Gétye Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetésének teljesítéséről

Hatályos: 2021. 05. 31

Gétye Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetésének teljesítéséről

Gétye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet, Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény, valamint Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény alapján az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (III.13.) önkormányzati rendeletének végrehajtásáról a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya Gétye Község Önkormányzatára terjed ki.

(2) Az önkormányzat önálló költségvetési szervvel nem rendelkezik.

2. Az önkormányzat 2020. évi zárszámadásának főösszegei

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi

  • a) Bevételi főösszegét 111.978.956 forintban
  • b) Kiadási főösszegét 61.003.872 forintban

határozza meg a 2. melléklet szerint.

(2) A 2020. évi alaptevékenység maradványának összege 50.975.084 forint, amelyet a 9. melléklet mutat be.

(3) A költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet fő és részösszegeit az 1–20. mellékletek foglalják magukban. E mellékletek részét képezik a zárszámadási rendeletnek.

3. Az önkormányzati zárszámadás részletei

3. § (1) Az önkormányzat mérlegadatait az 1. melléklet mutatja be. Az önkormányzat mérlegének főösszege 131.668.187 Ft.

(2) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadásainak és bevételeinek előirányzatait a 2. melléklet mutatja be.

(3) Az önkormányzat személyi juttatásainak összege 12.523.957 forint, a munkaadókat terhelő járulékok összege 1.659.481 forint, melyek részleteit a 3. melléklet mutatja be.

(4) A beruházási kiadások összege 23.084.957 forint, a felújítási kiadások összege 8.121.396 forint (összesen 31.206.353 forint), amelyek teljesítését az 4. melléklet tartalmazza.

(5) Az általános tartalék év végén 29.097.980 Ft, melynek évközi változásait a 13. melléklet mutatja be. A 2020. évi alaptevékenység maradványa 50.975.084 forint, melyet a 9. melléklet mutat be. Az Önkormányzat 2020. évben céltartalékot nem képzett.

(6) A befektetett eszközök (kivéve a befektetett pénzügyi eszközök) állományának alakulását a 11–12. mellékletek mutatják be.

(7) Az önkormányzati alrendszer sajátos gazdálkodásához kapcsolódó elszámolásokat és azok mutatószámait a 14–15. mellékletek tartalmazzák. 2020. évben Cél- és Címzett támogatásban az Önkormányzat nem részesült.

(8) Gétye Község Képviselő-testülete által elfogadott az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek 2020. évben teljesült tényadatait és a tárgyévet követő ütemét a 18. melléklet tartalmazza.

(9) Az EU-s és a hazai forrásokból származó pályázati támogatásokat a 19. melléklet mutatja be.

(10) A belső ellenőrzési jelentés 1. függelékként e rendelethez csatolandó.

(11) A 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti vezetői nyilatkozat 2. függelékként e rendelethez csatolandó.

4. A költségvetési létszámkeret

4. § (1) Az éves létszám-előirányzat és annak teljesülése a 2. mellékletben látható. Az önkormányzat létszáma:

  • a) 7 fő átlagos statisztikai állományi létszám (átlaglétszám), és
  • b) 7 fő az év utolsó napján foglalkoztatott záró-létszám.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 2020. évben: 5 fő. Az Önkormányzatnál ténylegesen alkalmazott közfoglalkoztatottak létszáma: 5 fő.

5. Záró rendelkezések

5. § Ez a rendelet 2021. május 31-én lép hatályba.

1. melléklet

Mérleg

9. melléklet

Maradványkimutatás

10. melléklet

Eredménykimutatás