Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018 (II.23.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat és intézményei 2018. évi költségvetéséről

Hatályos: 2018. 02. 24- 2018. 10. 31

BALATONMAGYARÓD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA


KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK
1/2018. (II.23.)


Ö n k o r m á n y z a t i  r e n d e l e t e

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI


2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL
Balatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő – testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi XC. törvény helyi önkormányzatokra vonatkozó előírásaira, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/ 2011. (XII.31.) Korm. rendeletben foglaltakra Balatonmagyaród Község Önkormányzata és Intézményei 2018. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:


Általános rendelkezések


1.§


 1. A rendelet célja Balatonmagyaród Község Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) 2018. évi költségvetése – mint az önkormányzat gazdálkodási alapja – egyensúlyának, és a közpénzekkel való szabályszerű, áttekinthető, gazdaságos, hatékony, eredményes és ellenőrizhető gazdálkodásának biztosítása. Az e rendeletben meghatározott bevételi előirányzatok azok teljesítésének kötelezettségét, a kiadási előirányzatok pedig – a bevételi előirányzatok teljesítésének figyelembevételével – azok felhasználásának jogosultságát jelentik.


 1. A rendelet hatálya a Képviselő – testületre és annak bizottságaira, a Közös Önkormányzati Hivatalra terjed ki.


 1. A Képviselő-testület – az Áht. 23. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezések lapján – költségvetés táblarendszerét e rendelet mellékleteinek szerkezetében és a 1.-12. mellékletek szerint alakítja ki és hagyja jóvá. A 2018. évi zárszámadás benyújtása is a Képviselő – testület részére – a teljesítési adatokkal kiegészítve – ezen szerkezetben történik.


A költségvetés bevételei és kiadásai


2. §


(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetésének kiadásait az 1., 3.,  melléklet részletezi, a 2018. évi költségvetés bevételeit az 1., 2., . melléklet részletezi, azt


76 519 eFt költségvetési kiadással

  59 362 eFt költségvetési bevétellel

17 157 eFt költségvetési hiánnyal


állapítja meg.

 (2) A hiány fedezetét a Képviselő – testület 17 157 eFt finanszírozási bevétellel (17 157 e Ft belső finanszírozás) állapítja meg.

(3) A finanszírozási bevétellel együtt az önkormányzat bevételi és kiadási főösszege egyaránt 98 267 eFt. A Képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzat 2018. évi költségvetésében 3 882 eFt működési többlet, és 21 039 eFt felhalmozási hiány keletkezett, melynek fedezetére került betervezésre az előző évi maradvány felhasználása.


(4) Az Önkormányzat Képviselő- testülete kötelezettséget vállal a fejlesztési és likvid hitelek visszafizetésére a tőke és járulék erejéig.


I. A költségvetési bevételek

3. §

(1) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2018. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 1. melléklet tartalmazza.


Kiemelt bevételi előirányzatok:

a) Működési bevételek

1.Működési célú támogatások              20 142 eFt

2.Közhatalmi bevételek                        21 000 eFt

3.Működési bevételek                             3 220 eFt

4.Működési célra átvett pénzeszközök            e Ft


b)Felhalmozási bevételek

1.Felhalmozási támogatások                             eFt  

2.Felhalmozási bevételek                                   eFt

3.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök      15 000 e Ft   


Költségvetési bevételek összesen:       59 362 eFt


II. A költségvetési kiadások

4. §

 (1) Az önkormányzat működési, felhalmozási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:


Kiemelt kiadási előirányzatok:


a) Működési kiadások

1.Személyi juttatások                              14 375 eFt

2.Munkaadókat terhelő járulékok             2 514 eFt

3.Dologi kiadások                                   16 190 eFt

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                 4 193 eFt

5.Egyéb működési célú kiadások              3 208 eFt                        

                               


b) Felhalmozási kiadások

1.Beruházások                                                 0 eFt

2. Felújítások                                            36 039 eFt

3. Egyéb felhalmozási célú kiadások        


Költségvetési kiadások összesen           76 519 eFt


(2) A képviselő-testület Balatonmagyaród Község Önkormányzatának működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 3. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások címenkénti megoszlását és a statisztikai átlagos állományi létszámot feladatonként a 2., 3., ill. 10. mellékletek szerint hagyja jóvá.


5. §


Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási, felújítási kiadások feladatonkénti részletezését a 3.. melléklet tartalmazza.

6. §

Az önkormányzat költségvetésében szereplő Európai Uniós projektjeinek kimutatását a 11. melléklet szerint állapítja meg.


III. Költségvetési kiadások és bevételek

7. §

(1) Az Önkormányzat költségvetésének kötelező, önként vállalt valamint állami feladatonkénti megoszlását a rendelet 12. melléklete tartalmazza.


