Nagyrada község képviselő testületének 7/2013 (IV.29..) önkormányzati rendelete

az anyakönyvi eseményekkel kapcsolatos szolgáltatási díj, továbbá anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértékéről

Hatályos: 2013. 04. 29- 2017. 05. 03

Nagyrada Község Önkormányzat Képviselő-testülete

    7/2013. (IV.29.) önkormányzati rendelete


az anyakönyvi eseményekkel kapcsolatos szolgáltatási díj,

továbbá anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértékérőlNagyrada Község Önkormányzati Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés h) pontja, valamint az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet (továbbiakban: tvr.) 42/A. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja.


A rendelet hatálya

  1. §


A rendelet hatálya Nagyrada község közigazgatási területén házasság (továbbiakban: házasságkötés) létrehozására irányuló eljárásokra, az eljárásokban résztvevő természetes személyekre terjed ki.

A hivatali helyiségen kívüli házasságkötés

engedélyezésének szabályai

  1. §


(1) A házasságkötésre alkalmas hivatali helyiség a Nagyrada, Kossuth út 51. szám alatti polgármesteri hivatal házasságkötő /tárgyaló/ terme.

(2)  A házasságkötés a hivatali helyiségen kívül az alábbi helyszíneken történhet:

a.) Kultúrotthon Nagyrada, Kossuth u. 53.

b) Sportcsarnok Nagyrada, Kossuth u. 53.


(3) A házasságkötés a (2) bekezdésben meghatozott helyszíneken kívül olyan helyszínen is engedélyezhető, ahol az eseményhez méltó körülmények biztosíthatók.

(4) Ha a házasulók valamelyikének állapota közeli halállal fenyeget vagy szabad mozgásában a bíróság vagy más hatóság döntése miatt korlátozva van, a házasságkötés méltó megünneplésének feltételeit a házasulók lakásán vagy a tartózkodási helye szerinti intézményben, az intézmény működési szabályaira figyelemmel kell biztosítani.

(5)A (2) bekezdésben meghatározott helyszínek és ettől eltérő helyszínen történő házasságkötést a jegyző az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet (továbbiakban: tvr.) és e rendelet szabályai szerint engedélyezi. Az engedély megadásának feltétele a 4. § (2) bekezdésben meghatározott díj megfizetése. A kérelemhez csatolni kell a kérelemben megjelölt helyszín tulajdonosának vagy azzal rendelkezni jogosultnak a helyszín biztosításáról szóló nyilatkozatát vagy a használatról szóló megállapodás egy példányát.

(6) Hivatali helyiségen kívüli házasságkötés létesítésénél az eseményhez méltó feltételeket a házasulók kötelesek biztosítani.
A hivatali munkaidőn kívül történő

házasságkötés engedélyezésének szabályai

3.§


(1) Házasságkötés hivatali munkaidőn kívül munkanapokon 19 óráig, szombaton 10 óra és 20 óra között tartható.

(2) A házasságkötő teremben, valamint a házasságkötő termen kívüli helyszíneken óránként kerülhet sor házasságkötésre.

(2) A hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés iránti igényt a házasságkötést megelőzően legalább 30 nappal az anyakönyvvezetőnél történő időpontfoglalással kell bejelenteni. A bejelentés az engedély megadásának minősül.

A házasságkötéshez kapcsolódó

szolgáltatási díjak, az anyakönyvvezetőt megillető díjak

4.§


(1) A házasságkötés a hivatali helyiségben és hivatali munkaidőben díjmentes. A hivatali munkaidő hétfőn, kedden, szerdán és csütörtökön 8.00-16.30 óráig, pénteken 8.00-14 óráig tart.

(2) A házasulók vagy bejegyzett élettársi kapcsolatot létesítők a hivatali munkaidőn, illetve hivatali helyiségen kívül tartott házasságkötésért, mint többletszolgáltatás ellentételezéseként az önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára az alábbi szolgáltatási díjat kötelesek megfizetni:

  1. hivatali munkaidőn kívüli hivatalos helyiségben házasságkötésnél 12.500,-Ft
  2. hivatali munkaidőn belül hivatali helyiségen kívüli házasságkötésnél 10.000,-Ft
  3. hivatali munkaidőn és hivatali helyiségen kívüli házasságkötésnél 15.000,- Ft

(3) A szolgáltatási díj megfizetését a házasságkötés kitűzött időpontja előtt legalább 20 nappal az anyakönyvvezetőknél igazolni kell.

(4) A házasságkötés elmaradása esetén, ha azt a felek a házasságkötés létesítésének kitűzött időpontja előtt legalább 5 nappal bejelentik, a befizetett szolgáltatási díjat 30 napon belül vissza kell utalni a befizető részére.

(5) Az anyakönyvvezetőt a hivatali munkaidőn kívül megtartott házasságkötés esetén eseményenként a köztisztviselői illetményalap 20 %-ának megfelelő díj illeti meg.

Záró rendelkezések

5.§


(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Rendelkezéseit a folyamatban lévő házasságkötési bejelentkezéseknél is alkalmazni kell.


Zsiga Zsolt                                                                                                 László Árpád

Polgármester                                                                                                                       Aljegyző


Kihirdetés napja: 2013. április 29.


László Árpád

 Aljegyző