Nagyrada község képviselő testületének 6/2013 (IV.29..) önkormányzati rendelete

Szervezeti és Működési Szabályzatról

Hatályos: 2013. 04. 30

Nagyrada  KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK

      6/2013. (IV.29.) önkormányzati
r e n d e l e t e

Nagyrada Község Önkormányzat képviselőtestületének
Szervezeti és Működési Szabályzatáról

(Egységes szerkezetben a 8/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelettel.)Nagyrada Község Önkormányzata Képviselő - testülete (továbbiakban: Képviselőtestület) a


Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 53 §  (1) bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján a szervezeti és működési rendjére (a továbbiakban: SZMSZ) – a következő rendelet alkotja:


I. Fejezet

Általános rendelkezésEK


1. §


A Képviselő-testület és szervei számára a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvényben (továbbiakban Mötv.) és más jogszabályokban meghatározott feladat- és hatásköri, szervezeti és működési előírásokat az SZMSZ-ben foglaltak figyelembevételével kell alkalmazni.


2. §


(1) Az önkormányzat hivatalos megnevezése:

Nagyrada Község Önkormányzata


(2) Az önkormányzat székhelye: Nagyrada

Pontos címe: 8746 Nagyrada, Kossuth u. 51.       


(3) Az önkormányzati jogok gyakorlásával felruházott szervezet:

Nagyrada Község Önkormányzatának Képviselőtestülete


(4) Illetékességi területe: Nagyrada község közigazgatási területe.


(5) A képviselőtestület hivatalának neve:

Gelsei  Közös Önkormányzati Hivatal

8774 Gelse, Kossuth u. 20.Az önkormányzat jelképei

3. §


(1) Az önkormányzat jelképei: a címer, a zászló és  lobogó.


(2) A képviselőtestület, a polgármester, a jegyző és a Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos kör alakú pecsétjén középen a Magyarország címere van, a köríven pedig a következő felirat olvasható:

- Nagyrada  Község Képviselőtestülete

- Gelsei Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője

- Gelsei Közös Önkormányzati Hivatal Garabonci Kirendeltsége


(3) A képviselőtestület pecsétjét kell használni:

a) a képviselőtestület ülésén készített jegyzőkönyv hitelesítésére,

b) a képviselőtestület által adományozott okleveleken,


(4) Az önkormányzat jelképeit és azok használatának rendjét, külön rendelet állapítja meg.

(5) Az önkormányzat hazai kapcsolatot nem tart fent.

(6) Az önkormányzat  nemzetközi kapcsolatot tart fenn.


4. §


Az önkormányzat a helyi kitüntetések és elismerő címek alapításáról és adományozásáról külön rendeletet alkotott.


5. §


(1) Az önkormányzat hivatalos lappal nem rendelkezik.  


II. Fejezet

A képviselő-testület feladat- és hatásköre


6. §(1)Nagyrada Község Önkormányzata a helyi közszolgáltatási feladatairól az alábbiak szerint gondoskodik:

a)egészséges ivóvíz ellátásáról a Dél-zalai Víz- és Csatornamű Zrt. gondoskodik,

b)közvilágításról, a villamos energiaszolgáltatást az ELMIB Zrt. biztosítja,

c)óvodai nevelésről közoktatási intézményfenntartó társulás útján a Napköziotthos Óvoda Zalaszabar  gondoskodik,

d)egészségügyi alapellátásról, a háziorvosi körzetben lévő vállalkozási formában a feladat ellátására szerződést kötött háziorvos biztosítják,

e)a fogorvosi alapellátásról a feladat ellátását vállalkozó fogorvos látja el,

f)szociális alapellátásról a zalakarosi Szociális Alapellátó Központ keretében gondoskodik,

g)az önkormányzat egyéb további helyi közszolgáltatási feladatait pedig az önkormányzat látja el.


7. §


(1) Az önkormányzat jogi személy. Az önkormányzati feladat- és hatáskörök a képviselő-testületet illetik meg. E hatásköröket – ha jogszabály lehetővé teszi – rendeletben, vagy más önkormányzati intézkedéssel az Mötv. 41. § (4) bekezdése szerint átruházhatja. A polgármesterre átruházott hatásköröket az SZMSZ 1. melléklet 2. pontja, az Ügyrendi Bizottságra átruházott hatásköröket az SZMSZ 1. melléklet 1. pontja tartalmazza.


(2) A képviselőtestület hatásköréből át nem ruházható hatásköröket az Mötv. 42. §-a tartalmazza.


(3) Az átruházott hatáskörök gyakorlásáról az azt gyakorló szerv szükség szerint, de legalább évente egyszer köteles a testületnek beszámolni.


8. §


(1) A képviselőtestület, hatáskörének átruházásáról, illetőleg az átruházott hatáskör gyakorlásának visszavonásáról az adott feladatkört szabályozó rendeletben dönt.


(2) A képviselőtestület az átruházott hatásköre gyakorlójának utasításokat adhat, döntését megsemmisítheti és megváltoztathatja. Az átruházott hatáskörben eljáró minden testületi ülésen beszámol az átruházott hatáskörben hozott döntésekről9. §


A képviselőtestület feladat- és hatáskörét érintő törvényi változásokról a jegyző a képviselő-testületet írásban rendszeresen tájékoztatja.


