Balatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (X. 20.) önkormányzati rendelete

egyszeri támogatás megállapításáról

Hatályos: 2023. 10. 21

Balatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (X. 20.) önkormányzati rendelete

egyszeri támogatás megállapításáról

2023.10.21.

Balatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 1993. évi III. tv. 26. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

1. § (1) Balatonmagyaród Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a növekvő anyagi terhekre tekintettel 2023. évben egyszeri pénzbeli támogatásban részesíti azokat a Balatonmagyaródon legalább egy éve állandó lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen Balatonmagyaród községben élő öregségi ill. rokkantsági nyugdíjban, valamint az időskorúak járadékában részesülő személyeket, aki(k)nek az egy főre jutó havi nyugdíja/ellátása nem haladja meg a 199.500 Ft-ot.

(2) A támogatás mértéke: 20.000 Ft/fő.

(3) A támogatás kiosztásáról az Önkormányzati Hivatal gondoskodik.

2. § (1) A Képviselő-testület 2023. évben a Balatonmagyaródon legalább egy éve állandó lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen Balatonmagyaród községben élő 16 év alatti gyermekek, a huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató gyermekek és a korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos gyermekek megajándékozására gyermekenként 20.000 Ft összegű pénzbeli támogatást nyújt, amennyiben a gyermek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 600%-át.

(2) A támogatás kiosztásáról az Önkormányzati Hivatal gondoskodik.

3. § (1) A Képviselő-testület a növekvő anyagi terhekre tekintettel 2023. évben egyszeri pénzbeli támogatásban részesíti azokat a rendszeres szociális ellátásban, nyugdíj előtti álláskeresési segélyben részesülő személyeket, aki(k)nek az egy főre jutó havi ellátása nem haladja meg a 171.000 Ft-ot.

(2) A támogatás mértéke: 20.000 Ft/fő.

(3) A támogatás kiosztásáról az Önkormányzati Hivatal gondoskodik.

4. § (1) A támogatás pénzügyi fedezetét a Képviselő-testület a 2023. évi költségvetése szociális előirányzata terhére biztosítja.

(2) Az egyszeri szociális támogatásról, a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevett ellátás visszatérítésének elrendeléséről, illetve méltányosságból történő elengedéséről a polgármester jogosult dönteni.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2023. december 31-én hatályát veszti.