Nagyrada Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelete

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Hatályos: 2022. 03. 11

Nagyrada Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelete

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

2022.03.11.

Nagyrada Község Önkormányzata Képviselő – testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény helyi önkormányzatokra vonatkozó előírásaira Nagyrada Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet célja Nagyrada község Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) 2022. évi költségvetése – mint az önkormányzat gazdálkodási alapja – egyensúlyának, és a közpénzekkel való szabályszerű, áttekinthető, gazdaságos, hatékony, eredményes és ellenőrizhető gazdálkodásának biztosítása. Az e rendeletben meghatározott bevételi előirányzatok azok teljesítésének kötelezettségét, a kiadási előirányzatok pedig – a bevételi előirányzatok teljesítésének figyelembevételével – azok felhasználásának jogosultságát jelentik.

(2) A rendelet hatálya a Képviselő – testületre terjed ki.

(3) A Képviselő-testület – az Áht. 23. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezések alapján – a költségvetés táblarendszerét e rendelet mellékleteinek szerkezetében és az 1.-18. mellékletek szerint alakítja ki és hagyja jóvá. A 2022. évi zárszámadás benyújtása is a Képviselő–testület részére – a teljesítési adatokkal kiegészítve – ezen szerkezetben történik.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését - kiadásait a 2. és 4. melléklet, a költségvetés bevételeit a 3. és 5. melléklet részletezi - 142 645 153 Ft költségvetési kiadással, 142 645 153 Ft költségvetési bevétellel, 0 eFt költségvetési hiánnyal állapítja meg.

(2) Az önkormányzat bevételi és kiadási főösszege egyaránt 143 645 153 Ft. A működési célú bevételek és kiadások mérlegét a 6. melléklet, a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 7. melléklet tartalmazza.

I. A költségvetési bevételek

3. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 3. melléklet tartalmazza. Kiemelt bevételi előirányzatok: Működési bevételek 1. Működési célú támogatások 49 430 946 Ft; 2. Közhatalmi bevételek 9 275 000 Ft; 3. Működési bevételek 3 885 000 Ft; 4. Működési célú átvett pénzeszközök 5 000 Ft; Felhalmozási bevételek 1. Felhalmozási célú támogatás 48 728 090 Ft; Finanszírozásai bevételek 31 321 117 Ft.; Költségvetési bevételek összesen: 142 645 153 Ft

II. A költségvetési kiadások

4. § (1) Az önkormányzat működési, felhalmozási kiadási előirányzatait a 2. melléklet részletezi és a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá: Kiemelt kiadási előirányzatok:

a) Működési kiadások 1. Személyi juttatások 23 485 492 Ft; 2. Munkaadókat terhelő járulékok 2 532 394 Ft;3. Dologi kiadások 18 047 623 Ft;4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 4 781 110 Ft; 5. Egyéb működési célú kiadások 27 510 368 Ft

b) Felhalmozási kiadások 1. Beruházások 1 221 480 Ft;2. Felújítások 63 719 267 Ft;3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft

c) Finanszírozási kiadások 1 347 419 Ft

Költségvetési kiadások összesen: 142 645 153 Ft

(2) A képviselő-testület a 3. § (1) bekezdésben megállapított bevételek és a 4. § (1) bekezdésében megállapított kiadások címenkénti megoszlását a 2. melléklet 1.,2.,3. táblázatai, valamint 3. melléklet 1.,2. táblázatai szerint hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület a bevételeket és a kiadásokat kormányzati funkcióként a 18. melléklet alapján hagyja jóvá.

5. § Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási kiadások feladatonkénti részletezését és a felújítási kiadások részletezését a 9. melléklet tartalmazza.

6. § Az önkormányzat költségvetésében szereplő Európai Uniós projektjeinek kimutatását a 10. melléklet szerint állapítja meg.

III. Költségvetési kiadások és bevételek

7. § (1) Az Önkormányzat költségvetésének kötelező, önként vállalt valamint állami feladatonkénti megoszlását a rendelet 8. melléklete tartalmazza.

(2) Az önkormányzat tartalékát 9 387 882 Ft-ban hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat 31 321 117 Ft maradvánnyal hagyja jóvá a költségvetést.

(4) Az önkormányzat tényleges költségvetési hiánya 0 Ft.

8. § A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen az 1. melléklet adja meg.

IV. A költségvetés létszámkerete és pénzeszköz felhasználása

9. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat létszám-keretét 11 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlaglétszámban) hagyja jóvá, amelyet a 13. melléklet tartalmaz.

(2) A Képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 2022. évre 60.000 Ft-ban állapítja meg.

10. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

a) Az önkormányzatnak több éves kihatással járó kötelezettsége nincs. 15. melléklet

b) A működési célra átvett pénzeszközöket a 3. melléklet 2. táblázata szerint

c) Az önkormányzat működési célú pénzeszközátadásait a 2. melléklet 2. táblázata szerint

d) Az önkormányzat felhalmozási célú pénzeszközátadásait a 2. melléklet 3. táblázata szerint

e) Az önkormányzat által adott pénzbeli juttatások az ellátottak számára a 2. melléklet 1. táblázata szerint

f) Az önkormányzat 2021. évre céltartalékot nem képzett

g) Közvetett támogatásokat a 11. melléklet tartalmazza.

h) Gördülő tervezés előirányzatait a 12. melléklet tartalmazza.

i) Az Önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a 14. melléklet tartalmazza.

j) Adósságot keletkeztető ügyletből keletkező kötelezettségét a saját bevételei alapján a 16. mellékletben található

k) Állami támogatások részletezését a 17. melléklet foglalja magába

l) A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az átmeneti időszakban (2018. január 1-től a tárgyévi költségvetés elfogadásáig a polgármester az Áht. 25. §. (1) bekezdése alapján intézkedett a bevételek beszedéséről és a kiadások teljesítéséről. Az átmeneti időszakban teljesített bevételek és kiadások az Áht. 25. § (4) bekezdés szerint ezen költségvetési rendeletbe és mellékleteibe beépültek, azt tartalmazzák

m) A szociális ellátásért fizetendő térítési díj 550 Ft/adag

Előre nem tervezett kiadások finanszírozása és előre nem tervezett bevételekre vonatkozó jogszabályokAlapítványok, egyesületek és más egyéb civil szervezetek az Önkormányzat e célra elkülönített költségvetési előirányzatai terhére kizárólag írásbeli megállapodás alapján részesülhetnek önkormányzati támogatásban.