III. Fejezet

A képviselőtestület működése


10. §


(1) A képviselő-testület tagjainak száma: 5 fő. A képviselő – testület tagjainak névsorát és lakcímét a rendelet 2. számú függeléke tartalmazza.


(2) A képviselőtestület évente legalább 6 ülést tart. Rendkívüli esetben soron kívül össze kell hívni a képviselő-testület ülését.


(3) A képviselőtestület ülésére meg kell hívni:                                        

a) a képviselőket,

b) a jegyzőt/aljegyző

c) a napirend által érintett intézmények, szervezetek vezetőit.


(4)  Tanácskozási jog illeti meg az ülésen: érintett napirendi pontjához kapcsolódóan:

a)         az illetékes országgyűlési képviselőt

 1. a jegyzőt valamennyi napirendi ponthoz kapcsolódóan.

c)az intézmények, szervezetek vezetőit,

d) akit a polgármester meghívott az érintett napirendi ponthoz kapcsolódóan.


(5) Az képviselő - testületi ülés meghívóját, illetve az egyes napirendi pontok előterjesztéseit papíralapon vagy elektronikus úton

 a képviselőknek, a tanácskozási joggal meghívottaknak és a részvételi joggal jelenlévőknek olyan időpontban kell megküldeni, hogy azok azt az ülés előtt legalább 5 nappal megkapják .


(6) A képviselő - testületi ülések időpontjáról a lakosságot helyi hirdetőtáblákon kifüggesztése útján kell tájékoztatni, legalább 5 nappal az ülés előtt. A tájékoztatásnak tartalmazni kell: a testületi ülések időpontját, helyét és napirendjét, valamint azt, hogy a napirendek anyagát hol lehet tekinteni a Közös Önkormányzati Hivatalban.


(7) Halasztást nem tűrő esetben az ülés előtt 48 órával is kiküldhető a meghívó. Erre bármilyen értesítési mód igénybe vehető, a sürgősség okát azonban mindenképpen közölni kell.


(8) A közmeghallgatást, igénylő napirendeket tárgyaló ülések időpontját, helyét legalább 7 nappal az ülés előtt – a község hirdető tábláin való kifüggesztés útján – nyilvánosságra kell hozni.


A képviselőtestület ülése

11. §


(1) A képviselőtestület ülése nyilvános.


(2) A képviselőtestület ülését a polgármester vezeti. Ha a polgármesteri és az alpolgármesteri tisztség egyidejűleg nincs betöltve, illetve tartósan akadályozva vannak tisztségük ellátásában, ez esetben az ülés összehívására és vezetésére vonatkozóan a hatáskört a korelnök gyakorolja.


 (3) A képviselőtestület zárt ülés tartására vonatkozó szabályokat az Mötv 46. § (2) és (3) bekezdése tartalmazza.


 (3/a) Az érintett  ülés megkezdéséig írásban nyilatkozik arról, hogy a személyét érintő ügy tárgyalásakor hozzájárul-e a nyílt ülés tartásához, vagy zárt ülés elrendelését kéri.


(3/b) Az Mötv 46.§ (2) bekezdés c) pontjában meghatározott üzleti érdek sérelme áll fenn, ha a rendelkezés konkrét vagyontárgy (vagyonelem) felett történik és a rendelkezés az adott vagyontárgy (vagyonelem) jogi helyzetét közvetlenül befolyásolja és a döntéshozatali folyamat nyilvánossága vagy a döntés indokainak (előzetes) nyilvánosságra kerülése az önkormányzat gazdasági érdekeit vagy gazdálkodásának biztonságát alaposan vélelmezhetően közvetlenül veszélyeztetné.


(4) A polgármester a testületi ülés vezetése során:

a) megállapítja, hogy a képviselő-testület ülését milyen minőségben hívták össze,

b) megállapítja az ülés határozatképességét,

c) a jegyzőkönyv hitelesítésére felkér a képviselő-testület tagjai közül két személyt

d) előterjeszti az ülés napirendjét,


(5) A képviselő-testület a napirendről vita nélkül határoz.


(6) A képviselő-testületi ülésen a lakosság a részére fenntartott helyen részt vehet. A hallgatóság a napirendhez az előterjesztés után a vita megkezdése előtt maximum 3 percben hozzászólhat. A hallgatóság figyelmét erre a jogára külön fel kell hívni.


Együttes képviselő – testületi ülésre vonatkozó szabályok

12.§


(1) Az együttes képviselő – testületi ülést mindig az azt kezdeményező község polgármestere vezeti. Ha az együttes ülést kezdeményező község polgármestere akadályoztatva van úgy az ülést a másik község polgármestere vezeti.


(2) Az együttes ülésen minden napirendről minden testület külön – külön szavaz.


(3) Az együttes ülés vezetésére vonatkozóan a rendes képviselő – testületi ülésre vonatkozó szabályok az irányadók.


Az előterjesztés

13. §


(1)Előterjesztésnek minősül:


a)a képviselő-testület vagy a képviselő-testület bizottsága által előzetesen javasolt rendelet-tervezet, határozat-tervezet, beszámoló


b) képviselőtestületi döntést nem igénylő napirend tájékoztatónak minősül.


(2) A testületi ülésre az előterjesztés írásban vagy szóban kerül benyújtásra. A határozati javaslatot akkor is írásban kell benyújtani, ha az előterjesztésre szóban történt. Halaszthatatlan esetben a polgármester engedélyezheti az írásban foglalt előterjesztésnek és határozati javaslatnak az ülésen történő kiosztását.