(2) Az önkormányzat 38 905 e Ft pénzmaradvánnyal rendelkezik.


(4) Az önkormányzat tényleges költségvetési hiánya összesen 17 157 eFt.

8. §

A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen az 1. melléklet adja meg.


IV. A költségvetési létszámkeret

9. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát:


- 10 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlaglétszámban) állapítja meg.


(2) Az önkormányzat költségvetési szerve, valamint az alcímek - ténylegesen felhasznált - létszámkeretét a Képviselő-testület a rendelet mellékleteiben foglaltak szerint hagyja jóvá.


10. §


A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:


 (1) Az önkormányzatnak több éves kihatással járó kötelezettsége nincs. Az Aht. 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait a 6. melléklet tartalmazza.


(2) A működési célra és a felhalmozási célra átvett pénzeszközöket a 2. melléklet szerint.

(3) Az önkormányzat működési célú pénzeszközátadásait a 2. melléklet szerint.

   

(4) Az önkormányzat által adott pénzbeli juttatások az ellátottak számára a 2. melléklet szerint.


(5) A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az átmeneti időszakban (2017. január 1-től) a tárgyévi költségvetés elfogadásáig a polgármester az Áht. 25.§. (1) bekezdése alapján intézkedett a bevételek beszedéséről és a kiadások teljesítéséről. Az átmeneti időszakban teljesített bevételek és kiadások az Áht. 25.§ (4) bekezdés szerint ezen költségvetési rendeletbe és mellékleteibe beépültek, azt tartalmazzák.


Előre nem tervezett kiadások finanszírozása és előre nem tervezett bevételekre vonatkozó jogszabályok


11. §


(1) Az önkormányzat költségvetési szervei feladataik ellátásához pályázatot nyújthatnak be. Pályázat csak olyan feladatra nyújtható be, amelyet a szervezet alapító okirata tartalmaz. A pályázat beadásának további feltétele, hogy a szükséges önrész rendelkezésre álljon. Az önrészt az intézmény saját költségvetésén belüli átcsoportosítással vagy az Önkormányzat Képviselő-testülete biztosíthatja.


(2) Az (1) bekezdés szerinti pályázat benyújtásához minden esetben vizsgálni kell a megvalósítandó cél jövőbeni kiadási vonzatát.

A hozzájárulás olyan cél megvalósításához adható meg, amely a következő években önkormányzati finanszírozási többletigényt nem igényel.


(3) A közvetlen pénzbeli támogatás, felajánlás elfogadásáról a költségvetési szerv vezetője köteles tájékoztatni a polgármestert.


(4) Az önkormányzati intézmények vezetői, a költségvetési év során keletkező többletbevételeikről a Képviselő - testületet tájékoztatni kötelesek. A többletbevétel felhasználását a Képviselő - testület adott feladat ellátására engedélyezheti.

12. §


 1. A Balatonmagyaródi székhelyű alapítványok, egyesületek és más egyéb társadalmi önszerveződő közösségek, civil szervezetek az Önkormányzat e célra elkülönített költségvetési előirányzatai terhére kizárólag a képviselő-testület döntése alapján írásbeli megállapodás szerint részesülhetnek önkormányzati támogatásban. A támogatásról és az elszámolás feltételeiről szóló megállapodás aláírására a polgármester jogosult.


(2) A támogatott szervezet a támogatás összegével köteles elszámolni. Az (1) bekezdés alapján kötendő megállapodásban meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és módját.


(3) Támogatás csak annak a szervezetnek adható illetve folyósítható, amely az előző évi támogatással hiánytalanul elszámolt.


A költségvetés végrehajtásának szabályai


13. §


(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.


(2) A költségvetéssel összefüggő intézkedéseket a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatában és a jelen rendeletben átruházott hatáskör alapján a polgármester jogosult megtenni.


 1. A bér és társadalombiztosítási járulék valamennyi önkormányzati intézmény esetében kötött, a dologi megtakarítások terhére nem növelhető.


 1. A Képviselő - testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a „működési jellegű feladatok” között indokolt átcsoportosítást végezzen az alábbi korlátozásokkal:


a) a bér és bérjellegű előirányzat összességében nem emelhető

b) a többletbevételek terhére csak a képviselő - testület engedélyével lehet kötelezettséget vállalni


 1. A (4) bekezdés szerinti átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években többletkiadással nem járhatnak.


 1. Az önkormányzat minden felhalmozási és tőkebevétele lehetőség szerint felhalmozási célra fordítandó.


 1. Az évközben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról a képviselő-testület dönt a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.


 1. A Képviselő - testület az operatív napi gazdálkodás és a célszerű intézkedések meghozatala érdekében felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat célhoz nem kötött forrásait – az állami hozzájárulás kivételével – az átmenetileg szabad pénzeszközeit betétként lekösse, illetve egyéb banki szolgáltatások igénybevételéről intézkedjen.


