Pórszombat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 03. 15

Pórszombat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

2023.03.15.

Pórszombat Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Pórszombat Község Önkormányzatára (továbbiakban: önkormányzat), a képviselő-testületre és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi összes bevételének és kiadásának előirányzatát 129.019.388 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételeinek előirányzott összegét 106.188.197 Ft-ban állapítja meg, melynek jogcímei:

a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 29.383.104 Ft,

b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 67.525.216 Ft,

c) közhatalmi bevételek 2.900.000 Ft,

d) működési bevételek 1.299.877 Ft,

e) felhalmozási bevételek 0 Ft,

f) működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft,

g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 5.080.000 Ft.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásainak előirányzott összegét 127.948.086 Ft-ban állapítja meg, melynek jogcímei:

a) személyi juttatások 13.324.800 Ft,

b) munkaadókat terhelő járulékok 1.556.844 Ft,

c) dologi kiadások 32.812.259 Ft,

d) ellátottak pénzbeli juttatásai 2.710.000 Ft,

e) egyéb működési célú kiadások, tartalékok 4.441.883 Ft,

f) beruházási kiadások 5.080.000 Ft,

g) felújítási kiadások 68.022.300 Ft.

(4) A Képviselő-testület a költségvetési bevételeinek és kiadásainak különbözeteként 21.759.889 Ft költségvetési hiányt állapít meg.

(5) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi finanszírozási bevételeinek előirányzott összegét 22.831.191 Ft-ban, finanszírozási kiadásainak előirányzott összegét 1.071.302 Ft-ban, finanszírozási többletét 21.759.889 Ft-ban állapítja meg.

(6) A költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat, a bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban e rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(7) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet részletezi.

(8) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.

(9) A felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.

3. A költségvetés részletezése

3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

a) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.

b) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.

c) Az önkormányzat 2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi.

d) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.

e) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásainak felújításonkénti részletezését a 7. melléklet szerint határozza meg.

f) A támogatásokkal megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

g) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati megoszlását és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát a 9. melléklet szerint határozza meg.

h) Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseit számszerűsítve a 10. melléklet tartalmazza évenkénti bontásban.

i) Az önkormányzat által 2023. évre tervezett közvetett támogatásokat a 11. melléklet részletezi.

j) Az önkormányzat a 2023. évre tervezett előirányzat-felhasználási ütemtervét a 12. mellékletben mutatja be.

k) Az önkormányzat a 2023. évre tervezett céljelleggel nyújtott támogatásait az 13. melléklet tartalmazza.

l) Az önkormányzat állami hozzájárulásait, támogatásait a 14. melléklet tartalmazza.

m) Az önkormányzat intézményeinek finanszírozását a 15. melléklet tartalmazza.

n) Az önkormányzat támogatásértékű kiadási ütemtervét havi bontásban a 16. melléklet tartalmazza.

o) Az önkormányzat költségvetési évet követő három évre tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 17. melléklet tartalmazza.

(2) A képviselő testület az önkormányzat engedélyezett létszámkeretét 7 fő létszámban állapítja meg, az alábbiak szerint:

a) polgármester 1 fő,

b) alpolgármester 1 fő,

c) képviselő 3 fő,

d) közalkalmazott (falugondnok) 1 fő,

e) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 1 fő.

4. § (1) Az önkormányzat költségvetési gazdálkodására vonatkozó felelősségi szabályokat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény tartalmazza.

(2) Az önkormányzat az előző évi szabad maradványa terhére annak jóváhagyásáig kötelezettséget nem vállalhat.

(3) A polgármester felhatalmazást kap a költségvetésben meghatározott bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(4) A költségvetésben jóváhagyott feladatokat a végrehajtás során rangsorolni kell, elsőbbséget kell biztosítani az intézményfinanszírozásnak, az önkormányzat működésével összefüggő kiadásoknak, az adósságszolgálat teljesítésének.

