Ipolytölgyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (X. 6.) önkormányzati rendelete

települési támogatásokról

Hatályos: 2022. 10. 07

Ipolytölgyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (X. 6.) önkormányzati rendelete

települési támogatásokról

2022.10.07.

Ipolytölgyes Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §-ban, 32. § (3) bekezdésében, 45. §-ban, 48. § (4) bekezdésében, 132. § (4) bekezdés g) pontjában, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8) és 8a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § (1) Ezen rendelet hatálya Ipolytölgyes Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) közigazgatási területén lakcímmel rendelkező, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 3. § (1)–(3) bekezdése szerinti, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 4. § szerinti jogosultakra terjed ki

(2) E rendelet szerint kell eljárni az (1) bekezdésben meghatározott személyeken kívül az Önkormányzat területén bejelentett tartózkodási hellyel rendelkező és a bejelentett tartózkodási helyén életvitelszerűen lakó gyermek védelmében is.

(3) A lakóhely megállapítása szempontjából a személyi adat- és lakcímnyilvántartás adatai az irányadóak.

(4) Az Önkormányzat – tekintet nélkül hatáskörére és illetékességére – köteles az arra rászorulónak rendkívüli települési támogatást, étkezést, illetve szállást biztosítani, ha ennek hiánya a rászorulónak az életét, testi épségét veszélyezteti.

2. Hatásköri szabályok

2. § (1) Az e rendeletben szabályozott önkormányzati szociális feladat- és hatásköröket Ipolytölgyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete első fokon a Polgármesterre ruházza azzal, hogy a méltányossági törlési vagy részletfizetési kérelmet a Képviselő-testület bírálja el.

(2) A Polgármester önkormányzati hatósági jogkörben hozott döntése ellen - a döntés közlésétől számított 15 napon belül - Ipolytölgyes Község Önkormányzata Képviselő-testületéhez címzett, illetékmentes fellebbezéssel lehet élni.

3. Eljárási szabályok

3. § (1) E rendeletet a Sztv. a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Vhr.), az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól szóló 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelettel, a Gyvt., valamint az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvénnyel együtt kell alkalmazni.

(2) A szociális támogatások megállapítása iránti kérelmet az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtani. A kérelem – ha e rendelet eltérő szabályt nem állapít meg – egész évben folyamatosan benyújtható postai küldeményként vagy személyesen Ipolytölgyes Község Önkormányzatához..

(3) A támogatás iránti eljárást bárki kezdeményezheti, aki tudomást szerez a rászorultságról, illetve a támogatási eljárás hivatalból is kezdeményezhető.

4. § (1) A kérelem elbírálásához a kérelmezőnek csatolnia kell a Sztv. a Vhr., valamint a jelen rendeletben meghatározott iratokat.

(2) A szociális támogatások megállapításakor a jövedelem számításánál irányadó időszakra a Sztv. 10. § (2)– (5) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.

(3) A kérelmező által benyújtott jövedelemnyilatkozathoz minden esetben csatolni kell a jövedelem valódiságát igazoló iratokat.

(4) A jövedelmet, valamint az egyéb dokumentumokat az Sztv.-ben, valamint a Vhr.-ben meghatározottak szerint kell igazolni.

5. § (1) Nincs szükség igazolásra, ha az adatok az eljáró hatóság nyilvántartásában fellelhetőek.

(2) Az eljáró hatóság a döntését a benyújtott kérelem és annak mellékletei alapján hozza meg. Az eljárás során - szükség esetén – a kérelmező lakásán környezettanulmányt kell készíteni.

(3) Amennyiben a kérelmező a döntéshez szükséges igazolásokat, iratokat felszólítás ellenére – a felszólításban meghatározott időpontig – nem bocsátja az eljáró hatóság rendelkezésére, vagy a környezettanulmány elkészítését nem teszi lehetővé, az eljárást az eljáró hatóság megszünteti vagy a rendelkezésre álló adatok alapján dönt.

6. § (1) E rendelet alapján megállapított pénzbeli ellátások kifizetésére a Sztv. rendelkezései az irányadóak azzal, hogy a rendszeres juttatásként megállapított ellátás tárgyhó 5. napjáig kerül átutalásra a jogosult lakossági folyószámlájára, vagy az összeg kifizethető az Önkormányzat házipénztárában is.

(2) A havi rendszerességgel folyósított pénzbeli ellátások a kérelmezőt a kérelem benyújtását követő hónap első napjától illetik meg. A jogosultság megszüntetése esetében a megszüntetés dátuma az okot adó körülmény bekövetkezte hónapjának utolsó napja.

(3) E rendelet alapján folyósított pénzbeli ellátásra jogosult halála esetén a fel nem vett ellátást a vele közös háztartásban együtt élt házastárs vagy élettárs, gyermek, unoka, szülő, nagyszülő és testvér egymást követő sorrendben veheti fel, a halál időpontját követő hónap utolsó napjáig.

