Nagyrada Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (III. 10.) önkormányzati rendeletének indokolása

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Hatályos: 2022. 03. 11
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL
Végső előterjesztői indokolás
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 143. § (4) bekezdésében és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzat képviselő-testülete a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg.
A költségvetés összeállításának részletes szabályait az Áht. végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.), a finanszírozás rendjét és az állami hozzájárulás mértékét Magyarország 2022. évi központi költségvetésről szóló 2021. évi XC. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) határozza meg.
A rendelet-tervezetet a fentieknek megfelelően az Áht. 23. § (2)-(4) bekezdésének figyelembevételével, és a költségvetési törvény alapján állítottuk össze. A rendelet-tervezetben az Áht. 23. § (2) bekezdés a) pontjának módosított szabályai szerint az önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban kell bemutatni.
A költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul szöveges indokolással együtt kell bemutatni a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve, valamint a közvetett támogatásokat.
A helyi önkormányzat költségvetési bevételei között kell megtervezni a helyi önkormányzat bevételeit – így különösen a helyi adó bevételeket, a helyi önkormányzatok általános működéséhez kapcsolódó támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat –, elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit.
A helyi önkormányzat költségvetési kiadásai között kell megtervezni a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások kiadásait beruházásonként, felújításonként,- a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultság jellegű ellátásokat, az általános és céltartalékot, és elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait.
A helyi önkormányzat költségvetése az államháztartás része. Az önkormányzati alrendszer költségvetése a központi költségvetéstől elkülönül, ahhoz központi támogatásokkal kapcsolódik.
A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetés. Ebből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatait nem veszélyeztető önként vállalt feladatait (Mötv. 111. § (1)-(2) bekezdés). A helyi közügyek intézése körében meghatározza költségvetését, annak alapján önállóan gazdálkodik. (Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pont), költségvetését rendeletben állapítja meg (Áht. 23. § (1) bekezdés). 3 Az Ávr. 27. § (2) bekezdése előírja, hogy a polgármester a képviselő-testület elé terjeszti a bizottságok által megtárgyalt rendelet-tervezetet, amelyhez csatolja legalább a pénzügyi bizottság írásos véleményét.
Az Áht. 24. § (3) bekezdése szerint az aljegyző által a (2) bekezdés szerint előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek. Ha a helyi önkormányzat a költségvetési évre nem rendelkezik elfogadott költségvetéssel, a költségvetés elfogadásának határidejét követő hónaptól a mulasztást megszüntető hónapig a nettó finanszírozás keretében finanszírozott támogatásainak folyósítása felfüggesztésre kerül. (Mötv. 115. §, Áht. 83. § (6) bekezdés).
A költségvetési előirányzatok tervezésekor a kötelező önkormányzati feladatok prioritását helyeztük előtérbe, mivel az önként vállalt feladat költségvetésben akkor tervezhető, ha annak pénzügyi fedezete az önkormányzat saját bevételéből megteremthető. A pénzügyi tervező munka során az ellátandó feladatokból adódó kötelezettségeket úgy határoztuk meg, hogy a költségek finanszírozhatók legyenek. Az optimális működés kialakítása céljából a hatályos jogszabályok áttekintésével felülvizsgáltuk a szervezeti és a feladat-ellátási viszonyokat. Megpróbáltunk minden olyan szükséges és lehetséges intézkedést, megoldási javaslatot megkeresni, ami az önkormányzat működőképességének megőrzését segíti, illetve biztosítja.
A 2022. évi költségvetésünkben a KÖH nem szerepel. A Hivatal költségvetésének elfogadásáról külön határozatot kell hozni.
A Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetése is elfogadásra kerül, a hivatal költsége ennek megfelelően az irányító szerv (Garabonc Község Önkormányzata) 2022. évi költségvetési rendeletébe beépítésre kerül az Ávr. 24. § (4) bekezdésének előírásainak megfelelően.
A 2022. évi költségvetés tervezése:
BEVÉTELEK:
A helyi önkormányzatok költségvetési támogatásának (17. sz. mell.) jogcímeit és összegeit az Államháztartásról és a Költségvetésről szóló törvényben meghatározott adatszolgáltatás szerinti feladatmutatók, mutatószámok alapján jogcímenként terveztük.
Működési bevételeink előirányzatát képezik az alaptevékenységgel kapcsolatos intézményi ellátási díjak, kiszámlázott szolgáltatások bevételei, bérleti díjbevételek, kamatbevételek, közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó készlet értékesítés ellenértéke.
Közhatalmi bevételek (3.1. sz. mell.)
