Nagyrada Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 11.) önkormányzati rendelete

a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Hatályos: 2022. 05. 12

Nagyrada Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 11.) önkormányzati rendelete

a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

2022.05.12.

Nagyrada község polgármestere a Képviselő-testület hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a következőket rendeli el:

Általános rendelkezések

1. § A rendelet célja, hogy Nagyrada község lakossága és közösségei művelődési és kulturális szükségleteinek figyelembevételével meghatározza Nagyrada Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) által ellátandó közművelődési alapszolgáltatásokat, azok ellátási formáját, módját és mértékét.

2. § A rendelet hatálya kiterjed a közművelődési tevékenységben résztvevőkre, az önkormányzat által fenntartott közművelődési intézményekre, közművelődési tevékenységet is ellátó természetes és jogi személyekre, egyéb szervezetekre, azok fenntartóira, működtetőire, alkalmazottaira és a közművelődési alapszolgáltatást igénybe vevőkre.

A közművelődési alapszolgáltatások meghatározása

3. § Az önkormányzat a helyi sajátosságok és a rendelkezésre álló anyagi eszközei figyelembevételével az alábbi közművelődési alapszolgáltatásokat látja el:

a) művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása,

b) a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése,

c) élethosszig tartó tanulás lehetőségének elősegítése,

d) a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása,

e) az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása,

f) a tehetséggondozás és fejlesztés feltételeinek biztosítása,

g) kulturális alapú gazdaságfejlesztés.

4. § Az önkormányzat a 3. §-ban meghatározott alapszolgáltatásokat a következő feladatok ellátásával biztosítja:

a) a nemzeti ünnepeket a helyi közösség bevonásával és részvételével rendezi meg, azokhoz közösségi teret biztosít,

b) támogatja az ifjúság közösségi szerveződését és részvételét,

c) támogatja az idősek művelődő közösségének tevékenységét,

d) a könyvtár közművelődési tevékenységének támogatása, ezen létesítmény bevonása a közművelődési tevékenységbe, a könyvtárban internet működtetése,

e) lehetőséget és helyet biztosít az iskolarendszeren kívüli önképző, szakképző, képességfejlesztő tanfolyamok, bemutatók tartására,

f) támogatja a hagyományos kézműves kultúra megőrzését,

g) segíti a helyi környezeti értékek megismertetését, a turizmus lehetőségeinek támogatásával és bővítésével, a helyi környezeti értékek megőrzését,

h) támogatja a települési értéktár létrehozását, helyi értékek tudatosítását, népszerűsítését,

i) a helytörténeti szakirodalmi tevékenység ösztönzése, helytörténetet bemutató dokumentumok kiadásának, megismertetésének támogatása,

j) lehetőséget és helyet biztosít művelődési és alkotó célú helyi közösségek, gyűjtőkörök, szakkörök, kulturális célú közös tevékenységek, összejövetelek számára,

k) kiállítási lehetőséget biztosít művészeti alkotások számára, közösségi színteret bocsát rendelkezésre zenei rendezvényekhez,

l) támogatja a helyi gyermekekből álló iskolai művészeti csoportok fellépését rendezvényeken, a művészeti és zeneoktatásban szerzett ismeretek bemutatásához közösségi színteret biztosít, a közösségi rendezvényeket meghirdeti,

m) közreműködik táborok, kirándulások szervezésében,

n) közösségi internet szolgáltatást biztosít,

o) feladatának tekinti továbbá az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetését, a megértés, a befogadás elősegítését.

3.A közművelődési feladatok ellátásának szervezeti keretei

5. § Az önkormányzat a közművelődési alapszolgáltatásai ellátásának keretében a helyi közművelődés támogatását az alábbiak szerint biztosítja:

a) közösségi színtér biztosításával,

b) könyvtári szolgáltatás fenntartásával,

c) költségvetési keretei között kulturális rendezvények, szervezetek támogatásával,

d) pályázati lehetőségek kihasználásával és az ehhez szükséges önrész rendelkezésre bocsátásával.

6. § (1) Az önkormányzat a helyi közművelődési tevékenységéhez a közművelődési alapszolgáltatások mellett egyéb tevékenységeknek, szolgáltatások megszervezésének is helyszínt biztosító integrált közösségi és szolgáltató térként, valamint könyvtári szolgáltató helyként az alábbi épületeket, ingatlanokat biztosítja:

a) Közösségi színtér (Kultúrotthon 8746 Nagyrada, Kossuth Lajos út 51.).

b) Könyvtár internet kapcsolattal az önkormányzati épületében (8746 Nagyrada, Kossuth Lajos út 51).

c) Tornacsarnok sportpályával és a szabadtéri fitnesspark.

d) Az I. és II. világháború emlékműve és környezete.

e) Nagyradai Egyházközség Szent István temploma.

f) Egyéb önkormányzati tulajdonú, kulturális közösségi rendezvény tartására alkalmas, vagy alkalmassá tett terület.