(5) A működési kiadásokat időarányosan, felhalmozási és felújítási kiadásokat teljesítményarányosan lehet kiutalni. Ettől eltérő finanszírozás csak a képviselő-testület jóváhagyása szerint történhet.

(6) Költségvetési kiadások a költségvetésben megállapított, vagy az év közben módosított kiadási előirányzatok mértékéig teljesíthetők. Többletfeladattal járó, vagy a költségvetési rendeletben nem szereplő új kötelezettségvállalás csak a források egyidejű biztosításával és az előirányzat emelésével egyidejűleg, a költségvetési rendeletmódosítást követően történhet.

(7) Az éves gazdálkodás során a gazdaságossági intézkedések eredményeként keletkező pénzügyi többleteket, illetve egyszeri bevételeket lehetőség szerint tartalékba kell helyezni a jövőbeni adósságszolgálat teljesítése érdekében.

(8) Az önkormányzat szabad pénzeszközeit lekötheti az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben meghatározottak figyelembevételével.

(9) A Képviselő-testület – az önkormányzati bevételek növelése érdekében – felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként elhelyezze. A lekötött pénzeszköz a lekötési idejének meghosszabbításáról, illetve felmondásáról a lekötött pénzeszköz összegének módosításáról a polgármester dönt.

(10) A képviselő-testület az év közben keletkezett megtakarítás, többletbevétel tárgyévi felhasználásának mértékéről, feltételeiről költségvetési rendeletének módosításával dönt.

(11) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók.

(12) A polgármester a kiemelt előirányzatok között és a kiemelt előirányzatokon belül átcsoportosíthat, azzal, hogy az átcsoportosítással az önkormányzat irányítása alatt működő költségvetési szerv (Zalabaksai Közös Önkormányzati Hivatal), és a köznevelési feladatok ellátására létrehozott társulás által fenntartott köznevelési intézmény (Zalabaksai Napköziotthonos Óvoda) részére biztosított önkormányzati támogatását nem csökkentheti, és nem vonhatja el. A polgármester saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosításokról, átcsoportosításokról az önkormányzat költségvetésének módosításával egyidejűleg tájékoztatja a képviselő-testületet.

(13) A képviselő-testület az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

(14) A költségvetés módosításáról szóló rendelet-tervezetet, valamint a zárszámadási rendelet-tervezetet e rendelettel azonos szerkezeti felépítésben kell elkészíteni, ezáltal biztosítva az elfogadott költségvetéssel való összehasonlíthatóságát.

(15) Az önkormányzat esetében a polgármester, a költségvetési szerv esetében a jegyző saját hatáskörben engedélyezheti:

a) egyéb, a végrehajtási eljárások során behajthatatlanná vált, valamint bírósági döntéssel alátámasztott behajthatatlan követelés törlését,

b) a 100.000.-Ft értékhatárt el nem érő kisösszegű követelés törlését, amennyiben az önkéntes teljesítésre történő felszólítás harmadszorra is eredménytelen.

(16) Minden más egyedi esetben követelés csak a képviselő-testület hozzájárulásával törölhető.

(17) A hitelügyekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.

(18) Az önkormányzat egyéb szervezetek, társaságok, egyesületek, önszerveződő közösségek részére hitelt nem folyósít, kamatmentes visszafizetendő támogatást nem nyújt, kezességet nem vállal.

5. § (1) Az önkormányzatnál foglalkoztatott teljes munkaidős közalkalmazottak cafetéria juttatása nettó 216.000 Ft/fő/év.

(2) Az önkormányzat a munkába járás címen adható költségtérítés egyes szabályainak veszélyhelyzetben történő alkalmazásáról szóló 16/2023 (I. 27.) Korm. rendelet alapján 18 Ft/km összegben határozza meg a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 25. § (2) bekezdésében meghatározott nem önálló tevékenységből származó jövedelemnek számító bevétel értékhatárától eltérően a saját gépjárművel történő munkába járás költségtérítését.

