasolhatja.


   (2)  A napirendre tűzött ügy tárgyalásának elhalasztását bármely okból a polgármester, a képviselő vagy a jegyző indítványozhatja.


   (3)  A polgármester, a képviselő, a jegyző a szavazás megkezdéséig javasolhatja az előterjesztés napirendről való levételét.


   (4)  A 21. §. (1-3) bekezdésében foglaltakról a képviselő-testület vita nélkül egyszerű szótöbbséggel dönt.


22. §.   (1)  A napirendi pontok tárgyalási sorrendje - amitől indokolt esetben el lehet térni:


   a)  polgármesteri beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés   között történt fontosabb eseményekről,

   b) önkormányzati rendeletek tervezetei,

   c)  határozati javaslatot tartalmazó előterjesztések,

   d)  személyi ügyek,

   e)  tájékoztatók

   f)  interpellációk, kérdések,

   g) egyebek

A  felszólalások rendje, a vita lezárása


23. §.   (1) A levezető elnök a napirendek sorrendjében minden előterjesztés felett külön-külön nyit vitát, melynek során az előterjesztő a vita előtt a napirendhez szóban kiegészítést tehet. Ezt követően a bizottság elnöke ismerteti a bizottság álláspontját; a tag kérésére köteles ismertetni a bizottsági tag külön véleményét és annak indoklását is.


   (2) Az előterjesztőhöz a képviselő-testület tagjai, a tanácskozási joggal részt vevők kérdéseket tehetnek fel, amelyre a vita lezárása előtt az előadó köteles rövid választ adni.


   (3)  A felszólalásokra a jelentkezések sorrendjében kerül sor. A felszólalás időtartama legfeljebb 5 perc. Ugyanazon napirend keretében az ismételt felszólalás időtartama a 2 percet nem haladhatja meg. Az idő túllépése miatt a levezető elnök megvonhatja a szót.


    (4)  Azt a felszólalót, aki eltér a napirendi pont tárgyától, a levezető elnök felszólíthatja, hogy térjen a tárgyra, kétszeri felszólítás után megvonhatja tőle a szót. Akitől a szót megvonták, ugyanabban az ügyben nem szólalhat fel újra.


    (5) Ügyrendi kérdésben bármelyik képviselő bármikor szót kérhet. Az ügyrendi javaslatok felett a Képviselő-testület vita nélkül határoz.


    (6)  A nyilvános képviselő-testületi ülésen megjelent állampolgároknak a levezető elnök kérdést, hozzászólást engedélyezhet egy-egy napirendi ponthoz. A hozzászólás időtartamát a polgármester meghatározhatja.


24. §.   (1)  A vita lezárása után a napirend előadója válaszol a hozzászólásokra.


    (2) Az előterjesztő az előterjesztést, a képviselő a módosító javaslatát a vita lezárásáig megváltoztathatja és a szavazás megkezdéséig azt bármikor visszavonhatja.


   (3)  A vita lezárása után a határozathozatal előtt a napirend előadójának és törvényességi észrevétel esetén a jegyzőnek szót kell adni.


   (4) A levezető elnök a vitában elhangzott határozati javaslatokat egyenként bocsátja szavazásra. Először a vitában elhangzott módosító javaslatokról, majd a határozati javaslat egészéről dönt a képviselő-testület. A javaslattevőnek a módosító javaslatot szószerint ismertetni kell vagy írásban át kell adni a levezető elnöknek.


    (5) A levezető elnök a határozathozatalt követően megállapítja a szavazás eredményét, és kihirdeti a határozatot.


25. §.  Határozati javaslathoz, rendelet-tervezethez módosító és kiegészítő indítványt kizárólag a polgármester, a képviselők, a bizottság, illetve a jegyző tehet.


A szavazás módja


26. §. (1)  A képviselők  igennel és nemmel szavaznak vagy tartózkodnak a szavazástól. A tartózkodó képviselő szavazatát a nem szavazatokhoz kell számolni. Aki  nem vesz részt a szavazásban, azt távollevőnek kell tekinteni, kivéve a kizárt képviselő-testületi tagot.


   (2)  Amennyiben a javaslat a jelen lévő települési képviselők több mint a felének igen szavazatát nem kapta meg, a javaslatot elutasították.


