Balatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelete

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Hatályos: 2022. 02. 19- 2022. 08. 05

Balatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelete

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

2022.02.19.

Balatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő – testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény helyi önkormányzatokra vonatkozó előírásaira Balatonmagyaród Község Önkormányzata és Intézményei 2022. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet célja Balatonmagyaród Község Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) 2022. évi költségvetése – mint az önkormányzat gazdálkodási alapja – egyensúlyának, és a közpénzekkel való szabályszerű, áttekinthető, gazdaságos, hatékony, eredményes és ellenőrizhető gazdálkodásának biztosítása. Az e rendeletben meghatározott bevételi előirányzatok azok teljesítésének kötelezettségét, a kiadási előirányzatok pedig – a bevételi előirányzatok teljesítésének figyelembevételével – azok felhasználásának jogosultságát jelentik.

(2) A rendelet hatálya a Képviselő – testületre és annak bizottságaira, a Közös Önkormányzati Hivatalra és az önkormányzat intézményire terjed ki.

(3) A Képviselő-testület – az Áht. 23. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezések lapján – költségvetés táblarendszerét e rendelet mellékleteinek szerkezetében és a 1.-12. mellékletek szerint alakítja ki és hagyja jóvá. A 2022. évi zárszámadás benyújtása is a Képviselő – testület részére – a teljesítési adatokkal kiegészítve – ezen szerkezetben történik.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és az intézmények együttes 2022. évi költségvetésének kiadásait a 2., 3. melléklet részletezi, a 2022. évi költségvetés bevételeit a 2., 3.. melléklet részletezi, azt 47 979 295 Ft költségvetési kiadással, 51 314 559 Ft költségvetési bevétellel, 3 335264 Ft költségvetési többlettel állapítja meg.

(2) A finanszírozási bevétellel együtt az önkormányzat bevételi és kiadási főösszege egyaránt 66 037 912 Ft. A Képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzat 2022. évi költségvetésében 6 335 264 Ft működési többlet, és 3 000 000 Ft felhalmozási hiány keletkezett, melynek fedezetére került betervezésre az előző évi maradvány felhasználása.

(3) Az Önkormányzat Képviselő- testülete kötelezettséget vállal a fejlesztési és likvid hitelek visszafizetésére a tőke és járulék erejéig.

A költségvetési bevételek

3. § Az önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 2., 3. melléklet tartalmazza.

A költségvetési kiadások

4. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi költségvetési kiadásainak működési és felhalmozási cél szerinti részletezését, valamint finanszírozási kiadásait a 2., 3. melléklet tartalmazza.

(2) A képviselő-testület Balatonmagyaród Község Önkormányzatának illetve költségvetési szerveinek működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 3. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások címenkénti megoszlását és a statisztikai átlagos állományi létszámot költségvetési szervenként, feladatonként a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. § Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási kiadások feladatonkénti részletezését az 3. melléklet, felújítási kiadások részletezését a 3. melléklet tartalmazza.

6. § Az önkormányzat költségvetésében szereplő Európai Uniós projektjeinek kimutatását a 10. melléklet szerint állapítja meg.

Költségvetési kiadások és bevételek

7. § (1) Az Önkormányzat költségvetésének kötelező, önként vállalt valamint állami feladatonkénti megoszlását a rendelet 12. melléklete tartalmazza.

(2) Az önkormányzat 14 723 353 Ft pénzmaradvánnyal rendelkezik.

(3) Az önkormányzat tényleges költségvetési többlete összesen 3 335 264 Ft.

8. § A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen az 1. melléklet adja meg.

A költségvetési létszámkeret

9. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát: 7 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlaglétszámban) állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetési szerve, valamint az alcímek - ténylegesen felhasznált - létszámkeretét a Képviselő-testület a rendelet mellékleteiben foglaltak szerint hagyja jóvá.

10. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

a) Az önkormányzatnak több éves kihatással járó kötelezettsége nincs. Az Áht. 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait a 6. melléklet tartalmazza.

b) A működési célra és a felhalmozási célra átvett pénzeszközöket a 2. melléklet szerint.

c) Az önkormányzat működési célú pénzeszközátadásait a 2. melléklet szerint.

d) Az önkormányzat által adott pénzbeli juttatások az ellátottak számára a 2. melléklet szerint.

(2) A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az átmeneti időszakban (2022. január 1-től) a tárgyévi költségvetés elfogadásáig a polgármester az Áht. 25. §. (1) bekezdése alapján intézkedett a bevételek beszedéséről és a kiadások teljesítéséről. Az átmeneti időszakban teljesített bevételek és kiadások az Áht. 25. § (4) bekezdés szerint ezen költségvetési rendeletbe és mellékleteibe beépültek, azt tartalmazzák.

Előre nem tervezett kiadások finanszírozása és előre nem tervezett bevételekre vonatkozó jogszabályok

11. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervei feladataik ellátásához pályázatot nyújthatnak be. Pályázat csak olyan feladatra nyújtható be, amelyet a szervezet alapító okirata tartalmaz. A pályázat beadásának további feltétele, hogy a szükséges önrész rendelkezésre álljon. Az önrészt az intézmény saját költségvetésén belüli átcsoportosítással vagy az Önkormányzat Képviselő-testülete biztosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti pályázat benyújtásához minden esetben vizsgálni kell a megvalósítandó cél jövőbeni kiadási vonzatát. A hozzájárulás olyan cél megvalósításához adható meg, amely a következő években önkormányzati finanszírozási többletigényt nem igényel.

(3) A közvetlen pénzbeli támogatás, felajánlás elfogadásáról a költségvetési szerv vezetője köteles tájékoztatni a polgármestert.

(4) Az önkormányzati intézmények vezetői, a költségvetési év során keletkező többletbevételeikről a Képviselő - testületet tájékoztatni kötelesek. A többletbevétel felhasználását a Képviselő - testület adott feladat ellátására engedélyezheti.

12. § (1) A Balatonmagyaródi székhelyű alapítványok, egyesületek és más egyéb társadalmi önszerveződő közösségek, civil szervezetek az Önkormányzat e célra elkülönített költségvetési előirányzatai terhére kizárólag a képviselő-testület döntése alapján írásbeli megállapodás szerint részesülhetnek önkormányzati támogatásban. A támogatásról és az elszámolás feltételeiről szóló megállapodás aláírására a polgármester jogosult.

(2) A támogatott szervezet a támogatás összegével köteles elszámolni. Az (1) bekezdés alapján kötendő megállapodásban meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és módját.

(3) Támogatás csak annak a szervezetnek adható illetve folyósítható, amely az előző évi támogatással hiánytalanul elszámolt.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

13. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(3) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (4) és (5) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 1.000.000 Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza.

(5) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(6) A bér és társadalombiztosítási járulék valamennyi önkormányzati intézmény esetében kötött, a dologi megtakarítások terhére nem növelhető.

(7) A (4) bekezdés szerinti átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években többletkiadással nem járhatnak.

(8) Az önkormányzat minden felhalmozási és tőkebevétele lehetőség szerint felhalmozási célra fordítandó.

(9) Az évközben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról a képviselő-testület dönt a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

(10) A Képviselő - testület az operatív napi gazdálkodás és a célszerű intézkedések meghozatala érdekében felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat célhoz nem kötött forrásait – az állami hozzájárulás kivételével – az átmenetileg szabad pénzeszközeit betétként lekösse, illetve egyéb banki szolgáltatások igénybevételéről intézkedjen.

(11) Az intézményvezető a reá bízott feladatokat a költségvetésben meghatározott pénzösszeg keretein belül köteles elvégezni, különös tekintettel a szigorú gazdálkodás követelményeire.

14. § (1) Kiegészítő támogatás igényléséről működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik Képviselő-testületi döntés alapján.