Önkormányzatunk működését nagyban befolyásolja a helyben képződő adók teljesítése: az iparűzési adó, kommunális adó, építményadó a helyi adókkal kapcsolatos pótlékok, bírságok. Az adóbevételeket a 2022. január 1-től hatályos rendeletek szerint tervezzük. Gépjármű adó 2020-tól nem illeti meg az Önkormányzatot. 2022-ben iparűzési adó bevétellel számol az Önkormányzat, az évközi változás előirányzat módosítással bekerül majd a költségvetésbe.
Egyéb támogatások (2.2. sz. mell.)
Működési célú: közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó átvett pénzeszközök.
Közművelődési szakemberek illetményemelésének támogatása 593 928 Ft.
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások: vismaior támogatás Kossuth u. 47/1 hrsz.
Felhalmozási célú egyéb támogatások: Munkaügyi Központ támogatása, amely a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódik; Balatoni Fejlesztési Tanács pályázatának utófinanszírozott összege 5 000 000 Ft, TOP pályázat utófinanszírozása 2 785 110 Ft.
Működési célú átvett pénzeszközök: Kölcsön visszatérülése.
Finanszírozási bevételek
Az Önkormányzat 2022-ben 31 321 117 Ft maradvánnyal számol, ebből Belterületi utak felújítása kapott támogatás 16 110 655 Ft.
KIADÁSOK:
Az önkormányzat működési kiadásainál valamennyi területen jól átgondolt, takarékosan reális szükségletek felmérésével kell terveznünk. Az önkormányzat működési kiadásait a tételesen számba vett költségek elemzésével terveztük.
Személyi juttatások
Kiadások részét képezi az állományban lévő dolgozó személyi juttatása. A személyi juttatások aránya nő, a garantált bérminimum növekedésével arányosan járulék 13 %, közmunkásoknál ennek 50%-a.
2022. január 1-től 1 fő falugondok, 1 fő településüzemeltetési feladatokat lát el, aki márciustól 50% zöldterület és 50% köztemető funkción kerül elszámolásra. 1 fő heti 6 órában könyvtári feladatokat, míg heti 32 órában üzemeltetési feladatokat lát el.
A közfoglalkoztatásban foglalkoztatottak bérének összege 2022. január 1-től emelkedett.
A foglalkoztatni kívánt összes létszám 6+1 fő.
A munkaadókat terhelő járulékoknál az előirányzatot a személyi juttatásokkal arányosan lehet kalkulálni. A társadalombiztosítási járulék mértéke 13 %, a közfoglalkoztatottak után 6,5 % a járulékfizetési kötelezettség.
Dologi kiadásaink keretében az elkövetkezendő időszakban továbbra is jelentős feladatunk a működés szinten tartása, azok biztonságos fenntartása, az egészségügyi feladatok ellátása, a meglévő ingatlanok karbantartása, állagának megóvása és biztosítani a község lakosságának alapellátását.
Az előirányzatokat elsősorban szinten tartással terveztük. Az infláció által bekövetkezett árváltozásokból adódó többletkiadásokat saját forrásból kell fedeznünk.
Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó üzemeltetési kiadásokat az állam megtéríti.
Házi segítségnyújtás feladat-ellátásnál az önkormányzat átvállalja az ellátottak térítési díját 2022-ben is..
Közterületek kaszálását a korábbi évekhez hasonlóan egy vállalkozóval kötött szerződés útján került teljesítésre.
Ellátottak pénzbeli juttatásai:
Az önkormányzatok által folyósított ellátások keretében kerülnek megállapításra a rendszeres és rendkívüli segélyek, támogatások és egyéb juttatások.
E támogatás keretében az önkormányzatok az általuk támogatandónak ítélt, rendeletükben szabályozott élethelyzetekre nyújthatnak támogatást. Az önkormányzat kötelezettsége abban áll, hogy a települési támogatásról rendeletet alkosson. Annak eldöntése, hogy e támogatás keretében milyen célokra, mely feltételek teljesülése esetén milyen összegű támogatást nyújt, teljes mértékben az önkormányzat mérlegelési jogkörébe tartozik. Az Szt. által szabott egyetlen kötelezettség az, hogy a képviselő-testület a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére rendkívüli települési támogatást köteles nyújtani. A létfenntartást veszélyeztető élethelyzet, a létfenntartási gond meghatározása az önkormányzat jogosultsága, hasonlóan az ilyen helyzetekben nyújtandó támogatás összegének meghatározásához.
Egyéb működési célú kiadások (3.2. sz. mell.)
Háziorvosi ügyelethez a támogatás összege 2022-ban 1 494 000 Ft.
