Márianosztra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014 (II.18) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Hatályos: 2014. 01. 01

Márianosztra Község Önkormányzata Képviselő-testületének

1/2014.(II.18.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

                      

Márianosztra Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. Általános rendelkezések

1. §


A rendelet hatálya az önkormányzatra és annak önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervére a Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatalra, valamint az önállóan működő Kistücsök Óvodára terjed ki.


2. Az önkormányzat összesített 2014. évi költségvetése

2. §


A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2014. évi költségvetési bevételei és kiadásai főösszegét 151.232 e Ft-ban állapítja meg.


3. §


Az önkormányzat összesített 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként az alábbiak:


BEVÉTELEK:


a) Az önkormányzat működési támogatása                                           85.635 e Ft

    aa)működési általános támogatás                        67172 e Ft

    ab)köznevelési fa.támog.(óvoda)                                    12227 e Ft

    ac)szoc.gyermekjól.étkeztetés                               5228 e Ft

    ad)kulturális feladat                                                977 e Ft

    ae)külterület                                                              31 e Ft                 

b) Működési c.támog.államházt.belülről                                                  1.077 e Ft

   ba)körjegyzőségi tartozás Kóspallag

c) Felhalm.c.támog.államházt.belülről                                                    19.506 e Ft

   ca)turisztikai szálláshely                                       19000 e Ft

   cb)szabadidős eszk.besz.pályázat                            506 e Ft

d)Közhatalmi bevételek                                                                            12.700 e Ft

   da)kommunális adó                                               3500 e Ft

   db)iparűzési adó                                                    5000 e Ft

   dc)gépjármű adó                                                   1500 e Ft

   dd)talajterhelési díj                                                  200 e Ft

   de)pótlék,bírság,egyéb                                           2100 e Ft

   df)építményadó                                                        400 e Ft


e) Működési bevétel                                                                                    6.353 e Ft

   ea) étkezés térítési díj                                             3000 e Ft

   eb) bérleti díjak,továbbszla.                                   1100 e Ft

   ec) osztalék                                                               420 e Ft

   ed) ÁFA                                                                  833 e Ft

   ee)ök.vagyon bérbead.                                           1000 e Ft

f) Felhalmozási bevételek                                                                                50 e Ft

   fa) ök-ilakás törl.részlete

g) Működési c.átvett pénzeszköz                                                             18.481 e Ft

   ga) átvett OEP-től                                                      50 e Ft

   gb) elkül.áll.pa.(közmunka)                                  15264 e Ft

   gc) Falunapra                                                          2000 e Ft

   ge) közös hiv.(közmunka)                          1167 e Ft

h) Felhalm.c.átvett pénzeszköz                                                                      50 e Ft

    ha) lakástámog.törlesztése

i) Finanszírozás bevételei                                                                         7.380 e Ft

   ia) önkormányzat pénzmaradványa                       6616 e Ft

   ib) óvoda pénzmaradványa                                      764 e Ft

(2)Az önkormányzat bevételeiből

     a) kötelező feladatok bevételei                           63597 e Ft

     b) önként vállalt feladat(Falunap)                        2000 e Ft

     c )állami feladatok bevételei                               85635 e Ft

(3) Az önkormányzat bevételeiből

     a) működési bevételek                                     127589 e Ft

     b) felhalmozási bevételek                                  23643 e Ft


4. §


(1) Az önkormányzat összesített 2014. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként az

alábbi:


KIADÁSOK:


a) működési költségvetés                                                                          127.589 e Ft

   aa) személyi juttatás                                             72866 e Ft

   ab) munkaadói járulék                                          19645 e Ft

   ac) dologi kiadás                                                  31778 e Ft

   ad) ellátottak pénzbeni juttatása                            2000 e Ft

   ae) egyéb működési célú kiadás                             1300 e Ft

b) felhalmozási kiadások                                                                          23.643 e Ft

    ba)felújítás     Turisztikai szálláshely                   23000 e Ft

    bb)beruházás   szabadidős eszközök                       643 e Ft

(2)Az önkormányzat összevont kiadásaiból

    a) kötelező feladatok kiadásai                            63597 e Ft

    b) önként vállalt feladat(Falunap)                       2000 e Ft

    c) állami feladatok kiadásai                                 85635 e Ft

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadási előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6.§ (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok.


5. §


(1) A képviselőtestület az önkormányzat összevont 2014.évre-közfoglalkoztatottak nélküli- létszám előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

      a) átlagos statisztikai állományi létszám:                                  24 fő


(2) A közfoglalkoztatottak ves létszám előirányzata                  10 fő

     

6. §


A képviselő testület az önkormányzat saját 2014.évi  költségvetését az alábbiak szerint fogadja el:


