Nagyrada Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 12.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról és a maradvány jóváhagyásáról

Hatályos: 2022. 05. 13

Nagyrada Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 12.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról és a maradvány jóváhagyásáról

2022.05.13.

Nagyrada Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Ötv. és Áht. rendelkezései alapján az Önkormányzat 2021.évi költségvetésének végrehajtásáról, valamint a maradvány jóváhagyásáról az alábbi rendeletet alkotja

1. § (1) Nagyrada Községi Önkormányzata a 2021.évi költségvetésének végrehajtását 173 346 256 Ft bevétellel; 142 015 139 Ft kiadással az 1. melléklet és 2. melléklet szerint jóváhagyja.

(2) Az önkormányzat vagyonát a 2021. december 31-i mérlegadatok alapján 686 964 028 Ft eszköz és ugyanannyi forrás összeggel állapítja meg a 5. melléklet szerint.

(3) Az Önkormányzat 2021. évi maradvány-, és eredmény kimutatását az 6. melléklet, 7. melléklet tartalmazza, ezek alapján az Önkormányzat maradványa 31 331 117 Ft és mérleg szerinti eredménye 53 351 398 Ft.

2. § (1) A 2021.évi bevételek és kiadások pénzforgalmi előirányzatainak és teljesítésének részletezését az 1. melléklet, 2. mellékletek, 4. melléklet forrásonként és kiadási nemenként tartalmazzák, melyet a Képviselő-testület módosítás nélkül jóváhagy.

(2) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét az 3. melléklet szerint a Képviselő-testület jóváhagyja.

(3) A vagyonkimutatást a 8. melléklet, a közvetett támogatásokat a 9. melléklet, valamint a több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket a 10. melléklet tartalmazza.

3. § A beszámolóra vonatkozó részletes információt a költségvetés végrehajtásáról szóló szöveges értékelés szerint a Képviselő-testület elfogadja.

4. § (1) Ez a rendelet a kihirdetés napját követően lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről az jegyző gondoskodik.

5. § Ez a rendelet 2022. május 13-án lép hatályba.

1. melléklet

Nagyrada Község Önkormányzat 2021. évi bevételeinek teljesítése

1. melléklet

Megnevezés

eredeti
előirányzat

módosított
előirányzat

teljesítés

I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

1. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

46 652 285

59 316 709

59 555 346

1.1. Működési bevételek

2 716 350

4 050 994

4 263 499

1.2. Önkormányzat sajátos működési bevétele

5 890 000

10 456 072

10 144 451

1.2.1.Közhatalmi bevételek

5 850 000

10 411 072

10 091 561

1.2.3. Bírság, pótlék, egyéb közhatalmi bevételek

40 000

45 000

52 890

1.3. Működési támogatások

28 691 391

35 455 099

35 455 099

1.3.1. Működési támogatások

28 691 391

33 861 027

33 861 027

1.3.2. Önkorm. költségvetési és kiegészítő támogatása

0

1 527 752

1 527 752

1.3.3. Elszámolásból származó bevétel

0

66 320

66 320

1.4. Egyéb működési támogatások

9 354 544

9 354 544

9 692 297

1.4.1. Működési célú támogatások össz.

9 224 669

9 224 669

1 4.1.1.központi költségvetési szervektől

50 000

1.4.1.2. fejezeti kezelésű ei. EU-s pr.

1.4.1.3.Egyéb fejezeti kezelésű ei.

1 000 000

1.4.1.4. Elkülönített állami pénzalapoktól átvett

8 512 422

1.4.1.5. Önkormányzat költségvetési szervektől átvett

0

1.4.2. Működési célú pénzeszk.átvétel államházt.kívülről

129 875

129 875

129 875

2. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

8 090 190

92 903 130

87 903 130

2.1. Felhalmozási bevételek

0

0

0

2.1.1. Tárgyi eszközök, immater.javak értékesítése

0

0

0

2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalm.bevételei

0

0

0

2.1.3. részesedések értékesítése

0

0

0

2.2. Felhalmozási támogatások

0

79 029 915

79 029 915

2.2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

79 029 915

79 029 915

2.2.2. Fejlesztési célú támogatások

2.3. Egyéb felhalmozási bevételek

8 090 190

13 873 215

8 873 215

2.3.1. Egyéb fehalmozási célú támogatások bevételei

8 090 190

13 873 215

2.3.1.1 fejezeti kezelésű ei Eus pr.és hazai társfinansz.

