Nagyrada Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete

A szociális gondoskodás helyi szabályairól

Hatályos: 2015. 03. 01- 2021. 08. 25

Nagyrada Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete

A szociális gondoskodás helyi szabályairól

2015.03.01.

Nagyrada Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. §‑ának (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §‑ában, 32. § (3) bekezdésében, 45. §‑ában, 48. § (4) bekezdésében, 62. § (2) bekezdésében, 92. § (2) bekezdésében és a 134/E. §-ában valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 18. § (2) bekezdésében, 29. § (2) bekezdésében és a 131. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

A rendelet célja

1. § (1) Az önkormányzat kinyilvánítja, hogy az általa biztosított és megszervezett szociális gondoskodás célja és rendeltetése az, hogy segítséget nyújtson azoknak, akik életkoruk, egészségi állapotuk, jövedelmi és vagyoni helyzetük folytán problémáik megoldására önerőből nem képesek.

(2) A Képviselő-testület az ellátások biztosításával a szociális szempontokból rászorult családok életminőségén kíván javítani, egyidejűleg ösztönözni kívánja a kérelmezőket arra, hogy maguk is tegyenek meg minden tőlük elvárhatót annak érdekében, hogy családjuk eltartásáról elsősorban kereső tevékenységből származó jövedelemből tudjanak gondoskodni.

(3) E rendelet a Szt-ben és Gyvt-ben foglalt rendeletalkotási kötelezettségnek megfelelően rendelkezik az Önkormányzat által nyújtható szociális ellátásokról.

A rendelet hatálya

2. § A rendelet hatálya Nagyrada község közigazgatási területén kiterjed az Szt. 3. § (1) – (3) bekezdésében foglalt személyekre.

Eljárási rendelkezések

3. § E rendeletet a Szt.- vel és a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelettel továbbá az egyes szociális ellátások folyósításának és elszámolásának szabályairól szóló 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelettel és a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjairól szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelettel együtt kell alkalmazni.

4. § (1) A szociális ellátás iránti kérelmet a Garabonci Közös Önkormányzati Hivatalnál (továbbiakban: Hivatal) lehet előterjeszteni az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon. 11

(1) A kérelem benyújtásakor csatolandó dokumentumok:

a) munkaviszonyban állók esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap nettó átlagkeresetéről szóló munkáltatói igazolás

b) munkanélküli ellátásról a kérelem benyújtását megelőző hónapban folyósított ellátás igazoló szelvény, vagy utolsó havi bankszámla kivonat, ennek hiányában a munkaügyi kirendeltség által kiállított igazolás, határozat

c) a társadalombiztosítás keretében folyósított ellátások esetében a kérelem benyújtását megelőző hónapban kifizetett ellátás igazoló szelvény, ennek hiányában az utolsó havi bankszámla kivonat,

d) nem havi rendszerességgel szerzett, valamint vállalkozásból származó jövedelem esetében az illetékes NAV igazolás, a kérelem benyújtását megelőző gazdasági év személyi jövedelemadó alapjáról

e) a kérelmező lakóhelyéül szolgáló ingatlanra vonatkozó havi közüzemi számlák másolata és a számlarészletező lap.

(2) Nincs szükség igazolásra azon adatok tekintetében, melyek a Hivatal nyilvántartásaiban fellelhetőek.

5. § A személyes gondoskodás keretében nyújtott szociális és gyermekjóléti ellátások iránti kérelmet a személyes gondoskodást nyújtó szervhez lehet benyújtani.

6. § A rendelet alkalmazásában, a szociális igazgatásban alkalmazott fogalmakat - jövedelem, vagyon, család, közeli hozzátartozó, egyedül élő, házastárs, tartásra köteles és képes személy, szociális intézmény, rendszeres pénzellátás, keresőtevékenység, aktív korú, egyedülálló, hajléktalan stb. - az Szt. 4. §-a tartalmazza.

7. § (1) Az e rendeletben szabályozott pénzbeli ellátások a megállapítást követő 10 munkanapon belül kerülnek folyósításra, elsősorban folyószámlára történő utalással.

(2) Ugyanazon személy egyidejűleg több jogcímen is részesülhet e rendelet szerinti szociális támogatásban.

