Nagyrada község képviselő testületének 1/2016 (II.25..) önkormányzati rendelete

2016. évi költségvetéséről

Hatályos: 2016. 02. 26- 2017. 05. 23

                

                

                

                

                 NAGYRADA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA


KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK
1/2016. (II. 25.)


Ö n k o r m á n y z a t i  r e n d e l e t e

AZ ÖNKORMÁNYZAT  


2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐLNagyrada község Önkormányzata Képviselő – testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény helyi önkormányzatokra vonatkozó előírásaira Nagyrada Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:


Általános rendelkezések


1.§


 1. A rendelet célja Nagyrada község Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) 2016. évi költségvetése – mint az önkormányzat gazdálkodási alapja – egyensúlyának, és a közpénzekkel való szabályszerű, áttekinthető, gazdaságos, hatékony, eredményes és ellenőrizhető gazdálkodásának biztosítása. Az e rendeletben meghatározott bevételi előirányzatok azok teljesítésének kötelezettségét, a kiadási előirányzatok pedig – a bevételi előirányzatok teljesítésének figyelembevételével – azok felhasználásának jogosultságát jelentik.


 1. A rendelet hatálya a Képviselő – testületre terjed ki.


 1. A Képviselő-testület – az Áht. 23. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezések alapján – a költségvetés táblarendszerét e rendelet mellékleteinek szerkezetében és az 1.-17. mellékletek szerint alakítja ki és hagyja jóvá. A 2016. évi zárszámadás benyújtása is a Képviselő–testület részére – a teljesítési adatokkal kiegészítve – ezen szerkezetben történik.


A költségvetés bevételei és kiadásai


2. §


 1. A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését - kiadásait a 2. melléklet, a költségvetés bevételeit a 3. melléklet részletezi -49 613 eFt költségvetési kiadással

49 613 eFt költségvetési bevétellel

       0 eFt költségvetési hiánnyal

állapítja meg.

 1. Az önkormányzat bevételi és kiadási főösszege egyaránt 49 613 eFt. A Képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzat 2016. évi költségvetésében 3 325 eFt működési többlet keletkezett. A működési célú bevételek és kiadások mérlegét a 6. melléklet, a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 7. melléklet tartalmazza.

I. A költségvetési bevételek

3. §

 1. Az önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.


Kiemelt bevételi előirányzatok:

a) Működési bevételek

1. Működési célú támogatások                      34 089 eFt

2. Közhatalmi bevételek                                12 450 eFt

3. Működési bevételek                                    3 074 eFt


b)Felhalmozási bevételek

1. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök          -    


Költségvetési bevételek összesen:                             49 613 eFtII. A költségvetési kiadások

4. §

 1. Az önkormányzat működési, felhalmozási kiadási előirányzatait a 2. melléklet részletezi és a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:


Kiemelt kiadási előirányzatok:


a) Működési kiadások

1. Személyi juttatások                                                           15 095 eFt

2. Munkaadókat terhelő járulékok                              1 018 eFt

3. Dologi kiadások                                                    15 681 eFt

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                   4 698 eFt

5. Egyéb működési célú kiadások                               9 032 eFt


b) Felhalmozási kiadások

1. Beruházások                                                             1 801 eFt

2. Felújítások                                                                1 524 eFt

3. Egyéb felhalmozási célú kiadások                                  -  eFt

4. Finanszírozási kiadások                                               764 eFt


Költségvetési kiadások összesen:                                           49 613 eFt


(2) A képviselő-testület a 3. § (1) bekezdésben megállapított bevételek és a 4. § (1) bekezdésében megállapított kiadások címenkénti megoszlását és a statisztikai átlagos állományi létszámot a 2. melléklet 1.,2.,3. táblázatai, valamint 3. melléklet 1.,2. táblázatai és a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.5. §

Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási kiadások feladatonkénti részletezését és a felújítási kiadások részletezését a 9. melléklet tartalmazza.

6. §

Az önkormányzat költségvetésében szereplő Európai Uniós projektjeinek kimutatását a 10. melléklet szerint állapítja meg.III. Költségvetési kiadások és bevételek

7. §


 1. Az Önkormányzat költségvetésének kötelező, önként vállalt valamint állami feladatonkénti megoszlását a rendelet 8. melléklete tartalmazza.
 2. Az önkormányzat tartalékát 7 538 eFt-ban hagyja jóvá.
 3. Az önkormányzat 9 161e Ft pénzmaradvánnyal rendelkezik.


 1. Az önkormányzat tényleges költségvetési hiánya 0 eFt.


8. §


A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen az 1. melléklet adja meg.IV. A költségvetés létszámkerete és pénzeszköz felhasználása

9. §


(1) A Képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát 14 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlaglétszámban) hagyja jóvá.10. §


A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:


 1. Az önkormányzatnak több éves kihatással járó kötelezettsége nincs.
 2. A működési célra átvett pénzeszközöket a 3. melléklet 2. táblázata szerint.
 3. Az önkormányzat működési célú pénzeszközátadásait a 2. melléklet 2. táblázata szerint.
 4. Az önkormányzat felhalmozási célú pénzeszközátadásait a 2. melléklet 3. táblázata szerint.
 5. Az önkormányzat által adott pénzbeli juttatások az ellátottak számára a 2. melléklet 1. táblázata szerint.
 6. Az önkormányzat 2016. évre céltartalékot nem képzett.


(7)A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az átmeneti időszakban (2016. január 1-től a tárgyévi költségvetés elfogadásáig a polgármester az Áht. 25.§. (1) bekezdése alapján intézkedett a bevételek beszedéséről és a kiadások teljesítéséről. Az átmeneti időszakban teljesített bevételek és kiadások az Áht. 25.§ (4) bekezdés szerint ezen költségvetési rendeletbe és mellékleteibe beépültek, azt tartalmazzák.


