Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2018 (X.26.) önkormányzati rendelete

a téli rezsicsökkentés kiterjesztéséhez kapcsolódó szociális célú tűzifa-támogatás helyi szabályairól

Hatályos: 2018. 10. 27- 2019. 04. 29

Balatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő-testületének

6/2018. (X.26.) önkormányzati rendelete


a téli rezsicsökkentés kiterjesztéséhez kapcsolódó szociális célú tűzifa-támogatás helyi szabályairól


Balatonmagyaród Község Önkormányzatának Képviselő-testülete eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  1.  A rendelet hatálya kiterjed Balatonmagyaród község közigazgatási területén legalább egy éve lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 3.§ (1)-(3) bekezdésében meghatározott személyekre.
  2.  A rendeletben használt család, egyedül élő, háztartás és jövedelem fogalmára, valamint a jövedelemszámítás szabályaira az Szt. rendelkezéseit kell alkalmazni.
  1. Természetben nyújtott szociális célú tűzifa-támogatást lehet megállapítani annak a tűzifával fűtő szociálisan rászorult, a 2017. évi szociális célú tűzifa-támogatás iránti igénylés feltételeinek megfelelő személynek, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200%-át, egyedül élő esetén 300%-át és vagyona nincs.


  1.  A szociális célú tűzifa-támogatás megállapításakor előnyben kell részesíteni
  1. az Szt. szerinti aktív korúak ellátására jogosult,
  2. az Szt. szerinti időskorúak járadékára jogosult,
  3. tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására, a települési támogatásra ̶ e támogatásában részesülők közül különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásra ̶  jogosult,
  4. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő igénylőt.


  1. Szociális célú tűzifa támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és családok számától.Szociális célú tűzifa-támogatásként háztartásonként legfeljebb 5 erdei m3 tűzifa biztosítható.
(1) Balatonmagyaród Község Önkormányzata vállalja, hogy a szociális célú tűzifában részesülőktől ellenszolgáltatást nem kér.


(2) A szociális célú tűzifa támogatásról, a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevett ellátás visszatérítésének elrendeléséről, illetve méltányosságból történő elengedéséről a polgármester jogosult dönteni.


(3) A támogatás iránti kérelmet a Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatal Balatonmagyaródi Kirendeltségénél lehet benyújtani a „Kérelem rendkívüli települési támogatás (szociális tűzifa) megállapításához” elnevezésű formanyomtatványon 2018. november 15. napjáig.

5.§


A szociális célú tűzifa-támogatás forrása a téli rezsicsökkentés kiterjesztése érdekében a települési önkormányzatok 2017. évi szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő vissza nem térítendő támogatás, amely a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatására kiírt pályázaton Balatonmagyaródi Község Önkormányzata részére 2017. évében megállapított vissza nem térítendő támogatáshoz kapcsolódik. A forrás kimerülését követően ̶amennyiben az önkormányzat saját forrást biztosítani nem tud- a kérelmeket ̶ függetlenül attól, hogy azok megfelelnek a 2. §-ban meghatározott feltételeknek és a 4. § (3) bekezdésében meghatározott határidőig beérkeztek ̶ el kell utasítani.

6. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


         Kalász Mátyás                                                  Papné Szabó Mónika

          polgármester                                                                jegyzőA rendelet kihirdetve:


Balatonmagyaród, 2018. október 26.
Papné Szabó Mónika

        jegyző