Márianosztra Község Önkormányzatának 2014. évi saját költségvetése


a) Az önkormányzat működési támogatása                                           17.303 e Ft

    aa) működési általános támogatás                       11067 e Ft

    ab) szoc.gyermekjól.étkeztetés                              5228 e Ft

    ad) kulturális feladat                                               977 e Ft

    ae) külterület                                                             31 e Ft                 

b) Működési c.támog.államházt.belülről                                                   1.077 e Ft

   ba) körjegyzőségi tartozás Kpallag

c) Felhalm.c.támog.államházt.belülről                                                    19.506 e Ft

   ca)turisztikai szálláshely                                       19000 e Ft

   cb)szabadidős eszk.besz.pályázat                            506 e Ft

d) Közhatalmi bevételek                                                                           12.700 e Ft

   da) kommunális adó                                              3500 e Ft

   db) iparűzési adó                                                   5000 e Ft

   dc) gépjármű adó                                                  1500 e Ft

   dd) talajterhelési díj                                                 200 e Ft

   de) pótlék,bírság,egyéb                                          2100 e Ft

   df) építményadó                                                       400 e Ft

e) Működési bevétel                                                                                   6.353 e Ft

   ea) étkezés térítési díj                                             3000 e Ft

   eb) bérleti díjak,továbbszla.                                   1100 e Ft

   ec) osztalék                                                              420 e Ft

   ed) ÁFA                                                                   833 e Ft

   ee)ök.vagyon bérbead.                                           1000 e Ft

f) Felhalmozási bevételek                                                                                50 e Ft

   fa) ök-ilakás törl.részlete

g) Működési c.átvett pénzeszköz                                                             17.314 e Ft

   ga) átvett OEP-től                                                      50 e Ft

   gb) elkül.áll.pa.(közmunka)                                 15264 e Ft

   gc) Falunapra                                                          2000 e Ft

h) Felhalm.c.átvett pénzeszköz                                                                       50 e Ft

    ha) lakástámog.törlesztése

i) Finanszírozás bevételei                                                                           6.616 e Ft

   ia) önkormányzat pénzmaradványa                       6616 e Ft

(2)Az önkormányzat bevételeiből

     a) kötelező feladatok bevételei                           61666 e Ft

     b) önként vállalt feladat(Falunap)                        2000 e Ft

     c) állami feladatok bevételei                               17303 e Ft

(3) Az önkormányzat bevételeiből

     a) működési bevételek                                        61363 e Ft

     b) felhalmozási bevételek                                   19606 e Ft


6. §


A képviselő-testület az önkormányzat saját létszám előirányzatát 6 főben, a közfoglalkoztatottak éves átlaglétszámát 10 főben határozza meg.


7. §


A képviselő-testület az önállóan működő óvoda 2014.évi költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg.


Márianosztrai Kistücsök Óvoda 2014. évi költségvetése


BEVÉTELEK összesen:                                                                          12.991 e Ft

óvodapedagógus és munkáját segítő támog.          11.107 e Ft

óvoda működtetés támogatása                                  1.120 e Ft

2013.évi pénzmaradvány                                             764 e Ft

         

KIADÁSOK összesen:                                                                              12.991 e Ft

- személyi jellegű kiadások                                        8.930.e Ft

- járulékok, szoc.adó                                                 2.437 e Ft

- dologi kiadás                                                          1.624 e Ft


8. §


(1) A képviselő-testület az óvoda létszám előirányzatát 3 főben állapítja meg.


(2) A bevételeit és kiadásait  a 8.sz.melléklet tartalmazza.


9. §


Az önkormányzat közös hivatalának 2014.évi költségvetése az alábbi:


Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal 2014.évi költségvetéseBevételek összesen:                                                                                      57.272 e Ft

- önkormányzati hivatal állami támogatása             56.105 e Ft

- közös hivatalra átvett pénzeszköz Mn.ök-tól         1.167 e Ft

Kiadások összesen:                                                                                      57.272 e Ft

- személyi juttatások                                               39.332 e Ft

- munkaadói járulék                                                10.809 e Ft

- dologi kiadás                                                           7.131 e Ft


10. §


(1) A képviselő testületek a közös hivatal létszám előirányzatát 2014.évben 16 főben állapították meg, az átlagos statisztikai létszáma 15 fő.

(2) A bevételeit és kiadásait a 9.sz.melléklet tartalmazza.


11. §


A bevételeket forrásonként  kiemelt előirányzatonként és intézményenként az 1/a-d-ig  melléklet tartalmazza.


12. §


A kiadásokat forrásonként  kiemelt előirányzatonként és intézményenként  a 2/a-d-ig. számú mellékletek tartalmazzák.


13. §


Az önkormányzat mérlegszerű bemutatását a 3.sz.melléklet tartalmazza.


14. §


Az önkormányzat és intézményei előirányzat felhasználási ütemtervét a 4/a-c.sz.mellékletek tartalmazzák.


15. §


Az önkormányzat és intézményei létszámtervét  az 5.sz.melléklet tartalmazza.


16. §


Az önkormányzat közvetett támogatásról szóló kimutatást a 6.sz. melléklet tartalmazza.


17. §


 Az önkormányzat és intézménye pénzmaradványát a 7/a-b.sz.melléklet tartalmazza.
3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

18. §


(1) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatárra való tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.


(2) A képviselőtestület 2014. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg.


  • köztisztviselői illetményalap                                     38,650 Ft
  • köztisztviselők cafetéria juttatás kerete                   200,000 Ft/év/fő.


4. Záró rendelkezések

19. §


E rendelet 2014. január 1-én lép hatályba.


Márianosztra, 2014. február 4.
                                 Kiss László                                              Bahil Emilné dr.

                                polgármester                                                     jegyző  A rendeletet a mai napon kihirdettem.


Márianosztra, 2014. február 18.
                                                                    Bahil Emilné dr.

                                                                             jegyző