Böde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 02. 21

Böde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

2023.02.21.

Böde Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 5. § (1) bekezdésének felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, valamint az önkormányzati munkavállalókra terjed ki.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi összes bevételének és kiadásának előirányzatát 59.150.000 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételeinek előirányzott összegét 51.183.891 Ft-ban állapítja meg, melynek jogcímei:

a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 34.971.681 Ft

b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 9.999.994 Ft

c) közhatalmi bevételek 2.650.000 Ft

d) működési bevételek 562.216 Ft

e) felhalmozási bevételek 0 Ft

f) működési célú átvett pénzeszközök 3.000.000 Ft

g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásainak előirányzott összegét 57.864.787 Ft-ban állapítja meg, melynek jogcímei:

a) személyi juttatások 18.575.000 Ft

b) munkaadókat terhelő járulékok 2.386.637 Ft

c) dologi kiadások 22.144.150 Ft

d) ellátottak pénzbeli juttatásai 3.308.000 Ft

e) egyéb működési célú kiadások, tartalékok 11.451.000 Ft

f) beruházási kiadások 0 Ft

g) felújítási kiadások 0 Ft

h) egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft

(4) A Képviselő-testület a költségvetési bevételeinek és kiadásainak különbözeteként 6.680.896 Ft költségvetési hiányt állapít meg, melyből 6.680.896 Ft működési hiány, 0 Ft felhalmozási hiány.

(5) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi finanszírozási bevételeinek előirányzott összegét 7.966.109 Ft-ban, finanszírozási kiadásainak előirányzott összegét 1.285.213 Ft-ban, finanszírozási többletét 6.680.896 Ft-ban állapítja meg.

(6) A költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat, a bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(7) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet részletezi.

(8) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.

(9) A felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.

A költségvetés részletezése

3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

(2) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.

(3) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat 2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi.

(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.

(6) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásainak felújításonkénti részletezését a 7. melléklet szerint határozza meg.

(7) A támogatásokkal megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati megoszlását és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát a 9. melléklet szerint határozza meg.

(9) Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseit számszerűsítve a 10. melléklet tartalmazza évenkénti bontásban.

(10) Az önkormányzat által 2023. évre tervezett közvetett támogatásokat a 11. melléklet részletezi.

(11) Az önkormányzat a 2023. évre tervezett előirányzat-felhasználási ütemtervét a 12. mellékletben mutatja be.

(12) Az önkormányzat a 2023. évre tervezett céljelleggel nyújtott támogatásait az 13. melléklet tartalmazza.

(13) Az önkormányzat állami hozzájárulásait, támogatásait a 14. melléklet tartalmazza.

(14) Az önkormányzat intézményeinek finanszírozását a 15. melléklet tartalmazza.

(15) Az önkormányzat támogatásértékű kiadási ütemtervét havi bontásban a 16. melléklet tartalmazza.

(16) Az önkormányzat költségvetési évet követő három évre tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 17. melléklet tartalmazza.

(17) A képviselő testület az önkormányzat létszámkeretét az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Az önkormányzat engedélyezett létszáma 7 fő, melyből:

aa) falugondnok 1 fő

ab) közművelődési szakember 1 fő

ac) polgármester 1 fő

ad) alpolgármester 1 fő

ae) képviselő 3 fő

b) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 2 fő

A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(5) A működési kiadások előirányzatai a közfoglalkoztatottak kivételével az Önkormányzat teljes munkaidős dolgozói, és a polgármester részére nettó 400.000.-Ft/fő/év összegű, részmunkaidős dolgozói részére nettó 200.000.-Ft/fő/év összegű béren kívüli juttatást biztosítanak.

Az előirányzatok módosítása

5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat jóváhagyott bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát átruházza a polgármesterre.

(2) A (1) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester az első negyedév kivételével negyedévente beszámol a Képviselő-testületnek, köteles a költségvetés módosítására a zárszámadás elfogadásáig javaslatot tenni.

(3) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók.

(4) A költségvetésben elkülönített általános tartalék az év közben felmerülő többletigények kielégítésre, valamint a bevétel elmaradás pótlására használható fel.

(5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet (1)–(3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(6) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

A gazdálkodás szabályai

6. § A polgármester e rendeletben a képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat felhasználhatja és azok terhére kötelezettséget vállalhat.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

7. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról megbízás útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni

(3) Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor köteles a képviselő-testületet tájékoztatni.

Záró és vegyes rendelkezések

8. § Az önkormányzat gazdálkodására, költségvetésének végrehajtására, a beszámolás rendjére a jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben a 2023. évi költségvetésről szóló 2022. évi XXV. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet és a Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltak az irányadók.

9. § (1) A képviselőtestület tudomásul veszi a polgármesternek jelen rendelet hatálybalépéséig a 2022. évi költségvetési rendeletnek megfelelően a bevételek és kiadások teljesítése érdekében tett intézkedéseit.

(2) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások ezen költségvetési rendeletbe beépültek.

(3) E rendeletet 2023. január 1-jétől kell alkalmazni.

10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.