Nagyrada Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 12.) önkormányzati rendeletének indokolása

az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról és a maradvány jóváhagyásáról

Hatályos: 2022. 05. 13
az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról és a maradvány jóváhagyásáról
Végső előterjesztői indokolás
Nagyrada Község Önkormányzat 2021.évi gazdálkodásának helyzetéről az alábbiakban tájékoztatom a Képviselő-testületet.
A Képviselő-testületek által az önkormányzat 2021. évi költségvetésében megállapított előirányzat a beszámolási időszakban az önkormányzat kötelezően ellátandó feladatainak az ellátáshoz szükséges feltételeket biztosította.
Mind a bevételek, mind a kiadások időarányosan alakultak a feladatellátás szintjén.
A gazdálkodásban a szigorú takarékosság mellett a feladatok rangsorolására került sor.
BEVÉTELEK ALAKULÁSA
Nagyrada Község Önkormányzata a 2021.évben önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervként működött.
1. Működési bevételek módosított ei-a 4 050 994 Ft volt, amelyből 4 263 499 Ft folyt be, különbözet a DélZalai Vízmű felé kiszámlázott szolgáltatási díjakból adódik. A tényadatok részletezését az 1.2., 1.3. és 1.4., 1.5, 1.6. számú melléklet tartalmazza. A közfoglalkoztatásban megtermelt termények értékesítésének ellenértéke, helyiség bérleti díjai, Délzalai Vízmű bérleti díjai, szociális étkezés térítési díja, kamatbevételek szerepelnek ezen a bevételi rovaton.
2. Közhatalmi bevételek: 10 144 461 Ft folyt be, úgy hogy az iparűzési adónál a vállalkozóknak az alap 1%-át kellett megfizetni. Az önkormányzatnál a mérték 1,5%.
3. Az önkormányzat működési támogatása éves szinten 35 455 099 Ft volt, ebből
1. Általános támogatás 118 629 714 Ft
2. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása 12 961 313 Ft
szociális étkezés 1 148 690 Ft, pótigény 135 140 Ft
szünidei gyermekétkeztetés 103 170 Ft, visszafizetendő 1710 Ft
szociális feladatok 6 826 000
Falugondnoki szolgálat 4 572 000 Ft
szociális ágazati pótlék 311 453 Ft
1. kulturális feladatok támogatása 2 2270 000 Ft
2. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 1 527 752 Ft. (szoc.tűzifa 853 440; kieső iparűzési adó támogatása 674 312 Ft)
3. Elszámolásból származó bevétel 66 320 Ft (előző évi pótigény)
4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről 9 562 422 Ft-ot kapott az önkormányzat, ezen belül:
elkülönített állami pénzalapoktól (közfoglalkoztatott támogatás) 8 512 422 Ft
fejezeti kezelésű eitól 1 000 000 Ft (rendezvények támogatása)
Bursa ösztöndíj fel nem használt része 50 000 Ft
5. Működési c. átvett pénzeszközök 174 875 Ft. (kölcsön visszatérülése)
6. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások: 79 029 915 Ft (belterületi utak felújítása 16 110 655 Ft; vismaior támogatás 62 919 260 Ft)
7. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-on belülről
3 090 190 Ft közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó támogatás.
MFP játszótér 4 999 990 Ft
TOP belvíz 783 035 Ft.
8. Felhalmozási bevételek: -------
9. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 24 495 361 Ft, államháztartási megelőlegezés összege 1 347 419 Ft volt.
Az összes bevétel teljesítése: 98,09 %, a módosított előirányzathoz képest.
A bevételeik összességében időarányosan teljesültek.
KIADÁSOK ALAKULÁSA
Kiadási előirányzatait és azok felhasználásait kiemelt előirányzati bontásban a 2. számú melléklet és a 4. sz. melléklet tartalmazza.