7. § A szociális ellátásban részesülő a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények megváltozását - a változás bekövetkeztétől számított 15 napon belül – köteles az eljáró hatóságnak bejelenteni.

8. § (1) E rendeletben nem szabályozott eljárási kérdésekben, az ellátásra való jogosultság, a jogosultat érintő jogok és kötelezettségek megállapítására, továbbá a hatósági ellenőrzésre az Sztv., illetve az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

(2) E rendeletben foglalt fogalmak értelmezésére a Sztv. 4. §-ban és a Gyvt. 2. §-ban foglaltakat kell alkalmazni.

4. A jogosulatlanul igénybevett támogatás megtérítése

9. § (1) A jogosulatlanul igénybevett támogatás megtérítésével kapcsolatban a Sztv. 17. §, valamint a 17/A §-ának rendelkezéseit kell alkalmazni.

(2) A Képviselő-testület a kötelezett kérelmére a határozatát egy ízben méltányosságból módosíthatja oly módon, hogy a visszafizetendő összeg mértékét csökkentheti, elengedheti, vagy részletfizetést engedélyezhet, feltéve, hogy az igénybevételtől egy év még nem telt el és a visszafizetés olyan helyzetet eredményezne, amely az adós vagy családja megélhetését veszélyeztetné, vagy amelyben ismételten szociális gondoskodásra szorulna. A részletfizetés időtartama nem lehet hosszabb 12 hónapnál.

5. A támogatások rendszere

10. § (1) Rászorultság esetén a jogosult számára az alábbi települési támogatás nyújtható:

a) rendszeres települési támogatásként

aa) lakásfenntartási támogatás,

ab) gyógyszertámogatás.

b) rendkívüli települési támogatásként

ba) eseti támogatás,

bb) eseti gyógyszertámogatás,gyógyászati segédeszköz vásárlásának támogatása.

(2) A képviselő-testület

a) családalapítási támogatást,

b) temetési támogatást,

c) szociális étkezésben részesülők intézményi térítési dííának támogatását állapíthatja meg e rendeletben meghatározott feltételek szerint.

(3) A települési támogatás egészben vagy részben természetbeni ellátás formájában is nyújtható. A természetbeni ellátás formájáról és módjáról az ellátást megállapító határozatban kell rendelkezni.

(4) A természetbeni ellátás formái: élelmiszer, étkezés, térítési díj átvállalása, gyermek tanulmányaival, lakhatással összefüggő kiadások támogatása.

6. Lakásfenntartási támogatás

11. § (1) A lakásfenntartási települési támogatás a szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai által lakott lakás fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás, mely a villanyáram, víz, gázfogyasztás, csatornahasználat, szemétszállítás díjához valamint a tüzelőanyag költségeihez nyújtható.

(2) A támogatást elsősorban természetbeni szociális ellátás formájában, és a lakásfenntartással összefüggő azon rendszeres kiadásokhoz kell nyújtani, amelyek megfizetésének elmaradása a kérelmező lakhatását a legnagyobb mértékben veszélyezteti.

(3) Támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át, egyedülálló személy esetében a 400 %-át és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona. Az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem megegyezik a háztartás összjövedelmének és a fogyasztási egységek összegének hányadosával.

(4) A támogatás tekintetében fogyasztási egység a háztartás tagjainak a háztartáson belüli fogyasztási szerkezetet kifejező arányszáma, ahol

a) a háztartás első nagykorú tagjának arányszáma 1,0,

b) a háztartás második nagykorú tagjának arányszáma 1,0,

c) a háztartás minden további nagykorú tagjának arányszáma 0,8,

d) a háztartás első és második kiskorú tagjának arányszáma személyenként 1,4,

e) a háztartás minden további kiskorú tagjának arányszáma tagonként 1,2.

(5) Ha a háztartásban gyermekét egyedülállóként nevelő szülő - ideértve a gyámot és a nevelőszülőt - él, a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-del növekszik.

12. § (1) A lakásfenntartási támogatás esetében a lakásfenntartás elismert havi költsége az elismert lakásnagyság és az egy négyzetméterre jutó elismert költség szorzata. Az egy négyzetméterre jutó elismert havi költség összege 500,- Ft.

(2) A lakásfenntartási támogatás esetében elismert lakásnagyság ha a háztartásban:

a) egy személy lakik 35 nm,

b) két személy lakik 45 nm,

c) három személy lakik 55 nm,

d) négy személy lakik 65 nm,

e) négy személynél több lakik a háztartásban, a d) pontban megjelölt lakásnagyság és minden további személy után 5-5 nm.

