Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2018 (VII.11.) önkormányzati rendelete

A helyi adókról szóló 7/2013. (IV.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 07. 12- 2018. 07. 11

4/2018. (VII.11.) önkormányzati rendelete


A helyi adókról szóló 7/2013. (IV.30.) önkormányzati rendelet módosításárólBalatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény l. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és h) pontjaiban, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.


  1. §


Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2013. (IV.30.) rendelete (a továbbiakban: Rendelet) az alábbi 2/A.§-al egészül ki:


 „2/A. § A Htv. 11/A. §-a szerinti esetben az adó alapja a reklámhordozó reklámközzétételre használható, m2-ben – két tizedes jegy pontossággal – számított felülete.”


  1. §


A Rendelet 3. §-a az alábbi (3) bekezdéssel egészül ki:


 „3. § (3) Az adó évi mértéke a 2/A. § szerinti adóalap esetén 0Ft/m2


  1. §


Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.                        Kalász Mátyás                                     Papné Szabó Mónika

                         polgármester                                                  jegyzőJelen rendelet Balatonmagyaród községben 2018. július 11. napján kihirdetésre került.
                                                                                   Papné Szabó Mónika

                                                                                                jegyző