 1. Az intézményvezető a reá bízott feladatokat a költségvetésben meghatározott pénzösszeg keretein belül köteles elvégezni, különös tekintettel a szigorú gazdálkodás követelményeire.

14. §


(1) Az önkormányzati gazdálkodás során év közben keletkezett átmeneti hiány finanszírozása működési, likvid hitelfelvétellel történik. A hitelfelvételről a Képviselő-testület minden esetben külön határozatban dönt.


 1. A Képviselő-testület a 2018. évben intézményeinél, költségvetési szerveinél a képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről szóló 50/1999. (XI.03.) EüM. rendelet szerinti szemüveg térítés mértékét 40.000.-Ft-ban állapítja meg.


(3) Az önkormányzati intézményeknél tervezett bevételek esetleges elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését.


(4) Az önkormányzati intézmények a költségvetési évet meghaladó időtartamú kötelezettségeket nem vállalhatnak.


(5) Az önkormányzati pályázatokról és azok önrészének mértékéről a képviselő-testület határozattal dönt, a kötelezettségvállalást a költségvetési rendeletben át kell vezetni.


15. §


(1) Balatonmagyaród Község Önkormányzata a 2018. évben bevételeit és kiadásait az M7 Takarékszövetkezet Zalakomári Fiókjánál vezetett számlákon bonyolítja.


(2) Az Önkormányzat és intézményei házipénztárának készpénz-ellátását az M7 Takarékszövetkezet Zalakomári fiókpénztárából való készpénzfelvétellel biztosítja.


(3) Az önkormányzat költségvetési szervei részére finanszírozási támogatást havonta a tárgyhónap 5. napjáig ill. szükség szerint kell átutalni.

16. §


 (1) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.


(2) Az év közben engedélyezett központi támogatások felhasználásáról, valamint az önkormányzat költségvetési szervei által javasolt előirányzat-átcsoportosítások miatt a költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület a jegyző által történő előkészítése után, a polgármester előterjesztése alapján, negyedévente dönt.


17. §


(1) Az önkormányzat költségvetési szervei a rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.


(2) Az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési szervek a többletbevételük terhére is csak a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembe vételével és az intézmény biztonságos működésének szem előtt tartásával vállalhatnak kötelezettséget.


(3) A költségvetési szervek felhalmozási célú többletbevételeiket csak a Képviselő-testület jóváhagyását követően használhatják fel.


(4) Az önkormányzati intézmények vezetői jogosultak saját hatáskörben a rendelkezésükre bocsátott előirányzatok között kiemelt főcsoportokon belül átcsoportosítást végrehajtani a központi rendelkezések figyelembe vétele mellett, kivéve a víz-, villany- és gázenergiára tervezett előirányzatát.


(5) Az intézmény költségvetésének takarékos gazdálkodási szemléletű végrehajtásáért – az alapellátás sérelme nélkül – a létszám-előirányzat betartásával az intézmény vezetője a felelős.

(6) Az önkormányzati intézmény a működési forráshiány miatt költségvetéséből havonta az intézményre arányosan jutó, csökkentett összegű előirányzat felhasználására jogosult.


18.§.


(1) A polgármester 1.000.000 Ft összegig vállalhat kötelezettséget – csak a költségvetésben elfogadott előirányzatok terhére - az önkormányzat nevében, melyről a soron következő testületi ülésen tájékoztatni köteles a Képviselő-testületet.A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése


19. §.


(1)  A költségvetés végrehajtása belső ellenőrzési feladatellátás keretében kerül ellenőrzésre előzetes felkérés alapján. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor köteles a Képviselő-testületet tájékoztatni.


(2)  A költségvetési szervek vezetői kötelesek gondoskodni saját belső ellenőrzésük megszervezéséről.


Vegyes rendelkezések

20.§.


Felhatalmazást ad a Képviselő-testület a polgármesternek, hogy 2018. évben a költségvetés elfogadásáig az önkormányzat bevételeit folytatólagosan beszedhesse, és működési kiadásait fedezhesse. A kiadásokat a 2017. évi eredeti szinten teljesítheti, új kötelezettségeket nem vállalhat.


Záró és vegyes rendelkezések


21. §


 (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2018. január 1-jétől kell alkalmazni.


(2) Jelen rendelet az önkormányzat és szervei 2018. évi költségvetési zárszámadásának elfogadásáról szóló rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszíti.             Kalász Mátyás                                               Papné Szabó Mónika

              polgármester                                                          jegyző        

A rendelet kihirdetésre került Balatonmagyaródon, 2018. február 23. napján.


                        Papné Szabó Mónika

                                  jegyző

Mellékletek