Balatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 18.) önkormányzati rendeletének indokolása

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Hatályos: 2022. 02. 19
AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL
Végső előterjesztői indokolás
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 143. § (4) bekezdésében és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzat képviselő-testülete a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg.
A költségvetés összeállításának részletes szabályait az Áht. végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.), a finanszírozás rendjét és az állami hozzájárulás mértékét Magyarország 2022. évi központi költségvetésről szóló 2021. évi XC. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) határozza meg.
A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el a törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását veszélyeztető önként vállalt feladatait. E feladatok ellátásának forrásait és kiadásait a helyi önkormányzat egységes költségvetési rendelete elkülönítetten tartalmazza. A költségvetési rendeletben működési hiány (működési hiányon külső finanszírozású működési célú költségvetési hiányt kell érteni [Áht. 23. § (4) bekezdés]) nem tervezhető. (Mötv.111. § (2)-(4) bekezdés).
Az Áht. 24. § (3) bekezdése szerint a jegyző által a (2) bekezdés szerint előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig (2022. február 15-ig) nyújtja be a Képviselő-testületnek. Ha a helyi önkormányzat a költségvetési évre nem rendelkezik elfogadott költségvetéssel, a költségvetés elfogadásának határidejét követő hónaptól a mulasztást megszüntető hónapig a nettó finanszírozás keretében finanszírozott támogatásainak folyósítása felfüggesztésre kerül. (Mötv. 115. §, Áht. 83. § (6) bekezdés).
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtására kiadott 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján a jegyző költségvetési rendelettervezetet a költségvetési szervek vezetőivel egyezteti, annak eredményét írásban rögzíti. A költségvetés készítésébe természetesen az intézmények vezetőit is bevontuk, az egyeztetéseket lefolytattuk, az intézmények költségvetése az általuk jelzett igények szerint és a Képviselő-testület ezzel kapcsolatos döntése értelmében készült.
A költségvetési előirányzatok tervezésekor a kötelező önkormányzati feladatok prioritását helyeztük előtérbe, mivel az önként vállalt feladat költségvetésben akkor tervezhető, ha annak pénzügyi fedezete az önkormányzat saját bevételéből megteremthető. A pénzügyi tervező munka során az ellátandó feladatokból adódó kötelezettségeket úgy meghatároztuk meg, hogy a költségek finanszírozhatók legyenek. Az optimális működés kialakítása céljából a hatályos jogszabályok áttekintésével felülvizsgáltuk a szervezeti, és a feladat-ellátási viszonyokat. Megpróbáltunk minden olyan szükséges és lehetséges intézkedést, megoldási javaslatot megkeresni, ami az önkormányzat működőképességének megőrzését segíti, ill. biztosítja.
A költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell – szöveges indoklással együtt – bemutatni:
1. a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét,
2. a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban összesítve,
3. a közvetett támogatásokat – így különösen adóengedményeket, adókedvezményeket – tartalmazó kimutatást.
A közvetett támogatásokat legalább az alábbi részletezettségben kell bemutatni:
az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege,
a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként,
a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege, és
az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege. (Ávr.28. §)
1. az Áht. 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban, és a 29/A § szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait (Áht.24. § (4) bekezdés).
A helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza (Áht. 23. § (2) bekezdés):
a) a helyi önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait
aa) működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok, és
ab) kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok
szerinti bontásban,
b) a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait
ba) kiemelt előirányzatok,
bb) kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok
szerinti bontásban,
c) a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban,
d) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló, a 6. § (7) bekezdés a) pont ab) és ac) alpontja szerinti finanszírozási bevételi előirányzatokat,
e) a d) ponton túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatokat és finanszírozási kiadási előirányzatokat,
f) a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt,
g) a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit, és
h) a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket, így különösen a Mötv. 68. § (4) bekezdése szerinti értékhatárt, a finanszírozási bevételekkel és a finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket, valamint a 34. § (2) bekezdése szerinti esetleges felhatalmazást.
A költségvetési rendeletben elkülönítetten szerepel az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék. (Áht. 23. (3) bekezdés)
A helyi önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai között kell megtervezni (Ávr. 24. § (1) bekezdés)
1. a helyi önkormányzat bevételeit – így különösen a helyi adó bevételeket, a helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat -, elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit,
2. a helyi önkormányzat költségvetési kiadásait, így különösen
ba) a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások kiadásait beruházásonként, felújításonként,
bb) a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat,
bc) az általános céltartalékot
bd) elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait.
A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról az Áht. 34. § (2) és (3) bekezdésében meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt. A helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást. (Áht. 34. § (2). A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi előirányzatai és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak. (Áht. 34. § (3) bekezdés).
A 2022. évi költségvetés tervezése:
Az önkormányzat 2022. évi költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban jelen előterjesztés 1. melléklete tartalmazza.
Bevételeink alakulása:
A helyi önkormányzatok költségvetési támogatásának jogcímeit és összegeit az Államháztartásról és a Költségvetésről szóló törvényben meghatározott adatszolgáltatás szerinti feladatmutatók, mutatószámok alapján jogcímenként terveztük.
Közhatalmi bevételek: Önkormányzatunk működését nagyban befolyásolja a helyben képződő adók teljesítése: az iparűzési adó, kommunális adó, építményadó. . A helyi adókkal kapcsolatos pótlékok, bírságok esetében eredeti előirányzatot nem tervezhetünk, de a következő évben is várhatóan képződnek ilyen bevételeink. Az adóbevételeket a 2022. január 1-től hatályos rendeletek szerint tervezzük.