Hatásköri szabályok

8. § (1) A Szt.-ben, valamint a rendeletben meghatározott feltételek szerint a Nagyrada Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet (továbbiakban: SZMSZ) alapján átruházott hatáskörében a polgármester dönt:

a) szociális étkeztetés

b) köztemetés elrendeléséről.

(2) A képviselőtestület dönt települési támogatás

a) közlekedési tanulóbérlet támogatás

b) gyógyszerköltség enyhítésére támogatás

c) rendkívüli települési támogatás

d) beiskolázási és óvodáztatási támogatás 6

e) szülési segély

f) hatályon kívül helyezve2,10

g) 0-18 év közötti (középiskolai tanulmányokat folytatókkal bezárókkal) gyermekek, tanulók és 65 év feletti nyugdíjasok támogatása10

9. § A döntésre jogosult szerv döntését a benyújtott kérelem, annak mellékletei alapján köteles meghozni. A szociális támogatás megállapítása előtt indokolt esetben környezettanulmányt kell készíteni. Indokolt esetnek minősül, ha a rendkívüli méltánylást igénylő eset megítélése során a kérelmező lakhatási és anyagi körülményeinek részletes ismerete szükséges. 1

A szociális gondoskodás rendszere

10. § (1) A rendeletben szabályozott szociális gondoskodásra vonatkozó, az önkormányzat kötelezettségének teljesítését biztosító ellátási formák:

a) pénzbeli- és természetbeni ellátások nyújtása,

b) szociális szolgáltatások biztosítása.

(2) Pénzbeli és természetbeni ellátások: települési támogatás

a) közlekedési tanulóbérlet támogatás

b) gyógyszerköltség enyhítésére támogatásban

c) rendkívüli települési támogatás

d) beiskolási támogatás

e) szülési segély

f) köztemetés

g) hatályon kívül helyezve,10

h) 0-18 év közötti (középiskolai tanulmányokat folytatókkal bezárókkal) gyermekek, tanulók és 65 év feletti nyugdíjasok támogatása 10

(3) Szociális szolgáltatások:

a) étkeztetés

b) házi segítségnyújtás

c) családsegítés

Aktív korúak ellátásának feltételei1

11. §

Közlekedési tanulóbérlet támogatás

12. § (1) Települési támogatás nyújtható Nagyrada községből középfokú oktatási intézmény tömegközlekedési eszközzel való megközelítéséhez, közlekedési tanulóbérlet támogatás keretében.

(2) Közlekedési tanulóbérlet támogatásra jogosult az a nappali oktatás munkarendje szerint tanulói jogviszonnyal rendelkező diák, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400 %-át.7,9

(3) A közlekedési tanulóbérlet támogatás iráni kérelemhez e rendelet 4. § (2) bekezdésében meghatározott igazolásokon kívül csatolandó az oktatási intézmény által kiállított tanulói jogviszony igazolás valamint a tanulóbérletről kiállított számla.

(4) Az éves közlekedési tanulóbérlet támogatás első alkalommal tárgyév szeptember 1. napjától állapítható meg. A kérelmeket tárgyév szeptember 1. –szeptember 30-ig lehet benyújtani.

Gyógyszerköltség enyhítésére települési támogatás

13. § (1) Gyógyszerköltség enyhítésére települési támogatásra jogosult az a szociálisan rászorult személy:

a) akinek családjában az 1 főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíjminimum 160 %-át egyedülálló esetén 230 % -át nem haladja meg, és

b) aki a közgyógyellátásról szóló szabályok szerint közgyógyellátásra nem jogosult és igazolt havi gyógyszerköltsége meghaladja a nyugdíjminimum összegének 10 %-át

c) családja az Szt.4. § (1) bekezdés b.) pontjában meghatározottnál nagyobb vagyonnal nem rendelkezik.

d) A támogatás összege az igazolt gyógyszerköltség 50 %-a, de legfeljebb 5000 Ft.

(2) A támogatás időtartama gyógyszerköltségre tekintettel személyenként havi rendszerességgel adható támogatás, mely tárgyév december 31-ig állapítható meg.