A napirendek vitája, döntéshozatal

14. §


(1) A polgármester a napirendek sorrendjében minden előterjesztés felett külön-külön nyit vitát, melynek során:

a) az előterjesztő a napirendhez a vita előtt szóban kiegészítést tehet,

b) az előterjesztés előadójához a képviselő-testület tagjai, a tanácskozási joggal résztvevők kérdéseket intézhetnek.


(2) A felszólalásokra a jelentkezés sorrendjében kerül sor.


(3) A polgármester soron kívül felszólalást is engedélyezhet.


(4) Az önkormányzat bizottsága bármely előterjesztéshez ajánlást nyújthat be a képviselő-testülethez.


(5) Az előterjesztő – figyelemmel a vitában elhangzottakra – a javaslatot, illetve a települési képviselő a módosító javaslatát a vita bezárásáig megváltoztathatja, és azt szavazás megkezdéséig visszavonhatja.


(6) A vita lezárására, a hozzászólások időtartamának a korlátozására a testület bármely tagja tehet javaslatot. A javaslatról a testület vita nélkül határoz. A vita lezárása utána napirend előadója válaszol a hozzászólásokra.


(7) A vita bármelyik szakaszában, illetve annak lezárása után, a jegyző törvényességi észrevételt tehet.


(8) Az előterjesztésben szereplő és a vitában elhangzott határozati javaslatokat egyenként kell szavazásra bocsátani. Először a módosító és kiegészítő indítványokról dönt a testület – az elhangzás sorrendjében – majd a végleges határozat döntésről.


(9) A képviselő személyes érintettsége kérdésében az Mötv. 49. § (1) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni. Ha a képviselő személyes érintettségét nem jelenti be, és a köztudomású, vagy a képviselő-testület azt megállapítja, a képviselő-testület határozatban rögzíti, hogy a képviselő törvényben előírt kötelezettségének nem tett eleget, szükség esetén döntését felülvizsgálja.


(10) A javaslat elfogadására az Mötv. 47. § (2) bekezdésének szabályai vonatkoznak. Minősített többségű szavazás tárgyköreit az Mötv. 50. §-a szabályozza.


(11) A képviselő - testület a döntéseit nyílt kézfelemeléssel történő szavazással hozza. Titkos szavazást tarthat mindazokban az ügyekben, amelyekben zárt ülést köteles tartani, illetve zárt ülést tarthat. A képviselő – testület tagjait titoktartási kötelezettség terheli a tudomásukra jutott személyes adatok és információk tekintetében.


(12) Zárt ülésen hozott közérdekű döntést nyilvános ülésen ismertetni kell.


(13) A név szerinti szavazást úgy kell lefolytatni, hogy a jegyző felolvassa a tagok nevét, a jelenlévő tagok pedig a nevük felolvasásakor érthetően az “igen”, “nem”, vagy “tartózkodom” szavak használatával szavaznak.


(14) A név szerinti szavazásról kötelező jegyzőkönyvet készíteni, amelyet hitelesítve a jegyzőkönyvhöz kell csatolni.


(15) A képviselő - testület határozatait évenként – folyamatos sorszámmal és évszámmal, valamint a határozat keltének napjával kell ellátni az alábbi minta szerint:

.............................. Község Önkormányzatának ...../200... (... [hó] ... [nap]) határozata.


(16) A testületi határozatokról a jegyző sorszám szerinti, valamint betűrendes és határidős nyilvántartást vezet, amely alkalmas a gyors keresésére, ellenőrzésre.(17) A határozatok végrehajtásával kapcsolatos előterjesztéseket, jelentéseket a jegyző készíti elő és terjeszti a képviselő-testület elé.

A titkos szavazás

15. §


(1) A testület titkos szavazással dönthet az Mötv. 46. § (2) bekezdésében foglalt ügyekben.


(2) A titkos szavazás, az önkormányzat hivatalos pecsétjét tartalmazó szavazólapon történik. A titkos szavazás körülményeinek és eredményének rögzítése a jegyzőkönyv feladata.


(3) A titkos szavazásnál szavazategyenlőség esetén a szavazás megismétléséről, elhalasztásáról – annak konkrét idejéről – azonnal dönteni kell.


Kérdés és interpelláció

16. §


(1) Kérdést az önkormányzati képviselőtestület, valamint a Közös Önkormányzati Hivatal hatáskörébe tartozó bármely ügyben fel lehet tenni.


(2) A kérdésre lehetőleg a képviselő-testület ülésén kell választ adni a megkérdezettnek. A válaszadásnak lényegre törőnek kell lenni. Amennyiben összetett problémáról van szó 8 napon belül, írásban kell a választ megadni.


(3) A képviselő a képviselő-testület ülésén – a napirendek lezárása után:

 1. polgármestertől, alpolgármestertől,

b.az önkormányzati bizottságok elnökeitől,

c. a jegyzőtől

önkormányzati ügyben felvilágosítást kérhet (interpellálhat), amelyre az ülésen – de legkésőbb 8 napon belül írásban – érdemi választ kell adni.


(4) Ha az interpelláció benyújtására a képviselő-testület ülését megelőzően legalább 8 nappal került sor, akkor arra az ülésen kell érdemi választ adni.


