Balatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 27.) önkormányzati rendeletének indokolása

az Önkormányzat 2021. évi költségvetési zárszámadásának elfogadásáról

Hatályos: 2022. 05. 28
az Önkormányzat 2021. évi költségvetési zárszámadásának elfogadásáról
Végső előterjesztői indokolás
Balatonmagyaród Község Önkormányzata gazdálkodását a Magyarország 2021. évi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és a Helyi Önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény szerint végezte.
Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 1/2021. (II. 15.) számú rendeletével fogadta el az Önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetését, melyet az év során háromszor módosított. A módosítások során az eredeti előirányzat 16 287 099 Ft-tal növekedett, melyet elsősorban a Képviselő- testület döntései, valamint a központi támogatások változásai eredményeztek.
Balatonmagyaród Község Önkormányzata 2021. évben az önkormányzati törvényben előírt kötelező és a képviselő-testület által vállalt feladatait ellátta.
A költségvetés tervezésekor elsődleges célnak a működőképesség biztosítását és a 2021. évi feladatellátás feltételeinek megteremtését tekintettük.
Eredményként könyveljük el, hogy az önkormányzati gazdálkodás során likviditási gondok nem merültek fel.
A költségvetésben jóváhagyott 77 455 368 Ft előirányzatból
a bevételeknél 79 870 370 Ft (103,12%),
a kiadásoknál 64 860 266 Ft (83,74 %) teljesült.
A település intézményt nem működtetett.
Bevételi források és azok teljesítése :
A működési célú támogatások teszik ki az önkormányzati bevételek jelentős részét.
Az önkormányzat működési támogatása 4 220 795 Ft-tal nőtt az eredeti előirányzathoz képest. Ennek okai elsősorban a működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások.
Működés általános támogatása: 19 568 Ft
Áthúzódó bérkompenzáció
Szociális feladatok támogatása : 883 766 Ft
étkeztetés: 129 538 Ft
szociális ágazati pótlék: 754 228 Ft
Működési célú kiegészítő támogatás: 2 918 217 Ft
IPA kiesés támogatása: 2 099 067 Ft
Szociális tüzifa támogatása: 819 150 Ft
Elszámolásból származó bevételek: 399 244 Ft
előző évi elszámolás
Egyéb működési célú támogatási bevételek:
Jogcím szerinti részletezését a 3a. melléklet tartalmazza.
Közhatalmi bevételek:
Adónem Eredeti előir. Módosított előir. Teljesítés Teljesítés %
Magánszemélyek kommunális adója
4 700 000 Ft 4 700 000 Ft 4 926 349 Ft 104,82 %
Építményadó 1 800 000 Ft 1 800 000 Ft 1 859 560 Ft 103,31 %
Iparrűzési adó 10 000 000 Ft 10 000 000 Ft 11 697 208 Ft 116,97 %
Összesen 16 500 000 Ft 16 500 000 Ft 18 483 117 Ft 112,02 %
Működési bevételeink előirányzata 3 859 882 Ft. Teljesítése: 4 898 541 Ft. (126,91 %)
Átvett pénzeszközök:
működési célú kölcsönök visszatérülése
Finanszírozási bevételek:
Előző évi maradvány igénybevétele 14 835 422 Ft értékben.
Áh belüli megelőlegezések: 2022. évi működési támogatás előleg: 1 035 231 Ft.
Kiadások alakulása
A kiadási főösszeg 83,74 %-ra teljesült a módosított előirányzathoz képest.
Működési kiadások:
Személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok, dologi kiadások.
Önkormányzat kiadásai kormányzati funkciónként a csatolt mellékletben.
Ellátottak szociális juttatásainak bemutatása 3a. mellékletben!
A felhalmozási kiadások előirányzatai módosításra kerültek az 5. mellékletben.
Finanszírozási kiadások:
Áh belüli megelőlegezések visszafizetése: 989 127 Ft.