11. § (1) A támogatott szervezet a támogatás összegével köteles elszámolni. Az 1 bekezdés alapján kötendő megállapodásban meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és módját.

(2) A támogatásról és az elszámolás feltételeiről szóló megállapodás aláírására a Polgármester jogosult.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

12. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért az aljegyző a felelős.

(2) A költségvetéssel összefüggő intézkedéseket a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatában és a jelen rendeletben átruházott hatáskör alapján a polgármester jogosult megtenni.

(3) A bér és társadalombiztosítási járulék kötött, a dologi megtakarítások terhére nem növelhető.

(4) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a „működési jellegű feladatok” között indokolt átcsoportosítást végezzen az alábbi korlátozásokkal:

a) a bér és bérjellegű előirányzat összességében nem emelhető

b) a többletbevételek terhére csak a képviselő-testület engedélyével lehet kötelezettséget vállalni

(5) A (4) bekezdés szerinti átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években többletkiadással nem járhatnak.

(6) A Képviselő-testület a tartalék keret terhére történő átcsoportosítás jogát nem ruházza át. A tartalék keret terhére történő kifizetést a képviselő-testület felhatalmazása (döntés) nélkül nem lehet teljesíteni.

(7) Az önkormányzat minden felhalmozási és tőkebevétele lehetőség szerint felhalmozási célra fordítandó.

(8) Az évközben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról a képviselő-testület dönt a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

(9) A Képviselő-testület az operatív napi gazdálkodás és a célszerű intézkedések meghozatala érdekében felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat célhoz nem kötött forrásait – az állami hozzájárulás kivételével – az átmenetileg szabad pénzeszközeit betétként lekösse, illetve egyéb banki szolgáltatások igénybevételéről intézkedjen.

13. § (1) Az jegyző köteles a központi működési támogatások, az évközi többletigény vagy lemondás, valamint a költségvetési gazdálkodásról szóló beszámolók kitöltött adatlapjait a Magyar Államkincstárnak történő leadásuk előtt egyeztetni.

(2) Az önkormányzati pályázatokról és azok önrészének mértékéről a képviselő testület határozattal dönt, a kötelezettségvállalást a költségvetési rendeletben át kell vezetni.

14. § (1) Nagyrada község Önkormányzata a 2022. évben bevételeit és kiadásait a Takarékbank Zalakarosi Fiókjánál vezetett számlákon bonyolítja.

(2) Az Önkormányzat házipénztárának készpénz-ellátását a bankszámláról történő készpénzfelvétellel biztosítja.

15. § (1) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.

(2) Az év közben engedélyezett központi támogatások felhasználásáról, valamint az önkormányzat költségvetési szervei által javasolt előirányzat-átcsoportosítások miatt a költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület a jegyző által történő előkészítése után, a polgármester előterjesztése alapján, negyedévente dönt.

16. § Az „Üvegzseb” törvény által előírt, nettó 5 millió Ft-ot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésére, vagyonértékesítése, vagyonhasznosításra, stb. vonatkozó szerződéseket, azok megnevezését, tárgyát, a szerződést kötő felek nevét, szerződési értékét, a határozott időre kötött szerződés időtartamára, valamint ezen adatok változására vonatkozó információkat a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül teszi közzé.

17. § .A polgármester 500.000 Ft összegig vállalhat kötelezettséget – csak a költségvetésben elfogadott előirányzatok terhére - az önkormányzat nevében, melyről a soron következő testületi ülésen tájékoztatni köteles a Képviselő-testületet.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

18. § A költségvetés végrehajtása belső ellenőrzési feladatellátás keretében kerül ellenőrzésre előzetes felkérés alapján. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor köteles a Képviselő-testületet tájékoztatni.

Vegyes rendelkezések

19. § (1) A Képviselő-testület a társadalmi önszerveződő közösségek (civil szervezetek) részére az 2. melléklet 2. táblázatában meghatározott kiadási előirányzatból, konkrét feladathoz nyújt pénzbeli támogatást.

(2) Támogatás csak annak a szervezetnek adható illetve folyósítható, amely az előző évi támogatással hiánytalanul elszámolt.

20. § Felhatalmazást ad a Képviselő-testület a polgármesternek, hogy 2022. évben a költségvetés elfogadásáig az önkormányzat bevételeit folytatólagosan beszedhesse, és működési kiadásait fedezhesse. A kiadásokat a 2021. évi eredeti szinten teljesítheti, új kötelezettségeket nem vállalhat.

Záró és vegyes rendelkezések

21. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2022. január 1-jétől kell alkalmazni.

22. § Ez a rendelet 2022. március 11-én lép hatályba.

1. melléklet

1.táblázat

Rovat megnevezése

Rovat
száma

2021.évi eredeti előirányzat

2021. évi módosított
előirányzat

2022. évi eredeti ei

1

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

14 612 569

14 906 440

19 426 578

2

Külső személyi juttatások

K12

2 751 720

2 751 720

4 058 914

3

Személyi juttatások (=1+2)

K1

17 364 289

17 658 160

23 485 492

4

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

2 123 618

2 141 201

2 532 394

5

Dologi kiadások

K3

16 653 725

22 346 544

18 047 623

6

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

5 107 100

4 458 350

4 781 110

7

Egyéb működési célú kiadások

K5

7 399 882

14 979 861

27 510 368

8

Beruházások

K6

15 231 543

20 986 905

1 221 480

9

Felújítások

K7

4 140 503

93 158 264

63 719 267

10

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

11

Költségvetési kiadások (=3+…+10)

K1-K8

68 020 660

175 729 285

141 297 734

12

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

1 147 655

1 147 655

1 347 419

13

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

14

Finanszírozási kiadások (=12+…+15)