27. §.  Minősített döntés szükséges a Mötv. 50. §-ában előírtakon kívül:

      a) a 7. §. (3) bekezdésben foglalt esetben,

      b) képviselő-testület hatáskörének átruházásához,

      c) fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása esetén,

      d) a polgármester sorozatos törvénysértő tevékenysége miatt bíróságra kereset benyújtása

      esetén.

      e) a következő évek költségvetését érintő kötelezettség vállaláshoz, középtávú program

      elfogadásához,

      f) meghívó napirendi pontjában nem szereplő előterjesztés napirendre tűzéséhez

      g)gazdasági társaság létrehozásához, megszűntetéséhez, átszervezéséhez, alapító   

      okiratának elfogadásához és módosításához, valamint gazdasági társasághoz való

      csatlakozáshoz.

      h) kitűntetések, díjak és elismerő címek adományozásához                                        

      i) 5 millió Ft egyedi forgalmi értéket meghaladó ingó vagy ingatlan vagyon    

      megterheléséhez, elidegenítéséhez, megszerzéséhez, vállalkozásba való beviteléhez.


28. §.  (1)  A nyílt szavazás kézfelemeléssel és név szerinti szavazással történhet


    (2)  Név szerinti szavazást kell elrendelni a Mötv. 48. §. (3) bekezdésében foglaltakon túl,  ha azt törvény előírja, vagy ha  a polgármester kezdeményezi. A javaslatról a képviselő-testület egyszerű többséggel határoz.


    (3) Ugyanazon döntési javaslat esetében egy alkalommal lehet név szerinti szavazást javasolni.         


   (4)  /5/ Nem lehet név szerinti szavazást tartani az Mötv. 48.§ /3/ bekezdésében meghatározott esetekben.


   (5)  A név szerinti szavazás során a jegyző egyenként olvassa a képviselők nevét. akik a nevük elhangzása után "igen", "nem", „tartózkodom” nyilatkozattal szavaznak. A jegyző a szavazást a névsoron feltünteti, a szavazatokat összeszámolja és a szavazás eredményét - a névsorral együtt - átadja a polgármesternek.


29. §.  (1)  Egy előterjesztésen belül kettőnél több döntési lehetőség esetén az a javaslat kerül elfogadásra, amely a legtöbb igen szavazatot kapta.


   (2)   Ha a határozatnak több pontja van, azokról külön-külön vagy együttesen lehet szavazni. Ha a határozat egyes pontjairól külön történik a szavazás, a végszavazás mellőzhető.


30. §.  (1)  A képviselőtestület  titkos szavazást  tarthat kizárólag  a Mötv. 46.§. (2) bekezdésében meghatározott ügyekben, titkos szavazást tart az alpolgármester választás esetében.    (2) A titkos szavazással eldönthető ügyek köre nem bővíthető eseti döntéssel.


   (3)  A titkos szavazást az Ügyrendi Bizottság jelen lévő tagjai bonyolítják le urna és szavazólap felhasználásával.


   (4)  Az Ügyrendi Bizottság a titkos szavazás lebonyolítása során:

   a)  ismerteti a szavazás módját és elkészíti a szavazólapokat,

   b)  összeszámolja a szavazatokat, megállapítja az érvényes és érvénytelen szavazatok

        számát,

   c)  a szavazásról jegyzőkönyvet készít, amely tartalmazza:

        ca) a bizottság jelenlevő tagjainak nevét,

        cb) a szavazás eredményét,

   d)  a szavazás eredményéről a bizottság elnöke jelentést tesz a képviselő-testületnek.


   (5)  A titkos szavazással hozott döntést az ülésről készült jegyzőkönyvben alakszerű határozatba kell foglalni.


31. §.   (1) A képviselő-testület határozatának tartalmi elemei:

      a) a döntés szöveges része,

      b) a végrehajtás határideje,

      c) a végrehajtásért felelős személy megnevezése.


   (2)  A képviselő-testület a szavazati arányok jegyzőkönyvben történő rögzítésével, alakszerű határozat nélkül dönt:

   a)  ügyrendi kérdésről,

   b)  feladat-meghatározást nem tartalmazó előterjesztés elfogadásáról,

   c)  tájékoztatóról,

   d)  a határozati javaslat, vagy rendelet-tervezet módosítására, kiegészítésére tett

        javaslatról való döntésről,

   e)  interpellációra adott válasz elfogadásáról,

   f)  az ülés napirendjének elfogadásáról,

  


   (3)  A képviselő-testület határozatait külön-külön, a naptári év elejétől kezdődően, folyamatos sorszámmal és évszámmal kell ellátni. A határozat arab számmal jelölt sorszámát követően a határozat elfogadásának évét, valamint zárójelben a hónapját és napját kell megjelölni. Az ülés évét és napját arab, hónapját római számmal kell jelölni a következők szerint:

„ Gétye Község Önkormányzata Képviselő-testületének  ……/….. (____) számú határozata”.