(3) Kérelemhez mellékelni kell a háziorvosi igazolást, valamint ha az orvosi igazolás gyógyszerköltséget nem tartalmazza, a gyógyszertár igazolását a gyógyszerek értékéről

Rendkívüli települési támogatás

14. § (1) Rendkívüli települési támogatásban részesíthető az a személy, aki létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan, vagy tartósan létfenntartási gonddal küzd és családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 %-át, egyedül élő esetén annak 200 %-át.

(2) Létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzet, valamint időszakosan vagy tartósan fennálló létfenntartási gond különösen:

a) tartós betegség vagy rokkantság miatt jelentős jövedelem- kiesés következett be, vagy

b) elemi kár, vagy sérelmére elkövetett bűncselekményből anyagi kára keletkezett, vagy

c) nagyobb összegű, váratlan vagy előre látott kiadásai vannak, amelyeket önerőből nem tud kiegyenlíteni, vagy

d) gyermek nevelésével, gondozásával, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartáshoz, a gyermek családba történő visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadásai keletkeztek, vagy

e) a kérelmezővel közös háztartásban élő közeli hozzátartozó halála következett be, vagy 5

f) egészségi állapota megőrzése és helyreállítása érdekében eseti gyógyszerköltsége merült fel, gyógyászati segédeszközre van szüksége, vagy

g) kórházi, gyógyintézeti kezelésre van szüksége, vagy

h) a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához, vagy

h) közüzemi hátraléka halmozódott fel, melyet önerőből nem tud kiegyenlíteni, vagy

i) egészségügyi szolgáltatás igénybevételével váratlan kiadás merült fel, vagy

j) a háztartás az ingatlana fűtéséhez tűzifát használ, és annak időszakosan felmerülő költségét viselni nem képes.ú

(3) 5A rendkívüli települési támogatás összege alkalmanként nem lehet kevesebb 3.ooo Ft-nál és az (6) bekezdésben foglalt kivételtől eltekintve nem lehet magasabb 100.000 Ft- nál.

(4) Ha a rendkívüli települési támogatás elemi kár miatt kell megállapítani, ez esetben a segély minimum összege a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 2-szerese, maximuma 100.000 Ft.

(5) Tárgyéven belül a család részére megállapított rendkívüli települési támogatás összege- ide nem értve a (4), (6) és (10) bekezdésben foglalt támogatásokat- az öregségi nyugdíjminimum ötszörösét nem haladhatja meg.5

(6) Rendkívüli települési támogatás kamatmentes kölcsön formájában -maximum 200.000 Ft - is nyújtható az alábbi esetekben:

a) elemi kár esetén a lakás és a berendezési tárgyak helyreállítására vagy pótlására,

b) tartós betegség esetén megélhetésre,

c) temetési költség fedezésére.

(7) Rendkívüli települési támogatásként megállapított kamatmentes kölcsön visszafizetési ideje legfeljebb egy év, amely időtartama alatt havi egyenlő mértékben kell a kölcsönt visszafizetni.

(8) Kéthavi törlesztő részlet befizetésének elmulasztása esetén a teljes kamatmentes kölcsönt 15 napon belül egy összegben a mindenkori késedelmi kamattal növelten kell visszafizetni.

(9) Elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás iránti kérelmet a haláleset bekövetkezésétől számított 30 napon belül lehet benyújtani a Hivatalban.

(10) A kérelemhez, a kérelem benyújtásával egyidejűleg csatolni kell a temetés költségeiről- a kérelmező vagy a vele azonos lakcímen élő közeli hozzátartozója nevére – kiállított számla eredeti példányát, az elhunyt személy halotti anyakönyvi kivonatát, amennyiben nem a haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzattól kéri a eltemettetésének költségeihez való hozzájárulást, valamint a kérelmező és a vele közös háztartásban élők utolsó havi jövedelemigazolásait.

(11) Rendkívüli települési támogatás természetbeni és pénzbeli ellátásként egyaránt nyújtható. Természetbeni ellátást kell megállapítani akkor, ha

a) a kérelem erre irányul vagy

b) az ellátásban részesülő életvitele alapján feltételezhető, hogy a támogatás felhasználása nem rendeltetésének megfelelően történik, vagy

c) közműhátralék kiegyenlítését szolgálja a megállapított támogatás.