Zalaszabar Önkormányzatához hozzájárulás fogorvosi ellátáshoz 800 000 Ft
TOP támogatás visszafizetése 15 066 186 Ft
Házi segítségnyújtás kiegészítése 762 300 Ft.
Bursa támogatás 0 Ft.
Felhalmozási kiadások (9. sz. mell.)
Beruházási kiadások között a mezőgazdasági közmunka programhoz kapcsolódó tárgyi eszköz beszerzéseket terveztük. Közművelődési támogatásból 567 500 Ft-ot eszközbeszerzésre kell fordítani.
Felújítások: Belterületi utak felújítása 18 953 711 Ft, illetve vismaior 44 765 556 Ft..
A 2022. évi költségvetés működési és felhalmozási mérlegét a 6. és 7. melléklet tartalmazza. Működési mérleg 0 Ft bevételi többletet mutat. A felhalmozási mérleg 0 Ft kiadási mérleggel került megtervezésre. Kiadási oldalon az Eu-s forrásból megvalósuló beruházás összege 0 Ft.
Közvetett támogatások 11. sz. melléklet: magánszemélyek kommunális adójánál értelmezhető, ahol kedvezményben részesülők köre és mértéke az önkormányzat 10/2018.(XI.21.) ör 6. § (1) alapján került meghatározásra.
12. sz melléklet a 2022.-2023.-2024. évekre tervezett bevételi és kiadási előirányzatok keretszámait mutatja be, az infláció mértékével, amely 7,2 %.
Előirányzat-felhasználási tervet a 14. sz. melléklet tartalmazza. Kiadásoknál a személyi juttatások és járulékai arányosan 12 hónapra elosztva került megtervezésre. Ellátottak pénzbeli juttatásai évente kétszeri támogatáshoz került elosztásra. Egyéb működési kiadások a szerződések szerinti teljesítések figyelembe vételével került megtervezésre. Felhalmozási kiadásoknál a beruházások, illetve a felújítások tervezett megvalósítása lett figyelembe véve. Bevételeknél az állami támogatások arányosan, felhalmozási támogatások a kiadások elszámolása utánra került betervezésre. Közhatalmi bevételek a március 15., illetve a szeptember 15. dátum figyelembe vételével lett meghatározva. Működési bevételeknél az ellátási díjak havi bontásban, bérleti díjak negyed évente merülnek fel. Finanszírozási bevételek az igénybevétel hónapjára került tervezésre.
Több éves kihatással járó döntésekből adódó fizetési kötelezettségeket a 15. melléklet tartalmazza.-----------------
Összefoglalás:
A költségvetés fedezetet nyújt a működésére, és szigorú, takarékos gazdálkodással megteremti a rendeletben jóváhagyott felhalmozási kiadások fedezetét, melynek feltétele a tervezett bevételek beszedése és a költségvetési rendeletben megfogalmazott gazdálkodási szabályok szigorú és következetes betartása.
A 2022. évi gazdálkodás legfontosabb célja, hogy az Önkormányzat a költségvetési egyensúlyát megőrizze, a gazdálkodás hatékonyságát javítsa, a költségvetésben tervezett fejlesztési feladatokat és a támogatott projekteket megvalósítsa.
Jelen formájában a költségvetés tervezet kiadási és bevételi főösszege 142 645 153 Ft.
Előzetes hatásvizsgálat
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján
A rendelet-tervezet címe:
Nagyrada község Önkormányzata Képviselő–testületének …./2022. (II…..) számú rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Társadalmi-gazdasági hatása:
A képviselő-testület költségvetési rendelete biztosítja a választópolgárok számára az önkormányzat és intézményeinek 2022. évre tervezett bevételeinek és kiadásainak, pénzügyi-gazdálkodási működésének megismerhetőségét. A költségvetés a település fennmaradása, a kötelező feladatok ellátása érdekében jelentős hatással bír. A legfontosabb szempont a költségvetés egyensúlyának megtartására való törekvés volt, illetve a hiány csökkentése a lehetőségekhez mérten.
Költségvetési hatása: A költségvetési rendeletbe foglalt szabályok szigorú betartásával várhatóan az önkormányzatnak a működése zavartalanul biztosítható.
Környezeti, egészségi következményei: Nincs
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Olyan előírásokat tartalmaz, amelyek feltétlenül szükségesek, az adminisztrációs terhek nem növekednek.
Egyéb hatása: Nincs.
A rendelet megalkotásának szükségessége: Az Áht. 23-24. §. alapján a költségvetési rendelet megalkotása kötelező.
A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: törvényességi észrevétel
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:
- személyi: nincs
- szervezeti: nincs
- tárgyi: nincs
- pénzügyi: nincs