Gétye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 02. 22

Gétye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

2023.02.22.

Gétye Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében biztosított eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2)-(4) bekezdéseiben és Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 65. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, a Zalaapáti Közös Önkormányzati Hivatalra (továbbiakban: Közös Hivatal), mint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervre terjed ki.

(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed, a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) A Képviselő-testület a település 2023. évi költségvetésének

a) költségvetési bevételeit 37.054.957 Ft-ban,

b) finanszírozási bevételeit 41.960.263 Ft-ban,

c) költségvetési kiadásait 77.787.202 Ft-ban,

d) a finanszírozási kiadásait 1.228.018 Ft-ban,

állapítja meg.

(2) Az önkormányzat 2023. évi bevételi és kiadási előirányzatainak részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

(3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását – kötelező, önként vállalt, és államigazgatási feladatok bontásban - önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet a 2. és a 3. melléklet tartalmazza.

(4) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 3. melléklet részletezi.

(5) A felhalmozási célú hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges.

3. A költségvetés részletezése

3. § (1) Az önkormányzat 2023. évi pénzeszköz átadásainak részletezését a 4. melléklet tartalmazza. A pénzeszköz átvételek a 9. melléklet szerint kerülnek meghatározásra.

(2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások és felújítások kiadásainak részletezését a 5. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat 2023. évi intézményi működési bevételeit a 6. melléklet, a közhatalmi bevételeket a 7. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat 2023. évi központi költségvetésből származó működési támogatásait a 8. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat 2023. évi éves előirányzat felhasználási tervét a 10. melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzat több évre kiható (3 év), várható bevételeit és kiadásait a 12. melléklet tartalmazza.

(7) Az önkormányzat 2023. évben nyújtott közvetett támogatásait a 13. melléklet tartalmazza.

(8) A költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, a 14. melléklet tartalmazza. A Stabilitási tv. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeket az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeket a 15. melléklet részletezi.

(9) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban, és az Áht. 29/A. § szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait a 16. melléklet tartalmazza.

(10) A Képviselő-testület a kiadások között 1.654.715 Ft tartalékot állapít meg (1. melléklet). A tartalékkal való rendelkezés jogát a Képviselő-testület 200.000 Ft összegig a Polgármesterre átruházza, 200.001 Ft összegtől a Képviselő-testület a tartalék fölötti rendelkezési jogot fenntartja magának.

(11) Az önerőt nem igénylő pályázatok benyújtásával kapcsolatos költségek biztosítására a költségvetésben céltartalék kerül elkülönítésre a tartalékok között 1.000.000 Ft keretösszegben. Szükség esetén a költségvetési év során a Képviselő-testület e céltartalékot a keretösszeg mértékéig kiegészítheti, újra feltöltheti. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy

a) az önrészt nem tartalmazó pályázatokat benyújtsa. A polgármester a pályázatok benyújtásáról a soron következő ülésén köteles tájékoztatni a Képviselő-testületet.

b) az önrészt nem tartalmazó pályázat benyújtásával kapcsolatban felmerülő tervezési, pályázatírási, illetve egyéb előkészítési költségekre az elkülönített céltartalék terhére a soron lévő összeg erejéig - a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett - kötelezettséget vállaljon.

(12) A polgármester saját hatáskörben az önkormányzat vagyonát vagy tulajdonát érintő ügyekben 500.000 Ft értékhatárig köthet szerződéseket, írhat alá megállapodásokat. Az általa kötött szerződésekről, kötelezettség-vállalásokról a Képviselő-testületet utólag tájékoztatni kell.

(13) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskörök a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörei.

(14) Az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2023. évben engedélyezett álláshelyeinek számát 5 főben állapítja meg a Képviselő-testület az alábbiak szerint (11. melléklet):

a) választott tisztségviselők létszáma: 2 fő

b) önkormányzati foglalkoztatottak: 1 álláshely

c) közfoglalkoztatottak: 2 álláshely

(15) Az önkormányzat a 2023. évi köztisztviselői illetményalapot 46.380 Ft-ban állapítja meg.

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) A költségvetési hiány csökkentése érdekében év közben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(3) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 8 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.

(4) Amennyiben az önkormányzat 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, azt a polgármester haladéktalanul köteles jelenteni a Képviselő-testületnek.

(5) A működési célú forráshiány finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület likvid hitel igénybevételét rendelheti el.

(6) Az (5) bekezdés szerinti intézkedések megtételéről a polgármester gondoskodik, külön Képviselő-testületi döntés alapján.

5. Az előirányzatok módosítása

5. § (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.

(2) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.

(3) A Képviselő-testület legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(4) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a munkamegosztási megállapodásban foglalt előirányzatok felett rendelkező önállóan működő költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

6. A gazdálkodás szabályai

6. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) Az önállóan működő költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a Képviselő-testületi határozattal elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.

(3) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv által a (önállóan működő és gazdálkodó, vagy önállóan működő) költségvetési szerv számára ellátott feladatok fedezetéül az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv nyilvántartásaiban elkülönített előirányzatok szolgálnak, amelyet az önállóan működő költségvetési szerv érdekében használ fel.

(4) Az önállóan működő költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.

(5) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(6) A Közös Hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

7. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

7. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetéséért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról társulási szerződés útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. Záró rendelkezések

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

9. § E rendelet rendelkezéseit a 2023. költségvetési év során kell alkalmazni.