783 035

2.3.1.2 egyéb fejezeti kezelésű ei

4 999 990

2.3.1.3 elkülönített állami pénzalapok

3 090 190

2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államh.kívülről

2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány

3. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

0

0

0

4. Pénzforgalom nélküli bevételek

0

0

0

5. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

54 742 475

152 219 839

147 458 476

6. maradványának igénybevétele

14 425 840

24 495 361

24 495 361

7. Áh-on belüli megelőlegezések

0

0

1 347 419

8. lekötött bankbetét megszűntetése

0

0

9. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

14 425 840

24 495 361

25 842 780

10. TÁRGYÉVI BEVÉTELEK, a belső és a külső
finanszírozási műveletekkel együtt

69 168 315

176 715 200

173 301 256

Közhatalmi bevételek részletezése

1.2 melléklet

Megnevezés

eredeti
előirányzat

módosított
előirányzat

teljesítés

1. Vagyoni típusú adók

5 850 000

6 650 000

6 402 038

Építményadó

1 676 677

Magánszemélyek kommunális adó

4 725 361

2. Értékesítési és forgalmi adó-iparűzési adó

0

3 761 072

3 689 523

3. Gépjárműadó

0

0

0

4. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

0

0

0

Helyi adók összesen

5 850 000

10 411 072

10 091 561

Bírság, pótlék, egyéb közhatalmi bevételek részletezése

Ft-ban

Megnevezés

eredeti
előirányzat

módosított
előirányzat

teljesítés

1. Pótlékok, bírságok

40 000

45 000

52 890

2. Egyéb közhatalmi bevételek

0

0

0

Bírság, pótlék, egyéb közhatalmi bevételek összesen

40 000

45 000

52 890

1.3. melléklet

Működési támogatások részletezése

Megnevezés

eredeti
előirányzat

módosított
előirányzat

teljesítés

1. Támogatások

28 691 391

35 455 099

35 455 099

1.1. Általános támogatások

18 563 511

18 629 714

18 629 714

1.2. Egyes köznevelési és gyermekjóléti feladatainak támogatása

0

0

0

1.3.1 Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

7 821 400

12 858 143

12 858 143

1.3.2 gyermekétkeztetési feladatok támogatás

36 480

103 170

103 170

1.4. Könyvtári, közművelődési támogatások

2 270 000

2 270 000

2 270 000

1.5. Működési célú költségvetési támog., kiegészítő támog.

0

1 527 752

1 527 752

1.6. Elszámolásból származó bevételek

0

66 320

66 320

Működési támogatások összesen

28 691 391

35 455 099

35 455 099

1.4 melléklet

Egyéb működési bevételek részletezése

Ft-ban

Megnevezés

eredeti
előirányzat

módosított
előirányzat

teljesítés

1. Működési célú bevételek Áht.-n belülről

9 224 669

9 224 669

9 562 422

1.1 Központi költségvetési szerv

50 000

1.2. fejezeti kezelésű ei EU-s programokra

0

1.3. egyéb fejezeti kezelésű

1 000 000

1.4. Elkülönített állami pénzalapoktól

8 512 422

1.5. Önkormányzati költségvetési szervektől

0

2. Működési célú pénzeszk.átvétel államházt.kívülről

0

0

0

Egyéb működési bevételek összesen

9 224 669

9 224 669

9 562 422

1.5 melléklet

Működési bevételek részletezése

Megnevezés

eredeti
előirányzat

módosított
előirányzat

teljesítés

1. Készletértékesítés ellenértéke

430 000

430 000

511 155

2. Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj)