Működési bevételeink előirányzatát képezik az alaptevékenységgel kapcsolatos intézményi ellátási díjak, kiszámlázott szolgáltatások és azok ÁFA bevételei, bérleti díjbevételek.
Felhalmozási bevétel: Nem került tervezésre.
Egyéb támogatások
Működési célra: Itt jelennek meg a Munkaügyi Központtól kapott támogatások a közmunkaprogramok kiadásaira.
Finanszírozási bevételek
Az Önkormányzat költségvetése működési és felhalmozási hiányt tartalmaz. Ennek finanszírozására került betervezésre az előző évi maradvány felhasználása.
Kiadások alakulása:
Költségvetésünk kiadási oldalát a takarékos gazdálkodás irányelvét szem előtt tartva terveztük 2022.évben is.
Személyi juttatások
Kiadásaink jelentős részét képezi az állományban lévő dolgozók személyi juttatásainak alakulása. A személyi juttatások tervezésénél 12 havi bérrel kalkuláltunk, illetve figyelembe vettük a jogszabályi változásokat, képviselő-testületi döntéseket. A költségtérítéseket és egyéb juttatásokat is a jogszabályi előírásoknak megfelelően tervezzük.
Itt jelenik meg a hosszabb időtartamú programban foglalkoztatottak bére is. A pályázati kérelmek benyújtásra kerültek, elbírálásuk folyamatban van.
A járulékok a személyi juttatások után arányosan kerültek beállításra 13%, közfoglalkoztatottak esetében 6,5%-os mértékben.
Dologi kiadásaink keretében az elkövetkezendő időszakban továbbra is jelentős feladatunk az intézmények működésének szinten tartása, azok biztonságos fenntartása, az egészségügyi feladatok ellátása, a meglévő ingatlanok karbantartása, állagának megóvása és biztosítani a község lakosságának alapellátását.
A dologi kiadások tervezésénél a 2021. évi (bázisév) adatait vettük alapul, a felhalmozási kiadásoknál pedig figyelembe vettük a 2022.évre tervezetteket.
Pénzeszköz átadások Államháztartáson belülre: óvodai ellátáshoz hozzájárulás, gyerekek utaztatásának támogatása, háziorvosi ügyelet, fogorvosi ügyelet, szociális alapszolgáltatás ellátások
Államháztartáson kívülre: Egyesületek, alapítványok támogatása
Ellátottak pénzbeli juttatásai:
Az önkormányzatok által folyósított ellátások egységesen települési támogatás keretében kerülnek megállapításra.
E támogatás keretében az önkormányzatok az általuk támogatandónak ítélt, rendeletükben szabályozott élethelyzetekre nyújthatnak támogatást. Az önkormányzat kötelezettsége abban áll, hogy a települési támogatásról rendeletet alkosson. Annak eldöntése, hogy e támogatás keretében milyen célokra, mely feltételek teljesülése esetén milyen összegű támogatást nyújt, teljes mértékben az önkormányzat mérlegelési jogkörébe tartozik. Az Szt. által szabott egyetlen kötelezettség az, hogy a képviselő-testület a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére rendkívüli települési támogatást köteles nyújtani. A létfenntartást veszélyeztető élethelyzet, a létfenntartási gond meghatározása az önkormányzat jogosultsága, hasonlóan az ilyen helyzetekben nyújtandó támogatás összegének meghatározásához.
Felhalmozási kiadások
Beruházás: közművelődési eszközbeszerzés, laptopok
Felújítás: nincs tervezve
Közvetett támogatások
Az Államháztartásról szóló törvény 24. § (4) bekezdése rendelkezik arról, hogy a Képviselő-testület részére be kell mutatni a közvetett támogatásokat.
Összefoglalás:
A költségvetés tervezése során sikerült a bevételi és kiadási előirányzatok között az egyensúlyt megteremteni. Jelen formájában a költségvetés tervezett kiadási és bevételi főösszege 3 335 264 Ft költségvetési többletet tartalmaz.
A 2022. évi gazdálkodás legfontosabb célja, hogy az Önkormányzat a költségvetési egyensúlyát megőrizze, a likviditását biztosítsa, az intézményi feladatellátást finanszírozza, a gazdálkodás hatékonyságát javítsa, a költségvetésben tervezett fejlesztési feladatokat és a támogatott projekteket megvalósítsa.
Előzetes hatásvizsgálat
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján
A rendelet-tervezet címe:
Balatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő – testületének…/2022. (II…..) számú rendelete az önkormányzat és szervei 2022. évi költségvetéséről
Társadalmi-gazdasági hatása:
A képviselő-testület költségvetési rendelete biztosítja a választópolgárok számára az önkormányzat és intézményeinek 2022. évre tervezett bevételeinek és kiadásainak, pénzügyi-gazdálkodási működésének megismerhetőségét. A költségvetés a település fennmaradása, a kötelező feladatok ellátása érdekében jelentős hatással bír. A legfontosabb szempont a költségvetés egyensúlyának megtartására való törekvés volt, illetve a hiány csökkentése a lehetőségekhez mérten.
Költségvetési hatása: A költségvetési rendeletbe foglalt szabályok szigorú betartásával várhatóan az önkormányzatnak a működése zavartalanul biztosítható.
Környezeti, egészségi következményei: Nincs
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Olyan előírásokat tartalmaz, amelyek feltétlenül szükségesek, az adminisztrációs terhek nem növekednek.
Egyéb hatása: Nincs.
A rendelet megalkotásának szükségessége: Az Áht. 23-24. §. alapján a költségvetési rendelet megalkotása kötelező.
A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: törvényességi észrevétel
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:
- személyi: nincs
- szervezeti: nincs
- tárgyi: nincs
- pénzügyi: nincs