(5) Az interpelláció tárgyának kivizsgálásában az interpelláló képviselőt is be lehet vonni.


(6) Ha az interpellációra adott választ az interpelláló nem fogadja el, vita nélkül a testület dönt az elfogadásról vagy a további napirenden tartásáról.A tanácskozás rendje

17 §


(1) A tanácskozás rendjének fenntartásáról a polgármester – illetve a mindenkori levezető elnök – gondoskodik.


(2) A rend és az ülés méltóságának fenntartása érdekében a következő intézkedéseket teheti, illetve kell megtennie:

a) Figyelmezteti azt a hozzászólót, aki eltért a tárgytól, vagy a tanácskozáshoz nem illő, sértő kifejezéseket használ.

b) Rendre utasíthatja azt a személyt, aki a tanácskozás rendjét megzavarja.


(3) A nyilvános ülésen megjelent állampolgárok a számukra kijelölt helyet foglalják el. A tanácskozás rendjének megzavarása esetén a polgármester rendreutasíthatja a rendzavarót, ismétlődő rendzavarás esetén pedig az érintettet a terem elhagyására is kötelezheti.


(4) A polgármesternek a rendfenntartás érdekében tett intézkedései ellen felszólalni, azokat visszautasítani, velük vitába szállni nem lehet.


A jegyzőkönyv

18. §


(1) A testületi ülésről 2 példányban kell jegyzőkönyvet készíteni, melyből:

 1.  az eredeti példányt a jegyző kezeli, aki biztosítja a hozzáférhetőséget a képviselők és az érdeklődő állampolgárok részére,

b)az egyik példányt meg kell küldeni 15 napon belül a megyei Kormányhivatal vezetőjének


(2) A képviselő - testület üléséről készített jegyzőkönyvhöz csatolni kell a meghívót és mellékleteit, az elfogadott rendeleteket, és a jelenléti ívet. Ha a képviselő hozzászólását írásban nyújtotta be azt mellékelni kell a jegyzőkönyvhöz.


(3) A jegyzőkönyv tartalmazza az Mötv-ben foglaltakon kívül:

a) a távol maradt képviselők nevét,

b) külön indítványra a kisebbségi véleményt,

c) a polgármester intézkedéseit a rend fenntartására,

d) az elhangzott kérdéseket, interpellációkat, valamint az azokkal kapcsolatos döntéseket, intézkedéseket a vonatkozó szabályok szerint.(4) A jegyzőkönyvet a polgármester, a jegyző/aljegyző és két képviselő, mint jegyzőkönyv hitelesítő írja alá.A jogszabályalkotás és tájékoztatás

19. §


(1)Az önkormányzati rendelet alkotását kezdeményezhetik:

a) a települési képviselők,

b) az önkormányzat bizottságai,

c) a polgármester, az alpolgármester, a jegyző/aljegyző

d) lakossági kezdeményezésre.


(2) Az önkormányzati rendelet-tervezet elkészítése a jegyző feladata, aki belátása szerint külső segítséget is igénybe vehet.


(3) A rendelet tervezet képviselő - testület elfogadása:

a) A jegyző – a polgármester, és a bizottság(ok) egyetértése esetén a rendelet - tervezetet indokolással együtt a képviselő - testület elé terjeszti. Tájékoztatni kell a testületet az előkészítés és véleményeztetés során javasolt, de a tervezetbe be nem épített javaslatokról, utalva a mellőzés indokaira.

b) A rendelet hiteles, végleges szövegét a jegyző szerkeszti meg. Az önkormányzati rendeletet a polgármester és a jegyző írja alá.


(4) Az önkormányzati rendeletet kihirdetésének módja:

a) Az önkormányzati rendeletet a polgármesteri hivatalban, a hirdetőtáblán, jól látható helyen el kell helyezni. Erről a Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján tájékoztatni kell a település lakosságát

IV. Fejezet

A települési képviselő

20. §


A képviselőt az Mötv. – ben és az SZMSZ – ben rögzített jogok és kötelezettségek illetik meg, illetőleg terhelik.


A képviselő kötelezettségei

21. §


A képviselőnek kötelessége:

a) tevékeny részt venni a képviselő - testület munkájában.

b) olyan magatartás tanúsítani, amely méltóvá teszi a közéleti tevékenységre, a választók bizalmára.

c) felkérés alapján részt venni a testületi ülések előkészítésében, valamint a különböző vizsgálatokban.

d) a tudomására jutott állami, szolgálati, üzleti titkot megőrizni. Titoktartási kötelezettsége a megbízatásának lejárta után is fennáll.

e) kapcsolatot tartani a választópolgárokkal,

e)a személyes érintettségét bejelenteni.


V. Fejezet

A képviselő-testület bizottságai

A bizottságok

22. §


(1)A képviselő - testület – meghatározott önkormányzati feladatok ellátására – állandó vagy ideiglenes bizottságokat választhat.


(2)A képviselő - testület a következő állandó bizottságokat hozza létre:

a) Ügyrendi Bizottság, létszáma: 3 fő,


Egy képviselő több bizottság tagjának is megválasztható.


(3)A  bizottság által ellátandó feladatok részletes jegyzékét az SZMSZ 1. számú melléklete rögzíti.


(4) A bizottság a belső működési szabályait – az Mötv. és az SZMSZ keretei között – maga állapítja meg.