   (4)  A képviselő-testület határozatát 5 napon belül meg kell küldeni a végrehajtásért felelős személynek.


   (5)  A képviselő-testület határozatairól nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartás vezetéséről a jegyző gondoskodik.


31/A. §.[5] Amennyiben a képviselő-testület - határozatképtelenség vagy határozathozatal hiánya miatt - két egymást követő alkalommal ugyanazon ügyben nem hozott döntést, a polgármester a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott ügyben – a Mötv. 42. §-ban meghatározott ügyek kivételével - döntést hozhat. A polgármester a döntésről a képviselő-testületet a következő ülésen tájékoztatja.


Rendeletalkotás


32. §. (1) A képviselő-testület Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a törvény által nem szabályozott helyi társadalmi viszonyok rendezésére, továbbá törvény felhatalmazása alapján önkormányzati rendeletet alkot.

 

(2) A  rendelet megalkotását kezdeményezheti a polgármester,  képviselő-testület tagja, bizottsága és a jegyző. A kezdeményezést a polgármesterhez kell benyújtani.


    (3) A rendeletet-tervezetet a polgármester, az alpolgármester, a képviselő, a képviselő-testület bizottságai, és a jegyző terjeszthet a képviselő-testület elé.


    (4) A rendelet-tervezetnek szakmai előkészítéséről a jegyző gondoskodik.


    (5)  A jegyző figyelemmel kíséri a rendeletek hatályosulását, szükség esetén kezdeményezi azok felülvizsgálatát, módosítását.


    (6)  A képviselő-testület rendeleteit külön-külön, a naptári év elejétől kezdődően, folyamatos sorszámmal és évszámmal kell ellátni. Az önkormányzati rendelet arab számmal jelölt sorszámát követően a rendelet  elfogadásának évét, valamint zárójelben a hónapját és napját kell megjelölni. Az ülés évét és napját arab, hónapját római számmal kell jelölni a következők szerint:

„ Gétye Község Önkormányzata Képviselő-testületének  ……/….. (____) önkormányzati rendelete”.


33. §.  (1)[6]  Az önkormányzati rendelet kihirdetésének módja:

 1. az önkormányzat honlapján történő közzététel, www.getye.hu
 2. a nemzeti jogszabálytárban történő közzététel, www.njt.hu
 3. papír alapú hirdetmény közzététele az önkormányzat hirdetőtábláján a rendeletalkotásról, mely tartalmazza, hogy a rendelet munkaidőben megtekinthető

a községházán.    (2) A rendeletekről nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartás vezetéséről  a jegyző gondoskodik.


Interpelláció, kérdés


 34. §. (1)  Az interpelláció olyan felszólalás, melynek tárgya szoros kapcsolatban áll az önkormányzat feladat- és hatáskörének ellátásával.


   (2)  Az interpelláló képviselő az interpellációt legfeljebb   három percben szóban adja elő.


    (3) Az interpellált az interpellációra legfeljebb öt percben válaszol.


   (4)  Az interpelláló képviselő legfeljebb kettő percben nyilatkozik, hogy a választ elfogadja-e. Ha a választ nem fogadja el, a képviselő-testület vita nélkül dönt a válasz elfogadásáról.


   (5)  Amennyiben a válaszadás előzetes vizsgálatot igényel, a választ legkésőbb 15 napon belül írásban kell megadni a képviselő részére és a  következő ülésen ismertetni kell a képviselő-testülettel. Ha az interpelláló a választ elfogadja és nem kéri annak ismertetését, az interpellált a válasz felolvasásától eltekinthet.


   (6)  Amennyiben az interpellációra adott választ a képviselő-testület nem fogadja el, a polgármester az interpellációt további vizsgálat céljából kiadja az illetékes bizottságnak. A kivizsgálás során az interpelláló képviselő részvételét lehetővé kell tenni. A továbbiakban a 34 §. (4) bekezdésben foglaltak szerint kell eljárni.


