Kálócfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendeletének indokolása

a közösségi együttélés szabályairól, valamint ezek elmulasztása, megszegése jogkövetkezményeiről szóló 6/2022. (III. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 07. 01

Kálócfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.07.01.
a közösségi együttélés szabályairól, valamint ezek elmulasztása, megszegése jogkövetkezményeiről szóló 6/2022. (III. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § (1) bekezdése alapján
A javasolt szabályozást az alábbi társadalmi, gazdasági, szakmai okoknak és célok teszik szükségessé:
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 2023. július 1. napjától jelentős módosításon esik át, ezen időponttól a hulladékgazdálkodási közfeladat ellátása állami feladat lesz, megszűnik a települési önkormányzat hulladékgazdálkodási közszolgáltatás szervezésével kapcsolatos feladata. Fenti ok miatt szükségessé válik a települési szilárd hulladék közszolgáltatásról szóló rendelet módosítása is 2023. július 1. napjától, hiszen hatályon kívül kell helyezni az önkormányzati rendelet hulladékgazdálkodásra, mint helyben biztosítandó közfeladatra vonatkozó szabályozását, és a hulladéktörvény 88. § (4) bekezdés c) pontja alapján a képviselő-testületnek rendeletben kell szabályozni a közterület tisztántartására vonatkozó rendelkezéseket.
Az önkormányzati rendelet, a jogi szabályozás várható hatásainak ismertetése:
Az Alaptörvény 32. cikk (3) bekezdése alapján önkormányzati rendelet nem lehet ellentétes más jogszabállyal.
A jogszabály előkészítőjének álláspontja az indokolás közzétételéről:
A Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 21. § (2) bekezdése alapján az önkormányzati rendelet tervezetéhez tartozó indokolást nem kell közzétenni, ha a jogszabály
a) jelentős társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása, környezeti és egészségi következménye, adminisztratív terheket befolyásoló hatása nem kimutatható, illetve
b) technikai vagy végrehajtási jellegű.
A jogszabály előkészítőjének az álláspontja, hogy a rendelet tervezetéhez tartozó indokolást közzé kell tenni.
Tájékoztatás az egyeztetési kötelezettségről:
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 20. §-ában foglalt egyeztetési kötelezettség a rendelet tervezetével szemben nem áll fenn.
Európai Uniós jognak való megfeleltetés:
A rendelet megalkotása az európai uniós jogból eredő kötelezettségekkel összhangban lévő magyar jogszabályoknak megfelel, ezáltal az uniós jogszabályokkal való összhangja biztosított. A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 20. §-a szerinti egyeztetési kötelezettség az önkormányzatot jelen rendeletalkotással kapcsolatban az Európai Unió Intézményeivel és tagállamaival nem terheli.
Előzetes hatásvizsgálat
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján
A tervezett önkormányzati rendelet társadalmi, gazdasági hatása:
Nincs.
A tervezett önkormányzati rendelet költségvetési hatása:
Nincs.
A tervezett önkormányzati rendelet környezeti, egészségi következményei:
A rendeletnek környezeti és egészségi következményei nincsenek.
A tervezett önkormányzati rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatása:
Nincs.
A tervezett önkormányzati rendelet egyéb hatása:
A rendeletnek egyéb hatása nincs.
Az önkormányzati rendelet megalkotásának szükségessége:
AAz Alaptörvény 32. cikk (3) bekezdése alapján önkormányzati rendelet nem lehet ellentétes más jogszabállyal.
Az önkormányzati rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények:
Törvényességi felügyeleti eljárás kezdeményezhető az önkormányzat ellen.
Az önkormányzati rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:
Személyi, szervezeti, tárgyi, pénzügyi feltételek: a szükséges feltételek a rendelkezésre állnak az önkormányzat hivatalánál.