Böde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (III. 20.) önkormányzati rendelete

a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 7/2021. (VI.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 04. 01- 2023. 04. 01

Böde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (III. 20.) önkormányzati rendelete

a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 7/2021. (VI.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.04.01.

Böde Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 26. §-ában, 32. § (3) bekezdésében, 37. § (1) bekezdésében, 37/A. § (3) bekezdésében, 38. § (9) bekezdésében, 43/B. § (3) bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében, 50. § (3) bekezdésében és 132. § (4) bekezdésében, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. és 8a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 7/2021. (VI. 24.) önkormányzati rendelet 18. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként települési támogatás annak nyújtható, aki a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott, feltéve, hogy családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg:

a) egyedül álló esetén nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének tízszeresét,

b) minden más esetben a szociális vetítési alap összegének nyolcszorosát.”

2. § (1) A szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 7/2021. (VI. 24.) önkormányzati rendelet 5. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) A szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 7/2021. (VI. 24.) önkormányzati rendelet 6. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

3. § A szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 7/2021. (VI. 24.) önkormányzati rendelet

a) 16. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontjában a „nyugdíjminimum összegének 300 %-át” szövegrész helyébe a „szociális vetítési alap összegének 400 %-át” szöveg,

b) 16. § (1) bekezdés b) pont bb) alpontjában a „nyugdíjminimum összegének 250 %-át” szövegrész helyébe a „szociális vetítési alap összegének 350 %-át” szöveg,

c) 16. § (2) bekezdésében a „nyugdíjminimum” szövegrész helyébe a „szociális vetítési alap” szöveg,

d) 17. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontjában a „nyugdíjminimum” szövegrész helyébe a „szociális vetítési alap” szöveg,

e) 17. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontjában a „nyugdíjminimum” szövegrész helyébe a „szociális vetítési alap” szöveg,

f) 17. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontjában a „nyugdíjminimum” szövegrész helyébe a „szociális vetítési alap” szöveg,

g) 17. § (2) bekezdésében a „nyugdíjminimum” szövegrész helyébe a „szociális vetítési alap” szöveg,

h) 19. § (2) bekezdésében a „nyugdíjminimum” szövegrész helyébe a „szociális vetítési alap” szöveg,

i) 20. § (5) bekezdésében az „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb” szövegrész helyébe az „a szociális vetítési alap” szöveg,

j) 22. § (3) bekezdés a) pont aa) alpontjában a „nyugdíjminimum összegének 150 %-át” szövegrész helyébe a „szociális vetítési alap összegének 300 %-át” szöveg,

k) 22. § (3) bekezdés a) pont ab) alpontjában a „nyugdíjminimum összegének 130 %-át” szövegrész helyébe a „szociális vetítési alap összegének 250 %-át” szöveg,

l) 22. § (4) bekezdés a) pont aa) alpontjában a „nyugdíjminimum összegének 100 %-át” szövegrész helyébe a „szociális vetítési alap összegének 150 %-át” szöveg,

m) 22. § (4) bekezdés a) pont ab) alpontjában a „nyugdíjminimum összegének 80 %-át” szövegrész helyébe a „szociális vetítési alap összegének 130 %-át” szöveg,

n) 23. § (2) bekezdésében az „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb” szövegrész helyébe az „a szociális vetítési alap” szöveg,

o) 24. § (2) bekezdésében az „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb” szövegrész helyébe az „a szociális vetítési alap” szöveg

lép.

4. § Hatályát veszti a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 7/2021. (VI. 24.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat 0-57.000 Ft. sora.

5. § Ez a rendelet 2023. április 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 4/2023. (III. 20.) önkormányzati rendelethez

1. A szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 7/2021. (VI. 24.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat 57.001 – 114.000 Ft. és 114.001 Ft felett. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

0 – 114.000 Ft

700 Ft

114.001 Ft felett

900 Ft

2. melléklet a 4/2023. (III. 20.) önkormányzati rendelethez

1. A szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 7/2021. (VI. 24.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében foglalt táblázat 0-114.000 Ft–142.501 Ft felett. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

0-114.000 Ft

250 Ft

114.001-142.500 Ft

400 Ft

142.501 Ft felett

500 Ft