Kerkabarabás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelete

a köztemető és a temetkezés helyi szabályairól

Hatályos: 2023. 03. 02

Kerkabarabás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelete

a köztemető és a temetkezés helyi szabályairól

2023.03.02.

Kerkabarabás Község Önkormányzata Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 6. § (4) bekezdésében és 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya a Kerkabarabás 044. hrsz-ú működő köztemetőre terjed ki.

(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a köztemetők fenntartását, üzemeltetését, továbbá a temetkezési szolgáltatást végző személyekre, a temetkezési szolgáltatások igénybevevőire, illetve mindazokra a természetes és jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, akik a köztemetőn belül bármilyen tevékenységet végeznek, vagy a köztemetőben tartózkodnak.

2. § A temetővel és a temetkezési tevékenység ellátásával összefüggő jogokra, kötelezettségekre és feladatokra a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Ttv.) és a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) előírásai az irányadók, az e rendeletben foglalt helyi sajátosságok figyelembevételével.

3. § (1) A temető tulajdonosa Kerkabarabás Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat), a temető fenntartásával és üzemeltetésével kapcsolatos feladatait saját maga látja el az alábbiak szerint:

a) a tulajdonosi fenntartási kötelezettségeket az éves költségvetési rendeletben meghatározott előírások figyelembevételével a képviselő-testület és a polgármester teljesíti,

b) a temetőüzemeltetési (temetőgondnoki) feladatokat a polgármester vagy az általa megbízott személy teljesíti,

c) az adminisztrációs feladatokat a polgármester vagy az általa megbízott személy és a Zalabaksai Közös Önkormányzati Hivatal közösen látja el az alábbiak szerint:

ca) a polgármester vagy az általa megbízott személy vezeti a nyilvántartó könyvet, melynek őrzési helye az önkormányzat hivatalos helyisége, vezeti a térképet, és e rendelet 7. §-a szerint eljár a temetési igénybejelentések kezelésében, melyeket záradékolást követően átad iktatásra a Zalabaksai Közös Önkormányzati Hivatalnak,

cb) a Zalabaksai Közös Önkormányzati Hivatal iktatja a temetési igénybejelentéseket, gondoskodik azok őrzéséről, továbbá ellátja az önkormányzat temetővel kapcsolatos egyéb adminisztrációs feladatait.

(2) Az önkormányzat felekezethez való tartozásra vagy egyéb megkülönböztetésre tekintet nélkül lehetővé teszi az elhunyt eltemetését az általa fenntartott temetőben.

4. § A temető létesítésére, lezárására, megszüntetésére, újra-használatbavételére a Ttv., továbbá a Vhr. rendelkezéseit kell alkalmazni.

2. Temetési hely, sírhely

5. § (1) A temetőben biztosított temetési helyek:

a) a temetési hely koporsós temetés esetén

aa) egyes sírhely,

ab) kettős sírhely,

ac) gyermeksírhely.

b) hamvasztásos temetés esetén a hamvakat tartalmazó urna temetési helye

ba) urnasírhely,

bb) koporsós temetési hely,

bc) koporsós temetési helyen rátemetéssel.

(2) A sírhely mérete

a) felnőtt egyes sírhely esetén 2,10 m hosszú, 2 m mély és 0,90 m széles,

b) felnőtt kettős sírhely esetén 2,10 m hosszú, 2 m mély és 1,90 m széles,

c) 10 éven aluli gyermek esetén a sírhely 1,30 m hosszú, 2 m mély, és 0,60 m széles,

d) urnasírhely esetén 0,9 m hosszú, 0,6 m széles, 1 m mély.

(3) A temetési helyek közti minimális távolság 0,6 méter, gyermeksírhelyeknek legalább 0,3 m távolságra kell lennie egymástól.

(4) A temetési helybe

a) egyes sírba 1 koporsó és rátemetéssel 1 koporsó vagy 3 urna, vagy koporsós temetés nélkül összesen 4 urna,

b) kettős sír egy-egy részébe az egyes sírhelynek megfelelő számú koporsó, vagy urna,

c) gyermeksírba 1 koporsó, és rátemetéssel 2 urna

helyezhető el.

(5) A temetési helyen elhelyezkedő sírjelek, síremlékek magasságát az önkormányzat nem korlátozza. A sírhelyeken sírdomb felhantolása nem kötelező, de létesítés esetén a sírdomb magassága legfeljebb 50 cm lehet.

(6) A temetési helyre 1 méternél magasabbra növő növény nem ültethető.

