Kálócfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete

a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2021. (IX. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 06. 01- 2023. 06. 01

Kálócfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete

a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2021. (IX. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.06.01.

Kálócfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és d) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva Szervezeti és Működési Szabályzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

1. § A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2021. (IX. 24.) önkormányzati rendelet bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép:

„Kálócfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és d) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva Szervezeti és Működési Szabályzatát az alábbiak szerint állapítja meg:”

2. § A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2021. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 1. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az önkormányzat képviselő-testületének megnevezése: Kálócfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület)”

3. § A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2021. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 56. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A jegyzőt távolléte vagy akadályoztatása esetén a munkaköri leírásában erre felhatalmazott köztisztviselő helyettesíti. A jegyzői tisztség betöltetlensége, illetve a jegyző tartós akadályoztatása esetére – legfeljebb hat hónap időtartamra – a közös önkormányzati hivatalt alkotó polgármesterek lakosságszámarányos, többségi döntésükkel a jegyzői feladatok ellátásával pályázat kiírása nélkül a képesítési és alkalmazási feltételeknek megfelelő személyt bíznak meg. E § alkalmazásában tartós akadályoztatásnak minősül a folyamatos 30 napon túli távollét.”

4. § Ez a rendelet 2023. június 1-jén lép hatályba, és 2023. június 2-án hatályát veszti.