232 100

367 985

649 946

3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke

0

0

4. Tulajdonosi bevételek

0

499 431

499 431

5. Ellátási díjak

2 054 250

2 744 250

2 552 399

6. Kamatbevételek

0

33

359

7. Biztosító kártérítése

0

0

0

8. Egyéb működési bevételek

0

9 295

50 209

Működési bevételek összesen

2 716 350

4 050 994

4 263 499

1.6. melléklet

Támogatási kölcsönök viszatérülésének részletezése

Ft-ban

Megnevezés

eredeti
előirányzat

módosított
előirányzat

teljesítés

1. Működési célú (szociális kölcsön)

129 875

129 875

174 875

2. Felhalmozási célú (munkáltatói kölcsön)

Támogatási kölcsönök viszatérülése összesen

129 875

129 875

174 875

1.7. melléklet

Előző évek maradványának részletezése

Ft-ban

Megnevezés

eredeti
előirányzat

módosított
előirányzat

teljesítés

1. Működési célú pénzmaradvány

14 425 840

24 495 361

18 904 840

2. Felhalmozási célú pénzmaradvány

0

0

5 590 521

Előző évek pénzmaradvány összesen

14 425 840

24 495 361

24 495 361

2. melléklet

Nagyrada Község Önkormányzat 2021. évi kiadásainak teljesítése

Megnevezés

eredeti
előirányzat

módosított
előirányzat

teljesítés

I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

1. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

42 868 732

49 036 555

46 446 363

1.1. Személyi juttatások

17 364 289

17 658 160

16 888 109

1.2. Munkaadót terhelő járulékok

2 123 618

2 141 201

2 141 201

1.3.Dologi és egyéb folyó kiadások

16 653 725

22 346 544

21 140 233

1.4. Egyéb működési célú kiadások

6 727 100

6 890 650

6 276 820

1.4.1. Működési célú támogatások Áht.-n belülre

1 520 000

2 282 300

2 265 300

1.4.2. Működési célú támogatások áht.-n kívülre

100 000

100 000

1.4.3.Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 107 100

4 458 350

3 961 520

1.4.4.Műk. C. visszatérítendő kölcsönök áh-on kívülre

50 000

50 000

1.4.4. Helyi önkorm.előző évi elszámolásból származó kiad.

2. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

19 372 046

114 145 169

94 421 121

2.1. Beruházási kiadások Áfa-val

15 231 543

20 986 905

20 428 852

2.2. Felújítási kiadások Áfa-val

4 140 503

93 158 264

73 992 269

2.3.Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

2.3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államh.belülre

0

0

2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány

3. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

0

0

0

4. Pénzforgalom nélküli kiadások

5 779 882

12 385 821

0

4.1. Általános tartalék

5 779 882

12 385 821

0

4.2. Céltartalék

5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

68 020 660

175 567 545

140 867 484

6. Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése

1 147 655

1 147 655

1 147 655

7. lekötött bankbetét elhelyezése

0

0

8. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

1 147 655

1 147 655

1 147 655

9. TÁRGYÉVI KIADÁSOK, a belső és a külső
finanszírozási műveletekkel együtt

69 168 315

176 715 200

142 015 139

2.1 melléklet

Személyi juttatások részletezése

Ft-ban

Megnevezés

eredeti
előirányzat

módosított
előirányzat

teljesítés

1. Nagyrada Község Önkormányzat

17 364 289

17 658 160

16 888 109

1.1 Tv szerinti illetmények

14 476 538

14 311 176

13 569 940

1.3. céljuttatás

0

301 000

301 000

1.2 közlekedési ktgtérítés

93 258

93 258

71 280

1.3. egyéb személyi juttatás

42 773

201 006

201 006

1.4. Választott tisztségviselők juttatása

2 751 720

2 751 720

2 744 883

1.5 egyéb jv-ban fizetett juttatás

1.6. egyéb külső személyi juttatás

Személyi juttatások összesen

17 364 289

17 658 160

16 888 109

2.2 melléklet

Munkaadót terhelő járulékok részletezése

Ft-ban

Megnevezés

eredeti
előirányzat

módosított
előirányzat

teljesítés

1. Nagyrada Község Önkormányzat

2 123 618

2 141 201

2 141 201

1.1 szociális hozzájárulási adó

2 105 360

1.2. eü hozzájárulás

0

1.3. táppénz hozzájárulás

17 787

1.4. munkaadót terhelő szja

18 054

Munkaadót terhelő járulékok összesen

2 123 618

2 141 201

2 141 201

2.3. melléklet

Dologi kiadások részletezése

Ft-ban

Megnevezés

eredeti
előirányzat

módosított
előirányzat

teljesítés

1. Nagyrada Község Önkormányzat

16 653 725

22 346 544

21 140 323

1.1. Készletbeszerzés

3 277 918

4 573 370

4 573 370

szakmai anyag

32 236

159 173

159 173

üzemeltetési anyag

3 245 682

4 414 197

4 414 197

1.2. Kommunikációs szolgáltatások

159 000

155 161

103 983

informatikai szolgáltatá

112 000

108 161

66 925

egyéb kommunikációs szolg.