(3) Lakásfenntartási támogatás egy hónapra jutó összege:

a) ) a lakásfenntartás elismert havi költségének 50%-a, ha a jogosult háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét,

b) a lakásfenntartás elismert havi költségének és a támogatás mértékének (a továbbiakban: TM) szorzata,de nem lehet kevesebb mint 2.500.- Ft, ha a jogosult háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem meghaladja az a) pont szerinti mértéket.

A támogatás összegét 100 forintra kerekítve kell meghatározni.

(4) A (3) bekezdés b) pontja szerinti TM kiszámítása: nullahol a J a jogosult háztartásában egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelmet, az NYM pedig az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét jelöli. A TM-et századra kerekítve kell meghatározni

(5) A lakásfenntartási támogatás iránti kérelmet 21 napon belül kell elbírálni.

(6) A lakásfenntartási támogatást egy évre kell megállapítani, mely a kérelem benyújtását követő hónap első napjától illeti meg az arra jogosultat.

(7) A lakásfenntartási támogatás iránti kérelmet e rendelet 1. melléklet szerinti formanyomtatványon kell benyújtani.

(8) Lakásfenntartási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.

7. Rendszeres gyógyszertámogatás

13. § (1) A szociálisan rászorult azon személy részére nyújtható, aki a Sztv. szerinti közgyógyellátásra nem jogosult, de egészségi állapota, diagnosztizált krónikus betegsége miatt rendszeres gyógyszerszedésre szorul.

(2) Gyógyszertámogatásra az a személy jogosult, akinek a családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 175 %-át, egyedül élő esetében 225 %-át.

(3) A gyógyszertámogatás megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell a családban élő személyek jövedelemigazolását és a gyógyszertár által beárazott a diagnosztizált krónikus betegséghez közvetlenül kapcsolódó gyógyszereket tartalmazó háziorvosi igazolást.

(4) E rendelet értelmében rendszeres gyógyszerszedésnek minősül krónikus betegség kapcsán a legalább 6 hónapot meghaladó gyógyszerszedés.

(5) A gyógyszertámogatás mértéke a gyógyszertár által beárazott gyógyszerköltség, de legfeljebb 6.000,- Ft/hó.

(6) A gyógyszertámogatás egy év időtartamra kerül megállapításra azzal, hogy amennyiben a jogosult ezen időtartam alatt jogosultságot szerez közgyógyellátásra, a részére megállapított támogatást e naptól meg kell szüntetni. Az ellátásban részesülő e tényről köteles a döntéshozó szervet írásban értesíteni.

(7) A gyógyszertámogatás nem állapítható meg annak, akinek az Sztv. alapján közgyógyellátás került megállapításra, a jogosultság fennállásáig.

(8) A rendszeres gyógyszertámogatás iránti kérelmet e rendelet 2. melléklet szerinti formanyomtatványon kell benyújtani.

8. Eseti támogatás

14. § (1) E rendeletben meghatározottak szerint eseti települési támogatás nyújtható a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére.

(2) Rendkívüli élethelyzetnek kell tekinteni, ha a kérelmező.

a) tartós betegség, baleset, orvosi kezelés miatt jelentős jövedelem-kiesést szenved, vagy nem várt többletkiadása keletkezik,

b) bűncselekmény sértettjeként anyagi segítségre szorul, vagy

c) nyugdíjkifizetése valamely ok miatt késik (nyugdíjazás elhúzódása, rokkantsági fok megállapítása).

(3) Létfenntartási gondnak kell tekinteni, ha a kérelmező megélhetése, valamilyen előre nem látható esemény miatt igazolt módon veszélyeztetve van, jövedelem-kiesése, váratlan többletkiadása keletkezik.

15. § (1) Az eseti települési támogatás igényelhető ha a kérelmező átmenetileg nehéz anyagi helyzetbe került és maga vagy családja létfenntartásáról más módon nem tud gondoskodni.

(2) Eseti települési támogatás állapítható meg annak a személynek akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át,egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400 %-át.

(3) A kérelmező és a vele közös háztartásban élő családtagjai számára rendkívüli települési támogatás megállapítása iránt 90 napon belül ismételten benyújtott kérelem esetén eseti települési támogatás nem állapítható meg.

(4) Az eseti települési támogatás összege: maximum 10.000,- Ft/fő.

(5) Az eseti települési támogatás kifizetéséről a megállapítását követő 5 napon belül az Önkormányzat gondoskodik.

(6) Az eseti támogatás iránti kérelmet e rendelet 3. melléklet szerinti formanyomtatványon kell benyújtani.

16. § Rendkívüli méltánylást érdemlő esetben (hosszabb kórházi ápolás tartama, tartós táppénzes állomány, betegség, baleset, stb.) hivatalból vagy kérelemre évente legfeljebb 2 alkalommal, jövedelmi helyzetre való tekintet nélkül is megállapítható eseti települési támogatás. Ebben az esetben az eseti települési támogatás összege egyedi mérlegelés alapján kerül megállapításra a rendkívüli méltánylást érdemlő körülmény értékelését követően.