(12) Amennyiben rendkívüli települési támogatás pénzbeli támogatásként kerül megállapításra, utólagos elszámolási kötelezettség is megállapítható. Az elszámolási kötelezettség teljesítésére nyitva álló határidő a határozat átvételének napját követő 30 nap.

(13) A rendkívüli támogatás megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell:

a) az igénylő és családja jövedelmeiről szóló igazolásokat, jövedelem nyilatkozato(ka)t, - amennyiben a jövedelemről szóló igazolások, illetve a jövedelem nyilatkozatok- a képviselő - testület megítélése szerint – nem valós adatot tartalmaznak, úgy környezettanulmány végzését rendeli el, annak elvégzése után hoz a kérelemben érdemi döntést,

b) elemi kár esetén a biztosító igazolását arról, hogy károsult rendelkezett-e biztosítással és milyen összeg került kifizetésre, továbbá a kárbecslés és javítás költségeinek előzetes kalkulációját,

c) többletkiadásokat hitelt érdemlően bizonyító dokumentumokat.

d) közüzemi hátralék esetén közüzemi számlákat

(14) Nem állapítható meg rendkívüli települési támogatás annak az aktív korú személynek, aki álláskeresőként, illetve akinek a családjában élő személy munkanélküliként a munkahely keresés céljából nem működik együtt az Zala Megyei Kormányhivatal Nagykanizsai Járási Hivatal Járási Munkaügyi Központjával. Valamint a kérelmező nem tett lépéseket a társadalombiztosítás keretébe tartozó ellátás megállapítására. A helyi rendelet 11. §. a) b) c) pontjában foglalt feltételeknek nem tesz eleget.

Szülési segély

15. § (1) 3,8 Települési támogatás nyújtható a gyermek születésekor, ha a szülők valamint a gyermekét egyedül nevelő anya a kérelem benyújtásakor és az azt megelőző egy évben a településen állandó lakóhellyel vagy bejelentett tartózkodási hellyel rendelkezik, és életvitelszerűen a településen élnek, továbbá, azon szülők részére is, akik a házasságkövetést követő 30 napon belül állandó lakcímet létesítettek a településen és életvitelszerűen a településen tartózkodnak.

(2) 3,8A támogatást a születést követő 12 hónapon belül gyermekenként egy alkalommal lehet igényelni. A kérelem mellé csatolni kell az újszülött születési anyakönyvi kivonatát.

(3) A támogatás összege gyermekenként 50.000 Ft, amely a született gyermek részére kézpénzben vagy átutalással kerül kifizetésre.

15/A. § Hatályon kívül helyezve2,10

0-18 év közötti (középiskolai tanulmányokat folytatókkal bezárókkal) gyermekek, tanulók és 65 év feletti nyugdíjasok támogatása

15/B. § Az önkormányzat a szociális ellátásra biztosított költségvetési keretösszeg év végi maradványa terhére 0-18 év közötti (középiskolai tanulmányokat folytatókkal bezárókkal) gyermekek, tanulók és 65 év feletti nyugdíjasok támogatását nyújthat az arra jogosult személynek. Támogatásra jogosult az a kérelmet benyújtó személy, aki az alábbi együttes feltételeknek megfelel: a) Nagyradán bejelentett lakóhellyel rendelkezik, b) akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400 %-át. 10

Beiskolázási támogatás

16. § (1) Települési támogatásként beiskolázási támogatás nyújtható az általános iskolában tanulmányokat folytató, valamint a középfokú intézményekbe járó nappali tagozaton – kivéve felnőttoktatáson résztvevő -, és felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozaton tanulmányokat folytató tanulók részére.

(2) A képviselő-testület egyszeri óvodáztatási támogatást nyújt a településen állandó lakóhellyel rendelkező azon óvodások szülei részére, akiknek óvodai nevelésben részesülő gyermeke van, vagy a nevelési évben kezdi meg gyermekük az óvodába járást6
A beiskolázási és óvodáztatási támogatásra való jogosultság megállapítását a szülő vagy más törvényes képviselő, illetve a nagykorú jogosult kérheti.6

(3) A kérelmet tárgyév augusztus 25-e és október 31-e között lehet benyújtani, amelyhez csatolni szükséges az oktatási intézmény által kiállított tanulói jogviszony igazolást.3

(4) A támogatás összege tanulóként és óvodás gyermekenként egységesen 40.000 Ft.3,6,9

(5) Támogatásra jogosult az a kérelmet benyújtó személy, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400 %-át.12

Köztemetés

17. § (1) A köztemetéssel összefüggő feladatokat a Szt. 48. §-ban foglaltak szerint kell ellátni.

