Balatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 12.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetési zárszámadásának elfogadásáról

Hatályos: 2023. 05. 13

Balatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 12.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetési zárszámadásának elfogadásáról

2023.05.13.

Balatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában foglalt felhatalmazás alapján a képviselő - testület és szervei 2022. évi költségvetése végrehajtásának zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § (1) A Képviselő - testület Balatonmagyaród Község Önkormányzata és költségvetési intézményei 2022. évi költségvetésének végrehajtását

a) bevételi főösszegét 99 958 421 Ft-ban, ebből működési célú bevételét 71 876 140 Ft-ban ,felhalmozási célú bevételét 0 Ft-ban , finanszírozási bevételét 28 082 281 Ft-ban,

b) kiadási főösszegét 81 190 594 Ft-ban, ebből működési célú kiadását 65 199 686 Ft-ban, ebből: személyi jellegű kiadásokat 18 813 627 Ft-ban, munkaadót terhelő járulékokat 2 299 294 Ft-ban, dologi jellegű kiadásokat 25 850 357 Ft-ban, egyéb műk. célú kiadások áht-n belüli 1 383 382 Ft-ban, egyéb műk. célú kiadások áht-n kívüli 1 455 150 Ft-ban, ellátottak pénzbeli juttatásai 4 412 692 Ft-ban, felhalmozási célú kiadását 10 654 868 Ft-ban, ebből beruházások összegét 10 654 868 Ft-ban, felújítások összegét 0 Ft-ban, egyéb felhalm. célú tám. áht-n belüli 0 Ft-ban, egyéb felhalm. célú tám. áht-n kívüli 0 Ft-ban, finanszírozási kiadás 15 990 908 Ft-ban fogadja el.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei mérlegszerűen bemutatott bevételeit forrásonként, kiadásait jogcímenként, az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) Balatonmagyaród Község Önkormányzatának és intézményeinek 2022. évi bevételeinek részletezését a 2, 3, mellékletek mutatják be.

(4) Balatonmagyaród Község Önkormányzata 2022. évi kiadásainak részletezését a 3, 3a mellékletek mutatják be.

(5) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) Balatonmagyaród Község Önkormányzata és intézményei kormányzati funkciónkénti kiadások alakulását a csatolt melléklet tartalmazza. Foglalkoztatottak létszáma az év végén: 6 fő, Ebből: Balatonmagyaród Önkormányzatánál 6 fő.

2. § (1) A Képviselő-testület az állami támogatások elszámolását tudomásul veszi a 4. melléklet szerint.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

a) A beruházási és felújítási kiadásokat az 5. melléklet szerint.

b) Az önkormányzati intézmények kiadási előirányzatának teljesítését feladatonként és kormányzati funkciónként a csatolt melléklet szerint.

c) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 8. melléklet szerint.

3. § (1) Az önkormányzat – 2022. december 31-i állapot szerinti – vagyonát és a részesedéseket a 7. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján és az előterjesztéshez csatolt vagyonkimutatás szerint állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi maradványkimutatását és eredménykimutatását a 8. és 9. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(4) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a maradványnak a 2022. évi előirányzatokon valamint a számviteli nyilvántartásokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. § A Képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról, a maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit, a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.