K9

1 147 655

1 147 655

1 347 419

15

Kiadások összesen (=11+16)

K9

69 168 315

176 876 940

142 645 153

16

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

37 916 060

44 679 768

49 430 946

17

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

8 090 190

93 064 870

48 728 090

18

Közhatalmi bevételek

B3

5 890 000

10 456 072

9 275 000

19

Működési bevételek

B4

2 716 350

4 050 994

3 885 000

20

Felhalmozási bevételek

B5

21

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

129 875

129 875

5 000

22

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

23

Költségvetési bevételek (=1+…+7)

B1-B7

54 742 475

152 381 579

111 324 036

24

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

25

Lekötött betét megszűntetése

B817

0

26

Maradvány igénybevétele

B813

14 425 840

24 495 361

31 321 117

27

Áh-on belüli megelőlegezés

B814

28

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

14 425 840

24 495 361

31 321 117

29

Finanszírozási bevételek (=9+…..+13)

B8

14 425 840

24 495 361

31 321 117

30

Bevételek összesen (=8+14)

B8

69 168 315

176 876 940

142 645 153

2. melléklet

Költségvetési kiadások 2. melléklet 1.táblázat

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Eredeti
előirányzat

1

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

19 118 631

2

Normatív jutalmak

K1102

200 000

3

Céljuttatás, projektprémium

K1103

4

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

5

Végkielégítés

K1105

6

Jubileumi jutalom

K1106

7

Béren kívüli juttatások

K1107

8

Ruházati költségtérítés

K1108

9

Közlekedési költségtérítés

K1109

71 280

10

Egyéb költségtérítések

K1110

11

Lakhatási támogatások

K1111

12

Szociális támogatások

K1112

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

36 667

14

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

K11

19 426 578

15

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

4 058 914

16

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

17

Egyéb külső személyi juttatások

K123

0

18

Külső személyi juttatások (=15+16+17)

K12

4 058 914

19

Személyi juttatások (=14+18)

K1

23 485 492

20

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

2 532 394

21

Szakmai anyagok beszerzése

K311

36 950

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

3 110 149

23

Árubeszerzés

K313

24

Készletbeszerzés (=21+22+23)

K31

3 147 099

25

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

100 000

26

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

39 200

27

Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)

K32

139 200

28

Közüzemi díjak

K331

2 615 864

29

Vásárolt élelmezés

K332

3 878 103

30

Bérleti és lízing díjak

K333

31

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

200 000

32

Közvetített szolgáltatások

K335

0

33

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

610 000

34

Egyéb szolgáltatások

K337

3 801 060

35

Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)

K33

11 105 027

36

Kiküldetések kiadásai

K341

37

Reklám- és propagandakiadások

K342

38

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)

K34

0

39

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

3 057 044

40

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

41

Kamatkiadások

K353

42

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

43

Egyéb dologi kiadások

K355

599 253

44

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)

K35

3 656 297

45

Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)

K3

18 047 623

46

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

4 781 110

47

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)

K4

4 781 110

48

Nemzetközi kötelezettségek

K501

49

Elvonások és befizetések

K502

50

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

51

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

52

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

53

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

18 122 486

54

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

55

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

56

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

57

Kamattámogatások

K510

58

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

59

Tartalékok

K513

9 387 882

60

Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66)

K5

27 510 368

61

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

62

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

63

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

64

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

961 795

65

Részesedések beszerzése

K65

66

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

67

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

259 685

68

Beruházások (=68+…+74)

K6

1 221 480

69

Ingatlanok felújítása

K71

50 172 651

70

Informatikai eszközök felújítása

K72

71

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

72

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

13 546 616

73

Felújítások (=76+...+79)

K7

63 719 267

74

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

75

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

76

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

77

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

78

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

79

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

80

Lakástámogatás

K87

81

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

82

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88)

K8

0

83

Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)

K1-K8

141 297 734

84

85

Nagyrada Önkormányzat 2022 évi szociális juttatásai 2.melléklet 1. táblázat

86

Jogcím

Előirányzott összeg

87

Foglalkoztatással munkanélküliséggel kapcs. ellát.

0

88

-Foglalkoztatást helyettesítő támogatás

89

Egyéb nem intézményi ellátások rendszeres

0

90

-Rendszeres szociális segély

91

-Egyéb szociális segély

92

-Szociális segély helyi rendelet szerint

93

-Óvodáztatási támogatás

94

Betegséggel kapcsolatos ellátások

0

95

-Fogyatékkal élők támogatása

96

-Ápolási dij helyi rendelet szerint

0

97

Lakhatással kapcsolatos ellátások

0

98

-Lakásfenntartási támogatás

99

Egyéb nem intézményi ellátások eseti

0

100

Települési segélyek

4 781 110

101

102

Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 781 110

103

104

Nagyrada Község Önkormányzatának működési célú pénzeszköz átadása 2022. évben 2. melléklet 2. táblázat

105

106

Támogatott cél megnevezése

2022. évi terv

107

Zalakaros Városnak háziorvosi ügyelethez hozzájárulás

1 494 000

108

TOP pályázati támogatás visszafizetése

15 066 186

109

Házi segítségnyújtás

762 300

110

Zalaszabar Önkormányzatnak fogorvosi szolgálathoz

800 000

111

0

112

Működés célú pénzeszköz átadás összesen

18 122 486

113

114

Nagyrada Község Önkormányzatának felhalmozási célú pénzeszköz átadása 2022. évben 2. melléklet 3.táblázat

115

Támogatott cél megnevezése

2022. évi terv

116

0

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen

0

127

3. melléklet

Költségvetési bevételek

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Eredeti
előirányzat

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

19 984 484

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

03

Települési önkormányzatok egyes szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása

B1131

13 871 014

04

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B1132

117 990

5

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 270 000

6

Működési célú központosított előirányzatok

B115

1 957 827

7

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

8

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)

B11

38 201 315

9

Elvonások és befizetések bevételei

B12

10

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

11

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

13

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

11 229 631

14

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)

B1

49 430 946

15

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

40 289 000

16

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

17

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

18

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

19

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

8 439 090

20

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)

