Balatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetési zárszámadásának elfogadásáról

Hatályos: 2022. 05. 28

Balatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetési zárszámadásának elfogadásáról

2022.05.28.

Balatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában foglalt felhatalmazás alapján a képviselő - testület és szervei 2021. évi költségvetése végrehajtásának zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § (1) A Képviselő - testület Balatonmagyaród Község Önkormányzata és költségvetési intézményei 2021 évi költségvetésének végrehajtását

a) bevételi főösszegét 79 870 370 Ft-ban, ebből működési célú bevételét 57 857 450 Ft-ban ,felhalmozási célú bevételét 6 142 267 Ft-ban , finanszírozási bevételét 15 870 653 Ft-ban,

b) kiadási főösszegét 64 860 266 Ft-ban, ebből működési célú kiadását 48 574 876 Ft-ban, ebből: személyi jellegű kiadásokat 16 100 442 Ft-ban, munkaadót terhelő járulékokat 2 267 245 Ft-ban, dologi jellegű kiadásokat 23 705 210 Ft-ban, egyéb műk. célú kiadások áht-n belüli 1 037 520 Ft-ban, egyéb műk. célú kiadások áht-n kívüli 962 100 Ft-ban, ellátottak pénzbeli juttatásai 4 420 359 Ft-ban, felhalmozási célú kiadását 12 280 016 Ft-ban, ebből beruházások összegét 7 505 716 Ft-ban, felújítások összegét 4 774 300 Ft-ban, egyéb felhalm. célú tám. áht-n belüli 0 Ft-ban, egyéb felhalm. célú tám. áht-n kívüli 0 Ft-ban, finanszírozási kiadás 4 005 374 Ft-ban fogadja el.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei mérlegszerűen bemutatott bevételeit forrásonként, kiadásait jogcímenként, az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) Balatonmagyaród Község Önkormányzatának és intézményeinek 2021. évi bevételeinek részletezését a 2, 3, mellékletek mutatják be.

(4) Balatonmagyaród Község Önkormányzata 2021. évi kiadásainak részletezését a 3, 3a mellékletek mutatják be.

(5) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) Balatonmagyaród Község Önkormányzata és intézményei kormányzati funkciónkénti kiadások alakulását a csatolt melléklet tartalmazza. Foglalkoztatottak létszáma az év végén: 7 fő, Ebből: Balatonmagyaród Önkormányzatánál 7 fő.

2. § (1) A Képviselő-testület az állami támogatások elszámolását tudomásul veszi a 4. melléklet szerint.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

a) A beruházási és felújítási kiadásokat az 5. melléklet szerint.

b) Az önkormányzati intézmények kiadási előirányzatának teljesítését feladatonként és kormányzati funkciónként a csatolt melléklet szerint.

c) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 8. melléklet szerint.

3. § (1) Az önkormányzat – 2021. december 31-i állapot szerinti – vagyonát és a részesedéseket a 7. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján és az előterjesztéshez csatolt vagyonkimutatás szerint állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi maradványkimutatását és eredménykimutatását a 8. és 9. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(4) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a maradványnak a 2021. évi előirányzatokon valamint a számviteli nyilvántartásokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. § A Képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról, a maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit, a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.