A bizottság működése

23. §


(1)A bizottság elnökének és tagjainak megválasztására az Mötv. 58. § (1) bekezdésének szabályait kell alkalmazni.


(2)A bizottság határozatképességére és határozathozatalára a képviselő-testületre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.


(3)A képviselő-testület a munkatervében meghatározza azokat az előterjesztéseket, amelyeket bizottság nyújt be, illetve azokat, amelyek csak a bizottság állásfoglalásával nyújthatók be a képviselő-testülethez. E meghatározott előterjesztéseket az adott bizottságnak kötelessége megtárgyalni és álláspontját ismertetni a képviselő-testületi ülésen.


(4)A bizottság ülését az elnök hívja össze és vezeti le, akadályoztatása esetén a korelnök.


(5)Bármely képviselő javaslatot tehet bizottságnak valamely témakör megtárgyalására. A bizottság elnöke az indítványt a bizottság legközelebbi ülése elé terjeszti, melyekre köteles meghívni az indítványozó képviselőt.(6)A bizottság ülése nyilvános, zárt ülést a testületre vonatkozó szabályok szerint tarthat. A bizottság döntéseiről annak elnöke adhat tájékoztatást.


(7)A bizottság minden tagja köteles az ülésen tudomására jutott szolgálati titkot és személyes adatot megőrizni.(8) A bizottság üléseiről készített jegyzőkönyvekre az Mötv. 52. § (1) bekezdésében és az SZMSZ 26. § (2) – (3) bekezdésében foglaltak vonatkoznak.


(9) A jegyzőkönyv elkészítésére a képviselő - testület ülésére vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.VI. Fejezet

A tisztségviselők

24. §


(1)A polgármester a megbízatását társadalmi megbizatásban látja el.


(2)A polgármester foglalkoztatási viszonyával kapcsolatos szabályokat, valamint az összeférhetetlenségre vonatkozó rendelkezéseket a Mötv., a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. LXIV. törvény (Pttv.) 6-8. §-ai alkalmazandóak.


(3)A polgármester tiszteletdíját az alakuló ülésen a korelnök tesz javaslatot.


(4) A polgármester az Mötv. 67. § rendelkezései szerint látja el feladatait.(5) A polgármester a képviselő-testület működésével a Mötv. 65-68. §.-aiban és egyéb jogszabályokban rögzített feladatain túl feladata:

a) segíti a képviselőtestület tagjainak a munkáját,

b) szervezi a településfejlesztést és közszolgáltatásokat,

c) biztosítja a demokratikus helyi hatalomgyakorlást és a közakarat érvényesítését

d) ellátja és irányítja az önkormányzat nemzetközi kapcsolataival összefüggő protokolláris feladatokat,

e) véleményt nyilvánít a község életét érintő kérdésekben,

f) nyilatkozatot ad a helyi és országos és egyéb hírközlő szerveknek,

g) gondoskodik a képviselő-testület és szervei, valamint az intézmények munkáját, céljait hitelesen és tárgyilagosan bemutató, a község érdekének megfelelő propaganda tevékenység kialakításáról

h) dönt az éves költségvetés felhasználásának sorrendjéről.


(6)  A polgármester hetente, szerdai napokon 13-16 óra között fogadóórát tart az önkormányzati hivatalban.


(7) A polgármester két testületi ülés közötti időszakban dönt olyan pályázatok benyújtásáról

és az ahhoz kapcsolódó dokumentumok aláírásáról, amelyhez önerő nem szükséges. Döntéséről a képviselő-testületet a soron következő ülésen tájékoztatja.


Az alpolgármester

25. §


(1)A képviselőtestület  - a saját tagjai közül a polgármester javaslatára, titkos szavazással – a polgármester helyettesítésre, munkája segítésére 1 fő alpolgármestert választhat.


(2)Az alpolgármester  társadalmi megbízatásban látja el feladatait.


(3)Az alpolgármesterre megfelelően irányadóak a polgármesterre vonatkozó szabályok.


(4)Az alpolgármester feladataikat – jellegüket, tartalmukat tekintve - a polgármester utasításainak megfelelően végzik.


Polgármester, alpolgármester helyettesítése

26. §


(1) Ha a polgármesteri és az alpolgármesteri tisztség egyidejűleg nincs betöltve, illetve tartósan akadályozva vannak tisztségük ellátásában, ez esetben a képviselő-testület összehívására, működésére, az ülés vezetésére vonatkozóan a hatáskört a korelnök gyakorolja.


(2) Az ülés vezetésére a jelen szabályzatban foglalt szabályokat kell megfelelően alkalmazni.
A jegyző, az aljegyző


27. §


(1) A polgármesterek – pályázat alapján – jogszabályban megállapított képesítési követelményeknek megfelelő jegyzőt, a jegyzőre vonatkozó szabályok szerint, jegyző javaslatára  nevez ki, határozatlan időre az Mötv. 82. § (1) bekezdése és 83. § b) pontja alapján.


(2) A jegyzőt, aljegyző tartós akadályoztatása esetén legfeljebb hat hónap időtartamra a Közös Önkormányzati Hivatal SZMSZ-ében meghatározott személy helyettesíti.VII. Fejezet

Közös Önkormányzati Hivatal

28. §


(1) A Közös Önkormányzati Hivatal székhelye Gelse, elnevezése: Gelsei  Közös Önkormányzati Hivatal címe: 8774 Gelse, Kossuth u. 20.