B2

48 728 090

21

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

22

Társaságok jövedelemadói

B312

23

Jövedelemadók (=20+21)

B31

0

24

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

25

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

26

Vagyoni tipusú adók

B34

6 225 000

27

Értékesítési és forgalmi adók

B351

3 000 000

28

Fogyasztási adók

B352

29

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

30

Gépjárműadók

B354

0

31

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

50 000

32

Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)

B35

3 050 000

33

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

34

Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)

B3

9 275 000

35

Készletértékesítés ellenértéke

B401

511 000

36

Szolgáltatások ellenértéke

B402

635 000

37

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

38

Tulajdonosi bevételek

B404

39

Ellátási díjak

B405

2 739 000

40

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

41

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

42

Kamatbevételek

B408

0

43

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

44

Egyéb működési bevételek

B411

0

45

Működési bevételek (=34+…+43)

B4

3 885 000

46

Immateriális javak értékesítése

B51

47

Ingatlanok értékesítése

B52

48

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

49

Részesedések értékesítése

B54

50

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

51

Felhalmozási bevételek (=45+…+49)

B5

52

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

53

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B64

5 000

54

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

55

Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)

B6

5 000

56

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

57

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

58

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

59

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)

B7

0

60

Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)

B1-B7

111 324 036

Nagyrada Község Önkormányzatának közhatalmi bevételei 2022. évre 3. melléklet 1. táblázat

Adónem megnevezése

2021. évi eredeti előirányzat

2021.évi tény

2022. évi eredeti előirányzat

Vagyoni típusú adók ebből:

5 850 000

6 402 038

6 225 000

-Építményadó

1 676 677

1 500 000

-Magánszemélyek kommunális adója

4 725 361

4 725 000

Egyéb áruhasználati és szolg. adó ebből:

0

- Idegenforg. adó tart. után

-Talajterhelési díj

0

Értékesítési és forglami adó

3 689 523

3 000 000

-Iparűzési adó állandó jelleggel végz.

3 689 523

3 000 000

Egyéb közhatalmi bevétel

40 000

52 890

50 000

- Adópótlék, adóbírság, késedelmi pótlék

- Egyéb közhatalmi bevétel

40 000

52 890

50 000

-Talajterhelési díj

0

0

0

Gépjárműadó

0

0

Adók összesen

5 890 000

10 144 451

9 275 000

Nagyrada Község Önkormányzatának átvett pénzeszközei 2022. évben (Ft) 3. melléklet 2. táblázat

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése háztartásoktól

5 000

Működési átvett összesen

5 000

Fejlesztési átvett

0

4. melléklet

Finanszírozási kiadások

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Eredeti
előirányzat

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

04

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)

K911

0

05

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

06

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

07

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

08

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

09

Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+08)

K912

0

10

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

11

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

1 347 419

12

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

13

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

14

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

15

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

16

Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+…+15)

K91

1 347 419

17

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

18

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

19

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

20

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

21

Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+…+20)

K92

0

22

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

23

Finanszírozási kiadások (=16+21+22)

K9

1 347 419

5. melléklet

Finanszírozási bevételek

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Eredeti
előirányzat

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

04

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)

B811

0

05

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

06

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

07

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

08

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

09

Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)

B812

0

10

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

31 321 117

11

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

0

12

Maradvány igénybevétele (=10+11)

B813

31 321 117

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

14

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

15

Központi, irányító szervi támogatás

B816

16

Betétek megszüntetése

B817

17

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

18

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17)

B81

31 321 117

19

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

20

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

21

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

22

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

23

Külföldi finanszírozás bevételei (=19+…+22)

B82

0

24

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

25

Finanszírozási bevételek (=18+23+24)

B8

31 321 117

6. melléklet

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Bevétek

Kiadások

Sorszám

Megnevezés

2022. évi
terv

Megnevezés

2022. évi
terv

1.

Önkormányzat működési támogatás

38 201 315

Személyi juttatások

23 485 492

2.

Működési célú támogat.áht-n belülről

11 229 631

Munkaadókat terhelő járulék

2 532 394

3.

ebből: EU-s támogatás

Dologi kiadások

18 047 623

4.

Közhatalmi bevételek

9 275 000

Ellátottak pénzbeli juttatása

4 781 110

5.

Működési célú átvett pe áht-n kívülről

5 000

Egyéb működési célú kiadások

18 122 486

6.

Egyéb működési bevétel

3 885 000

Tartalék

13.

Költségvetési bevételek összesen:

62 595 946

Költségvetési kiadások összesen:

66 969 105

14.

Hiány belső finanszírozásának bevét.elei (15+...+18)

5 720 578

Értékpapír vásárlás

15.

Költségvetési maradvány igénybevétele

5 720 578

Likviditási célú hitelek törlesztése

16.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

17.

Betét visszavonásából szárm.azó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevétel

Egyéb belső finanszírozási kiadás

1 347 419

19.

Hiány külső finansz. bevételei (20+21)

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapír vásárlása

20.

Likviditási célú hitelek

Betét elhelyezése

21.

Értékpapír bevétel

22.

23.

24.

25.

Finanszírozási bevételek (14+19)

Finanszírozási kiadások (14+…+24)

1 347 419

26.

ÖSSZES BEVÉTEL (13+25)

68 316 524

MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÖSSZES KIADÁS

68 316 524

27.