35. §.   Kérdés az önkormányzat feladat- és hatáskörébe tartozó szervezeti, működési, döntési, előkészítési jellegű felvetés vagy tudakozódás. A kérdés megválaszolására az interpellációra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy  a képviselő-testületnek a válasz elfogadásáról nem  kell szavaznia.


A jegyzőkönyv


36. §. (1)  A képviselő-testület üléséről készült jegyzőkönyvnek az Mötv. 52. §-án túl tartalmaznia kell::

   

   a)  a  távol maradt képviselők nevét, az ülés határozatképességének

         megállapítását, 

   b)  a tanácskozási joggal részt vevők nevét,

   c)  a döntéshozatal módját,

   d)  interpellációkat, kérdéseket és az azokra adott válaszokat,

   e) az ülésen történt fontosabb eseményeket,

   f)  az ülés bezárásának időpontját,

   g) napirendi pontonként az előadó nevét,

   h) szóbeli előterjesztés rövid tartalmát,

   i) képviselő kérésére véleményének rögzítését.

                                                                                                                                                  

   (2)  A képviselő-testület üléséről készült jegyzőkönyvhöz csatolni kell:

 1. a meghívót,
 2. a jelenléti ívet,
 3. az írásos előterjesztéseket,
 4. az elfogadott rendeleteket,
 5. a képviselő kérelmére az írásban benyújtott hozzászólásokat,
 6. a titkos szavazásról készült jegyzőkönyvet és jelentést,
 7. a név szerinti szavazásról készült hitelesített névsort,
 8. a jegyző törvényességi észrevételét.


   (3)[7]  A jegyzőkönyvet 2 eredeti példányban kell készíteni, az elkészült jegyzőkönyv minden oldalát/lapját folyamatos sorszámozással kell ellátni, lapjait zsinórral átfűzni és összekötni, majd záró cédulával lezárni és lebélyegezni.


   (4)  Amennyiben zárt ülésre, vagy az ülés egy részének zárttá nyilvánítására kerül sor, akkor a zárt ülésről külön jegyzőkönyv készül 2 eredeti példányban. A jegyzőkönyv példányait "zárt ülés" megjelöléssel kell ellátni.


   (5)  A  jegyzőkönyvet a polgármester és a jegyző írja alá. A jegyzőkönyvből készült kivonatot a jegyző  írja alá.


  (6) A nyílt ülésről készült jegyzőkönyvek a választópolgárok részéről a hivatalban ügyfélfogadási időben tekinthetők meg  az adatvédelmi szabályok megfelelő alkalmazása mellett. A választópolgárok kérésére – költségtérítés ellenében – másolat készíthető.37. §.  (1) A Képviselő-testület üléseiről a polgármester javaslatára hangfelvétel készíthető. A hangfelvétel elkészítéséről és annak őrzéséről a jegyző gondoskodik.


    (2)  Az ülések anyagát oly módon kell rögzíteni, hogy abból az ülés egész menete követhető legyen. A hangfelvétel alapján kell a jegyzőkönyvet is összeállítani.


    (3)  A hanganyag a továbbiakban nem használható fel, a hivatalból nem lehet kiadni. A hangfelvételek meghallgatására csak a képviselő-testület tagjai, a jegyző és a jegyzőkönyvvezető jogosultak.


    (4) A hanganyagot a rendelet hatályba lépésétől számított 5 évig meg kell őrizni, őrzéséért a jegyzőkönyvvezető a felelős.


Közmeghallgatás, falugyűlés


 38. §.   (1)  A képviselő-testület évente legalább  egy alkalommal tart közmeghallgatást.


   (2)  A közmeghallgatás helyét és idejét legalább 5 nappal előbb a választópolgárok tudomására kell hozni.


   (3)  A közmeghallgatáson elhangzott, az önkormányzat hatáskörébe tartozó közérdekű kérdésekre, javaslatokra lehetőleg azonnal válaszolni kell. A megválaszolatlanul maradt kérdést, javaslatot a tárgy szerint illetékes bizottság vagy a jegyző kivizsgálja, és annak eredményéről a képviselő-testületet a munkatervben meghatározott időpontban, a javaslat- tevőt pedig a képviselő-testület  ülését követő 10 napon belül tájékoztatja.