47 000

47 000

36 968

1.3. Szolgáltatási kiadások

10 341 486

13 517 701

12 561 803

közüzemi díjak

2 481 000

2 506 509

2 183 752

vásárolt élelmezés

2 822 622

4 083 141

3 569 389

bérleti díj

59 843

59 843

karbantartás, kisjavítás

50 000

7 874

7 874

közvetített szolgáltatás

szakmai tevékenység

1 610 400

1 555 433

1 485 433

egyéb szolgáltatás

3 377 464

5 304 901

5 255 512

1.4. Kiküldetés, reklám kiadások

0

117 844

117 844

1.5. Működési célú Áfa

2 808 821

3 415 968

3 254 505

1.6. Kamatkiadások

0

0

0

1.7. Egyéb dologi kiadások

66 500

566 500

528 818

Dologi kiadások összesen

16 653 725

22 346 544

21 140 323

2.4.melléklet

Működési célú támogatások államháztartáson belülre

Ft-ban

Megnevezés

eredeti
előirányzat

módosított
előirányzat

teljesítés

1. Működési célú támogatás helyi önk.-nak és ktgvetési szervének

1 520 000

2 282 300

2 265 300

1.1. Bursa támogatás

0

0

0

1.2 Zalakaros Város ügyelethez hozzájárulás

0

0

1 503 000

1.3. ZKTT házi segítségnyújtás kiegészítő támogatás

762 300

0

0

0

0

0

0

Működési célú támogatások összesen

1 520 000

2 282 300

2 265 300

Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre részletezése

Ft-ban

Megnevezés

eredeti
előirányzat

módosított
előirányzat

teljesítés

1. Polgárőrség

100 000

100 000

0

2. Kölcsön nyújtása

0

50 000

50 000

3.

0

Működési célú pénzeszköz átadások összesen

100 000

300 000

50 000

2.5. melléklet

Nagyrada Község Önkormányzat által folyósított ellátások részletezése

Ft-ban

Megnevezés

eredeti
előirányzat

módosított
előirányzat

teljesítés

1. Lakásfenntartási támogatás (normatív)

2. Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett
lakásfenntartási támogatás

3. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülök
természetbeni támogatása

0

0

4. Óvodáztatási támogatás

5. Köztemetés

149 860

6. Települési támogatás

5 107 100

4 458 350

3 811 660

7. Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi
ellátások összesen

5 107 100

4 458 350

3 961 520

3. melléklet

Nagyrada Község Önkormányzat 2021. évi teljesítésének költségvetési mérlege

Ft-ban

Megnevezés

teljesítés

Megnevezés

teljesítés

I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

59 425 471

1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

46 446 363

1.1. Működési bevételek

4 263 499

1.1. Személyi juttatások

16 888 109

1.2. Közhatalmi bevételek

10 144 451

1.2. Munkaadót terhelő járulékok

2 141 201

1.3. Költségvetési támogatások

35 455 099

1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások

21 140 233

1.4. Egyéb működési célú támogatások

9 562 422

1.4. Egyéb működési célú támogatások

2 315 300

1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 961 520

2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

87 903 130

2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

94 421 121

2.1. Felhalmozási bevételek

0

2.1. Beruházási kiadások Áfa-val

20 428 852

2.2. Felhalmozási célú támogatások

87 903 130

2.2. Felújítási kiadások Áfa-val

73 992 269

2.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszk.