(8)A szociális ellátásért fizetendő térítési díj 560 Ft/adag.Előre nem tervezett kiadások finanszírozása és előre nem tervezett bevételekre vonatkozó jogszabályok


11. §


 1. Alapítványok, egyesületek és más egyéb civil szervezetek az Önkormányzat e célra elkülönített költségvetési előirányzatai terhére kizárólag írásbeli megállapodás alapján részesülhetnek önkormányzati támogatásban.


 1. A támogatott szervezet a támogatás összegével köteles elszámolni. Az (1) bekezdés alapján kötendő megállapodásban meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és módját.


(3)     A támogatásról és az elszámolás feltételeiről szóló megállapodás aláírására a Polgármester jogosult.


A költségvetés végrehajtásának szabályai


12. §


 1. Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.


 1. A költségvetéssel összefüggő intézkedéseket a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatában és a jelen rendeletben átruházott hatáskör alapján a polgármester jogosult megtenni.


 1. A bér és társadalombiztosítási járulék kötött, a dologi megtakarítások terhére nem növelhető.


 1. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a „működési jellegű feladatok” között indokolt átcsoportosítást végezzen az alábbi korlátozásokkal:


a) a bér és bérjellegű előirányzat összességében nem emelhető

b) a többletbevételek terhére csak a képviselő-testület engedélyével lehet kötelezettséget vállalni


 1. A (4) bekezdés szerinti átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években többletkiadással nem járhatnak.


(6)     A Képviselő-testület a tartalék keret terhére történő átcsoportosítás jogát nem ruházza át. A tartalék keret terhére történő kifizetést a képviselő-testület felhatalmazása (döntés) nélkül nem lehet teljesíteni.


(7)     Az önkormányzat minden felhalmozási és tőkebevétele lehetőség szerint felhalmozási célra fordítandó.


(8)     Az évközben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról a képviselő-testület dönt a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.


(9)     A Képviselő-testület az operatív napi gazdálkodás és a célszerű intézkedések meghozatala érdekében felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat célhoz nem kötött forrásait – az állami hozzájárulás kivételével – az átmenetileg szabad pénzeszközeit betétként lekösse, illetve egyéb banki szolgáltatások igénybevételéről intézkedjen.


13. § 1. A jegyző köteles a központi működési támogatások, az évközi többletigény vagy lemondás, valamint a költségvetési gazdálkodásról szóló beszámolók kitöltött adatlapjait a Magyar Államkincstárnak történő leadásuk előtt egyeztetni. 1. Az önkormányzati pályázatokról és azok önrészének mértékéről a képviselő testület határozattal dönt, a kötelezettségvállalást a költségvetési rendeletben át kell vezetni.14. §


 1. Nagyrada község Önkormányzata a 2016. évben bevételeit és kiadásait a Délzalai Egyesült Takarékszövetkezet Garabonci Fiókjánál vezetett számlákon bonyolítja.


 1. Az Önkormányzat házipénztárának készpénz-ellátását a bankszámláról történő készpénzfelvétellel biztosítja.

15. §


 1. A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.


 1. Az év közben engedélyezett központi támogatások felhasználásáról, valamint az önkormányzat költségvetési szervei által javasolt előirányzat-átcsoportosítások miatt a költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület a jegyző által történő előkészítése után, a polgármester előterjesztése alapján, negyedévente dönt.16. §Az „Üvegzseb” törvény által előírt, nettó 5 millió Ft-ot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésére, vagyonértékesítése, vagyonhasznosításra, stb. vonatkozó szerződéseket, azok megnevezését, tárgyát, a szerződést kötő felek nevét, szerződési értékét, a határozott időre kötött szerződés időtartamára, valamint ezen adatok változására vonatkozó információkat a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül teszi közzé.


17.§.


A polgármester 500.000 Ft összegig vállalhat kötelezettséget – csak a költségvetésben elfogadott előirányzatok terhére - az önkormányzat nevében, melyről a soron következő testületi ülésen tájékoztatni köteles a Képviselő-testületet.A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése


18. §.


A költségvetés végrehajtása belső ellenőrzési feladatellátás keretében kerül ellenőrzésre előzetes felkérés alapján. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor köteles a Képviselő-testületet tájékoztatni.Vegyes rendelkezések

19. §


 1. A Képviselő-testület a társadalmi önszerveződő közösségek (civil szervezetek, alapítványok stb.) részére az 2. melléklet 2. táblázatában meghatározott kiadási előirányzatból, konkrét feladathoz nyújt pénzbeli támogatást.   
 2. Támogatás csak annak a szervezetnek adható illetve folyósítható, amely az előző évi támogatással hiánytalanul elszámolt.20.§.


Felhatalmazást ad a Képviselő-testület a polgármesternek, hogy 2016. évben a költségvetés elfogadásáig az önkormányzat bevételeit folytatólagosan beszedhesse, és működési kiadásait fedezhesse. A kiadásokat a 2015. évi eredeti szinten teljesítheti, új kötelezettségeket nem vállalhat.
               Záró és vegyes rendelkezések


21. §


 1. Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2016. január 1-jétől kell alkalmazni.


 1. Jelen rendelet az önkormányzat 2016. évi költségvetési zárszámadásának elfogadásáról szóló rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszíti.
  Zsiga Zsolt                                                              László Árpád

polgármester                                                                      aljegyző
A rendelet kihirdetésre került 2016..02. 25. napján.


                

                

                

                


                

                

                

                

                 

Mellékletek