(4) A közmeghallgatásról  jegyzőkönyv készül, amelyre értelemszerűen vonatkoznak a képviselő-testület ülésének jegyzőkönyvére irányadó szabályok.


39. §.  (1) A polgármester előre meghatározott közérdekű tárgykörben, illetőleg jelentősebb döntések előkészítése érdekében – a választópolgárok és a társadalmi szerveződések tájékoztatása céljából – falugyűlést hívhat össze.


    (2)   A gyűlés helyéről, idejéről, a tárgykörről a választópolgárokat a helyben szokásos módon kell tájékoztatni a rendezvény előtt legalább 5 nappal.


 1. Lakossági fórum szervezésére a képviselő-testület bizottsága és a képviselők is jogosultak a (2) bekezdésben foglalt szabályok betartása mellett.Helyi népszavazás és népi kezdeményezés


40. §. [8]


A települési képviselő


41. §.  A képviselő-testület a képviselők, a bizottsági tagok, a bizottsági elnök részére megbízatásuk idejére tiszteletdíjat nem állapít meg.


42. §.  (1) A települési képviselő  köteles tevékenyen részt venni a képviselő-testület munkájában, a testületi ülésen, bizottsági tagsága esetén a bizottsági ülésen és a közmeghallgatáson megjelenni, annak munkájában részt venni.,

   

     (2)  Előzetesen köteles bejelenteni, ha a képviselő-testület vagy a bizottság ülésén nem tud részt venni, vagy egyéb megbízatásának teljesítésében akadályoztatva van.


     (3)   Köteles a tudomására jutott állami és hivatali titkot megtartani.


     (4)  A képviselő személyes érintettsége kérdésében  a Mötv. 49.§. (1) bekezdésében

foglaltakat kell alkalmazni. Ha a képviselő személyes érintettségét nem jelenti be, és köztudomású, vagy azt a  képviselő-testület megállapítja,  a  képviselő-testület határozatban rögzíti, hogy a képviselő a törvényben előírt kötelezettségének nem tett eleget, szükség esetén döntését felülvizsgálja.


      (5) A   felkérés vagy a képviselő-testület döntése alapján köteles részt venni képviselő-testületi ülések előkészítésében,  különböző vizsgálatokban.


      (6) A települési képviselő a helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről szóló törvényben meghatározottak szerint köteles vagyon nyilatkozatot tenni a megbízólevelének átvételétől, majd azt követően minden év január 1-jétől számított 30 napon belül; köteles továbbá bejelenteni és megszüntetni a vele szemben fennálló összeférhetetlenségi okot a törvényben meghatározottak szerint.


A képviselő-testület bizottságai


43. §.   A bizottság tagjainak személyére bármely képviselő javaslatot tehet.


44. §.   A Képviselő-testület állandó bizottságként 3 tagú Ügyrendi Bizottságot hoz  létre.


45. §.   (1)  A bizottsági üléseken bármely képviselő részt vehet tanácskozási joggal, szavazati joggal azonban csak a bizottság megválasztott tagjai bírnak.


    (2) A Képviselő-testület indokolt esetben, meghatározott feladatok ellátására ideiglenes bizottságokat hozhat létre. Az ideiglenes bizottság megbízása feladatának elvégzéséig, illetőleg az erről szóló jelentésnek a Képviselő-testület által történő elfogadásáig tart.

Az ideiglenes bizottság működésére az állandó bizottságok működésére vonatkozó szabályokat kell értelemszerűen alkalmazni.


   (3)  A bizottság  zárt ülésen hozott döntéseiről a bizottság elnöke adhat tájékoztatást.


46. §.  (1) bizottság ülését az elnök hívja össze.


   (2)  A bizottság elnökét akadályoztatása esetén az általa írásban kijelölt képviselő bizottsági tag helyettesítheti a bizottság ülésén.


   (3) A bizottság a képviselő-testület munkatervéhez igazodóan tartja üléseit.


    (4) A bizottság ülését a bizottság elnöke készíti elő, hívja össze és vezeti. A bizottság elnöke engedélyezi a felszólalásokat, gondoskodik az üléseken a rend fenntartásáról, lebonyolítja a szavazást, kimondja a bizottság határozatát és aláírja az ülésről készült jegyzőkönyvet. Jogosult a bizottság ülésére szakértőt meghívni, aki a bizottság ülésén tanácskozási joggal vesz részt.