(2) Az együttműködési megállapodásban kell rögzíteni a Közös Önkormányzati Hivatal fenntartásához való hozzájárulás szabályait, munkáltatói jogok gyakorlásának rendszerét, az együttműködés részletes feltételeit.


(3) A Közös Önkormányzati Hivatal előirányzatai feletti rendelkezési jogára tekintettel teljes jogkörű, önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.


(4) A Közös Önkormányzati Hivatal részletes Szervezeti és Működési Szabályzat az SZMSZ 1. számú függeléke
VIII. Fejezet

Az önkormányzati társulás


29. §


(Az SZMSZ 4. számú függeléke tartalmazza az önkormányzati feladatellátás során kötött társulási megállapodásokat, és a társulásra átruházott hatásköröket.


IX. Fejezet

1Helyi népszavazás


30. §


1A képviselő-testület önálló rendeletben szabályozza a helyi népszavazás rendjét.A képviselő-testület szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal közmeghallgatást tart.

X. Fejezet

Az önkormányzat vagyona


31. §


 (1) A képviselő-testület az önkormányzat vagyona fölött való rendelkezésről külön rendeletben rendelkezik.Az önkormányzat költségvetése


32. §


(1) A képviselő-testület a költségvetését önkormányzati rendeletben határozza meg.Az önkormányzati gazdálkodás szabályai

33. §


(1) A helyi önkormányzat gazdálkodására az Mötv. 111. §.-115. §- ának szabályai és egyéb ágazati jogszabályok vonatkoznak.


(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az SZMSZ szabályai szerint, a költségvetési gazdálkodással kapcsolatos ügyekben járjon el a testületet folyamatos tájékoztatása mellett.


(3)Az önkormányzat gazdálkodási operatív feladatait a Közös Önkormányzati Hivatal látja el, a jogszabályi előírások alapján.


Nemzetiségek


34. §


 1. Települési önkormányzat a roma nemzetiségi önkormányzat részére a két fél által kötött megállapodásban rögzítettek szerint biztosítja a rendeltetésszerinti helyiséghasználatot, valamint a helyiséghasználat, feladatok ellátásának feltételeit.   A megállapodás az SZMSZ  melléklete.

XI. Fejezet

Záró rendelkezések

35. §


(1) A szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) megalkotásáról szóló rendelet 2013. április 30.  napján lép hatályba.


 1. Az SZMSZ hatálybalépésével hatályát veszti a 6/2010.(VII.28.), 7/2007. (IX.27.) 9/2006.(X.09.), 13/2004.(IX.23.), 1/2003.(II.11.) és 10/2002.(X.29.), 1/2000.(II.09.), számú önkormányzati rendelettel módosított Nagyrada Község Önkormányzat Szervezeti és Működési szabályzatáról szóló 3/1999.(IV.29.) önkormányzati rendelet.


 1. A jelen rendeletben nem szabályozottakra az 1990. évi LXV. tv. valamint, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény

rendelkezései az irányadóak.(4) Az SZMSZ mellékletei:

1. A bizottsági feladatok jegyzéke, és átruházott hatáskörök

2. Nagyrada Község Önkormányzatánál vagyonnyilatkozat tételre kötelezettek névsora

3. Megállapodás a Roma Nemzetiségi Önkormányzattal


Zsiga Zsolt

Polgármester

László Árpád

aljegyzőKihirdetve:  2013. április 29.


                                                                                              László Árpád

                                                                                               aljegyző

[1] Módosította Nagyrada Község Képviselőtestülete 8/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelete, hatályos 2014. november 29.
Az SZMSZ függelékei :

1.)A Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata

2.)  A képviselőtestület névsora

3.) A bizottságok tagjainak névsora

4.) Az önkormányzat társulásai

5.) Szabályzat a képviselői és hozzátartozói vagyonnyilatkozat nyilvántartásának, kezelésének és ellenőrzésének szabályairól


A rendelet egységes szerkezetbe foglalva.


Nagyrada, 2013. április 29.                                                                                                          László Árpád

                                                                                                          aljegyző


 1. melléklet


Nagyrada Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési SzabályzatáhozA bizottsági feladatok jegyzéke, és átruházott hatáskörök


1. Ügyrendi bizottság feladatai- előkészíti a Szervezeti és Működési Szabályzat tervezetét, figyelemmel kíséri hatályosulását, javaslatot tesz a szükséges módosításokra

- ügyrendi kérdésekben állást foglal a képviselő-testületi üléseken

- javaslatot tesz a polgármester illetményére, jutalmazására

- ellátja a képviselő-testületi ülésen a titkos szavazással kapcsolatos szavazatszámláló

bizottsági teendőket

- ellátja a helyi önkormányzatokról szóló törvényben szabályozott feladatokat az önkormányzati képviselők, polgármester összeférhetetlenségével kapcsolatos feladatokat, illetve mindazokat a feladatokat, amelyeket egyéb önkormányzati rendeletek a hatáskörébe utalnak.

- ellátja az önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozat tételének nyilvántartásba vételével és ellenőrzésével kapcsolatos feladatot.

