Nagyrada Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (XI. 9.) önkormányzati rendelete

A szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Hatályos: 2021. 11. 10

Nagyrada Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (XI. 9.) önkormányzati rendelete

A szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

2021.11.10.

Nagyrada Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.03.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben az Alaptörvény 32. Cikk (2) bekezdése alapján, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 62. §-ában kapott felhatalmazás alapján a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény a 32. § (3) bekezdésében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet célja, hatálya

1. § (1) Nagyrada Község Önkormányzat - a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásra benyújtott támogatási igénye alapján a vissza nem térítendő támogatás erejéig – a szociálisan rászoruló kérelmezők részére természetbeni ellátásként tűzifa támogatást nyújt.

(2) A rendelet hatálya kiterjed Nagyrada Község közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen lakó állampolgárra

2. A támogatás feltételei

2. § (1) A Képviselő-testület vissza nem térítendő, természetbeni támogatásként tűzifát biztosít annak a személynek, aki a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti

a) aktív korúak ellátására,

aa) időskorúak járadékára,

ab) települési támogatásra ezen belül különösen lakhatási támogatásra jogosult.

b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő / rendszeres gyermekvédelemi kedvezményben részesülő család.

c) árvaellátásban részesül

d) ápolási díjban részesül

e) rokkantnyugdíjas

(2) Fentieken túl tűzifa biztosítható annak a személynek: ahol létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe kerültek, illetve időszakosan bekövetkezett vagy tartósan fennálló létfenntartási problémákkal küzdenek, feltéve, ha a kérelmező háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 200 %-át, egyedül élő esetén a 300 %-át, vagyona nincs és a lakásának fűtését fatüzelésre alkalmas tüzelőberendezéssel biztosítja.

(3) Tűzifa támogatás ugyanazon helyrajzi számon lévő lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.

3. § Nem jogosult szociális célú tűzifa támogatásra függetlenül a 2. §-ban meghatározott feltételek fennállása esetén, az a személy, család:

a) akinek lakóingatlana tűzifával nem fűthető,

b) üresen álló nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen nem élnek,

3. Eljárási rendelkezések

4. § (1) A támogatás megállapítása iránti eljárás az e rendelet 1. melléklete szerinti kérelemre indul.

(2) A kérelmet a szociális tűzifa igénylésre vonatkozó felhívást követő 2021. november 30-ig lehet Garabonci Közös Önkormányzati Hivatalhoz kell benyújtani

(3) A kérelmek elbírálásáról a képviselő-testület dönt.

(4) Egy személynek vagy családnak adható tűzifa mennyisége legalább 1 m3, legfeljebb 5 m3 lehet.

(5) A döntést követő 15 napon belül az önkormányzat gondoskodik a tűzifa kiszállítatásáról, saját költségére.

(6) A tűzifa átvételét a jogosult a rendelet 2. mellékletét képező átvételi elismervény aláírásával igazolja.

(7) A forrás felhasználását követően benyújtott kérelmeket annak megfelelősége esetén is el kell utasítani.

5. § A támogatás kizárólagos forrása a Magyarország központi költségvetéséről szóló törvényben rögzítettek alapján benyújtott támogatási igényünkkel kapcsolatban kapott vissza nem térítendő támogatás, és az ehhez kapcsolódó önrész.

4. Záró rendelkezés

6. § Ezen rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba. Ezzel egyidejűleg hatályát veszti a 9/2020. (XI.17.) önkormányzati rendelet.

7. § Ez a rendelet 2021. november 10-én lép hatályba.