Balatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (X.15.) önkormányzati rendelete

a településkép védelméről szóló 5/2018. (X.4.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 10. 16- 2021. 10. 17

Balatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (X. 15.) önkormányzati rendelete

a településkép védelméről szóló 5/2018. (X.4.) önkormányzati rendelet módosításáról

Balatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és d) pontjában szereplő feladatkörében, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1.1. pontjában és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 29. § (3) és 57. § (2) és (3) bekezdésében, a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (2) bekezdés a)-h) pontban kapott felhatalmazás alapján eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 43/A. § (6) bekezdés c) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Zala Megyei Kormányhivatal Állami Főépítészének, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóságnak, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala és a Miniszterelnökség Örökségvédelemért Felelős Helyettes Államtitkársága, valamint a Partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 2/2017. (III. 27.) önkormányzati rendelet szerinti résztvevők véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § A településkép védelméről szóló 5/2018 (X.4.) önkormányzati rendelet 20. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A településképi bejelentési eljárás az építtető vagy megbízottja által a képviselő-testülethez benyújtott bejelentésre indul. A bejelentést papír alapon kell benyújtani a külön jogszabály szerinti tartalommal. Az építészeti-műszaki tervdokumentáció digitális adathordozón is benyújtható. A digitális adathordozón benyújtott építészeti-műszaki tervdokumentáció pdf formátumú lehet.

(2) A képviselő-testülettől átruházott hatáskörben a polgármester a tervezett tevékenységet önkormányzati hatósági határozatban– kikötéssel vagy anélkül – tudomásul veszi, ha:

  • a) a benyújtott dokumentáció és melléklete megfelel a külön jogszabályban foglaltaknak;
  • b) a tervezett reklám, reklámhordozó berendezés, reklámhordozót tartó berendezés, valamint a cégér elhelyezése illeszkedik a településképbe, az elhelyezésének módja, mérete megfelel a településképi követelményeknek;
  • c) a tervezett reklám és reklámhordozó berendezés, reklámhordozót tartó berendezés, valamint a cégér elhelyezése nem sérti az elhelyezésének, alkalmazásának követelményeiről, feltételeiről és tilalmáról rendelkező jogszabályokban foglaltakat;
  • d) a tervezett rendeltetés-változás illeszkedik a szomszédos és a környező beépítés sajátosságaihoz, azok, valamint a határoló közterületek rendeltetésszerű és biztonságos használatát a csatolt dokumentumok által igazolt módon indokolatlan mértékben nem zavarja, nem korlátozza, valamint megfelel a településképi követelményeknek;
  • e) helyi védett érték esetén megfelel a jelen rendeletben foglalt védett értékre vonatkozó előírásoknak.”

2. § A településkép védelméről szóló 5/2018 (X.4.) önkormányzati rendelet 21. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„21. § A településképi szempontok teljesítése érdekében a képviselő-testülettől átruházott hatáskörben a polgármester településképi kötelezési eljárást folytathat le, amennyiben az építési tevékenységet:

  • a) e rendeletben foglalt településképi követelmények megsértésével végezték,
  • b) a bejelentési kötelezettség elmulasztása ellenére megvalósították,
  • c) a bejelentési eljárás során, a polgármester tiltó vagy figyelmeztető felhívása ellenére megvalósították, vagy
  • d) nem a településképi bejelentés során kiadott határozatnak megfelelően valósították meg.”

3. § A településkép védelméről szóló 5/2018 (X.4.) önkormányzati rendelet 22. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Amennyiben a képviselő-testülettől átruházott hatáskörben a polgármester megállapítja, hogy a 21. §-ban foglalt eset áll fenn, felhívja az ingatlantulajdonos figyelmét a jogszabálysértésre, és végzésben a jogszabálysértés megszüntetésére 30 napos határidőt szab ki.”

4. § A Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2019. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

5. § Ez a rendelet 2021. október 16-án lép hatályba.

1. melléklet

1. A Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2019. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet 1. melléklete a következő szöveggel egészül ki:

„a településképi véleményezési és bejelentési eljárás, a településképi kötelezés és bírság kiszabása, valamint a kötelezést tartalmazó döntés végrehajtásának foganatosítása”