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt közösségi színterek alapvető működési feltételeit az önkormányzat biztosítja, így az épületek és azok környezetének karbantartását, víz- és áramellátást, fűtést, szükséges tárgyi feltételeket.

(3) A közösségi színtereken megrendezett, nem helyi önkormányzati rendezvények önkormányzat általi támogatása megvalósulhat rendezvényi előkészületek szervezésének segítésében, kiszolgáló személyzet biztosításában, anyagi támogatásban.

(4) Az önkormányzat által fenntartott közösségi színterekre vonatkozóan az önkormányzat által foglalkoztatott közművelődési szakember évente január 31-ig éves rendezvénytervet és az előző naptári évről történő beszámolót nyújt be a képviselő-testület elé elfogadásra.

7. § (1) Az önkormányzat közművelődési feladatainak ellátásában együttműködik:

a) A településen működő, illetve a körzeti köznevelési, oktatási intézményekkel,

b) kulturális tevékenységet is végző társadalmi, civil szervezetekkel, alapítványokkal,

c) egyházakkal, és

d) a hasonló feladatokat ellátó országos, regionális, térségi intézményekkel, civil szervezetekkel, más önkormányzatokkal.

(2) Az önkormányzat közművelődési megállapodás megkötésével segítheti a rendeletben meghatározott azon közművelődési feladatok ellátását, amelyeket nem önkormányzati fenntartású intézmények, egyházak, civil szervezetek, vagy magánszemélyek végeznek.

(3) Az önkormányzat és intézményei a közművelődési lehetőségekről

a) hirdetményi úton,

b) plakátok, szórólapok útján,

c) a települési honlapon adnak tájékoztatást a község lakossága részére.

d) Közösségi színtereken tartandó rendezvényekre vonatkozó szabályok

8. § (1) Az önkormányzat az általa fenntartott közösségi színterek, épületek, helyiségek időleges rendelkezésre bocsátásával segítheti a lakossági családi, vagy egyéb rendezvények (lakodalom, halotti tor, szilveszteri bál, egyéb) megtartását.

(2) A közösségi színterek családi, vagy egyéb magán célú rendezvény céljára történő használatba adása a (3) bekezdésben részletezettek szerint térítésmentes, illetve díjköteles lehet, azonban a használat során az épületben, vagy a berendezésben a rendezvénnyel kapcsolatosan esetlegesen okozott károkat az azt okozónak minden esetben meg kell térítenie.

(3) Egyes esetekben a közösségi színterek használatáért, a biztosított szolgáltatásokért díjat kell fizetni, amit a képviselőtestület külön határozatban állapít meg.

a) Nem kérhető szolgáltatási díj : ismeretterjesztő előadások, ünnepségek, hivatalos rendezvények, találkozók, szakkörök, klubfoglalkozások alkalmával.

b) Szolgáltatási díj kérhető: koncertek, táncos, zenés rendezvények, bálok, műsoros előadások, vásárok, különböző termékek árusítása esetén.

(4) Az alkalmazandó díjakat a képviselő-testület külön határozatban állapítja meg.

A közművelődési tevékenység finanszírozása és személyi feltételei

9. § (1) Az önkormányzat a helyi közművelődési feladatok támogatását az éves költségvetésében meghatározott keretek között biztosítja, illetve további egyedi döntéssel biztosíthatja.

(2) Az önkormányzat pénzügyi lehetőségei függvényében a civil szervezetek, alapítványok, egyházközség támogatásán keresztül is hozzájárul a település közművelődési és közösségfejlesztési feladatainak ellátásához.

(3) Az önkormányzat a pályázati források kihasználásával törekszik a helyi közművelődés minél magasabb szinten történő biztosítására. Az önkormányzat közművelődési pályázat esetén a szükséges önrészt az éves költségvetési rendeletében, vagy külön döntéssel biztosíthatja.

10. § Az önkormányzat közművelődési feladatainak ellátásáról nem intézményi formában gondoskodik. A könyvtári és a közművelődési feladatok ellátására az önkormányzat a képviselő-testület által kinevezett, főállású, illetve részmunkaidős, alkalmazotti jogviszonyban álló személyt foglalkoztat.

Záró rendelkezések

11. § E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, a 2006. december 12-i 2006/123/EK Európai Parlament és a Tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

12. § Ez a rendelet 2022. május 12-én lép hatályba.