6. § (1) Az elhunytat elsősorban az elhalálozás ideje szerint sorrendben következő temetési helyre kell temetni.

(2) Az (1) bekezdéstől eltérően a meglévő sírok között meg nem váltott sírhelyre kell temetni az elhunytat az eltemettető és a temetési hely felett rendelkezni jogosult személy beleegyezésével, illetve köztemetés esetén.

7. § (1) A temetési hely iránti igényt, illetve a korábban megváltott sírhelyre történő temetés esetén a temettetési szándékot elsősorban a polgármesternek vagy az általa megbízott személynek kell bejelenteni írásban 2 példányban vagy szóban, a bejelentő aláírásával hitelesítve. A szóbeli bejelentést 2 példányban írásba kell foglalni, melyet a bejelentő aláírásával hitelesít.

(2) A temetési hely iránti igénybejelentés tartalmazza:

a) a temető megnevezését,

b) az elhalt természetes személyazonosító adatait, legutolsó lakóhelyének a címét,

c) az elhalálozás időpontja,

d) a temetés (urnaelhelyezés vagy a hamvak szétszórásának) napja,

e) az eltemettető, illetve a temetési hely felett rendelkezni jogosult személy nevét, lakcímét,

f) az igényelt temetési hely típusát,

g) a rendelkezési jog időtartamát,

h) az első temetésre vonatkozó bejelentést,

i) a korábban megváltott sírhely azonosítására vonatkozó adatokat.

(3) A temetésre vonatkozó igénybejelentést a polgármester vagy az általa megbízott személy a rendelkezési jog vizsgálatát követően záradékolja. A záradékon fel kell tüntetni a sírhelytábla, sírhelysor, temetési hely számát.

(4) A záradékolt igénybejelentés egyik példányát az önkormányzat köteles megőrizni, az nem megsemmisíthető, másik példányát a polgármester vagy az általa megbízott személy köteles a bejelentőnek átadni.

(5) A temetőben temetésre csak a (2) bekezdésben rögzítettek szerint záradékolt bejelentési igény birtokában kerülhet sor.

3. Temetési hely, sírhely feletti rendelkezési jog időtartama, a megváltásáért, újraváltásáért fizetendő díj

8. § (1) A temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama

a) egyes sírhely esetén 25 év, illetve az utolsó koporsós rátemetés napjától számított 25 év,

b) kettős sírhely esetén az utolsó koporsós betemetés napjától számított 25 év,

c) gyermek sírhely esetén 25 év,

d) sírbolt esetén 60 év,

e) urnasírhelybe történő elhelyezés 25 év,

(2) A temetési hely feletti rendelkezési jog a (1) bekezdésben foglalt rendelkezési idő lejárta után meghosszabbítható (újraváltható), kivéve, ha a temető, vagy a sírtábla lezárásra, átrendezésre kerül. A temetési hely felett rendelkezni jogosult kérelmére az újraváltás időtartama a (1) bekezdésben meghatározott használati időnél, a Vhr. vonatkozó előírásai alapján lehet rövidebb.

(3) A temetési hely feletti rendelkezési jog a Vhr.-ben foglalt kivétellel meghosszabbítható, újraváltható, az erre vonatkozó szabályokat a Vhr. tartalmazza.

(4) A temetési hely feletti rendelkezési jog tartalmára vonatkozó szabályokat a Vhr. tartalmazza.

(5) Az önkormányzat a sírhelyek feletti rendelkezési jog megszerzéséért, valamint újraváltásáért

a) ha az elhunyt Kerkabarabás községben lakóhellyel rendelkezett, díjfizetési kötelezettséget nem állapít meg,

b) ha az elhunyt Kerkabarabás községben nem rendelkezett lakóhellyel, a rendelet 1. melléklete szerinti megváltási és újraváltási díjat állapítja meg. A temetési hely újraváltása esetén a megváltási díjat az újraváltás időtartamával arányosan kell megállapítani.

