Böde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetési zárszámadásáról

Hatályos: 2023. 05. 27

Böde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetési zárszámadásáról

2023.05.27.

Böde Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésének felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás

a) bevételi főösszegét 138.866.041 Ft összeggel hagyja jóvá, melyből:

aa) 1) költségvetési bevétel: 105.175.752 Ft

ab) finanszírozási bevétel: 33.690.289 Ft

b) kiadási főösszegét 130.899.932 Ft összeggel hagyja jóvá, melyből:

ba) költségvetési kiadás: 129.745.416 Ft

bb) 2) finanszírozási kiadás: 1.154.516 Ft

c) költségvetési maradványát 7.966.109 Ft összeggel hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet szerint fogadja el.

2. § (1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 3. melléklet és a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A támogatással megvalósuló programok és projektek, pénzügyi adatait az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(4) Az önkormányzat pénzmaradványa felhasználását a Képviselő-testület a 7. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(5) Az önkormányzat 2022. december 31-i adósságállományát a 8. melléklet szerint fogadja el.

(6) Az önkormányzati működés állami támogatásainak alakulását a 9. melléklet részletezi.

(7) Az önkormányzat 2022. évi céljelleggel nyújtott támogatásait a 10. melléklet tartalmazza.

(8) A Képviselő-testület az Önkormányzat vagyonkimutatását a 11. melléklet szerint fogadja el.

(9) Az Önkormányzat pénzeszközeinek változását a 12. mellékletben vezeti le.

3. § (1) Az önkormányzatnak több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettsége nincs.

(2) Az Önkormányzatnak nem volt adósságot keletkeztető ügylete, kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége, adósságot keletkeztető fejlesztési célja.

(3) Az Önkormányzat 2022. évben nem nyújtott közvetett támogatást.

4. § A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

5. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.