Nagyrada község képviselő testületének 9/2013 (VI.28..) önkormányzati rendelete

A helyi környezet védelemről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról, az állatok tartásáról

Hatályos: 2013. 06. 29- 2013. 06. 28

Nagyrada  Község Önkormányzat Képviselőtestületének

9/2013. (VI.28.) -  A helyi környezet védelemről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról, az állatok tartásáról szóló 8/2011.(IX.16.), 6/2009. (IX.15.); 7/2008.(IV.29.); módosított - 5/1997.(III.24.) önkormányzati rendeletet


Nagyrada Község Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdés c). pontjában kapott felhatalmazás alapján a 8/2011.(IX.16.), 6/2009. (IX.15.); 7/2008.(IV.29.) számú rendelettel módosított 5/1997.(III.24.) számú rendeletét az alábbiak szerint módosítja.1.§


A rendelet 11.§-a   11./A § és 11/B §-kal egészül ki:11./A §.


 1. A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény ( a továbbiakban: Mgtv.) szerinti filmalkotás forgatása céljából történő közterület-használat ( a továbbiakban: filmforgatás célú közterület-használat) vonatkozásában a Rendelet szabályait az e szakaszban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
 2. Filmalkotás forgatás- ideértve a reklámfilmet is – céljából való közterület-használat esetén a kérelmet a Zala Megyei Kormányhivatalnál kell előterjeszteni.
 3. Az engedélyezési eljárás részletszabályait az Mgtv.tartalmazza.
 4. Az Mgtv. fejezetében meghatározott közterület filmforgatási célú használatával kapcsolatos képviselőtestületi hatásköröket a képviselő testület a polgármesterre átruházza.
 5. Mentesség kizárólag közérdekű célokat szolgáló filmalkotások forgatása esetén adható. Közérdekű célokat szolgálnak különösen az oktatási, a tudományos és az ismeretterjesztő témájú filmalkotások.
 6. A közterület használati díj mértéke 100 Ft / m2/nap.11/B §.


 1. A filmforgatás célú közterület – használat nem haladhatja meg az egy hét időtartamot.
 2. A közterület – használat naponta 7 és 21 óra közötti időtartamra vonatkozhat.
 3. A forgatást akadályozó , de a kérelmezőnek nem felróható , valamint a rendkívüli természeti események esetén a közterület- használati engedélyt olyan időtartamban kell meghosszabbítani és a közterület- használatot engedélyezni, ameddig a filmfogatás akadályozott volt. A közterület-használatot ilyen esemény esetén az akadály elhárulása után természeti esemény esetén az esetleges kárelhárítást és helyreállítást követően újra biztosítani kell.
 4. Kizárólag stáb-parkolás vagy technikai kiszolgálás céljából történő közterület használathoz az e rendelet szerinti közterület-használati hozzájárulás szükséges.
 5. A filmforgatás során érintett közterület melletti lakó ingatlanok gyalogos vagy gépkocsival történő megközelítését a közterület-használó köteles folyamatosan biztosítani. E kötelezettséget nem tartalmazó hatósági szerződés nem hagyható jóvá.
2.§


(1) Ez a rendelet kihirdetést követő  napon lép hatályba.


      (2)  A rendelet kihirdetéséről az aljegyző gondoskodik.
Nagyrada, 2013. június 28.            Zsiga Zsolt                                                                 László Árpád

polgármester                                                              aljegyző
A  rendelet kihirdetve 2013. június 28.László Árpád

aljegyző