Balatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (X.15.) önkormányzati rendelete

egyszeri támogatás megállapításáról

Hatályos: 2021. 10. 16 - 2021. 12. 30

Balatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (X. 15.) önkormányzati rendelete

egyszeri támogatás megállapításáról

2021.10.16.

Balatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 1993. évi III. tv. 26. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

1. § (1) Balatonmagyaród Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a növekvő anyagi terhekre tekintettel 2021. évben egyszeri pénzbeli támogatásban részesíti azokat a Balatonmagyaródon legalább egy éve állandó lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen Balatonmagyaród községben élő öregségi ill. rokkantsági nyugdíjban, valamint az időskorúak járadékában részesülő személyeket, aki(k)nek az egy főre jutó havi nyugdíja/ellátása nem haladja meg a 185.250 Ft-ot.

(2) A támogatás mértéke: 20.000 Ft/fő.

(3) A támogatás kiosztásáról az Önkormányzati Hivatal gondoskodik.

2. § (1) A Képviselő-testület 2021. évben a Balatonmagyaródon legalább egy éve állandó lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen Balatonmagyaród községben élő 16 év alatti gyermekek, a huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató gyermekek és a korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos gyermekek megajándékozására gyermekenként 20.000 Ft összegű pénzbeli támogatást nyújt, amennyiben a gyermek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 500%-át.

(2) A támogatás kiosztásáról az Önkormányzati Hivatal gondoskodik.

3. § (1) A támogatás pénzügyi fedezetét a Képviselő-testület a 2021. évi költségvetése szociális előirányzata terhére biztosítja.

(2) Az egyszeri szociális támogatásról, a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevett ellátás visszatérítésének elrendeléséről, illetve méltányosságból történő elengedéséről a polgármester jogosult dönteni.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.