Ipolytölgyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022.évi költségvetésről

Hatályos: 2022. 03. 11

Ipolytölgyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022.évi költségvetésről

2022.03.11.

Ipolytölgyes Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya Ipolytölgyes község önkormányzatára terjed ki.

2. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 192.887 ezer forintban állapítja meg

3. § (1) Az önkormányzat 2022. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) Működési célú támogatások: 123.680 ezer forint

b) Felhalmozási bevételek: 0 forint

c) Finanszírozási bevételek: 69.207 ezer forint

(2) Az önkormányzat 2022. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) Működési kiadások: 104.274 ezer forint

b) Felhalmozási célú kiadások: 88.008 ezer forint

c) Finanszírozási kiadások: 605 ezer forint

4. § Az önkormányzat bevételi előirányzatainak részletezését a 2. melléklet a kiadási előirányzatainak részletezését a 3. melléklet tartalmazza.

5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 202. évre vonatkozó– közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzata átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 6 fő, az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 8 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 2 fő.

(3) Az önkormányzat létszámadatait a 4. melléklet tartalmazza.

6. § (1) Az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat egyéb működési kiadásainak részletezését az 5. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat közvetett támogatásait a 6. melléklet mutatja be.

(4) Az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeit mérlegszerűen a 7. melléklet mutatja be.

(5) Az önkormányzat működési és felhalmozási célú kiadásait mérlegszerűen a 8. melléklet mutatja be.

(6) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális rászorultsági jellegű ellátásokat a 9. melléklet tartalmazza.

(7) Az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét a 10. melléklet tartalmazza.

(8) Az önkormányzat felhalmozási kiadásainak részletes bemutatását a 11. melléklet tartalmazza.

(9) Az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatását a 12. melléklet tartalmazza.

3. A költségvetés végrehajtására és módosítására vonatozó szabályok

7. § A költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

8. § (1) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számlájára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester köteles a képviselő-testületet tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként – adott év június 30-i illetve december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(2) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.

9. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra

(2) A képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja.

(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az átadott és átvett pénzeszközök tekintetében a megállapodások megkötésével

10. § (1) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatárra tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(2) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.

(3) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(4) A polgármester az (2)-(3) eseteken túl 500 ezer forint értékhatárig jogosult dönteni az előre nem látható, ezért a költségvetésben nem szereplő, évközben keletkezett forrás felhasználásáról. A polgármester a forrás felhasználására vonatkozó döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

4. Záró rendelkezések

11. § E rendeletet 2022. január 1-től kell alkalmazni.

12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.