Költségvetési hiány:

Költségvetési többlet:

7. melléklet

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Bevételek

Kiadások

Sorszám

Megnevezés

2022. évi
terv

Megnevezés

2022. évi
terv

1

Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről

48 728 090

Beruházások

1 221 480

2

Ebből EU-s támogatás

Ebből EU-s forrásból megvalósuló

3

Felhalmozási bevételek

Felújítások

63 719 267

4

Felhalmozási célú átvett pénzeszk

Egyéb felhlmozási célú kiadás

5

Egyéb felhalmozási célú bevételek

tartalék

9 387 882

6

Költségvetési bevételek összesen:

48 728 090

Költségvetési kiadások összesen:

74 328 629

7

Hiány belső finanszírozása

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

8

Költségvetési maradvány igénybevétele

25 600 539

Hitelek törlesztése

9

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

10

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

11

Értékpapír értékesítés

Kölcsönök törlesztése

12

Egyéb belső finanszírozás

Befektetési célú belföldi értékpap. Vásárlása

13

Hiány külső finanszírozása

Betét elhelyezés

14

Hosszú lejáratú hitelek

Pénzügyi lízing kiadásai

15

Likviditási célú hitelek

16

Rövid lejáratú hitelek

17

Egyéb külső finanszírozási bevételek

18

Finansírozási célú bev. (7+13)

25 600 539

Finansírozási célú kiad. (7+.....+17)

19

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+18)

74 328 629

KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+18)

74 328 629

20

Költségvetési hiány:

Költségvetéso többlet:

----

8. melléklet

KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK BEMUTATÁSA 2022-BEN

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

Személyi juttatások és járulékok

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai, egyéb működési célú kiadások

Felhal-mozási/finanszírozási kiadások

Összesen

Költség-vetési támogatás

Átvett pénzesz-közök/feladathoz kapcsolódó bevétel

Saját forrás

Összesen

Kötelező önkormányzati feladatok

26 017 886

16 199 490

7 075 110

1 221 480

50 513 966

36 705 615

11 883 611

12 850 000

61 439 226

Önkormányzati hivatal működtetése

4 554 571

910 150

800 000

6 264 721

1 957 827

30 000

1 987 827

Település üzemeltetés

3 195 722

2 334 000

5 529 722

9 627 822

9 627 822

Köztemető fenntartás

1 436 132

310 226

1 746 358

1 451 358

295 000

1 746 358

Közutak fenntartása

38 100

38 100

2 011 784

2 011 784

Közvilágítás

2 102 995

2 102 995

4 007 216

4 007 216

Zöldterület gazdálkodás

1 436 132

645 300

2 081 432

2 886 304

2 886 304

Beszámítás összege (-)

-

-

Egyéb kötelező önkormányzati feladatok

49 800

1 494 000

1 543 800

9 275 000

9 275 000

Falugondnok

4 149 249

1 381 000

5 530 249

5 529 814

5 529 814

Háziorvosi, fogorvosi ügyeleti ellátás

-

-

Védőnői feladatok ellátása

-

-

szünidei étkeztetés

117 990

117 990

117 990

117 990

Pénzbeli ellátások

72 390

4 781 110

4 853 500

4 853 500

4 853 500

Szociális étkeztetés

4 731 000

4 731 000

1 992 000

2 739 000

4 731 000

Helyi közfoglalkoztatás

8 762 094

2 426 539

653 980

11 842 613

-

11 289 683

511 000

11 800 683

Könyvtári és közművelődési feladatok

2 483 986

1 080 000

567 500

4 131 486

2 270 000

593 928

2 863 928

Önként vállalt feladatok

-

1 848 133

25 216 368

65 066 686

92 131 187

73 000 077

-

8 205 850

81 205 927

Házi segítségnyújtás

733 400

762 300

1 495 700

1 495 700

1 495 700

Egyéb vendéglátás

-

-

Civil szervezetek támogatása

-

-

Egyéb nem kötelező önkorm. feladatok

30 480

30 480

315 000

315 000

Egyéb fejlesztés és felújítás

1 084 253

15 066 186

63 719 267

79 869 706

71 504 377

71 504 377

Általános tartalék

9 387 882

1 347 419

10 735 301

7 890 850

7 890 850

Államigazgatási feladatok

-

Összesen:

26 017 886

18 047 623

32 291 478

66 288 166

142 645 153

109 705 692

11 883 611

21 055 850

142 645 153

9. melléklet

Nagyrada Község Önkormányzata fejlesztési kiadásai 2022. év (bruttó)

Sorszám

Feladat megnevezése (bruttó)

2022. évi terv

1

Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó beszerzések

653 980

2

közművelődéshez kapcsolódó beszerzés

567 500

3

Beruházás összesen

1 221 480

4

ingatlan felújítás Belterületi pályázat

18 953 711

5

vismaior Kossuth 47/1

44 765 556

6

Felújítás összesen

63 719 267

7

Fejlesztés mindösszesen

64 940 747

10. melléklet

Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások 2022.

Források

2021.

2022.

2023.

Összesen

Saját erő

0

saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás

0

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás-maradvány

0

Források összesen

0

0

0

0

Kiadások, költségek

2021.

2022.

2023.

Összesen

Dologi kiadások

0

Beruházások,

0

Szolgáltatások igénybevétele

0

0

tartalék

0

0

Összesen

0

0

0

0

11. melléklet

Sor-szám

Bevételi jogcím

Kedvezmény nélkül elérhető bevétel

Kedvezmények összege

Kedvezménnyel csökkentett adó összege

1.

Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése

2.

Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése

3.

Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése

4.

Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése

5.

Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen

6.

-ebből: Építményadó

7.

Telekadó

8.

Magánszemélyek kommunális adója

5537000

812000

4725000

9.

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

10.

Idegenforgalmi adó épület után

11.

Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

12.

Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség

13.

Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség

14.

Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség

15.

Egyéb kedvezmény

16.

Egyéb kölcsön elengedése

17.

Összesen:

5537000

812000

4725000

12. melléklet

a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatai főbb csoportokban

Rovat megnevezése

2022. évi terv

2023. évi terv

2024. évi terv

2025. évi terv

Rovat megnevezése

2022. évi terv

2023. évi terv

2024. évi terv

2025. évi terv

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

19 426 578

20 825 292

22 324 713

23 932 092

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

49 430 946

52 989 974

56 805 252

60 895 230

Külső személyi juttatások

4 058 914

4 351 156

4 664 439

5 000 279

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

48 728 090

52 236 512

55 997 541

60 029 364

Személyi juttatások

23 485 492

25 176 447

26 989 152

28 932 371

Közhatalmi bevételek

9 275 000

9 942 800

10 658 682

11 426 107

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 532 394

2 714 726

2 910 187

3 119 720

Működési bevételek

3 885 000

4 164 720

4 464 580

4 786 030

Dologi kiadások

18 047 623

19 347 052

20 740 040

22 233 322

Felhalmozási bevételek

0

0

0

Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 781 110

5 125 350

5 494 375

5 889 970

Működési célú átvett pénzeszközök

5 000

5 360

5 746

6 160

Egyéb működési célú kiadások

27 510 368

29 491 114

31 614 475

33 890 717

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

Beruházások

1 221 480

1 309 427

1 403 705

1 504 772

0

0

0

Felújítások

63 719 267

68 307 054

73 225 162

78 497 374

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

0

0

Költségvetési kiadások

141 297 734

151 471 171

162 377 095

174 068 246

Költségvetési bevételek

111 324 036

119 339 367

127 931 801

137 142 891

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

0

0

0

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

0

0

0

Belföldi értékpapírok kiadásai

0

0

0

Belföldi értékpapírok bevételei

0

0

0

Belföldi finanszírozás kiadásai

1 347 419

1 444 433

1 548 432

1 659 919

Maradvány igénybevétele

31 321 117

33 576 237

35 993 727

38 585 275

Külföldi finanszírozás kiadásai

0

0

0

Belföldi finanszírozás bevételei

0

0

0

0

Külföldi finanszírozás bevételei

0

0

0

Finanszírozási kiadások

1 347 419

1 410 748

1 453 070

1 410 748

Finanszírozási bevételek

31 321 117

33 576 237

35 993 727

38 585 275

Kiadások összesen

142 645 153

146 496 572

150 451 980

154 514 183

Bevételek összesen

142 645 153

146 496 572

157 044 325

168 351 517

13. melléklet

Éves létszám-előirányzat

COFOG

Megnevezés

011130

Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

1

041237

Közmunka programban résztvevők

7

107055

Falugondnoki szolgálat

1

082092

Közművelődés

1

.066020

Város- és községgazdálkodás

1

Önkormányzat összesen

11

14. melléklet

2022 ÉVI ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV

Megnevezés

január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december

összesen

Személyi juttatások

1 957 124

1 957 124

1 957 124

1 957 124

1 957 124

1 957 124

1 957 124

1 957 124

1 957 124

1 957 124

1 957 124

1 957 128

23 485 492

Munkaadót terhelő járulékok

211 032

211 032

211 032

211 032

211 032

211 032

211 032

211 032

211 032

211 032

211 032

211 042

2 532 394

Dologi kiadások

1 503 968

1 503 968

1 503 968

1 503 968

1 503 968

1 503 968

1 503 968

1 503 968

1 503 968

1 503 968

1 503 968

1 503 975

18 047 623

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 390 555

2 390 555

4 781 110

Egyéb működési célú kiadások

4 101 185

747 000

4101185

800 000

4 101 185

0

747 000

3 524 931

18 122 486

Felhalmozási kiadások

653 980

18 953 711

567 500

44 765 556

64 940 747

Finanszírozási kiadások

1 347 419

9 387 882

10 735 301

Kiadások összesen

9 120 728

3 672 124

13 807 006

8 427 289

22 625 835

4 472 124

8 340 809

6 062 679

49 184 680

7 197 055

3 672 124

6 062 700

142 645 153

Működési célú támogatások ÁHT-n belülről

4 069 752

4 663 680

4 069 752

4 069 752

4 069 752

4 069 752

4 069 752

4 069 752

4 069 752

4 069 752

4 069 752

4 069 746

49 430 946

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről

7 785 110

10 072 250

10 726 230

10 072 250

10 072 250

48 728 090

Közhatalmi bevételek

4 637 500

4 637 500

9 275 000

Működési bevételek

228 250

228 250

386 250

228 250

313 416

243 166

313 416

313 416

702 670

313 416

228 250

386 250

3 885 000

Felhalmozási bevételek

0

Működési célú átvett pénzeszközök

5 000

5 000

Finanszírozási bevételek

4 817 726

18 953 711

3 073 124

4 476 556

31 321 117

Bevételek összesen

9 120 728

4 891 930

16 878 612

14 370 252

34 063 109

14 385 168

14 455 418

7 456 292

13 886 478

4 383 168

4 298 002

4 455 996

142 645 153

15. melléklet

Többéves kihatással járó döntésekből származó fizetési kötelezettségek bemutatása

Sor-
szám

Kötelezettség jogcíme

Köt. váll.
éve

2021. előtti kifizetés

Kiadás vonzata évenként

Összesen

2 021

2 022

2 023

2024
után

1.

Működési célú hiteltörlesztés (tőke)

2.

3.

4.

Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke)

5.

6.

7

8.

Beruházás feladatonként

9.

10.

16.

Felújítás célonként

17.

28.

Fejlesztési átadás

29.

Összesen

0

0

0

0

0

0

16. melléklet

Nagyrada Község Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

1.

Helyi adók

9 275 000

2.

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

3.

Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel

4.

Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

5.

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

6.

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*

9 275 000

17. melléklet

Nagyrada Község Önkormányzatának állami támogatása 2022. évben

Jogcím

összeg ( Ft)

1.

Önkormányzati hivatal működésének támogatása

2.

Településüzemeltetéshez kapcsolódó támogatás

9 627 822

2.1

Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos támogatás

2 886 304

2.2

Közvilágítás fenntartásának támogatása

4 007 216

2.3

Köztemető fenntartás támogatása

1 451 358

2.4

Közutak fenntartásának támogatása

2 011 784

3.

Egyéb kötelező önkormányztati feladatok támogatása

4.

Települési önkormányzatok működésének kieg. tám.

0

6.

Polgármesteri illetmény támogatása

1 957 827

I.

Helyi önkormányzat működésének általános támogatása

21 942 311

4.

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

13 871 014

5.

Szociális és gyerekétkeztetés támogatása

0

6.

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása

117 990

III.

Támogatás összesen 2.mell.szerint

13 989 004

IV.

Települési önk. könyvtári és közművelődési tevék. támogatása

2 270 000

8.

Központosított támogatás:

0

8.1

Üdülőhelyi feladatok támogatása

8.2

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

9.

Egyes jövedelempótló támogatás

Támogatások összesen

38 201 315

18. melléklet

NAGYRADA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2022. KTGV COFOG

1.