4. Az önkormányzat által, a költségvetés terhére nyújtható támogatások

6. § (1) A képviselő-testület kérelemre szülési támogatásban részesít minden – a szülés időpontjában – a közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel rendelkező anyát.

(2) A kérelmet a gyermek születését követő 3 hónapon belül lehet benyújtani a Zalabaksai Közös Önkormányzati Hivatalhoz.

(3) A kérelemhez csatolni kell a gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolatát.

(4) A támogatás összege 30.000 Ft.

(5) A szülési támogatás megállapításával kapcsolatos hatáskört – átruházott hatáskörben – a polgármester gyakorolja.

7. § (1) A képviselő-testület a községben első lakótelek, új vagy használt lakás megszerzéséhez, lakás építéséhez, lakás bővítéséhez a családok részére vissza nem térítendő támogatást nyújthat kérelemre, jövedelemre tekintet nélkül.

(2) A kérelemhez mellékelni kell:

a) lakás, lakótelek adásvételéről szóló szerződést, vagy annak másolatát,

b) jogerős építési engedélyt, vagy annak másolatát,

c) nyilatkozatot a támogatást kérő részéről, hogy a községben első lakásvásárló vagy építtető.

(3) Lakásbővítési támogatás egyszer, legalább egy lakószobával történő bővítés esetén nyújtható.

(4) A támogatás összegét a képviselő testület költségvetésének függvényében állapítja meg.

(5) A támogatás kifizetése az alábbiak szerint történik:

a) A községben lakótelek, új vagy használt lakás megszerzéséhez a támogatás utólag kerül kifizetésre a jogügylet befejezését követően.

b) Lakásépítéséhez, lakásbővítéséhez a támogatás utólagos elszámolási kötelezettség mellett kerül kifizetésre.

(6) A támogatás kifizetéséről, valamint a visszafizetés feltételeiről az önkormányzat és a támogatott között a Zalabaksai Közös Önkormányzati Hivatal megállapodást készít.

(7) A lakásvásárlási, lakásépítési, lakásbővítési támogatást egy összegben vissza kell fizetni az önkormányzatnak, ha a támogatott az ingatlant a támogatás nyújtásától számított 5 éven belül eladja.

8. § (1) Az önkormányzat költségvetése függvényében az alábbi egyéb támogatásokat nyújthatja a községben élő gyermekek, családok, és az önkormányzatnál, hivatalnál foglalkoztatott közalkalmazottak, köztisztviselők, közfoglalkoztatottak részére.

a) karácsonyi támogatás,

b) 0-14 éves korig mikulás-napi támogatás,

c) óvoda-, iskolakezdési támogatás.

(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben felsorolt támogatásokat pénzben vagy természetben – vásárlási utalvány, ajándékcsomag formájában – nyújthatja jövedelemre tekintet nélkül, hivatalból.

(3) A képviselő-testület az egyéb támogatásokat egyidejűleg több formában is nyújthatja.

(4) A támogatás nyújtása előtt a Képviselő-testület meghatározza a támogatásra jogosultak körét, a támogatás nyújtásának módját és annak összegét vagy értékét.

(5) Az (1) bekezdésben adható támogatások nyújtásakor nem kell a közigazgatási és hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvény szerinti döntést (egyedi határozatot) hozni.

(6) A támogatás átvételéről a bizonylati rend szabályai szerinti nyilvántartást kell vezetni, a támogatás átvételét a jogosultak aláírásukkal igazolják.

5. Záró rendelkezések

9. § Ez a rendelet 2023. március 15-én lép hatályba.

10. § (1) E rendelet rendelkezéseit a 2023. költségvetési év során kell alkalmazni.

(2) A képviselő-testület tudomásul veszi a polgármester e rendelet kihirdetésének napjáig, a 2023. évi költségvetési rendeletnek megfelelően a bevételek és kiadások teljesítése érdekében tett intézkedéseit.

(3) A 2023. január 1. és e rendelet hatályba lépése közötti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások a költségvetés részét képezik.