Bödeháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2017. (VII.17.) önkormányzati rendelete

a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól

Hatályos: 2017. 07. 18

Bödeháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - figyelemmel a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 29. §-ában foglaltakra is – a következőket rendeli el:


1. A rendelet hatálya


1. §        E rendelet hatálya Bödeháza településfejlesztési koncepciójának, integrált településfejlesztési stratégiájának, településrendezési eszközeinek, településképi arculati kézikönyvének és településképi rendeletének készítése, módosítása során a 3. § szerinti partnerekre, valamint a partnerségi egyeztetés szabályaira terjed ki.

2. §        Bödeháza településfejlesztési koncepciójának (a továbbiakban: koncepció), integrált településfejlesztési stratégiájának (a továbbiakban: stratégia), településrendezési eszközeinek, településképi arculati kézikönyvének és településképi rendeletének vagy azok módosításának a lakossággal, érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezetekkel, vallási közösségekkel történő véleményeztetése a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) és jelen rendeletben meghatározott szabályok szerint történik.


2. A partnerek meghatározása


3. §        A partnerségi egyeztetésben az alábbi természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek (a továbbiakban: partnerek) vehetnek részt:

                          a)         a település közigazgatási területén ingatlannal rendelkezni jogosult természetes vagy jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet,

                          b)         a bödeházai székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezet,

                          c)         a bödeházai székhellyel bejegyzett érdekképviseleti, civil szervezet, vallási közösség.

                          d)         a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 98. § (2) bekezdés c) pontja alapján a településrendezési eszközök véleményezési eljárásába – a partnerségi egyeztetés megkezdése előtt legalább 30 napnál korábban – a polgármesternél írásban bejelentkező egyéb szervezet.


3. A partnerek tájékoztatásának módja és eszközei


4. §        (1)       A partnerségi egyeztetés során a polgármester a Korm. rendeletben meghatározott helyen és módon tájékoztatja a partnereket, az e §‑ban foglalt helyi sajátosságok figyelembevételével.

              (2)       A hirdetménynek tartalmaznia kell:

                          a)         lehetőség szerint az egyeztetésre bocsátott teljes dokumentumot, vagy – amennyiben a technikai feltételek a teljes dokumentum adott helyen és módon történő közzétételéhez nem biztosítottak – a dokumentum megtekinthetőségének helyét és idejét,

                          b)         a partnerek észrevételeinek benyújtására nyitva álló határidőt és

                          c)         a postacímet vagy elektronikus levélcímet, ahova az észrevétel megküldhető.

              (3)       Közterületen elhelyezett hirdetőfelületen történő tájékoztatásnak az önkormányzat hirdetőtábláján történő közzététel minősül.

              (4)       Az önkormányzat honlapján történő közzététel elérhető a www.redics.hu honlapon a Rédicsi Közös Önkormányzati Hivatal adatai között elhelyezett linkről.

              (5)       A lakossági fórum összehívására és lebonyolítására vonatkozó szabályok

                          a)         a polgármester a lakossági fórum előtt legalább 8 nappal az önkormányzat hirdetőtábláján hirdetmény közzétételével hívja össze a partnereket,

                          b)         a lakossági fórumot a polgármester vezeti, az elhangzó véleményekre és javaslatokra az önkormányzati főépítész vagy az eljárásban közreműködő tervező, szakértő is válaszolhat,

                          c)         a lakossági fórumon elhangzottakról hitelesített jegyzőkönyv készül.


4. A javaslatok, vélemények dokumentálásának, elfogadásának és nyilvántartásának módja


5. §        (1)       A partnerek a lakossági fórumon szóban észrevételt tehetnek, amelyet jegyzőkönyvbe kell foglalni. A partnerek a Korm. rendeletben meghatározott határidőben írásos észrevételeket tehetnek az alábbi módokon:

                          a)         papíralapon a polgármesternek címezve, az önkormányzat címére történő megküldéssel, vagy

                          b)         elektronikus levélben a hirdetményben meghatározott e-mail címre történő megküldéssel, amennyiben a hirdetmény ilyet tartalmaz.

