Nagyrada Község Önkormányzata

2014. évi költségvetési rendelete

Hatályos: 2014. 02. 08- 2015. 04. 21

NAGYRADA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

1/2014. (II.07.)

Önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Nagyrada Község Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény  23. § (1)-(4) bekezdésében, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 27. § (1) és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény rendelkezései alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) és g) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 111. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva Nagyrada Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól a következőket rendeli el:    

1. § A rendelet hatálya

(1)   A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra.


2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

(1)  A képviselő-testület az önkormányzat és intézménye 2014. évi költségvetését: 1

93 133 E Ft

Költségvetési bevétellel

93 33 E Ft

Költségvetési kiadással

0 E FtKöltségvetési egyenleggel

állapítja meg.

(2)   Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.1

(3) A költségvetési kiadásokat és azok részletezését a 2. melléklet, a 2.1. melléklet és a 2.2. melléklet szerint állapítja meg.

(4)   A költségvetési bevételeket és azok részletezését a 3. melléklet és a 3.1., 3.2.melléklet szerint állapítja meg.

 (5)  A felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevételét rendeli el.

3. § A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

(1)   Az Önkormányzat működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlegét közgazdasági tagolásban a 6. melléklet tartalmazza.

(2)   Az Önkormányzat felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegét közgazdasági tagolásban az 7. melléklet tartalmazza

(3)   Az Önkormányzat kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladataihoz kapcsolódó kiadásokat és bevételeket a 8. melléklet tartalmazza.     

(4)   Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felhalmozási kiadásokat felújítási célonként, valamint beruházási feladatonkénti részletezését a 9. melléklet szerint határozza meg.

(5) Az önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósuló projektjét a 10. melléklet tartalmazza

(6)   Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat, adott kedvezményeket a 11. melléklet tartalmazza.

  (7)   Az önkormányzat költségvetési évet követő 3 év tervezett előirányzatai főbb csoportokban – tájékoztató jelleggel – a 12. melléklet tartalmazza

  (8)   Az önkormányzat éves létszám előirányzatát a13. melléklet tartalmazza.

(9)   Az Önkormányzat 2014. évi előirányzat-felhasználási tervét a 14. melléklet tartalmazza.

(10) A többéves kihatással járó döntésekből származó fizetési kötelezettségek bemutatását a 15. melléklet tartalmazza

(11) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 16. melléklet tartalmazza.

(7)   A 2014. évi költségvetési támogatásokat jogcímenkénti bemutatását a 17. melléklet tartalmazza.

4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

 1. Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
 2. Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
 3. A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
 4. Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
 5. Amennyiben év közben a gazdálkodási feltételekben olyan kedvezőtlen változások következnek be, melyek a költségvetés végrehajtását alapvetően veszélyeztetik, a polgármester a képviselő-testület utólagos jóváhagyása mellett, - teljes önkormányzati körben - a kötelezettségvállalási (pénzfelhasználási) jogköröket felfüggesztheti, vagy korlátozhatja.


 1. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat költségvetési elszámolási számláján az átmenetileg szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezésére, rövid lejáratú értékpapír vásárlására.


 1. Kifizetést csak a költségvetési rendeletben jóváhagyott célokra és feladatokra lehet teljesíteni. Többletfeladattal járó kötelezettségvállalás csak a források egyidejű biztosításával és az előirányzat emelésével egyidejűleg történhet.


 1. Többletbevételek terhére kötelezettséget csak oly módon lehet vállalni, hogy a pénzeszközök költségvetési számlán történő jóváírása megelőzze a kötelezettségvállalás dátumát.


 1. Az Önkormányzat esetében a polgármester, az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 4/2013.(I.11.) számú Kormányrendelet alapján elrendelheti meghatározott behajthatatlan követelések törlését.


 1. A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az átmeneti időszakban (2013. január 1-től a tárgyévi költségvetés elfogadásáig) a polgármester az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25.§ (3) bekezdése alapján intézkedett a bevételek beszedéséről és a kiadások teljesítéséről. Az átmeneti időszakban teljesített bevételek és kiadások a 2011. évi CXCV. törvény  25.§ (4) bekezdése szerint ezen költségvetési rendeletbe és mellékleteibe beépültek, azt tartalmazzák.

.

 1. A költségvetéssel összefüggő intézkedéseket a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatában és a jelen rendeletben átruházott hatáskör alapján a polgármester jogosult megtenni.


 1. Az önkormányzati pályázatokról és azok önrészének mértékéről a képviselő testület határozattal dönt.


 1. Az államháztartás alrendszereiből, továbbá az EU forrásokból finanszírozott vagy támogatott szervezetek, számára számadási kötelezettséget kell előírni a részükre céljelleggel juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználásáról. A finanszírozó köteles ellenőrizni a felhasználást és a számadást. Amennyiben a finanszírozott vagy támogatott szervezet, illetve magánszemély az előírt számadási kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, e kötelezettségének teljesítéséig a további finanszírozást, támogatást fel kell függeszteni. A támogatások jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a felhasználót – külön jogszabályokban meghatározottak szerint – visszafizetési kötelezettség terheli.


 1. Nagyrada Község Önkormányzata a 2014. évben bevételeit és kiadásait a Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezetnél vezetett számlákon bonyolítja.


 1. Házipénztára készpénz ellátását a Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet pénztárából való készpénzfelvétellel biztosítja.


5. § Az előirányzatok módosítása

 (1)  Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

 (2) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.


 (3) A képviselő-testület a költségvetési rendelet előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(4)   Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

(1)   Az önkormányzat ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző felelős.

(2)   Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Zalakarosi Többcélú Kistérségi Társulás útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. § Záró és vegyes rendelkezések


(1)   Ez a rendelet a kihirdetést követő 1. napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2014. január 1. napjától kell alkalmazni.


A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.


Nagyrada, 2014. február 5.
...........................................

...........................................

jegyző

polgármester


A rendelet kihirdetve: 2014. 02. 07.
                                   László Árpád

                                   aljegyző

1 Módosította Nagyrada Község Képviselőtestület 10/2014. (XII.19.) számú önkormányzati rendelete, hatályos 2014. december 20-tól