A személyi kiadásoknál az éves teljesítés időarányos volt a módosított előirányzathoz viszonyítva. Közlekedési költségtérítés kiadása közfoglalkoztatáshoz kapcsolódik, ugyanúgy, mint az egyéb személyi juttatások, ez a betegszabadság összege. 2021. márciustól közfoglalkoztatás keretein belül 1 fő munkavezető és 6 fő mezőgazdasági segédmunkás került alkalmazásra. 2021-ben az önkormányzat 1 főt 100 %-ban, 1 főt 85%-ban alkalmaz településüzemeltetésen. 1 fő 15 %-ban könyvtárosi feladatokat lát el. 2021-től indult a falugondoki szolgálat 1 főt alkalmazva.
A
járulék kiadások
– jellegüknél fogva – hasonlóképpen alakulnak, mint a személyi
kiadások.
A
dologi kiadások
jelentős része az intézményüzemeltetéshez elengedhetetlenül szükséges kiadás (energia, villany, gáz, telefon) volt.
Vásárolt élelmezés: szünidei étkezés 86 692 Ft, szociális étkezés 3 482 697 Ft.
Készletbeszerzés kiadásai (üzemeltetési és karbantartási anyagok, üzemanyag, nyomtatványok, eszközbeszerzések) főleg a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódtak. .
Szakmai tevékenység kiadásai: ügyvédi díjak, továbbá a pályázatokhoz kapcsolódó szakmai tevékenységek kiadásai szerepelnek. (eljárási díjak, igazgatási szolgáltatási díjak, engedélyezési, tervezési díjak, közbeszerzési díjak).
Szolgáltatási kiadások: biztosítási díjak, bankköltség, szállítási költségek (hulladék, szoc étkezés, tűzifa), belső ellenőrzés, zene és táncoktatás, közvilágítási tevékenység, házi segítségnyújtás, közterület kaszálás, fogászati ügyelet használati díja. Falunap megrendezésének kiadásai. Összességében, a rendelkezésre álló előirányzatokra a teljesítés megfelelő.
Egyéb dologi kiadások: tagdíjak, kerekítési különbözet kiadásai, TOP belvíz bírsága 500 000 Ft.
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás
részletezése 2/4. melléklet. Háziorvosi ügyeletnek 1 503 000 Ft, házi segítségnyújtás kiegészítő támogatása 762 300 Ft; Támogatás, kölcsön nyújtása 50 000 Ft.
A
pénzbeli juttatás
előirányzata és teljesülését 2/5. számú melléklet tartalmazza. A települési támogatások összege 3 811 660 Ft, köztemetés 149 860 Ft kiadással járt.
Beruházási kiadásokból: ingatlan: ingatlan vásárlása 450 000 Ft
termőföld vásárlás 228 000 Ft
Szelem hegyi beruházás 5 012 491 Ft+áfa
MFP Urnafal 3 770 298 Ft+áfa
játszótér szegélyezése 437 100 Ft+áfa
egyéb tárgyi eszköz: közfoglalkoztatás 2 433 220 Ft+áfa
kamera 158 800 Ft+áfa
micro 15 747 Ft+áfa
MFP-játszótér 3 937 000 Ft+áfa
mobil 17 322 Ft+áfa
Felújítási kiadások: ingatlanok: : DZ Vízmű 492 728 Ft+áfa
vismaior 55 180 750 Ft+áfa
Szelem hegy 157 784 FT+áfa
út 1 160 630 Ft+áfa
BM pályázat 150 000 Ft+áfa
ingatlan felújítás 640 000 Ft
temetőben felújítás 748 100 Ft+áfa
Egyéb felhalmozási célú kiadások: --
Finanszírozás kiadásai 1 147 655 Ft
Összességében a kiadások 80,4 %-ban teljesültek, az eredeti és a módosított előirányzathoz viszonyítva.
A működési és a felhalmozási bevételek és kiadások 2021. évi mérlegét a 3. számú melléklet mutatja.
LÉTSZÁMADATOK ALAKULÁSA

Költségvetési szervek megnevezése

Engedélyezett (fő)

Módosított (fő)

Átlagos statisztikai állományi (fő)

Üzemeltetés

2

2

2

közfoglalkoztatott

7

7

7

polgármester

1

1

1

falugondok

1

1

1

Az eredeti és módosított létszámadatok engedélyezett keretszámok.
A tényleges adatok a beszámolási időszak átlagos statisztikai állományi létszámai.