    (5) A bizottság üléséről jegyzőkönyv készül, melyhez csatolni kell a jelenléti ívet. A jegyzőkönyvek egy példányát a hivatalban kell őrizni.


   (6)  A bizottság minden tagja köteles az ülésen tudomására jutott állami és szolgálati titkot megőrizni.


47. §.   A bizottság munkáját a hivatal segíti, ügyviteli feladatait a jegyző által kijelölt dolgozó látja el.


48. §.  (1)  Az állandó bizottság általános feladat- és hatásköre:

   a)  dönt a hatáskörébe utal ügyekben,

   b)  a képviselő-testületi döntések előkészítése érdekében megvitatja és állást foglal

         a feladatkörébe tartozó ügyekben,

   c)  előkészíti a munkatervben meghatározott előterjesztéseket,

   d)  közreműködik a tevékenységi körébe tartozó önkormányzati rendeletek és   határozatok tervezeteinek a kidolgozásában,

   e)  ellenőrzi feladatkörében a hivatal munkáját a képviselő-testületi döntések

        előkészítésében, illetve annak végrehajtásában,

   f)  javaslatot tesz a képviselő-testület hatáskörébe tartozó és a bizottság feladatkörét

       érintő személyi kérdésekben,

   g) javaslatot tesz a feladatkörébe tartozó intézmények alapítására, megszüntetésére és           szervezeti átalakítására, az intézmény fejlesztésére, felújítására,az önkormányzat felügyelete alatt álló és szakterületüket érintő intézmények tekintetében,

h) véleményezik a hivatal szakterületükhöz kapcsolódó szervezetének felépítésére, személyi összetételére, működésére vonatkozó szabályok kiadását,


   (2)  Az állandó bizottság /ügyrendi/ részletes feladatait a 3. sz. melléklete[9] tartalmazza.


    (3) Az állandó bizottság tagjainak nevét  a 3. számú függelék tartalmazza.A polgármester


49. §. (1)[10]   A polgármester főállásban látja el feladatait a Mötv. 67.§. rendelkezései szerint.


   (2)  A polgármester pecsétje:


      körbélyegző, kör alakú " Gétye Község Polgármestere Gétye" felirattal, középen a

      Magyar Köztársaság címerével. 

  

    (3) A polgármester összeférhetetlenségével, vagyonnyilatkozatával, tiszteletdíjának emelésével, jutalmazásával, költségtérítésével kapcsolatos javaslatokat az Ügyrendi Bizottság elnöke  - a bizottsági döntést követően – terjeszti a képviselő-testület elé.


   (4) A társulásokban az önkormányzatot a polgármester, akadályoztatása esetén az alpolgármester, mindkettőjük egyidejű akadályoztatása esetén a polgármester által kijelölt települési képviselő képviseli.


(5)[11]  A polgármester minden hét szerdai napján 9,00 órától 12,00 óráig tart ügyfélfogadást.


Az alpolgármester


50. §. (1)  A képviselő-testület egy /települési képviselő/ alpolgármestert választ.


    (2)   Az alpolgármester társadalmi megbízatásban tölti be tisztségét.


     (3) Az alpolgármester általános és egyedi ügyekre kiterjedő feladatit a polgármester határozza meg. Az alpolgármester nem egyedi ügyekre kiterjedő feladatairól a polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet.


       

A jegyző


51. §.  (1) A polgármester – pályázat alapján – az Mötv. 82. § /1/-/2/ bekezdésében megállapított képesítési követelményeknek megfelelő jegyzőt nevez ki.

A polgármester a jegyző javaslatára – a jegyzőre vonatkozó szabályok szerint – a jegyző helyettesítésére a jegyző által meghatározott feladatok ellátására aljegyzőt nevez ki.


      (2)  A jegyző vezeti az önkormányzati hivatalt/jegyzőséget és gyakorolja a munkáltatói jogokat a hivatal köztisztviselői és a hivatalban dolgozó munkavállalók felett.


    (3) A jegyző gondoskodik az önkormányzat munkájával összefüggő egyes feladatok ellátásáról. Szakmai segítséget nyújt a képviselő-testület és a bizottság elé kerülő egyes előterjesztések elkészítéséhez.

 1. Évente beszámol a képviselő-testületnek a hivatal munkájáról.