9. Rendkívüli gyógyszertámogatás,gyógyászati segédeszköz vásárlásának támogatása

17. § (1) A rendkívüli gyógyszertámogatás a lakosság eseti gyógyszerkiadásainak mérséklésére szolgál, így különösen:

a) azon személyek kiadásainak csökkentésére, akik nem rendszeres jelleggel, de esetenként egy-egy betegség miatt jelentkező magas gyógyszer, gyógyászati segédeszköz kiadást jövedelmi helyzetük miatt nem képesek megfizetni,

b) azon családok támogatására, amelyekben az egyes családtagok eseti gyógyszer, gyógyászati segédeszköz költsége együttesen olyan nagymértékű, hogy azt nem képesek viselni.

(2) Rendkívüli gyógyszersegély állapítható meg annak a személynek, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az e rendelet 15. § (2) bekezdésben foglalt jövedelemhatárt, és az igazolt gyógyszer költsége eléri az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20 %-át, vagy gyógyászati segédeszköz kiadás költsége eléri az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 50 %-át.

(3) Az eseti gyógyszertámogatás vagy gyógyászati segédeszköz vásárlásának támogatása iránti kérelmet e rendelet 4. melléklet szerinti formanyomtatványon kell benyújtani, A rendkívüli gyógyszersegély iránti kérelem kötelező melléklete a gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök költségéről szóló igazolás.

(4) A rendkívüli gyógyszersegély összege az igazolt gyógyszerköltség, de legfeljebb 10.000,- Ft, gyógyászati segédeszköz esetén az igazolt költség 50 %-a, de legfeljebb 50.000,- Ft.

10. Családalapítási támogatás

18. § (1) ) Családalapítási támogatás – jövedelmi viszonytól függetlenül – adható annak a családnak, amelyben a tárgyév folyamán gyermek született.

(2) A támogatásra jogosultság feltétele, hogy a szülők, illetve a gyermeket egyedül nevelő szülő lakó- vagy tartózkodási helye a kérelme benyújtásakor, és az újszülött első bejelentett lakóhelye Letkés község közigazgatási területén található, és életvitelszerűen a településen éljen.

(3) Támogatást a születést követő 90 napon belül lehet igényelni. A határidő elmulasztása jogvesztő. A kérelemhez be kell mutatni a gyermek születési anyakönyvi kivonatát.

(4) A családalapítási támogatás összege: 50.000,- Ft.

(5) A családalapítási iránti kérelmet e rendelet 5. melléklet szerinti formanyomtatványon kell benyújtani.

11. Temetési támogatás

19. § (1) Elhunyt személy eltemettetésének költségeihez hozzájárulásként igényelt eseti települési támogatásra jogosult jövedelemtől függetlenül az eltemettető.

(2) Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként igényelt támogatás megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell a temetés költségeiről az eltemettető nevére kiállított számla másolatát és a halotti anyakönyvi kivonat másolatát.

(3) Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként igényelt támogatás összege 50.000,- forint.

(4) Az eltemettető az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként igényelt támogatás iránti kérelmet az elhalálozás napjától, vagy a halotti anyakönyvi kivonat kiállításától számított 60 napon belül nyújthatja be. A határidő elmulasztása jogvesztő.

(5) A temetési támogatás iránti kérelmet e rendelet 6. melléklet szerinti formanyomtatványon kell benyújtani.

12. Szociális étkezésben részesülők intézményi térítési díjának támogatása

20. § (1) A támogatás azon idős, vagy tartósan beteg, fogyatékossággal rendelkező személyek részére nyújtható, akik szociális étkezést vesznek igénybe.

(2) A támogatás annak a személynek állapítható meg akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át,egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400 %-át.

(3) A támogatás mértéke a szociális étkezést igénybe vevő által fizetendő havi térítési díj 50 %-a, mely az adott hónapban ténylegesen igénybe vett étkezés után jár.

(4) A támogatás az ellátást biztosító által kiállított számla alapján kerül átutalásra. A számla kiegyenlítésére a benyújtást követő 10 napon belül kerül sor.

13. szociális szolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások

21. § (1) Ipolytölgyes Község Önkormányzata a szociális étkezést, házi segítségnyújtást, családsegítést és a gyermekjóléti szolgáltatást a Szob Járási Családsegítő és Gyermekjóléti Központon keresztül biztosítja.

(2) A személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételének rendjét a szociális és gyermekjóléti intézmények fenntartója határozza meg a települési önkormányzatok egyetértésével.

22. § Hatályát veszti a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről szóló Ipolytölgyes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015 (III.2..) önkormányzati rendelete.

23. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.