(2) Az önkormányzati gazdálkodás során év közben keletkezett átmeneti hiány finanszírozása működési, likvid hitelfelvétellel történik. A hitelfelvételről a Képviselő-testület minden esetben külön határozatban dönt.

(3) Az önkormányzat a közös önkormányzati hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalapot 46.380 Ft-ban állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület a 2022. évben intézményeinél, költségvetési szerveinél a képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről szóló 50/1999. (XI.03.) EüM. rendelet szerinti szemüveg térítés mértékét 40.000.-Ft-ban állapítja meg.

(5) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézmények adatot szolgáltatnak az önkormányzat részére a költségvetési törvény szabályai szerint megállapítható támogatásokhoz. Az intézményvezető felelős az adatszolgáltatás valódiságáért és az általa szolgáltatott adatok 5 %-nál nagyobb mértékű eltéréséért.

(6) A jegyző köteles a központi működési támogatások, az évközi többletigény, vagy lemondás, valamint a költségvetési gazdálkodásról szóló beszámolók kitöltött adatlapjait a Magyar Államkincstárnak történő leadásuk, vagy megküldésük előtt az érintett intézmények vezetőivel egyeztetni, amit aláírásukkal igazolni kell.

(7) Az önkormányzati intézményeknél tervezett bevételek esetleges elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését.

(8) Az önkormányzati intézmények a költségvetési évet meghaladó időtartamú kötelezettségeket nem vállalhatnak.

(9) Az önkormányzati pályázatokról és azok önrészének mértékéről a képviselő-testület határozattal dönt, a kötelezettségvállalást a költségvetési rendeletben át kell vezetni.

15. § (1) Balatonmagyaród Község Önkormányzata a 2022. évben bevételeit és kiadásait a Takarékbank Zalakomári Fiókjánál vezetett számlákon bonyolítja.

(2) Az Önkormányzat és intézményei házipénztárának készpénz-ellátását a Takarékbank Zalakomári fiókpénztárából való készpénzfelvétellel biztosítja.

(3) Az önkormányzat költségvetési szervei részére finanszírozási támogatást havonta a tárgyhónap 5. napjáig ill. szükség szerint kell átutalni.

16. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervei a rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési szervek a többletbevételük terhére is csak a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembe vételével és az intézmény biztonságos működésének szem előtt tartásával vállalhatnak kötelezettséget.

(3) Az önkormányzati intézmények vezetői jogosultak saját hatáskörben a rendelkezésükre bocsátott előirányzatok között kiemelt főcsoportokon belül átcsoportosítást végrehajtani a központi rendelkezések figyelembe vétele mellett.

(4) Az intézmény költségvetésének takarékos gazdálkodási szemléletű végrehajtásáért – az alapellátás sérelme nélkül – a létszám-előirányzat betartásával az intézmény vezetője a felelős.

17. § A polgármester 1.000.000 Ft összegig vállalhat kötelezettséget – csak a költségvetésben elfogadott előirányzatok terhére - az önkormányzat nevében, melyről a soron következő testületi ülésen tájékoztatni köteles a Képviselő-testületet.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

18. § (1) A költségvetés végrehajtása belső ellenőrzési feladatellátás keretében kerül ellenőrzésre független belső ellenőr megbízása alapján. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor köteles a Képviselő-testületet tájékoztatni.

(2) A költségvetési szervek vezetői kötelesek gondoskodni saját belső ellenőrzésük megszervezéséről.

Vegyes rendelkezések

19. § Felhatalmazást ad a Képviselő-testület a polgármesternek, hogy 2022. évben a költségvetés elfogadásáig az önkormányzat bevételeit folytatólagosan beszedhesse, és működési kiadásait fedezhesse. A kiadásokat a 2021. évi eredeti szinten teljesítheti, új kötelezettségeket nem vállalhat.

Záró rendelkezések

20. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.