Nagyrada község képviselő testületének 1/2019 (II.18..) önkormányzati rendelete

2019. évi költségvetéséről

Hatályos: 2019. 02. 19  NAGYRADA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA


KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK
1/2019. (II. 18.)


Ö n k o r m á n y z a t i  r e n d e l e t e

AZ ÖNKORMÁNYZAT  


2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL
Nagyrada község Önkormányzata Képviselő – testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény helyi önkormányzatokra vonatkozó előírásaira Nagyrada Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:


Általános rendelkezések


1.§


 1. A rendelet célja Nagyrada község Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) 2019. évi költségvetése – mint az önkormányzat gazdálkodási alapja – egyensúlyának, és a közpénzekkel való szabályszerű, áttekinthető, gazdaságos, hatékony, eredményes és ellenőrizhető gazdálkodásának biztosítása. Az e rendeletben meghatározott bevételi előirányzatok azok teljesítésének kötelezettségét, a kiadási előirányzatok pedig – a bevételi előirányzatok teljesítésének figyelembevételével – azok felhasználásának jogosultságát jelentik.


 1. A rendelet hatálya a Képviselő – testületre terjed ki.


 1. A Képviselő-testület – az Áht. 23. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezések alapján – a költségvetés táblarendszerét e rendelet mellékleteinek szerkezetében és az 1.-18. mellékletek szerint alakítja ki és hagyja jóvá. A 2019. évi zárszámadás benyújtása is a Képviselő–testület részére – a teljesítési adatokkal kiegészítve – ezen szerkezetben történik.


A költségvetés bevételei és kiadásai


2. §


 1. A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését - kiadásait a 2. melléklet, a költségvetés bevételeit a 3. melléklet részletezi -139 373 112 Ft költségvetési kiadással

139 373 112 Ft költségvetési bevétellel

       0 eFt költségvetési hiánnyal

állapítja meg.

 1. Az önkormányzat bevételi és kiadási főösszege egyaránt 139 373 112 Ft. A működési célú bevételek és kiadások mérlegét a 6. melléklet, a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 7. melléklet tartalmazza.
I. A költségvetési bevételek

3. §

 1. Az önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.


Kiemelt bevételi előirányzatok:

a) Működési bevételek

1. Működési célú támogatások                     32 205 242 Ft

2. Közhatalmi bevételek                               11 823 400 Ft

3. Működési bevételek                                    2 493 925 Ft

4. Működési célú átvett pénzeszközök                           0 Ft


b)Felhalmozási bevételek

1. Felhalmozási célú támogatás                     34 191 227 Ft    


c) Finanszírozásai bevételek                                      58 659 318 Ft

Költségvetési bevételek összesen:                         139 373 112 FtII. A költségvetési kiadások

4. §

 1. Az önkormányzat működési, felhalmozási kiadási előirányzatait a 2. melléklet részletezi és a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:


Kiemelt kiadási előirányzatok:


a) Működési kiadások

1. Személyi juttatások                                                          12 370 298 Ft

2. Munkaadókat terhelő járulékok                              1 538 673 Ft

3. Dologi kiadások                                                    17 886 464 Ft

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                  3 198 081 Ft

5. Egyéb működési célú kiadások                               3 487 633 Ft


b) Felhalmozási kiadások

1. Beruházások                                                           73 736 656 Ft

2. Felújítások                                                              26 264 010 Ft

3. Egyéb felhalmozási célú kiadások                                        -  Ft


c) Finanszírozási kiadások                                                        891 297 Ft


Költségvetési kiadások összesen:                                         139 373 112 Ft


 1. A képviselő-testület a 3. § (1) bekezdésben megállapított bevételek és a 4. § (1) bekezdésében megállapított kiadások címenkénti megoszlását a 2. melléklet 1.,2.,3. táblázatai, valamint 3. melléklet 1.,2. táblázatai szerint hagyja jóvá.


 1. A képviselő-testület a bevételeket és a kiadásokat kormányzati funkcióként a 18. melléklet alapján hagyja jóvá.

5. §

Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási kiadások feladatonkénti részletezését és a felújítási kiadások részletezését a 9. melléklet tartalmazza.

6. §

Az önkormányzat költségvetésében szereplő Európai Uniós projektjeinek kimutatását a 10. melléklet szerint állapítja meg.III. Költségvetési kiadások és bevételek

7. §


 1. Az Önkormányzat költségvetésének kötelező, önként vállalt valamint állami feladatonkénti megoszlását a rendelet 8. melléklete tartalmazza.
 2. Az önkormányzat tartalékát 0 Ft-ban hagyja jóvá.
 3. Az önkormányzat 58 659 318 Ft maradvánnyal hagyja jóvá a költségvetést.


 1. Az önkormányzat tényleges költségvetési hiánya 0 Ft.


8. §


A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen az 1. melléklet adja meg.IV. A költségvetés létszámkerete és pénzeszköz felhasználása

9. §


 1. A Képviselő-testület az önkormányzat létszám-keretét 8 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlaglétszámban) hagyja jóvá, amelyet a 13. sz. melléklet tartalmaz.
 2. A Képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 2019. évre 46 380 Ft-ban állapítja meg.

10. §


A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:


 1. Az önkormányzatnak több éves kihatással járó kötelezettsége nincs.
 2. A működési célra átvett pénzeszközöket a 3. melléklet 2. táblázata szerint.
 3. Az önkormányzat működési célú pénzeszközátadásait a 2. melléklet 2. táblázata szerint.
 4. Az önkormányzat felhalmozási célú pénzeszközátadásait a 2. melléklet 3. táblázata szerint.
 5. Az önkormányzat által adott pénzbeli juttatások az ellátottak számára a 2. melléklet 1. táblázata szerint.
 6. Az önkormányzat 2019. évre céltartalékot nem képzett.