(4) A jegyző köteles jelezni a testületnek, a bizottságoknak és a polgármesternek az Mötv. 81.§ /3/ bekezdés e./ pontja alapján ha döntésüknél jogszabálysértést észlel.


   (5)  A jegyző főbb feladatai:


   a)  A polgármester irányításával gondoskodik a képviselő-testület, a bizottságok, a képviselők működésével  kapcsolatos feladatok ellátásáról, ennek keretében:.

      aa)    szervezi a  képviselő-testület, a bizottságok elé kerülő előterjesztések elkészítését, és ellátja a működésükkel kapcsolatos ügyviteli feladatokat,

            ab)       tanácskozási joggal részt vesz a képviselő-testület és a bizottságok ülésein,   távolléte esetén megbízottjáról gondoskodik,

ac)          törvényességi észrevételt tesz a szavazás előtt az előterjesztés vitájában,

ad)    jelzi a képviselő-testületnek, a bizottságoknak és a polgármesternek, ha döntésüknél jogszabálysértést észlel,

ae)        vizsgálja a képviselő-testület és a bizottságok elé kerülő hivatali és intézményi előterjesztések törvényességét,

     a)f      tájékoztatja a képviselő-testületet és szerveit az önkormányzatokat érintő új    jogszabályokról,


   b)  Vezeti a képviselő-testület hivatalát, e feladatok körében.

               ba) szervezi a hivatal munkáját,

 bb) az Ötv. 36. §. (2) bekezdésének b) pontjában foglaltak figyelembevételével gyakorolja a hivatal dolgozóival kapcsolatos munkáltatói jogokat,                                                             

bc) gondoskodik a hivatal működéséhez szükséges dologi, technikai és személyi feltételek biztosításáról,

bd)gondoskodik a hivatal dolgozóinak rendszeres szakmai továbbképzéséről,

be)döntésre előkészíti a polgármester hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyeket,

bf)ellátja a jogszabályban előírt államigazgatási feladatokat és hatósági jogköröket,

bg)saját hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét.


A jegyző pecsétje körbélyegző, kör alakú " Zalaapáti Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője" felirattal, közepén a Magyar Köztársaság címerével.


(6) jegyző az őt helyettesítő aljegyző munkaköri feladatait az aljegyző munkaköri leírásában határozza meg.


(7) A jegyzői és aljegyzői tisztség egyidejű betöltetlensége, vagy tartós akadályoztatásuk esetén –legfeljebb 6 hónapi  időtartamra  - a jegyzői feladatokat  a jegyző/polgármesterek által megbízott csoportvezető látja el.


Közös Önkormányzati Hivatal


52. §.   (1)  Zalaapáti, Bókaháza, Esztergályhorváti, Gétye, Dióskál, Egeraracsa és Zalaszentmárton Önkormányzata Képviselő-testületei szervezetileg nem tagolt, önálló egységes hivatalt, közös önkormányzati hivatalt működtetnek.


(2) A Közös Önkormányzati Hivatal önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, működését az Mötv. 84.§-86.§-a., saját SZMSZ-e előírásai alapján végzi.   (2)  A hivatal szervezeti és működési szabályzatának elkészítéséről a jegyző gondoskodik és a képviselő-testületek hagyják jóvá.


   (3)  A hivatal munkarendjét és ügyfélfogadási rendjét, a jegyző fogadónapját a rendelet 4 sz. függeléke tartalmazza.


   (4)  A hivatal pecsétje körbélyegző, kör alakú  "Zalaapáti Közös Önkormányzati Hivatal ” felirattal, közepén a Magyar Köztársaság címerével.III. Fejezet

Az önkormányzat vagyona


  53. §. (1)  Az önkormányzat tulajdonára, vagyonára, a tulajdonosi jogok gyakorlására vonatkozó rendelkezéseket önkormányzati rendeletben határozza meg.


   (2)  A polgármester saját hatáskörében az önkormányzat vagyonát vagy tulajdonát érintő ügyekben 200.000,- Ft értékhatárig köthet szerződéseket, írhat alá megállapodásokat. Az általa kötött szerződésekről, kötelezettség-vállalásokról  a képviselő-testületet utólag tájékoztatni kell.


Az önkormányzat  költségvetése


 54. §. (1)  A képviselő-testület az önkormányzat költségvetését rendeletben határozza meg. A költségvetés összeállításának részletes szabályait az államháztartásról szóló törvény és annak

végrehajtási rendelete, a finanszírozás rendjét és az állami hozzájárulás mértékét az éves állami költségvetési törvény határozza meg.


