Gétye Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetésének teljesítéséről

Hatályos: 2021. 05. 31

Gétye Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetésének teljesítéséről

Gétye Község Önkormányzata Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybelépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) kormányrendelet rendelkezéseire figyelemmel, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet, Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény, valamint Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény alapján az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (III.13.) önkormányzati rendeletének végrehajtásáról a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya Gétye Község Önkormányzatára terjed ki.

(2) Az önkormányzat önálló költségvetési szervvel nem rendelkezik.

2. Az önkormányzat 2020. évi zárszámadásának főösszegei

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi

  • a) Bevételi főösszegét 111.978.956 forintban
  • b) Kiadási főösszegét 61.003.872 forintban

határozza meg a 2. melléklet szerint.

(2) A 2020. évi alaptevékenység maradványának összege 50.975.084 forint, amelyet a 9. melléklet mutat be.

(3) A költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet fő és részösszegeit az 1–20. mellékletek foglalják magukban. E mellékletek részét képezik a zárszámadási rendeletnek.

3. Az önkormányzati zárszámadás részletei

3. § (1) Az önkormányzat mérlegadatait az 1. melléklet mutatja be. Az önkormányzat mérlegének főösszege 131.668.187 Ft.

(2) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadásainak és bevételeinek előirányzatait a 2. melléklet mutatja be.

(3) Az önkormányzat személyi juttatásainak összege 12.523.957 forint, a munkaadókat terhelő járulékok összege 1.659.481 forint, melyek részleteit a 3. melléklet mutatja be.

(4) A beruházási kiadások összege 23.084.957 forint, a felújítási kiadások összege 8.121.396 forint (összesen 31.206.353 forint), amelyek teljesítését az 4. melléklet tartalmazza.

(5) Az általános tartalék év végén 29.097.980 Ft, melynek évközi változásait a 13. melléklet mutatja be. A 2020. évi alaptevékenység maradványa 50.975.084 forint, melyet a 9. melléklet mutat be. Az Önkormányzat 2020. évben céltartalékot nem képzett.

(6) A befektetett eszközök (kivéve a befektetett pénzügyi eszközök) állományának alakulását a 11–12. mellékletek mutatják be.

(7) Az önkormányzati alrendszer sajátos gazdálkodásához kapcsolódó elszámolásokat és azok mutatószámait a 14–15. mellékletek tartalmazzák. 2020. évben Cél- és Címzett támogatásban az Önkormányzat nem részesült.

(8) Gétye Község Képviselő-testülete által elfogadott az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek 2020. évben teljesült tényadatait és a tárgyévet követő ütemét a 18. melléklet tartalmazza.

(9) Az EU-s és a hazai forrásokból származó pályázati támogatásokat a 19. melléklet mutatja be.

(10) A belső ellenőrzési jelentés 1. függelékként e rendelethez csatolandó.

(11) A 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti vezetői nyilatkozat 2. függelékként e rendelethez csatolandó.

4. A költségvetési létszámkeret

4. § (1) Az éves létszám-előirányzat és annak teljesülése a 2. mellékletben látható. Az önkormányzat létszáma:

  • a) 7 fő átlagos statisztikai állományi létszám (átlaglétszám), és
  • b) 7 fő az év utolsó napján foglalkoztatott záró-létszám.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 2020. évben: 5 fő. Az Önkormányzatnál ténylegesen alkalmazott közfoglalkoztatottak létszáma: 5 fő.

5. Záró rendelkezések

5. § Ez a rendelet 2021. május 31-én lép hatályba.

1. melléklet

Mérleg

9. melléklet

Maradványkimutatás

10. melléklet

Eredménykimutatás