Nagyrada Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021. (II.16.) önkormányzati rendelete

Nagyrada község képviselő testületének 1/2021 (II.16.) önkormányzati rendelete

Hatályos: 2021. 02. 17 15:41

Nagyrada Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelete

Nagyrada község képviselő testületének 1/2021 (II.16.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Nagyrada Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:

Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet célja Nagyrada község Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) 2020. évi költségvetése – mint az önkormányzat gazdálkodási alapja – egyensúlyának, és a közpénzekkel való szabályszerű, áttekinthető, gazdaságos, hatékony, eredményes és ellenőrizhető gazdálkodásának biztosítása. Az e rendeletben meghatározott bevételi előirányzatok azok teljesítésének kötelezettségét, a kiadási előirányzatok pedig – a bevételi előirányzatok teljesítésének figyelembevételével – azok felhasználásának jogosultságát jelentik.

(2) A rendelet hatálya a Képviselő – testületre terjed ki.

(3) A Képviselő-testület – az Áht. 23. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezések alapján – a költségvetés táblarendszerét e rendelet mellékleteinek szerkezetében és az 1.-18. mellékletek szerint alakítja ki és hagyja jóvá. A 2021. évi zárszámadás benyújtása is a Képviselő–testület részére – a teljesítési adatokkal kiegészítve – ezen szerkezetben történik.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését - kiadásait a 2. melléklet, a költségvetés bevételeit a 3. melléklet részletezi -

69 168 315 Ft költségvetési kiadással

69 168 315 Ft költségvetési bevétellel

0 eFt költségvetési hiánnyal

állapítja meg.

(2) Az önkormányzat bevételi és kiadási főösszege egyaránt 69 168 315 Ft. A működési célú bevételek és kiadások mérlegét a 6. melléklet, a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 7. melléklet tartalmazza.

I. A költségvetési bevételek

3. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.

Kiemelt bevételi előirányzatok:

a) Működési bevételek

b) Működési célú támogatások 37 916 060 Ft

c) Közhatalmi bevételek 5 890 000 Ft

d) Működési bevételek 2 716 350 Ft

e) Működési célú átvett pénzeszközök 129 875 Ft

b)Felhalmozási bevételek

f) Felhalmozási célú támogatás 8 090 190 Ft

g) Finanszírozásai bevételek 14 425 840 Ft

Költségvetési bevételek összesen: 69 168 315 Ft

II. A költségvetési kiadások

4. § (1) Az önkormányzat működési, felhalmozási kiadási előirányzatait a 2. melléklet részletezi és a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

Kiemelt kiadási előirányzatok:

a) Működési kiadások

b) Személyi juttatások 17 364 289 Ft

c) Munkaadókat terhelő járulékok 2 123 618 Ft

d) Dologi kiadások 16 653 725 Ft

e) Ellátottak pénzbeli juttatásai 5 107 100 Ft

f) Egyéb működési célú kiadások 7 399 882 Ft

g) Felhalmozási kiadások

h) Beruházások 15 231 543 Ft

i) Felújítások 4 140 503 Ft

j) Egyéb felhalmozási célú kiadások - Ft

k) Finanszírozási kiadások 1 147 655 Ft

Költségvetési kiadások összesen: 69 168 315 Ft

(2) A képviselő-testület a 3. § (1) bekezdésben megállapított bevételek és a 4. § (1) bekezdésében megállapított kiadások címenkénti megoszlását a 2. melléklet 1.,2.,3. táblázatai, valamint 3. melléklet 1.,2. táblázatai szerint hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület a bevételeket és a kiadásokat kormányzati funkcióként a 18. melléklet alapján hagyja jóvá.

5. § Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási kiadások feladatonkénti részletezését és a felújítási kiadások részletezését a 9. melléklet tartalmazza.

6. § Az önkormányzat költségvetésében szereplő Európai Uniós projektjeinek kimutatását a 10. melléklet szerint állapítja meg.

III. Költségvetési kiadások és bevételek

7. § (1) Az Önkormányzat költségvetésének kötelező, önként vállalt valamint állami feladatonkénti megoszlását a rendelet 8. melléklete tartalmazza.

(2) Az önkormányzat tartalékát 5 779 882 Ft-ban hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat 14 425 840 Ft maradvánnyal hagyja jóvá a költségvetést.

(4) Az önkormányzat tényleges költségvetési hiánya 0 Ft.

8. § A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen az 1. melléklet adja meg.

IV. A költségvetés létszámkerete és pénzeszköz felhasználása

9. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat létszám-keretét 10 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlaglétszámban) hagyja jóvá, amelyet a 13. sz. melléklet tartalmaz.

(2) A Képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 2021. évre 50.000 Ft-ban állapítja meg.

10. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

(1) Az önkormányzatnak több éves kihatással járó kötelezettsége nincs.

(2) A működési célra átvett pénzeszközöket a 3. melléklet 2. táblázata szerint.

(3) Az önkormányzat működési célú pénzeszközátadásait a 2. melléklet 2. táblázata szerint.

(4) Az önkormányzat felhalmozási célú pénzeszközátadásait a 2. melléklet 3. táblázata szerint.

(5) Az önkormányzat által adott pénzbeli juttatások az ellátottak számára a 2. melléklet 1. táblázata szerint.

(6) Az önkormányzat 2021. évre céltartalékot nem képzett.