(2) A köztemetés esetében maximum 150.000 Ft költségű temetés rendelhető el.

Étkeztetés

18. § Az étkeztetés jogosultsági feltételeire vonatkozóan az Szt. 62. § (1) bekezdésében foglaltak az irányadók.

19. § (1) A szociális étkeztetést Zalaszabar Község Önkormányzat által fenntartott Napköziotthonos Óvoda konyhájáról Nagyradára történő átszállítás útján biztosítja.

(2) Az igénylőnek az étkezésért a külön önkormányzati rendeletben meghatározott díjat kell fizetni a Szt. meghatározott feltételei szerint.

(3) Mentes a térítési díj fizetése alól az, az egyedülálló személy, aki semmiféle jövedelemmel nem rendelkezik.

Házi segítségnyújtás

20. § A házi segítségnyújtás feltételeire vonatkozóan az Szt. 63. §-ban foglaltak az irányadók.

21. § (1) A házi segítségnyújtást Zalakarosi Kistérség Többcélú Társulás társulási megállapodás alapján a Zalakaros Kistérség Többcélú Társulás Szociális Alapellátó Központ intézménye útján biztosítja.

(2) Az ellátással kapcsolatos eljárási kérdésekről, valamint a szolgáltatás igénybevételéért fizetendő térítési díjakról a feladatot ellátó gesztor Zalakaros Város rendelete szabályozza.

Családsegítés

22. § (1) A családsegítésre vonatkozóan az Szt. 64. §-ban foglaltak az irányadók.

(2) 5,11Az önkormányzat a családsegítés körében tartozó feladatok ellátását Közép-Zalai Szociális és Gyermekjóléti Társulás által fenntartott Szociális, Család – és Gyermekjóléti Szolgálat Pacsa keresztül biztosítja..

(3) Családsegítést a Szociális Alapellátó Központ családgondozójánál lehet igényelni.

(4) A Szociális Alapellátó Központ a Szt. 64. § (1) – (5) bekezdésben meghatározott feladatain túl megkeresésre környezettanulmányt készít, illetve a Hivatal ügyintézőjével együttműködve közreműködik környezettanulmányok elkészítésében.

Záró és hatályba léptető rendelkezések

23. § (1) E rendelet 2015. március 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépése után indult eljárásokban kell alkalmazni.

(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a szociális igazgatásról és szociális ellátások helyi szabályairól szóló 2/2011. (II.14.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.Zsiga Zsolt László Árpád

polgármester aljegyző
A rendelet kihirdetve:
Nagyrada, 2015. február 27.
László Árpád
aljegyző
1 Módosította Nagyrada Község Képviselőtestület 4/2015. (III.30.) önkormányzati rendelete
2 Módosította Nagyrada Község Képviselőtestület 10/2015. (XII.01.) önkormányzati rendelete
3 Módosította Nagyrada Község Képviselőtestület 3/2016. (IX.21.) önkormányzati rendelete
4 Módosította Nagyrada Község Képviselőtestület 4/2016. (XI.22.) önkormányzati rendelete
5 Módosította Nagyrada Község Képviselőtestület 3/2017. (V.04.) önkormányzati rendelete
6 Módosította Nagyrada Község Képviselőtestület 7/2017. (VII.31.) önkormányzati rendelete
7 Módosította Nagyrada Község Képviselőtestület 9/2018. (XI.07.) önkormányzati rendelete
8 Módosította Nagyrada Község Képviselőtestület 11/2018. (XII.05.) önkormányzati rendelete
9 Módosította Nagyrada Község Képviselőtestület 8/2019. (VIII.28.) önkormányzati rendelete
10 Módosította Nagyrada Község Képviselőtestület 12/2019. (XII.03.) önkormányzati rendelete
11 Módosította Nagyrada Község Képviselőtestület 5/2020. (V.22.) önkormányzati rendelete
12 Módosította Nagyrada Község Képviselőtestület 2/2021. (III.26.) önkormányzati rendelete