   (2)  A költségvetési rendelet elfogadása két szakaszban történik. Az első szakasz a költségvetési koncepció megtárgyalása, a második szakasz a költségvetési rendelet megalkotása.

 (3)   A költségvetési koncepció főbb elemei:

 1. kormány által rendelkezésre bocsátott költségvetési irányelv,
 2. az önkormányzat részére kötelezően előírt és önként vállalt feladatok körültekintő és alapos elemzése, helyzetfelmérés,
 3. a bevételi források és azok bővítési lehetőségeinek feltárása,
 4. a kiadási szükségletek, azok gazdaságok (törvényes keretek között mozgó) célszerű felmérése,
 5. a feladatok rangsorolása költségvetési hiány esetén,
 6. a várható döntések hatásainak előzetes felmérése, jelezve a több évre szóló döntések hatásait.


   (4)  A költségvetési rendelet-tervezet főbb elemei:

 1. az önkormányzat és költségvetési szervei bevétele forrásonként,
 2. a működési fenntartási előirányzatok költségvetési szervenként, kiemelt előirányzatonként részletezve.
 3. felújítási előirányzatok célonként,
 4. felhalmozási kiadások feladatonként,
 5. az általános és céltartalékok,
 6. a több éves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban.


   (5)  A költségvetési rendelet-tervezetet a jegyző készíti el és a polgármester -közmeghallgatást követően - terjeszti a képviselő-testület elé.


   (6)  A gazdálkodásról az éves beszámolót a polgármester a költségvetési évet követő 4 hónapon belül terjeszti a képviselő-testület elé.


   (7)  A képviselő-testület a zárszámadás elfogadásáról rendeletet alkot.


Az önkormányzati gazdálkodás főbb szabályai


55. §. Az önkormányzat és az önkormányzat költségvetési szerveinek gazdálkodási feladatait a Zalaapáti Közös Önkormányzati Hivatal látja el.


Az önkormányzat gazdálkodásának ellenőrzése


56. §. (1)  A képviselő-testület látja el a saját intézmények pénzügyi ellenőrzését.


   (2)  Az képviselő-testület gazdálkodásának belső ellenőrzéséről a  Keszthely és Környéke Kistérségi többcélú társulás útján gondoskodik.


IV. Fejezet


ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK:


57. §. (1) Ez a rendelet 2013.  május 15-én lép hatályba.


(2) Hatályát veszti az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló  3/2011.( IV.14..) önkormányzati rendelet.Gétye,  2013. április 17.Kovács Katalin sk.                                                   Talabér Lászlóné sk.

jegyző                                                                        polgármester                     
Kihirdetve Gétye község hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel.


Gétye, 2013. május 14. nap.


Kovács Katalin sk.

jegyző
Egységes szerkezetbe foglalva:

Zalaapáti, 2019.11.07.Kovács Katalin

jegyző[1]

Módosította a 10/2019 (XI.06.) önkormányzati rendelet, hatályos 2019.11.07-tól.

[2]

Módosította a 8/2019 (IX.12.) önkormányzati rendelet, hatályos 2019.09.13-tól.

[3]

Módosította a 8/2019 (IX.12.) önkormányzati rendelet, hatályos 2019.09.13-tól.

[4]

Módosította a 8/2019 (IX.12.) önkormányzati rendelet, hatályos 2019.09.13-tól.

[5]

Kiegészítette a 8/2019 (IX.12.) önkormányzati rendelet, hatályos 2019.09.13-tól.

[6]

Módosította a 11/2016 (XII.19.) önkormányzati rendelet, hatályos 2016.12.20-tól.

[7]

Módosította a 8/2014 (I.22.) önkormányzati rendelet, hatályos 2015.01.23-tól.

[8]

Hatályon kívül helyezte a 8/2014 (I.22.) önkormányzati rendelet, hatálytalan 2015.01.23-tól.

[9]

Módosította a 8/2019 (IX.12.) önkormányzati rendelet, hatályos 2019.09.13-tól.

[10]

Módosította a 9/2017 (IX.26.) önkormányzati rendelet, hatályos 2017.10.01-től.

[11]

Módosította a 9/2017 (IX.26.) önkormányzati rendelet, hatályos 2017.10.01-től.

Mellékletek