2.3. Egyéb felhalmozási kiadások

0

3. Támogatási kölcsönök visszatérülése

174 875

3. Támogatási kölcsönök nyújtása

50 000

3.1. Működési célra

174 875

3.1. Működési célra

50 000

3.2. Felhalmozási célra

3.2. Felhalmozási célra

4. Pénzforgalom nélküli bevételek

4. Pénzforgalom nélküli kiadások

5. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

147 503 476

5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

140 917 484

6. Előző évi pénzmaradvány

24 495 361

6.1 Megelőlegezés

1 147 655

6.1. Működési célra

18 904 840

6.2 Lekötött bankbetét

0

6.2. Felhalmozási célra

5 590 521

7.1 megelőlegezés

1 347 419

7.2 Lekötött bankbetét megszűntetése

0

7. Finanszírozási bevételek összesen

1 347 419

6. Finanszírozási kiadások összesen

1 147 655

8. TÁRGYÉVI BEVÉTELEK, a belső és külső
finanszírozási műveletekkel együtt

173 346 256

7. TÁRGYÉVI KIADÁSOK, a belső és külső
finanszírozási műveletekkel együtt

142 065 139

4. melléklet

Nagyrada Község Önkormányzat Kiadások alakulása tevékenységenként 2021. év

Ft-ban

Megnevezés

Cofog

Foglalkoztatotti
létszám

Személyi
juttatások

Munkaadót
terhelő jár.

Dologi
kiadások

Szociálpol.
ellátás

Műkcélú támogatások

Felhalm.
Kiadás

Tartalék

Finansz.
Kiadás

Összesen

Nem veszélyes hulladék kezelése

051030

52 693

52 693

Közutak üzemeltetése

045160

36 449

1 474 000

1 510 449

Önkom.elszám.kp-i ktgv-el

018010

1 147 655

1 147 655

Saját v. bérelt ingatlan

013350

804 333

804 333

Önkormányzat igazg.tev.

011130

1

2 744 883

370 884

941 514

4 057 281

Közfogl. Mintaprogram

041237

7

6 285 522

515 657

2 235 736

3 090 190

12 127 105

Közvilágítás

064010

1 778 213

1 778 213

Zöldterület kezelés

066010

1 108 580

1 108 580

Támogatási c. finansz. Műveletek

018030

2 265 300

2 265 300

Civil szervezetek támogatása

084031

0

Háziorvosi ügyeletre

072112

0

Fogorvosi ügyeletre

072312

49 800

49 800

Intézményen kívüli gyerm, étkeztetés

104037

110 100

110 100

Falugondnoki szolgálat

107055

1

2 971 254

460 548

1 450 579

21 999

4 904 380

Finanszírozási műveletek

900060

0

Lakásfennt, lakhatással k. ellátás

106020

0

Települési segély

107060

1 443 101

3 961 520

50 000

5 454 621

Szociális étkeztetés

107051

4 423 025

4 423 025

Házi segítségnyújtás

107052

733 400

733 400

Közművelődés, értékek gondozása

082092

215 794

70 159

2 519 708

640 000

3 445 661

telep. Fejl. Projektek és támogatások

062020

418 397

86 164 289

86 582 686

Közfoglalkoztatás

041236

0

Fertőző megbetegedések….

074040

202 265

202 265

ár- és belvízvédelem

047410

1 150 000

1 150 000

Város- és községgazdálkodás

066020

2

4 670 656

723 953

2 257 446

1 276 223

8 928 278

Köztemető fenntartása

013320

229 227

950 087

1 179 314

Mindösszesen

11

16 888 109

2 141 201

21 140 233

3 961 520

2 315 300

94 421 121

0

1 147 655

142 015 139

5. melléklet

Egyszerűsített mérlege
2021.évi

Eszközök

Előző évi
ktgv.-i
beszám.záró
adatai

Tárgyévi
ktgv-i
besz.záró
adatai

A)BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

591 561 683

647 745 880

I.Immateriális javak

10 000

0

II.Tárgyi eszközök

585 911 683

642 105 880

III.Befektetett pénzügyi eszközök

5 640 000

5 640 000

IV.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszk.

B)FORGÓESZKÖZÖK

1 153 947

2 115 500

I.Készletek

1 153 947

2 115 500

II.Értékpapírok

0

0

C) PÉNZESZKÖZÖK

25 563 441

32 874 341

1.Pénzeszközök

25 563 441

32 874 341

D) KÖVETELÉSEK

3 765 684

4 228 307

I. Költségvetési évben esedékes köv.

3 550 223

4 104 447

II.Ktgv évet követően esedékes köv.