- ellátja a polgármester vagyonnyilatkozat tételének nyilvántartásba vételével és ellenőrzésével kapcsolatos feladatot.
2. A képviselőtestület hatásköréből a polgármesterre átruházott feladat- és hatáskörök


 • engedélyezi a közterület használatot,
 • engedélyezi a köztemetést,
 • dönt az átmeneti segély kamatmentes kölcsön formájában történő megállapításáról.
 • az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok tekintetében tulajdonosi hozzájárulás megadása
 • a Kkt. 46. § (1) bekezdésében meghatározott rendelkezéseknek megfelelően az egyes közútkezelői feladatok ellátása


 1. melléklet


Nagyrada Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatához
Vagyonnyilatkozat tételre kötelezett munkakörök jegyzéke:Nagyrada  Község Önkormányzata


 1.  függelék


Nagyrada Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatához
Nagyrada Község Önkormányzata képviselőtestületének névsora:


 • Zsiga Zsolt polgármester
 • Anda Zoltán alpolgármester
 • Horváth Zsolt
 • Kovács Ottó
 • Tulok Ferenc


 1.  függelék


Nagyrada Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési SzabályzatáhozA Bizottságok tagjainak névsora:


1./  Ügyrendi Bizottság           létszáma: 3 fő

Tagok:


 • Tulok Ferenc  (elnök)
 • Horváth Zsolt (tag)
 • Kovács Ottó (tag) 1.  függelék


Nagyrada Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési SzabályzatáhozT Á R S U L Á S O K
1./ Zalakaros Kistérség Többcélú Társulása

     Székhely: 8749 Zalakaros, Gyógyfürdő tér 1.       


2./ Zalaszabar, Garabonc és Nagyrada Közoktatási Intézményfenntartó Társulás    

      Székhely: 8743 Zalaszabar,  Újtelep u. 1.

 1.  függelék


Nagyrada Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatához


Szabályzat a képviselői és hozzátartozói vagyonnyilatkozat nyilvántartásának, kezelésének és ellenőrzésének szabályairól:


I.


Általános rendelkezések


 1. A helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről szóló módosított 2000. évi XCVI. tv. (továbbiakban: Ökjtv. ) 10/A. § (1) bekezdése értelmében a képviselő-testület tagja, a megbízólevelének átvételétől, majd ezt követően minden év január 1-jétől számított 30 napon belül az Ökjtv. melléklete szerinti vagyonnyilatkozatot köteles tenni.


 1. A képviselő saját vagyonnyilatkozatához köteles csatolni a vele közös háztartásban élő házas- vagy élettársának valamint gyermekének az Ökjtv. melléklete szerinti vagyonnyilatkozatát is (továbbiakban: vagyonnyilatkozatok).


 1. A vagyonnyilatkozat tételeinek elmulasztása esetén – annak benyújtásáig – a képviselő képviselői jogait nem gyakorolhatja, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 20. §-ában meghatározott juttatásokban nem részesülhet.


II.


A vagyonnyilatkozat benyújtásával kapcsolatos szabályok 1. A kitöltéskori állapotnak megfelelően adatok alapján kitöltött képviselői és hozzátartozói vagyonnyilatkozat egy példányát az Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságnak (továbbiakban: Bizottság) címezve kell benyújtani az I/1. pont szerinti határidőben.


 1. A vagyonnyilatkozatokat a körjegyző veszi át, és igazolást állít ki azok átvételéről. Az átvételi igazolásokat az 1. számú függelék tartalmazza.


 1. A képviselő a saját és a hozzátartozói vagyonnyilatkozatát külön-külön borítékban adja át az átvételre jogosult köztisztviselőnek.


 1. A képviselői vagyonnyilatkozat átvétele névvel ellátott nyílt borítékban, a hozzátartozói vagyonnyilatkozat átvétele névvel ellátott, lezárt, az átvételkor a Közös Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal) körbélyegzőjével lepecsételt borítékban történik.III.


A vagyonnyilatkozatok kezelésének szabályai


 1. A vagyonnyilatkozatokat az egyéb iratoktól elkülönítetten kell kezelni, azokat a jegyző által kijelölt biztonsági zárral ellátott helyiségben, lemezszekrényben kell tárolni.


 1. A vagyonnyilatkozatokról és az ellenőrzési eljárásról a 2-3. számú függelék szerinti nyilvántartást kell vezetni.


 1. A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos technikai tevékenységet a II./2. pont alatti köztisztviselő végzi. A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos iratokat iktatni kell. Az iktatást külön főszámra és a szükséges számú alszámra kell elvégezni.


 1. A vagyonnyilatkozatok nyilvánossága:


 1. a képviselői vagyonnyilatkozat nyilvános- kivéve az ellenőrzéshez szolgáltatott azonosító adatokat;
 2. a hozzátartozói vagyonnyilatkozatokat nem nyilvános, abba csak a bizottság tagjai tekinthetnek be ellenőrzés céljából. 1. A Bizottság felel azért, hogy a vagyonnyilatkozatokat az adatvédelmi szabályoknak megfelelően őrizzék, kezeljék és hogy az azokban foglaltakat – a nyilvános vagyonnyilatkozatok kivételével – más ne ismerhesse meg.


 1. Ha a vagyonnyilatkozat tételére kötelezett képviselő a Bizottságnak írásban bejelenti, hogy a közös háztartásban élő házas- vagy élettársa és gyermeke esetén a közös háztartásban élés megszűnt, a Bizottság az általa kezelt hozzátartozói vagyonnyilatkozatokat haladéktalanul visszaadja a képviselőtestületi tagnak, melyről igazolást kell kiállítani.