(7) A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az átmeneti időszakban (2018. január 1-től a tárgyévi költségvetés elfogadásáig a polgármester az Áht. 25. §. (1) bekezdése alapján intézkedett a bevételek beszedéséről és a kiadások teljesítéséről. Az átmeneti időszakban teljesített bevételek és kiadások az Áht. 25. § (4) bekezdés szerint ezen költségvetési rendeletbe és mellékleteibe beépültek, azt tartalmazzák.

(8) A szociális ellátásért fizetendő térítési díj 550 Ft/adag.

Előre nem tervezett kiadások finanszírozása és előre nem tervezett bevételekre vonatkozó jogszabályok

11. § (1) Alapítványok, egyesületek és más egyéb civil szervezetek az Önkormányzat e célra elkülönített költségvetési előirányzatai terhére kizárólag írásbeli megállapodás alapján részesülhetnek önkormányzati támogatásban.

(2) A támogatott szervezet a támogatás összegével köteles elszámolni. Az (1) bekezdés alapján kötendő megállapodásban meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és módját.

(3) A támogatásról és az elszámolás feltételeiről szóló megállapodás aláírására a Polgármester jogosult.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

12. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért az aljegyző a felelős.

(2) A költségvetéssel összefüggő intézkedéseket a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatában és a jelen rendeletben átruházott hatáskör alapján a polgármester jogosult megtenni.

(3) A bér és társadalombiztosítási járulék kötött, a dologi megtakarítások terhére nem növelhető.

(4) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a „működési jellegű feladatok” között indokolt átcsoportosítást végezzen az alábbi korlátozásokkal:

  • a) a bér és bérjellegű előirányzat összességében nem emelhető
  • b) a többletbevételek terhére csak a képviselő-testület engedélyével lehet kötelezettséget vállalni

(5) A (4) bekezdés szerinti átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években többletkiadással nem járhatnak.

(6) A Képviselő-testület a tartalék keret terhére történő átcsoportosítás jogát nem ruházza át. A tartalék keret terhére történő kifizetést a képviselő-testület felhatalmazása (döntés) nélkül nem lehet teljesíteni.

(7) Az önkormányzat minden felhalmozási és tőkebevétele lehetőség szerint felhalmozási célra fordítandó.

(8) Az évközben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról a képviselő-testület dönt a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

(9) A Képviselő-testület az operatív napi gazdálkodás és a célszerű intézkedések meghozatala érdekében felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat célhoz nem kötött forrásait – az állami hozzájárulás kivételével – az átmenetileg szabad pénzeszközeit betétként lekösse, illetve egyéb banki szolgáltatások igénybevételéről intézkedjen.

13. § (1) Az aljegyző köteles a központi működési támogatások, az évközi többletigény vagy lemondás, valamint a költségvetési gazdálkodásról szóló beszámolók kitöltött adatlapjait a Magyar Államkincstárnak történő leadásuk előtt egyeztetni.

(2) Az önkormányzati pályázatokról és azok önrészének mértékéről a képviselő testület határozattal dönt, a kötelezettségvállalást a költségvetési rendeletben át kell vezetni.

14. § (1) Nagyrada község Önkormányzata a 2021. évben bevételeit és kiadásait a Takarékbank Zalakarosi Fiókjánál vezetett számlákon bonyolítja.

(2) Az Önkormányzat házipénztárának készpénz-ellátását a bankszámláról történő készpénzfelvétellel biztosítja.

15. § (1) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.

(2) Az év közben engedélyezett központi támogatások felhasználásáról, valamint az önkormányzat költségvetési szervei által javasolt előirányzat-átcsoportosítások miatt a költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület a jegyző által történő előkészítése után, a polgármester előterjesztése alapján, negyedévente dönt.

16. § Az „Üvegzseb” törvény által előírt, nettó 5 millió Ft-ot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésére, vagyonértékesítése, vagyonhasznosításra, stb. vonatkozó szerződéseket, azok megnevezését, tárgyát, a szerződést kötő felek nevét, szerződési értékét, a határozott időre kötött szerződés időtartamára, valamint ezen adatok változására vonatkozó információkat a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül teszi közzé.

17. §

.

A polgármester 500.000 Ft összegig vállalhat kötelezettséget – csak a költségvetésben elfogadott előirányzatok terhére - az önkormányzat nevében, melyről a soron következő testületi ülésen tájékoztatni köteles a Képviselő-testületet.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

18. §

.

A költségvetés végrehajtása belső ellenőrzési feladatellátás keretében kerül ellenőrzésre előzetes felkérés alapján. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor köteles a Képviselő-testületet tájékoztatni.

Vegyes rendelkezések

19. § (1) A Képviselő-testület a társadalmi önszerveződő közösségek (civil szervezetek) részére az 2. melléklet 2. táblázatában meghatározott kiadási előirányzatból, konkrét feladathoz nyújt pénzbeli támogatást.

(2) Támogatás csak annak a szervezetnek adható illetve folyósítható, amely az előző évi támogatással hiánytalanul elszámolt.

20. §

.

Felhatalmazást ad a Képviselő-testület a polgármesternek, hogy 2021. évben a költségvetés elfogadásáig az önkormányzat bevételeit folytatólagosan beszedhesse, és működési kiadásait fedezhesse. A kiadásokat a 2020. évi eredeti szinten teljesítheti, új kötelezettségeket nem vállalhat.

Záró és vegyes rendelkezések

21. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2021. január 1-jétől kell alkalmazni.

Tulok Ferenc László Árpád

polgármester jegyző

A rendelet kihirdetésre került 2021.02.16.. napján.

1. melléklet

Költségvetési rendelet mellékletei

EJR_64618-NagyradaKtgv2021_t_bl_zatok