Kálócfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (IX. 18.) önkormányzati rendeletének indokolása

az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló 12/2021. (XII. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 09. 19

Kálócfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (IX. 18.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.09.19.
az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló 12/2021. (XII. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § (1) bekezdése alapján
A javasolt szabályozást az alábbi társadalmi, gazdasági, szakmai okoknak és célok teszik szükségessé:
Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény (továbbiakban: Eatv.) 2023. július 1-jétől kiegészült a 6/B. §-sal, amely szerint az állam az egészségügyi alapellátás körében - a települési önkormányzattal együttműködésben - gondoskodik a védőnői ellátásról. Ezzel egyidőben hatályon kívül helyezték az Eatv. 5. § (1) bekezdés d) pontját, az önkormányzat alapellátási feladatai közül kikerült a védőnői ellátás, és az állam feladatába került át. Mindezek alapján a települési önkormányzat képviselő-testületének egészségügyi alapellátásokról szóló rendeletének hatálya már nem terjedhet ki a védőnői ellátásra, illetve annak körzeteinek megállapítására. Fenti ok miatt szükségessé vált a hatályban lévő önkormányzati rendelet módosítása, az előterjesztés szerinti tartalommal.
Az önkormányzati rendelet, a jogi szabályozás várható hatásainak ismertetése:
Az önkormányzati rendelet nem lehet ellentétes felsőbb szintű jogszabállyal.
A jogszabály előkészítőjének álláspontja az indokolás közzétételéről:
A Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 21. § (2) bekezdése alapján az önkormányzati rendelet tervezetéhez tartozó indokolást nem kell közzétenni, ha a jogszabály
a) jelentős társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása, környezeti és egészségi következménye, adminisztratív terheket befolyásoló hatása nem kimutatható, illetve
b) technikai vagy végrehajtási jellegű.
A jogszabály előkészítőjének az álláspontja, hogy a rendelet tervezetéhez tartozó indokolást közzé kell tenni.
Tájékoztatás az egyeztetési kötelezettségről:
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 20. §-ában foglalt egyeztetési kötelezettség a rendelet tervezetével szemben nem áll fenn.
Európai Uniós jognak való megfeleltetés:
A rendelet megalkotása az európai uniós jogból eredő kötelezettségekkel összhangban lévő magyar jogszabályoknak megfelel, ezáltal az uniós jogszabályokkal való összhangja biztosított. A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 20. §-a szerinti egyeztetési kötelezettség az önkormányzatot jelen rendeletalkotással kapcsolatban az Európai Unió Intézményeivel és tagállamaival nem terheli.
Előzetes hatásvizsgálat
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján
A tervezett önkormányzati rendelet társadalmi, gazdasági hatása:
A rendeletnek társadalmi, gazdasági következményei nincsenek.
A tervezett önkormányzati rendelet költségvetési hatása:
A rendeletnek költségvetési következményei nincsenek.
A tervezett önkormányzati rendelet környezeti, egészségi következményei:
A rendeletnek környezeti és egészségi következményei nincsenek.
A tervezett önkormányzati rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatása:
A rendeletnek adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs.
A tervezett önkormányzati rendelet egyéb hatása:
A rendeletnek egyéb hatása nincs.
Az önkormányzati rendelet megalkotásának szükségessége:
Önkormányzati rendelet nem lehet ellentétes felsőbb szintű jogszabállyal.
Az önkormányzati rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények:
Törvényességi felügyeleti eljárás lefolytatása.
Az önkormányzati rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:
Személyi, szervezeti, tárgyi, pénzügyi feltételek: a szükséges feltételek a rendelkezésre állnak az önkormányzat hivatalánál.