 1. A képviselő megbízatásának megszűnésekkor a Bizottság a vagyonnyilatkozat tételére kötelezett képviselő részére a saját és a hozzátartozói vagyonnyilatkozatokat visszaadja, melyről igazolást kell kiállítani.


IV.


A vagyonnyilatkozat ellenőrzésével és az eljárással

kapcsolatos szabályok


 1. A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás célja: a vagyonnyilatkozatban foglaltak valóságtartalmának ellenőrzése. A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárást a Bizottságnál bárki kezdeményezheti. A bizottság eljárására a képviselő-testület zárt ülésére vonatkozó szabályait kell alkalmazni. Az eljárás kezdeményezésről a Bizottság elnöke haladéktalanul tájékoztatja az érintett képviselőt, aki haladéktalanul bejelenti az azonosító adatokat.


 1. az ellenőrzési eljárás lefolytatásának a vagyonnyilatkozat konkrét tartalmára vonatkozó tényállás esetén van helye. Ha az eljárásra irányuló kezdeményezés nem jelöli meg konkrétan a vagyonnyilatkozat kifogásolt részét és tartalmát, a Bizottság elnöke felhívja a kezdeményezőt a hiány pótlására. Ha a kedvezményező 8 napon belül nem tesz eleget a felhívásnak, vagy ha a kedvezményezés nyilvánvalóan alaptalan, a Bizottság az eljárás lefolytatása nélkül elutasítja a kezdeményezést.


 1. Az ellenőrzési eljárás megismétlésének ugyanazon vagyonnyilatkozat esetén csak akkor van helye, ha az erre irányuló kedvezményezés új tényállást (adatot) tartalmaz. Az ellenőrzési eljárásra irányuló új tényállás nélkül elutasítja a kedvezményezést.


 1. A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos ellenőrzési eljárás során a képviselői és hozzátartozói vagyonnyilatkozatba történő betekintést a 4. számú függelék szerint vezetett „Betekintési nyilvántartás”-ban dokumentálni kell.


 1.  A Bizottság ellenőrzési eljárásának eredményéről a képviselő-testület a soron következő ülésén tájékoztatja.


V.


Felelősségi szabályok


 1. A vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos adatok védelméért, az adtakezelés jogszerűségéért a bizottság felelős.


 1. A képviselő felelős azért, hogy az általa bejelentett adatok hitelesek, pontosak, teljes körűek és aktuálisak legyenek.


 1. A vagyonnyilatkozatok technikai kezelése szabályainak megtartásáért a II./2. pont szerinti köztisztviselő felelős.
                                                                                     1. sz. függelék

IGAZOLÁS


A vagyonnyilatkozatok átvételéről
Alulírott …………………………………… mint a vagyonnyilatkozat tételre kötelezett helyi önkormányzati képviselő, a mai napon az alábbi vagyonnyilatkozatot adom át:         …………………………….             helyi önkormányzati képviselő


         ……………………………..            házastárs/élettárs


         ………………………………  gyermek


         ………………………………  gyermek


         ………………………………  gyermek


         ………………………………  gyermek

Kisrécse, 20.... …………………. hó ………….. nap
         ……………………………                                 …………………………….

         átadó                                                          átvevő


2. sz. függelék

NYILVÁNTARTÁS
A vagyonnyilatkozat ellenőrzési eljárásáról

Sorszám

Nyilatkozattételre kötelezett

Hozzátartozó vagyonnyilatkozatok száma

ÁtvételHázastárs/élettárs

Gyermek

iőpontja

1.


2.


3.


4.


5.


6.


7.


8.


9.


10.


11.
3. sz. függelék


NYILVÁNTARTÁS


a vagyonnyilatkozatok ellenőrzési eljárásáról 1. A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás kedvezményező neve, címe:


Név:   ………………………………..


Cím:  ………………………………………………..


 1. Az eljárás kezdeményezésének időpontja:     ………………….……….. 1. Az eljárásban érintett képviselő:        …………………………………….. 1. A vagyonnyilatkozat kifogásolt része:  ……………………………............. 1. A 4. pont megjelölésének hiányában a hiánypótlásra felhívás időpontja:      …………………….. 1. Az érintett tájékoztatásának időpontja a bejelentésről:    ……………………….. 1. Az azonosító adatok átadásának időpontja a Bizottság részére: …………………………. 1. A Bizottság ülésének időpontja:          ……………………………….. 1. Az eljárás eredménye:     ……………………………….. 1. A bejelentés elutasítva, mert


 • Nyilvánvalóan alaptalan;
 • A bejelentő a hiánypótlásnak nem tett eleget;
 • Az ismételt kedvezményezés új tényállást nem tartalmaz
  1. A bejelentés alapján a Bizottság az alábbiakat állapította meg. 1. Az azonosító adatok törlésének időpontja:    ……………………………………..


 1. A Képviselő-testület tájékoztatásának időpontja az eljárás eredményéről:       …..…………….


4. sz. függelék


NYILVÁNTARTÁS


A vagyonnyilatkozatokba történő betekintésről
Betekintő személy neve

Aláírása

Betekintés időpontja

Megjegyzés