129 875

5 000

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

85 586

118 860

E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZ
OLDALI ELSZÁM.

0

0

F) aktív időbeli elhatárolások

0

0

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:

622 044 755

686 964 028

Források

Előző évi ktgv-i
beszám.záró
adatai

Tárgyévi ktg-i
besz.záró
adatai

G)SAJÁT TŐKE

603 477 143

656 828 541

1. Nemzeti vagyon induláskori értéke

685 745 477

685 745 477

2. Egyéb eszközök induláskori
értéke és változásai

24 869 282

24 869 282

3. Felhalmozott eredmény

-106 011 125

-107 137 616

4. Mérleg szerinti eredmény

-1 126 491

53 351 398

H)KÖTELEZETTSÉGEK

2 367 022

3 623 155

I. Költségvetési évben esedékes kötelezetts.

65 701

49 389

II. Költségvetési évet követően esedékes köt.

1 147 655

1 911 682

III.Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

1 153 666

1 662 084

I) Egyéb sajátos forrásoldali elszám.

0

0

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

16 200 590

26 512 332

1. Eredményszemléletű bev. Passzív elhat.

4 978 278

0

2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhat.

1 259 471

1 882 383

3. Halasztott eredményszemléletű bevételek

9 962 841

24 629 949

FORRÁSOK ÖSSZESEN

622 044 755

686 964 028

6. melléklet

2021. évi beszámolójához maradványkimutatás

Megnevezés

Összegek Ft-ban

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

147 503 476

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

140 867 484

I. Alaptevékenység kölségvetési egyenlege

6 635 992

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

25 842 780

04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

1 147 655

II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege

24 695 125

A) Alaptevékenység maradványa

31 331 117

05 Vállakozási tevékenység költségvetési bevételei

0

06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai

0

III. Vállalkozási tevék.költségvetési egyenlege

0

07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei

0

08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai

0

IV. Vállalkozási tevék.finanszírozási egyenlege

0

B) Vállalkozási tevékenység maradványa

0

C) Összes maradvány (A+B)

31 331 117

D) Alaptevék. kötelezettségváll.terhelt maradványa

23 430 267

E) Alaptevékenyság szabad maradványa

7 900 850

F) Vállalkozási tevék. terhelő befiz.kötelez. (B*0,1)

0

G) Vállalkozási tevék.felhaszn.maradványa (B-F)

0

7. melléklet

Eredménykimutatás

Megnevezés

Előző időszak

Módosítás

Tárgy időszak

01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

9 107 267

10 262 809

02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó
eredményszemléletű bevételei

2 754 429

3 766 718

03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű
bevételei

0

956427

I. Tevékenység nettó eredményszemlélet bevétele

11 861 696

0

14 985 954

04 Saját termelésű készletek állományváltozása

0

05 Saját előállítású eszközök aktívált értéke

0

II. Aktívált saját teljesítmények értéke

0

0

06 Központi működési célú támogatások
eredményszemléletű bevételei

26 391 349

35 455 099

07 Egyéb működési célú támogatások
eredményszemléletű bevételei

7 876 295

9 562 422

08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei

12 301 869

14 505 486

09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételei

9 149 740

63 766 398

III. Egyéb eredményszemléletű bevételek

55 719 253

0

123 289 405

10 Anyagköltség

2 891 548

3 589 370

11 Igénybevett szolgáltatások értéke

10 952 271

13 210 438

12 Eladott áruk beszerzési értéke

13 Eladott (közvetített) szolgáltatásokértéke

0

0

IV. Anyagjellegű ráfordítások

13 843 819

0

16 799 808

14 Bérköltség

10 374 547

14 471 262

15 Személyi jellegű egyéb kifizetések

3 184 709

2 996 137

16 Bérjárulékok

1 675 553

2 184 823

V. Személyi jellegű ráfordítások

15 234 809

0

19 652 222

VI. Értékcsökkenési leírás

26 667 419

18 575 646

VII. Egyéb ráfordítások

12 922 735

29 896 644

A) Tevékenységek eredménye

-1 087 833

0

53 351 039

17 Kapott (járó) osztalék és részesedés

0

0

18 Kapott kamatok és kamatjellegű
eredményszemléletű bevételei

265

359

19 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszeml.bev.