4. A temető rendeltetésszerű használatához szükséges egyéb helyi, tárgyi és infrastrukturális feltételek, a temető, ravatalozó használatának és igénybevételének szabályai, díjak rendje

9. § Az önkormányzat a temetőkben az alábbi infrastrukturális feltételeket biztosítja:

a) utat,

b) ravatalozót,

c) ravatalozóba szállított holttest hűtése,

d) temető területén kívüli parkoló,

e) a temető bekerítését vagy élősövénnyel való ellátása

f) vízvételi lehetőséget, illemhelyet,

g) az utak sorfásítását,

h) hulladéktárolót, hulladék rendszeres gyűjtése, elhelyezése, kezelése,

10. § A 9. §-ban felsorolt létesítmények közül

a) a sírgondozás céljára a vizet bárki ingyenesen használhatja, a keletkezett hulladékot, koszorú- és virágmaradványt az erre kijelölt gyűjtőhelyen díjtalanul elhelyezheti,

b) a temetőben biztosított illemhelyet a temetőlátogató és a temetőben vállalkozási tevékenységet folytató díjtalanul használhatja.

11. § (1) Az önkormányzat a temetkezési szolgáltatók kivételével a temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők által fizetendő temető-fenntartási hozzájárulás díját, valamint a temetői létesítmények, illetve az önkormányzat által biztosított szolgáltatások igénybevételéért a temetkezési szolgáltatók által fizetendő díjat e rendelet 2. melléklete szerint állapítja meg.

(2) A temetőbe való behajtásért nem kell díjat fizetni.

12. § (1) A temető használatának rendjére vonatkozó szabályokra a Ttv.-ben és a Vhr.-ben foglaltak irányadóak e rendeletben foglaltak szerint.

(2) A temető nyitvatartási ideje folyamatos.

(3) A nyitva tartási idő alatt a temetőt bárki korlátozás nélkül látogathatja, a sírokat gondozhatja.

(4) A temető területén 12 éven aluli gyermek csak kísérő személlyel tartózkodhat.

(5) A temetőbe állatot bevinni tilos, a vakvezető, illetve a mozgáskorlátozottakat segítő kutya kivételével.

(6) A temetőben mindenki a hely csendjének, a kegyeletnek megfelelő magatartást köteles tanúsítani. Tilos hangoskodással, zajkeltéssel a szertartások rendjét zavarni, a temetőlátogatók kegyeleti érzéseit megsérteni.

(7) A temetőben történő munkavégzés során a Vhr.-ben foglaltakra tekintettel kell eljárni.

(8) a temetőben történő munkavégzést annak megkezdését megelőzően legalább 24 órával be kell jelenteni az önkormányzatnak, eltekintve a Vhr.-ben foglalt kivételektől.

(9) A temetőben csak a sírok, sírboltok, síremlékek díszítésére szolgáló tárgyak, virágok, koszorúk és egyéb kellékek helyezhetők el.

(10) Bármilyen hulladék, elszáradt virág, illetve koszorú csak a kihelyezett hulladékgyűjtő edényben helyezhető el.

13. § (1) Elhunytat felravatalozni csak temetőben, az arra kijelölt helyen lehet. Ettől eltérni csak az illetékes hatóság engedélyével lehet.

(2) A halott a ravatalozóban a szertartás megkezdése előtt legalább egy, de legfeljebb három órával korábban helyezhető el.

(3) A ravatalozó helyiséget a temetés előtt legalább egy órával ki kell nyitni. A felravatalozott koporsót a szertartás megkezdéséig nyitva lehet tartani, kivéve, ha a holttest erősen roncsolt állapotban van, vagy a zárt koporsó használata a közegészségügyi szempontból indokolt.

(4) A fertőző betegségben elhunyt koporsóját légmentesen lezárt állapotban kell tartani, és biztosítani kell, hogy a koporsó közvetlen közelében senki sem tartózkodjon, azzal ne érintkezzen.

5. Záró rendelkezések

14. § Ez a rendelet 2023. március 1-jén lép hatályba.

15. §1

1. melléklet a 2/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

A rendelkezési jog megszerzésekor /újraváltásakor fizetendő díj bruttó összege (Ft)

A

B

1

Egyszemélyes sírhely

30.000

2

Kétszemélyes sírhely

60.000

3

Gyermek sírhely

15.000

4

Urna sírhely

55.000

2. melléklet a 2/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

A temető-fenntartási hozzájárulás és a temetői létesítmények, illetve az önkormányzat által biztosított szolgáltatások igénybevételéért a temetkezési szolgáltatók által fizetendő díj bruttó összege (Ft)

A

B

1

A temetkezési szolgáltatók kivételével a temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők által fizetendő temető-fenntartási hozzájárulás díj

5.000

2

A temetői létesítmények, illetve az önkormányzat által biztosított szolgáltatások igénybevételéért a temetkezési szolgáltatók által fizetendő díj

5.000

1

A 15. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.