2.

3.

011130

013320

013350

018010

041237

045160

062020

051030

064010

066010

066020

072112

072312

082092

084031

104037

107051

107052

107055

107060

900020

ÖSSZESEN

1

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

1270913

8 098 817

1270913

2 819 564

2191910

3466514

19 118 631

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

9

Közlekedési költségtérítés

K1109

71 280

71 280

közlekedési ktgtérítés

jutalom

200000

200 000

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14)

K1113

36 667

36 667

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14)

K1113

15

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

K11

0

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

K11

16

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

4 058 914

4 058 914

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

18

Egyéb külső személyi juttatások

K123

0

Egyéb külső személyi juttatások

K123

19

Külső személyi juttatások (=16+17+18)

K12

0

Külső személyi juttatások (=16+17+18)

K12

20

Személyi juttatások (=15+19)

K1

4 058 914

1 270 913

0

0

8 206 764

0

0

0

0

1 270 913

2 819 564

0

0

2 191 910

0

0

0

0

3 666 514

0

0

23 485 492

Személyi juttatások (=15+19)

K1

21

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28)

K2

495 657

165219

555 330

165219

376 158

292 076

482735

2 532 394

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28)

K2

29

Szakmai anyagok beszerzése

K311

36 950

36 950

Szakmai anyagok beszerzése

K311

30

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

25000

1 505 149

30 000

500 000

300 000

750000

3 110 149

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

32

Készletbeszerzés (=29+30+31)

K31

0

Készletbeszerzés (=29+30+31)

K31

33

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

100 000

100 000

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

34

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

19 200

20000

39 200

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

35

Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)

K32

0

Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)

K32

36

Közüzemi díjak

K331

0

Közüzemi díjak

K331

villany

1 338 864

445 000

1 783 864

villany

gáz

460 000

460 000

gáz

víz

152 000

220 000

372 000

víz

37

Vásárolt élelmezés

K332

60000

92 906

3 725 197

3 878 103

Vásárolt élelmezés

K332

38

Bérleti és lízing díjak (>=39)

K333

0

Bérleti és lízing díjak (>=39)

K333

40

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

200 000

200 000

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

41

Közvetített szolgáltatások (>=42)

K335

0

Közvetített szolgáltatások (>=42)

K335

42

ebből: államháztartáson belül

K335

0

ebből: államháztartáson belül

K335

43

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

210 000

400 000

610 000

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

44

Egyéb szolgáltatások

K337

5 000

219 000

205 000

24 000

322 560

500 000

60 000

49 800

500 000

733 400

175 000

57000

2 850 760

Egyéb szolgáltatások

K337

45

biztosítási díjak

K337

10 300

270000

180000

460 300

ebből: biztosítási díjak

K337

bankköltség

K337

490 000

490 000

bankköltség

K337

46

Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)

K33

0

Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)

K33

47

Kiküldetések kiadásai

K341

0

Kiküldetések kiadásai

K341

48

Reklám- és propagandakiadások

K342

0

Reklám- és propagandakiadások

K342

49

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48)

K34

0

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48)

K34

50

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

36 000

66 226

516 390

8 100

108 000

6 480

441 571

135 000

437 000

25 084

1 005 803

256 000

15 390

3 057 044

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

59

Egyéb dologi kiadások

K355

13 000

576253

10000

599 253

Egyéb dologi kiadások

K355

60

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)

K35

0

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)

K35

61

Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)

K3

910 150

310 226

0

0

2 426 539

38 100

1 084 253

30 480

2 102 995

645 300

2 334 000

0

49 800

1 080 000

0

117 990

4 731 000

733 400

1 381 000

72 390

0

18 047 623

Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)

K3

101

Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+…+120)

K48

4 781 110

4 781 110

Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+…+120)

K48

121

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101)

K4

4 781 110

4 781 110

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101)

K4

140

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=141+…+150)

K505

151

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+…+161)

K506

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+…+161)

K506

152

ebből: fejezeti kezelésű

K506

15066186

15 066 186

ebből: központi költségvetési szervek

K506

153

ebből: központi kezelésű előirányzatok

K506

0

ebből: központi kezelésű előirányzatok

K506

159

ebből: társulások és költségvetési szerveik

K506

762300

762 300

ebből: társulások és költségvetési szerveik

K506

ebből: önkormányzatoknak

K506

800 000

1 494 000

2 294 000

ebből: önkormányzatoknak

168

ebből: háztartások

K508

0

ebből: háztartások

K508

179

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+…+189)

K512

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+…+189)

K512

180

ebből: egyházi jogi személyek

K512

0

ebből: egyházi jogi személyek

K512

181

ebből: nonprofit gazdasági társaságok

K512

0

ebből: nonprofit gazdasági társaságok

K512

182

ebből: egyéb civil szervezetek

K512

0

ebből: egyéb civil szervezetek

K512

183

ebből: háztartások

K512

0

ebből: háztartások

K512

190

Tartalékok

K513

9387882

9 387 882

Tartalékok

K513

191

Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190)

K5

800 000

0

0

9 387 882

0

0

15 066 186

0

0

0

0

1 494 000

0

0

0

0

0

762 300

0

0

0

27 510 368

Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190)

K5

192

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

193

Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194)

K62

0

Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194)

K62

194

ebből: termőföld-vásárlás kiadásai

K62

0

ebből: termőföld-vásárlás kiadásai

K62

195

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

196

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

514 945

446 850

961 795

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

199

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

139 035

120 650

259 685

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

200

Beruházások (=192+193+195+…+199)

K6

0

0

0

0

653 980

0

0

0

0

0

0

0

0

567 500

0

0

0

0

0

0

0

1 221 480

Beruházások (=192+193+195+…+199)

K6

201

Ingatlanok felújítása

K71

50172651

50 172 651

Ingatlanok felújítása

K71

202

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

Informatikai eszközök felújítása

K72

203

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

204

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

13546616

13 546 616

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

205

Felújítások (=201+...+204)

K7

0

0

0

0

0

63 719 267

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

63 719 267

Felújítások (=201+...+204)

K7

268

Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267)

K1-K8

6 264 721

1 746 358

0

9 387 882

11 842 613

38 100

79 869 706

30 480

2 102 995

2 081 432

5 529 722

1 494 000

49 800

4 131 486

0

117 990

4 731 000

1 495 700

5 530 249

4 853 500

0

141 297 734

Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267)

K1-K8

20

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

21

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

1 347 419

1 347 419

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

29

Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+…+25+28)

K91

0

Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+…+25+28)

K91

40

Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39)

K9

0

0

0

1 347 419

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 347 419

Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39)

K9

41.

