Kallósd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (X. 13.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról

Hatályos: 2024. 01. 01

Kallósd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (X. 13.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról

2024.01.01.

Kallósd Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében és 43. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

I. Fejezet

Bevezető rendelkezések

1. § A rendelet hatálya Kallósd község közigazgatási területére terjed ki.

2. § Kallósd Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) felhatalmazása alapján a következő helyi adókat vezeti be határozatlan időre:

a) építményadó,

b) magánszemélyek kommunális adója,

c) iparűzési adó.

II. Fejezet

Építményadó

1. Az adókötelezettség

3. § Adóköteles a Htv. 11. §-ában meghatározott építmény (továbbiakban: építmény).

2. Az adó alapja

4. § Az adó alapja az építmény m2-ben számított hasznos alapterülete.

3. Az adó mértéke

5. § Az építményadó mértéke: 600,- Ft/m2/év

6. § (1) A Htv. 13. §-ában meghatározottakon túl mentes az építményadó alól az adóév január 1. napján a tulajdonos által ténylegesen lakás céljára használt építmény, és a vele azonos helyrajzi számon található további építmények összessége.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott adómentesség igénybevételéhez az adóalany tényleges lakáscélú használatra vonatkozó nyilatkozata szükséges.

III. Fejezet

Magánszemélyek kommunális adója

4. Az adókötelezettség

7. § Adóköteles a Htv. 24. és 25. §-ban meghatározott adótárgy.

5. Az adó mértéke

8. §1 Az adó mértéke adótárgyanként: 12 000,- Ft/év.

9. § Mentes a magánszemélyek kommunális adója alól az az adóköteles adótárgy, amely után e rendelet alapján építményadót kell fizetni.

IV. Fejezet

Helyi iparűzési adó

6. Adókötelezettség, az adó alanya

10. § Adóköteles a Htv. 35-36. §-ban meghatározott vállalkozási tevékenység.

7. Az adó alapja

11. § (1) Az adó alapja a Htv. 39-39/A. §-ban meghatározott árbevétel.

(2) Állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén az adó alapjának egyszerűsített meghatározása a Htv. 39/B. §-ban foglaltak szerint történhet.

8. Az adó mértéke

12. §2 Állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke a Htv. szerinti adóalap 2%-a.

V. Fejezet

Záró rendelkezések

13. § Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

14. § Hatályát veszti a helyi adókról szóló 4/2013. (IV.29.) önkormányzati rendelet.

1

A 8. § a Kallósd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 12. § a Kallósd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.