0

19/a ebből: árfolyamveszteség

VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bev.

265

0

359

20 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások

21 Részesedések, értékpapírok, pénzeszk.értékvesztése

22 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai

38 923

0

22/a ebből: árfolyamveszteség

IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai

38 923

0

0

B) Pénzügyi műveletek eredménye

-38 658

0

359

C) Mérleg szerinti eredmény

-1 126 491

0

53 351 398

8. melléklet

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról

ESZKÖZÖK

Sorszám

Előző időszak

Tárgyi időszak

A

B

C

D

I. Immateriális javak

01.

10 000

II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)

02.

585 956 683

642 105 880

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)

03.

388 368 375

444 206 772

1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

04.

224 276 399

23 157 524

1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

05.

1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

06.

155 459 666

406 774 853

1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

07.

8 632 310

14 274 395

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)

08.

9 461 938

9 667 738

2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek

09.

2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek

10.

2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek

11.

2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek

12.

9 461 938

9 667 738

3. Tenyészállatok (14+15+16+17)

13.

3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok

14.

3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok

15.

3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok

16.

3.4. Üzleti tenyészállatok

17.

4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)

18.

188 126 370

188 231 370

4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások

19.

188 076 372

188 231 370

4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások

20.

4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások

21.

4.4. Üzleti beruházások, felújítások

22.

49 998

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)

23.

5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése

24.

5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése

25.

5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése

26.

5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése

27.

III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)

28.

5 640 000

5 640 000

1. Tartós részesedések (30+31+32+33)

29.

5 640 000

5 640 000

1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések

30.

1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések

31.

1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések

32.

1.4. Üzleti tartós részesedések

33.

5 640 000

5 640 000

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)

34.

2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

35.

2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

36.

2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

37.

2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

38.

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)

39.

3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

40.

3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

41.

3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

42.

3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

43.

IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

44.

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)

45.

591 606 683

647 745 880

I. Készletek

46.

1 153 947

2 115 500

II. Értékpapírok

47.

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)

48.

1 153 947

2 115 500

I. Lekötött bankbetétek

49.

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

50.

52 500

6 055

III. Forintszámlák

51.

25 510 941

32 868 286

IV. Devizaszámlák

52.

C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)

53.

25 563 441

32 874 341

I. Költségvetési évben esedékes követelések

54.

3 550 223

4 104 447

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

55.

129 875

5 000

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

56.

85 586

118 860

D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)

57.

3 765 684

4 228 307

I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása

58.

II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-
helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő
eszközök elszámolásai

59.

E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)

60.

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

61.

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)

62.

622 089 755

686 964 028

9. melléklet

NAGYRADA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVBEN NYÚJTOTT KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK KIMUTATÁSA

Támogatás
kedvezményezettje

Adóelengedés

Adókedvezmény

Egyéb

Összesen
eFt

jogcím
jellege

mértéke %

Összeg
eFt

jogcím
jellege

mértéke %

Összeg
eFt

jogcím jellege

mértéke %

Összeg
eFt

Szociális helyzet
miatti elbírálás
térítési dj

1993. évi III. tv 116 § alapján

49,10%

0

Helyi adó
(kommuális adó)

8/2015. (XI.30.)ör

1. 25 %, 2. 64,28 %, 3. 64,28 %

2 440

Gépjárműadó

Lakásépítés, lakásfelújításhoz
nyújtott kölcsön elengedése

Összes közvetett
támogatás

10. melléklet

Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek

Kötelezettség jogcíme

Köt. váll.
éve

Kifizetés 2021. év elött

Kifizetés 2022. évben

Kifizetés
összesen

Kiadás vonzata évenként

Összesen

2022. év

2023. év

2024. év és azt követő években

Működési célú hiteltörlesztés

0

0

0

0

0

0

0

1.

0

2.

0

0

Felhalmozási célú hiteltörlesztés

0

0

0

0

0

0

0

1.

2.

3.