              (2)       Azt a partnert, aki az (1) bekezdés szerint közétett határidőn belül véleményt nem nyilvánított, javaslatot nem tett, a határidő leteltét követően hozzájáruló partnernek kell tekinteni, az egyeztetési további szakaszaiban és elfogadási szakaszban egyaránt.

              (3)       Tárgyalásos eljárásban, az egyezető tárgyalás vonatkozásában az eljárásban érintett partnernek az egyeztető tárgyalást megelőző partnerségi egyeztetésben jogszabályon alapuló ellenvéleményt tett partnert kell tekinteni.

              (4)       Az (1) bekezdés szerint beérkezett vélemények tisztázása érdekében a polgármester a véleményező partnerrel meghívásos egyeztető tárgyalás keretében további egyeztetést kezdeményezhet, amelyről jegyzőkönyvet kell készíteni.

              (5)       Azt a partnert, aki a partnerségi egyeztetés során határidőn belül véleményt nem adott, vagy adott, de a (4) bekezdés szerinti meghívásos egyeztető tárgyaláson a meghívás ellenére nem vett részt, kifogást nem emelő partnernek kell tekinteni, az egyeztetés további szakaszaiban és elfogadási szakaszban egyaránt.

              (6)       A beérkezett javaslatokat, véleményeket a főépítész az (1) bekezdésben megjelölt határidő elteltét követően továbbítja az arculati kézikönyv, településképi rendelet, fejlesztési dokumentum vagy a településrendezési eszköz készítésével megbízott tervezőnek.

              (7)       A tervező a véleményekkel, javaslatokkal kapcsolatos szakmai véleményét – a tervezési szerződésben megállapított határidőben - megküldi az önkormányzat részére, a polgármesternek címezve.

              (8)       A szakmai javaslatok alapján a főépítész a vélemények, javaslatok elfogadására, el nem fogadás esetén indokolására vonatkozó döntés-tervezetet készít.

6. §        (1)       A beérkezett vélemények, javaslatok elfogadásáról vagy el nem fogadásáról, az el nem fogadás indokolásáról – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a képviselő-testület dönt.

              (2)       Településrendezési eszköz tárgyalásos vagy állami főépítészi eljárásban történő lefolytatása esetén a beérkezett partneri vélemények, javaslatok elfogadásáról vagy el nem fogadásáról, az el nem fogadás indokolásáról a polgármester dönt.

              (3)       Minden a partnerségi egyeztetéssel kapcsolatos Korm. rendeletben és jelen rendeletben nem szabályozott kérdésben a polgármester dönt, a vonatkozó eljárási szabályok megtartása mellett.

7. §        (1)       A jelen rendeletben foglaltak szerint beérkezett véleményeket, javaslatokat a főépítész a tárgy és az eljárási szakasz rögzítésével, a beérkezés sorrendjében nyilvántartja.

              (2)       Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartás legalább az alábbiakat tartalmazza:

                          a)         a véleményező, javaslattevő nevét, továbbá lakhelyét, székhelyét, vagy telephelyét,

                          b)         a vélemény beérkezésének időpontját,

                          c)         a vélemény, javaslat rövid tartalmát,

                          d)         a képviselő-testületi határozat számát, vagy a Polgármester döntését.

              (3)       Az (1) bekezdés szerinti dokumentumokat a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésére vonatkozó szabályok szerint, az ott meghatározott határidőig kell őrizni.


5. Az elfogadott koncepció, stratégia, kézikönyv, településképi rendelet és településfejlesztési eszköz nyilvánosságát biztosító intézkedések


8. §        A polgármester gondoskodik az elfogadott koncepció, stratégia, kézikönyv, településképi rendelet és településrendezési eszköz közzétételéről, a Korm. rendeletben foglalt előírások szerint. Az önkormányzat honlapján történő közzététel elérhető a www.redics.hu honlapon a Rédicsi Közös Önkormányzati Hivatal adatai között elhelyezett linkről.


6. Záró rendelkezések


9. §        E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Rédics, 2017. július 17.Balláné Kulcsár Mária sk.

Büki László sk.

jegyző

polgármester