 1. A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az átmeneti időszakban (2018. január 1-től a tárgyévi költségvetés elfogadásáig a polgármester az Áht. 25.§. (1) bekezdése alapján intézkedett a bevételek beszedéséről és a kiadások teljesítéséről. Az átmeneti időszakban teljesített bevételek és kiadások az Áht. 25.§ (4) bekezdés szerint ezen költségvetési rendeletbe és mellékleteibe beépültek, azt tartalmazzák.


 1. A szociális ellátásért fizetendő térítési díj 550 Ft/adag.Előre nem tervezett kiadások finanszírozása és előre nem tervezett bevételekre vonatkozó jogszabályok


11. §


 1. Alapítványok, egyesületek és más egyéb civil szervezetek az Önkormányzat e célra elkülönített költségvetési előirányzatai terhére kizárólag írásbeli megállapodás alapján részesülhetnek önkormányzati támogatásban.


 1. A támogatott szervezet a támogatás összegével köteles elszámolni. Az (1) bekezdés alapján kötendő megállapodásban meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és módját.


 1. A támogatásról és az elszámolás feltételeiről szóló megállapodás aláírására a Polgármester jogosult.


A költségvetés végrehajtásának szabályai


12. §


 1. Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért az aljegyző a felelős.


 1. A költségvetéssel összefüggő intézkedéseket a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatában és a jelen rendeletben átruházott hatáskör alapján a polgármester jogosult megtenni.


 1. A bér és társadalombiztosítási járulék kötött, a dologi megtakarítások terhére nem növelhető.


 1. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a „működési jellegű feladatok” között indokolt átcsoportosítást végezzen az alábbi korlátozásokkal:


a) a bér és bérjellegű előirányzat összességében nem emelhető

b) a többletbevételek terhére csak a képviselő-testület engedélyével lehet kötelezettséget vállalni


 1. A (4) bekezdés szerinti átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években többletkiadással nem járhatnak.


 1. A Képviselő-testület a tartalék keret terhére történő átcsoportosítás jogát nem ruházza át. A tartalék keret terhére történő kifizetést a képviselő-testület felhatalmazása (döntés) nélkül nem lehet teljesíteni.


 1. Az önkormányzat minden felhalmozási és tőkebevétele lehetőség szerint felhalmozási célra fordítandó.


 1. Az évközben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról a képviselő-testület dönt a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.


 1. A Képviselő-testület az operatív napi gazdálkodás és a célszerű intézkedések meghozatala érdekében felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat célhoz nem kötött forrásait – az állami hozzájárulás kivételével – az átmenetileg szabad pénzeszközeit betétként lekösse, illetve egyéb banki szolgáltatások igénybevételéről intézkedjen.


13. § 1. Az aljegyző köteles a központi működési támogatások, az évközi többletigény vagy lemondás, valamint a költségvetési gazdálkodásról szóló beszámolók kitöltött adatlapjait a Magyar Államkincstárnak történő leadásuk előtt egyeztetni. 1. Az önkormányzati pályázatokról és azok önrészének mértékéről a képviselő testület határozattal dönt, a kötelezettségvállalást a költségvetési rendeletben át kell vezetni.14. §


 1. Nagyrada község Önkormányzata a 2019. évben bevételeit és kiadásait a M7 TAKARÉK Szövetkezet Zalakarosi Fiókjánál vezetett számlákon bonyolítja.


 1. Az Önkormányzat házipénztárának készpénz-ellátását a bankszámláról történő készpénzfelvétellel biztosítja.


15. §


 1. A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.


 1. Az év közben engedélyezett központi támogatások felhasználásáról, valamint az önkormányzat költségvetési szervei által javasolt előirányzat-átcsoportosítások miatt a költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület a jegyző által történő előkészítése után, a polgármester előterjesztése alapján, negyedévente dönt.16. §Az „Üvegzseb” törvény által előírt, nettó 5 millió Ft-ot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésére, vagyonértékesítése, vagyonhasznosításra, stb. vonatkozó szerződéseket, azok megnevezését, tárgyát, a szerződést kötő felek nevét, szerződési értékét, a határozott időre kötött szerződés időtartamára, valamint ezen adatok változására vonatkozó információkat a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül teszi közzé.


17.§.


A polgármester 500.000 Ft összegig vállalhat kötelezettséget – csak a költségvetésben elfogadott előirányzatok terhére - az önkormányzat nevében, melyről a soron következő testületi ülésen tájékoztatni köteles a Képviselő-testületet.A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése


18. §.


A költségvetés végrehajtása belső ellenőrzési feladatellátás keretében kerül ellenőrzésre előzetes felkérés alapján. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor köteles a Képviselő-testületet tájékoztatni.Vegyes rendelkezések

19. §


 1. A Képviselő-testület a társadalmi önszerveződő közösségek (civil szervezetek) részére az 2. melléklet 2. táblázatában meghatározott kiadási előirányzatból, konkrét feladathoz nyújt pénzbeli támogatást.   
 2. Támogatás csak annak a szervezetnek adható illetve folyósítható, amely az előző évi támogatással hiánytalanul elszámolt.20.§.


Felhatalmazást ad a Képviselő-testület a polgármesternek, hogy 2019. évben a költségvetés elfogadásáig az önkormányzat bevételeit folytatólagosan beszedhesse, és működési kiadásait fedezhesse. A kiadásokat a 2018. évi eredeti szinten teljesítheti, új kötelezettségeket nem vállalhat.
Záró és vegyes rendelkezések


21. §


 1. Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2019. január 1-jétől kell alkalmazni.

  Zsiga Zsolt                                                              László Árpád

polgármester                                                                     aljegyző
A rendelet kihirdetésre került 2019. február 18. napján.