Vagyon alakulása
Az önkormányzati vagyon alakulását az éves beszámolóban szereplő 12/A Mérleg tábla tartalmazza. A mérlegfőösszeg az év végén 419 112 760 Ft volt. (7. melléklet)
Pénzmaradványok változásának tartalma: Maradványkimutatás: A maradvány számítási módja=bevételek és a kiadások különbözete: 8. mellékletben.
Az önkormányzat alaptevékenységének szabad maradványa 15 010 104 Ft.
Eredménykimutatás: 9. melléklet.
Összességében elmondható, hogy önkormányzatunk az elmúlt évre tervezett feladatait teljesítette, mégpedig úgy, hogy a község vagyoni helyzete és gazdálkodása stabilnak mondható.
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 69. § (2) bekezdése alapján a belső kontrollrendszer létrehozásáért, működtetéséért és fejlesztéséért a költségvetési szerv vezetője a felelős az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók figyelembevételével.
A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 11. §-a alapján a költségvetési szerv vezetője köteles nyilatkozatban értékelni a költségvetési szerv belső kontrollrendszerének minőségét. A helyi önkormányzati költségvetési szerv vezetője a nyilatkozatot az éves költségvetési beszámolóval együtt küldi meg az irányító szerv vezetőjének. A vezetői nyilatkozatot a polgármester a zárszámadási rendelet tervezetével együtt terjeszti a képviselő-testület elé. A vezetői nyilatkozat jelen előterjesztés része.
Előzetes hatásvizsgálat
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján
A rendelet-tervezet címe:
Balatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő – testületének…/2022. (…..) rendelete az Önkormányzat 2021. évi költségvetési zárszámadásának elfogadásáról
Társadalmi-gazdasági hatása:
A zárszámadás pontos, hiteles információt kell, hogy szolgáltasson mindazok számára, akik a közfeladatok ellátásáért, a közpénzekkel való gazdálkodásért felelősek:
- az intézmények, az önkormányzati hivatal vezetői számára;
- az önkormányzat képviselő-testülete számára;
- nemzetgazdasági szinten összesítve a kormány és az Országgyűlés számára.
A 2021. évi költségvetési zárszámadási rendelet mind a különböző döntési szintek, mind pedig az állampolgárok számára átfogó képet ad az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról, az önkormányzat vagyoni – pénzügyi helyzetének alakulásáról, a megvalósult fejlesztésekről.
A helyi önkormányzati gazdaság nemzetgazdasági és államháztartáson belüli jelentőségét az önkormányzatok által ellátott közszolgáltatások volumene, az önkormányzati vagyon tömege és az önkormányzatok éves kiadása reprezentálja.
A zárszámadás nemzetgazdasági hatása az, hogy az önkormányzati gazdálkodás, a különböző jogcímeken a központi költségvetésből igényelhető támogatások révén az államháztartás része.
A zárszámadási rendelet helyi gazdasági hatása nem releváns.
Költségvetési hatása: Az önkormányzat és intézményei a zárszámadási rendeletben számot adnak:
− a vagyoni helyzet változásáról
− a feladatellátás előirányzatainak évközi alakulásáról, pénzügyi teljesítéséről
− a működési, fejlesztési bevételek és kiadások alakulásáról
− tevékenységenként a kiadások és bevételek alakulásáról
− a munkavállalók létszámának alakulásáról
− a pénzmaradványról
A pénzmaradvány – elfogadása után – beépül a 2022. évi költségvetés előirányzatai közé. A pénzmaradványt terhelő kötelezettségek teljesítése a 2022. évi gazdálkodási feladatok részévé válik.
Környezeti, egészségi következményei: Nincs
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Olyan előírásokat tartalmaz, amelyek feltétlenül szükségesek, az adminisztrációs terhek nem növekednek.
Egyéb hatása: Nincs.
A rendelet megalkotásának szükségessége: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 91. §-ban foglaltak szerint a Képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot.
A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: törvényességi észrevétel
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:
- személyi: nincs
- szervezeti: nincs
- tárgyi: nincs
- pénzügyi: nincs
Az indokolás közzétételéről a helyben szokásos módon - hirdetőtáblára való kifüggesztéssel-a jegyző gondoskodik.