KIADÁSOK ÖSSZESEN

6 264 721

1 746 358

0

10 735 301

11 842 613

38 100

79 869 706

30 480

2 102 995

2 081 432

5 529 722

1 494 000

49 800

4 131 486

0

117 990

4 731 000

1 495 700

5 530 249

4 853 500

0

142 645 153

1.

2.

3.

011130

013320

013350

018030

.041237

045160

062020

051030

064010

066010

066020

072112

072312

082092

084031

104037

107051

107052

107055

107060

900020

2.

3.

1

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

1 451 358

2 011 784

4 007 216

2 886 304

9 627 822

19 984 484

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

2

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

0

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

3

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B113

117 990

1 476 200

5 529 814

6 865 000

13 989 004

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B113

4

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 270 000

2 270 000

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

5

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

1 957 827

0

1 957 827

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

6

Elszámolásból származó bevételek

B116

0

Elszámolásból származó bevételek

B116

7

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)

B11

1 957 827

1 451 358

0

0

0

2 011 784

0

0

4 007 216

2 886 304

9 627 822

0

0

2 270 000

0

117 990

1 476 200

0

5 529 814

6 865 000

0

38 201 315

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)

B11

32

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42)

B16

0

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42)

B16

33

ebből: központi költségvetési szervek

B16

0

ebből: központi költségvetési szervek

B16

34

ebből: fejezeti és központi kezelésű előirányzatok

B16

593928

593 928

ebből: központi kezelésű előirányzatok

B16

35

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

B16

0

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

B16

36

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

B16

0

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

B16

37

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

B16

0

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

B16

38

ebből: elkülönített állami pénzalapok

B16

10 635 703

10 635 703

ebből: elkülönített állami pénzalapok

B16

43

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32)

B1

1 957 827

1 451 358

0

0

10 635 703

2 011 784

0

0

4 007 216

2 886 304

9 627 822

0

0

2 863 928

0

117 990

1 476 200

0

5 529 814

6 865 000

0

49 430 946

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32)

B1

44

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

40289000

40 289 000

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

68

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78)

B25

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78)

B25

69

ebből: központi költségvetési szervek

B25

0

ebből: központi költségvetési szervek

B25

70

ebből: központi vagy fejezeti kezelésű kezelésű előirányzatok

B25

7785110

7 785 110

ebből: központi kezelésű előirányzatok

B25

71

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

B25

0

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

B25

72

ebből: elkülönített állami pénzalapok

B25

653 980

653 980

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

B25

79

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68)

B2

0

0

0

0

653 980

0

7 785 110

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8 439 090

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68)

B2

109

Vagyoni tipusú adók (=110+…+116)

B34

0

Vagyoni tipusú adók (=110+…+116)

B34

110

ebből: építményadó

B34

1 500 000

1 500 000

ebből: építményadó

B34

111

ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó

B34

0

ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó

B34

112

ebből: magánszemélyek kommunális adója

B34

4 725 000

4 725 000

ebből: magánszemélyek kommunális adója

B34

113

ebből: telekadó

B34

0

ebből: telekadó

B34

117

Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139)

B351

0

Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139)

B351

124

ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

B351

3 000 000

3 000 000

ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

B351

145

Gépjárműadók (=146+…+149)

B354

0

Gépjárműadók (=146+…+149)

B354

184

ebből: egyéb települési adók

B36

50 000

50 000

egyéb települési adók

B36

185

Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169)

B3

9 275 000

9 275 000

Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169)

B3

186

Készletértékesítés ellenértéke

B401

511 000

511 000

Készletértékesítés ellenértéke

B401

187

Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189)

B402

30000

295 000

310 000

635 000

Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189)

B402

190

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191)

B403

0

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191)

B403

192

Tulajdonosi bevételek (>=193+…+198)

B404

0

Tulajdonosi bevételek (>=193+…+198)

B404

199

Ellátási díjak

B405

2 739 000

2 739 000

Ellátási díjak

B405

208

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205)

B408

0

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205)

B408

218

Egyéb működési bevételek (>=219+220)

B411

0

Egyéb működési bevételek (>=219+220)

B411

221

Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218)

B4

30 000

295 000

310 000

0

511 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 739 000

0

0

0

0

3 885 000

Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218)

B4

230

Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229)

B5

0

Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229)

B5

234

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+…+243)

B64

5000

5 000

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+…+243)

B64

238

ebből: háztartások

B64

0

0

ebből: háztartások

B64

256

Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244)

B6

5000

5 000

Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244)

B6

270

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+…+281)

B75

0

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+…+281)

B75

282

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+…+260+270)

B7

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+…+260+270)

B7

283

Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282)

B1-B7

1 987 827

1 746 358

310 000

0

11 800 683

2 011 784

48 074 110

0

4 007 216

2 886 304

9 627 822

0

0

2 863 928

0

117 990

4 215 200

0

5 529 814

6 870 000

9 275 000

111 324 036

Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282)

B1-B7

1.

2.

3.

0

2.

3.

12

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

7 890 850

16 110 655

24 001 505

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

13

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

7319612

7 319 612

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

14

Maradvány igénybevétele (=12+13)

B813

0

0

Maradvány igénybevétele (=12+13)

B813

15

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

16

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

32

Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31)

B8

0

0

7 890 850

0

0

23 430 267

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31 321 117

Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31)

B8

BEVÉTELEK

1 987 827

1 746 358

310 000

7 890 850

11 800 683

2 011 784

71 504 377

0

4 007 216

2 886 304

9 627 822

0

0

2 863 928

0

117 990

4 215 200

0

5 529 814

6 870 000

9 275 000

142 645 153

BEVÉTELEK